10952.htm

CÍMSZÓ: Csurgó

SZÓCIKK: Csurgó, nagyk. Somogy vm.-ben, 4724 lakossal. A zsidó hitközséget Mayerhofer Salamon földbirtokos a XIX. sz. elején és 1827. a Chevra Kadisát alapította. Meyerhofer 53 éven át volt a hitközség és Chevra vezetője (megh. 1880.). 1859-ben választották meg Lőwi Sámuelt, az első rabbit, aki haláláig, 1874-ig működött. Utódja dr. Lichstein Lajos volt, aki 1885. halt meg. A későbbi rabbik legtöbbje nagynevű egyéniség volt. Itt működtek: dr. Schreiner Marton (1887-91), dr. Venetianer Lajos (l. o., 1892-96) dr. Wellesz Gyula (l. o., 1898-1900), dr. Vágvölgyi Lajos (l. o., 1906-07). 1840-ben templomot építettek. 1850-ben 2 tanerővel működő 6 osztályú elemi iskolát létesítettek, amelyben 1868. rendszeresítették a magyar nyelvet. Ugyancsak 1850. alakult meg a Nőegylet, amelynek 50 tagja van és Schlesinger Jakabné vezetésével működik. A világháborúban Cs.-ról 48-an, a környékbeli falvakból 16-an katonáskodtak. A hősi halottak száma 13. A háborúi követő zilált állapotok következtében a Cs.-i zsidók közül 1919 szept. havában 7-en estek áldozatul a felelőtlen elemek garázdálkodásának. Az áldozatok neve: Szabó Lipót tanító, dr. Kasztl, Jakab ügyvéd, Reményi Béla kereskedő, Sugár Ármin a villamosüzem vezetője, Armuth Dezső könyvelő, dr. Dohány Jenő járásbírósági jegyző és Molnár János zákányi fűtőházi főnök. A hitközség kongresszusi alapon áll és a IX. község kerülethez tartozik. A kültagokkal együtt lélekszáma 307, családszám és adófizető tag 65. Foglalkozásuk: 55 kereskedő, 7 iparos, 6 gazdálkodó, 6 ügyvéd, 5 munkás, 4 magántisztviselő, 2 köztisztviselő, 2 vállalkozó,2 tanító, 2 magánzó, 1 orvos és 1 mérnök. 5 munkanélküli és 4 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 5215 pengő, amely összegből 600 pengő filantróp és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak a Cs.-i járás összes községei. Nagybirtokok tulajdonosai: Mayerhofer Ödön (5600 hold) és Meller Henrik (4000 hold). A hitközség mai vezetősége: dr. Goldberger Ödön elnök, dr. Kaszás Ödön alelnök, dr. Kovács Henrik és Erdős Arnold templomgondnokok, Schőn Gyula pénztárnok, dr. Traubermann Zoltán ellenőr, dr. Jünket Elek iskolaszéki elnök és Fried Sámuel anyakönyvvezető rabbihelyettes.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 952. címszó a lexikon => 185. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10952.htm

CÍMSZÓ: Csurgó

SZÓCIKK: Csurgó, nagyk. Somogy vm.-ben, 4724 lakossal. A zsidó hitközséget Mayerhofer Salamon földbirtokos a XIX. sz. elején és 1827. a Chevra Kadisát alapította. Meyerhofer 53 éven át volt a hitközség és Chevra vezetője megh. 1880. . 1859-ben választották meg Lőwi Sámuelt, az első rabbit, aki haláláig, 1874-ig működött. Utódja dr. Lichstein Lajos volt, aki 1885. halt meg. A későbbi rabbik legtöbbje nagynevű egyéniség volt. Itt működtek: dr. Schreiner Marton 1887-91 , dr. Venetianer Lajos l. o., 1892-96 dr. Wellesz Gyula l. o., 1898-1900 , dr. Vágvölgyi Lajos l. o., 1906-07 . 1840-ben templomot építettek. 1850-ben 2 tanerővel működő 6 osztályú elemi iskolát létesítettek, amelyben 1868. rendszeresítették a magyar nyelvet. Ugyancsak 1850. alakult meg a Nőegylet, amelynek 50 tagja van és Schlesinger Jakabné vezetésével működik. A világháborúban Cs.-ról 48-an, a környékbeli falvakból 16-an katonáskodtak. A hősi halottak száma 13. A háborúi követő zilált állapotok következtében a Cs.-i zsidók közül 1919 szept. havában 7-en estek áldozatul a felelőtlen elemek garázdálkodásának. Az áldozatok neve: Szabó Lipót tanító, dr. Kasztl, Jakab ügyvéd, Reményi Béla kereskedő, Sugár Ármin a villamosüzem vezetője, Armuth Dezső könyvelő, dr. Dohány Jenő járásbírósági jegyző és Molnár János zákányi fűtőházi főnök. A hitközség kongresszusi alapon áll és a IX. község kerülethez tartozik. A kültagokkal együtt lélekszáma 307, családszám és adófizető tag 65. Foglalkozásuk: 55 kereskedő, 7 iparos, 6 gazdálkodó, 6 ügyvéd, 5 munkás, 4 magántisztviselő, 2 köztisztviselő, 2 vállalkozó,2 tanító, 2 magánzó, