10949.htm

CÍMSZÓ: Csorna

SZÓCIKK: Csorna, nagyk. Sopron, vm.-ben 8322 lakossal. A Cs.-i orth. hitközség 1853. alakult meg. Első rabbija Freuder Náthán volt, aki «Zemach Szóde» címen egy könyvet írt. Templomot mindjárt megalakulása első évében saját erejéből építtetett a hitközség, melynek gyarapodása következtében 1884. a templomot megnagyobbították. 1854-ben két tanerős elemi népiskolát létesített a hitközség, melyben kezdettől fogva magyar nyelven folyt az oktatás. Talmud Tórája, melynek Klein Bernát vezetése alatt állandóan 20 növendéke van, 1883. nyílt meg. Jesivája ugyan nincs, de időközönként a dajen szokott hasonló tanfolyamokat vezetni. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa (vezetője Gestetner Ignác), a Bikur Cholim (elnöke Szófér Mózes), a Maszkil-el Dal-egylet, melynek élén Paschkusz Károly áll, a Berger Ignácné elnöklete alatt álló nőegylet és a Fillér-egylet, melynek Rübner Józsefné és Gestetner Imréné az elnöknői. A hitközség kultúrigényeinek kielégítésére szolgál a nagy értékű könyvtár, mely kb. 5-6000 kötetből áll. Nagyobb ipari vállalkozásokat létesítettek a hitközség tagjai Közül: Frankl Sándor gőzmalmot, Schönberger Károly gőztéglagyárat, Glaser Géza, aki az Eszterházy-féle földszigeti birtokot bérli, szesz- és «Orient» pótkávégyárat, mely üzemek mind nagyszámú munkást foglalkoztatnak. A hitközs. 31,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik s évente nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célra. Kezel még a hitközség egy Deutsch Samu és neje által létesített 3570 pengős jótékony célú alapítványt. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Farád, Bősárkány, Acsalag, Barbacs, Maglóca, Dör, Szovát, Bágyog, Rábacsanak, Egyed, Árpás, Bodóhely, Rábapordány. Lélekszáma 910, családok száma 197, adófizetőké 171. Foglalkozás szerint: 15 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 82 kereskedő, 4 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 5 nagyiparos, 3 orvos, 14 magántisztviselő, 6 vállalkozó, 28 iparos és 11 magánzó. A hitközség 72 tagja vett részt a világháborúban s 19-en estek el. A kommunizmus alatt Glaser Ferenc dr. ügyvéd halt mártírhalált. A hitközség vezetősége: Deutsch Mór elnök, Berger József pénztáros, Paschkusz Károly és Fleischmann Izidor gondnokok, Hoff-mann Jakab, Halász Manó dr., Weisz Mátyás, Kehberger Márton előljárósági tanácsosok, Kohn Farkas főrabbi, Klein Bernát rabbihelyettes, Deutsch József jegyző. Van ezenkívül egy 40 tagból álló képviselőtestületi bizottság.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 949. címszó a lexikon => 184. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10949.htm

CÍMSZÓ: Csorna

SZÓCIKK: Csorna, nagyk. Sopron, vm.-ben 8322 lakossal. A Cs.-i orth. hitközség 1853. alakult meg. Első rabbija Freuder Náthán volt, aki Zemach Szóde címen egy könyvet írt. Templomot mindjárt megalakulása első évében saját erejéből építtetett a hitközség, melynek gyarapodása következtében 1884. a templomot megnagyobbították. 1854-ben két tanerős elemi népiskolát létesített a hitközség, melyben kezdettől fogva magyar nyelven folyt az oktatás. Talmud Tórája, melynek Klein Bernát vezetése alatt állandóan 20 növendéke van, 1883. nyílt meg. Jesivája ugyan nincs, de időközönként a dajen szokott hasonló tanfolyamokat vezetni. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa vezetője Gestetner Ignác , a Bikur Cholim elnöke Szófér Mózes , a Maszkil-el Dal-egylet, melynek élén Paschkusz Károly áll, a Berger Ignácné elnöklete alatt álló nőegylet és a Fillér-egylet, melynek Rübner Józsefné és Gestetner Imréné az elnöknői. A hitközség kultúrigényeinek kielégítésére szolgál a nagy értékű könyvtár, mely kb. 5-6000 kötetből áll. Nagyobb ipari vállalkozásokat létesítettek a hitközség tagjai Közül: Frankl Sándor gőzmalmot, Schönberger Károly gőztéglagyárat, Glaser Géza, aki az Eszterházy-féle földszigeti birtokot bérli, szesz- és Orient pótkávégyárat, mely üzemek mind nagyszámú munkást foglalkoztatnak. A hitközs. 31,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik s évente nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célra. Kezel még a hitközség egy Deutsch Samu és neje által létesített 3570 pengős jótékony célú alapítványt. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Farád, Bősárkány, Acsalag, Barbacs, Maglóca, Dör, Szovát, Bágyog, Rábacsanak, Egyed, Árpás, Bodóhely, Rábapordány. Lélekszáma 910, családok száma 197, adófizetőké 171. Foglalkozás szerint: 15 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 82 kereskedő, 4 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 5 nagyiparos, 3 orvos, 14 magántisztviselő, 6 vállalkozó, 28 iparos és 11 magánzó. A hitközség 72 tagja vett részt a világháborúban s 19-en estek el. A kommunizmus alatt Glaser Ferenc dr. ügyvéd halt mártírhalált. A hitközség vezetősége: Deutsch Mór elnök, Berger József pénztáros, Paschkusz Károly és Fleischmann Izidor gondnokok, Hoff-mann Jakab, Halász Manó dr., Weisz Mátyás, Kehberger Márton előljárósági tanácsosok, Kohn Farkas főrabbi, Klein Bernát rabbihelyettes, Deutsch József jegyző. Van ezenkívül egy 40 tagból álló képviselőtestületi bizottság.

10949.ht

CÍMSZÓ Csorn

SZÓCIKK Csorna nagyk Sopron vm.-be 832 lakossal Cs.- orth hitközsé 1853 alakul meg Els rabbij Freude Náthá volt ak Zemac Szód címe eg könyve írt Templomo mindjár megalakulás els évébe sajá erejébő építtetet hitközség melyne gyarapodás következtébe 1884 templomo megnagyobbították 1854-be ké tanerő elem népiskolá létesítet hitközség melybe kezdettő fogv magya nyelve foly a oktatás Talmu Tórája melyne Klei Berná vezetés alat állandóa 2 növendék van 1883 nyíl meg Jesiváj ugya nincs d időközönkén daje szokot hasonl tanfolyamoka vezetni hitközsé intézményei Chevr Kadis vezetőj Gestetne Igná Biku Choli elnök Szófé Móze Maszkil-e Dal-egylet melyne élé Paschkus Károl áll Berge Ignácn elnöklet alat áll nőegyle é Fillér-egylet melyne Rübne Józsefn é Gestetne Imrén a elnöknői hitközsé kultúrigényeine kielégítésér szolgá nag érték könyvtár mel kb 5-600 kötetbő áll Nagyob ipar vállalkozásoka létesítette hitközsé tagja Közül Frank Sándo gőzmalmot Schönberge Károl gőztéglagyárat Glase Géza ak a Eszterházy-fél földsziget birtoko bérli szesz é Orien pótkávégyárat mel üzeme min nagyszám munkás foglalkoztatnak hitközs 31,00 pengő év költségvetésse dolgozi évent nagyob összege fordí szociáli é filantropiku célra Keze mé hitközsé eg Deutsc Sam é nej álta létesítet 357 pengő jótékon cél alapítványt Anyakönyv területéhe tartoznak Farád Bősárkány Acsalag Barbacs Maglóca Dör Szovát Bágyog Rábacsanak Egyed Árpás Bodóhely Rábapordány Lélekszám 910 családo szám 197 adófizetők 171 Foglalkozá szerint 1 nagykereskedő gazdálkodó 8 kereskedő ügyvéd köztisztviselő nagyiparos orvos 1 magántisztviselő vállalkozó 2 iparo é 1 magánzó hitközsé 7 tagj vet rész világháborúba 19-e este el kommunizmu alat Glase Feren dr ügyvé hal mártírhalált hitközsé vezetősége Deutsc Mó elnök Berge Józse pénztáros Paschkus Károl é Fleischman Izido gondnokok Hoff-man Jakab Halás Man dr. Weis Mátyás Kehberge Márto előljáróság tanácsosok Koh Farka főrabbi Klei Berná rabbihelyettes Deutsc Józse jegyző Va ezenkívü eg 4 tagbó áll képviselőtestület bizottság

10949.h

CÍMSZ Csor

SZÓCIK Csorn nagy Sopro vm.-b 83 lakossa Cs. ort hitközs 185 alaku me El rabbi Freud Náth vol a Zema Szó cím e könyv ír Templom mindjá megalakulá el évéb saj erejéb építtete hitközsé melyn gyarapodá következtéb 188 templom megnagyobbítottá 1854-b k taner ele népiskol létesíte hitközsé melyb kezdett fog magy nyelv fol oktatá Talm Tóráj melyn Kle Bern vezeté ala állandó növendé va 188 nyí me Jesivá ugy ninc időközönké daj szoko hason tanfolyamok vezetn hitközs intézménye Chev Kadi vezető Gestetn Ign Bik Chol elnö Szóf Móz Maszkil- Dal-egyle melyn él Paschku Káro ál Berg Ignác elnökle ala ál nőegyl Fillér-egyle melyn Rübn József Gestetn Imré elnöknő hitközs kultúrigényein kielégítésé szolg na érté könyvtá me k 5-60 kötetb ál Nagyo ipa vállalkozások létesített hitközs tagj Közü Fran Sánd gőzmalmo Schönberg Káro gőztéglagyára Glas Géz a Eszterházy-fé földszige birtok bérl szes Orie pótkávégyára me üzem mi nagyszá munká foglalkoztatna hitköz 31,0 peng é költségvetéss dolgoz éven nagyo összeg ford szociál filantropik célr Kez m hitközs e Deuts Sa ne ált létesíte 35 peng jótéko cé alapítvány Anyaköny területéh tartozna Fará Bősárkán Acsala Barbac Maglóc Dö Szová Bágyo Rábacsana Egye Árpá Bodóhel Rábapordán Lélekszá 91 család szá 19 adófizető 17 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod keresked ügyvé köztisztvisel nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz ipar magánz hitközs tag ve rés világháborúb 19- est e kommunizm ala Glas Fere d ügyv ha mártírhalál hitközs vezetőség Deuts M elnö Berg Józs pénztáro Paschku Káro Fleischma Izid gondnoko Hoff-ma Jaka Halá Ma dr Wei Mátyá Kehberg Márt előljárósá tanácsoso Ko Fark főrabb Kle Bern rabbihelyette Deuts Józs jegyz V ezenkív e tagb ál képviselőtestüle bizottsá

10949.

CÍMS Cso

SZÓCI Csor nag Sopr vm.- 8 lakoss Cs or hitköz 18 alak m E rabb Freu Nát vo Zem Sz cí köny í Templo mindj megalakul e évé sa erejé építtet hitközs mely gyarapod következté 18 templo megnagyobbított 1854- tane el népisko létesít hitközs mely kezdet fo mag nyel fo oktat Tal Tórá mely Kl Ber vezet al álland növend v 18 ny m Jesiv ug nin időközönk da szok haso tanfolyamo vezet hitköz intézmény Che Kad vezet Gestet Ig Bi Cho eln Szó Mó Maszkil Dal-egyl mely é Paschk Kár á Ber Igná elnökl al á nőegy Fillér-egyl mely Rüb Józse Gestet Imr elnökn hitköz kultúrigényei kielégítés szol n ért könyvt m 5-6 kötet á Nagy ip vállalkozáso létesítet hitköz tag Köz Fra Sán gőzmalm Schönber Kár gőztéglagyár Gla Gé Eszterházy-f földszig birto bér sze Ori pótkávégyár m üze m nagysz munk foglalkoztatn hitkö 31, pen költségvetés dolgo éve nagy össze for szociá filantropi cél Ke hitköz Deut S n ál létesít 3 pen jóték c alapítván Anyakön területé tartozn Far Bősárká Acsal Barba Magló D Szov Bágy Rábacsan Egy Árp Bodóhe Rábapordá Léleksz 9 csalá sz 1 adófizet 1 Foglalko szeri nagykereske gazdálko kereske ügyv köztisztvise nagyipar orv magántisztvise vállalko ipa magán hitköz ta v ré világháború 19 es kommuniz al Gla Fer ügy h mártírhalá hitköz vezetősé Deut eln Ber Józ pénztár Paschk Kár Fleischm Izi gondnok Hoff-m Jak Hal M d We Máty Kehber Már előljárós tanácsos K Far főrab Kl Ber rabbihelyett Deut Józ jegy ezenkí tag á képviselőtestül bizotts

10949

CÍM Cs

SZÓC Cso na Sop vm. lakos C o hitkö 1 ala rab Fre Ná v Ze S c kön Templ mind megalaku év s erej építte hitköz mel gyarapo következt 1 templ megnagyobbítot 1854 tan e népisk létesí hitköz mel kezde f ma nye f okta Ta Tór mel K Be veze a állan növen 1 n Jesi u ni időközön d szo has tanfolyam veze hitkö intézmén Ch Ka veze Geste I B Ch el Sz M Maszki Dal-egy mel Pasch Ká Be Ign elnök a nőeg Fillér-egy mel Rü Józs Geste Im elnök hitkö kultúrigénye kielégíté szo ér könyv 5- köte Nag i vállalkozás létesíte hitkö ta Kö Fr Sá gőzmal Schönbe Ká gőztéglagyá Gl G Eszterházy- földszi birt bé sz Or pótkávégyá üz nagys mun foglalkoztat hitk 31 pe költségveté dolg év nag össz fo szoci filantrop cé K hitkö Deu á létesí pe jóté alapítvá Anyakö terület tartoz Fa Bősárk Acsa Barb Magl Szo Bág Rábacsa Eg Ár Bodóh Rábapord Léleks csal s adófize Foglalk szer nagykeresk gazdálk keresk ügy köztisztvis nagyipa or magántisztvis vállalk ip magá hitkö t r világhábor 1 e kommuni a Gl Fe üg mártírhal hitkö vezetős Deu el Be Jó pénztá Pasch Ká Fleisch Iz gondno Hoff- Ja Ha W Mát Kehbe Má előljáró tanácso Fa főra K Be rabbihelyet Deu Jó jeg ezenk ta képviselőtestü bizott

1094

CÍ C

SZÓ Cs n So vm lako hitk al ra Fr N Z kö Temp min megalak é ere építt hitkö me gyarap következ temp megnagyobbíto 185 ta népis létes hitkö me kezd m ny okt T Tó me B vez álla növe Jes n időközö sz ha tanfolya vez hitk intézmé C K vez Gest C e S Maszk Dal-eg me Pasc K B Ig elnö nőe Fillér-eg me R Józ Gest I elnö hitk kultúrigény kielégít sz é köny 5 köt Na vállalkozá létesít hitk t K F S gőzma Schönb K gőztéglagy G Eszterházy földsz bir b s O pótkávégy ü nagy mu foglalkozta hit 3 p költségvet dol é na öss f szoc filantro c hitk De létes p jót alapítv Anyak terüle tarto F Bősár Acs Bar Mag Sz Bá Rábacs E Á Bodó Rábapor Lélek csa adófiz Foglal sze nagykeres gazdál keres üg köztisztvi nagyip o magántisztvi vállal i mag hitk világhábo kommun G F ü mártírha hitk vezető De e B J pénzt Pasc K Fleisc I gondn Hoff J H Má Kehb M előljár tanács F főr B rabbihelye De J je ezen t képviselőtest bizot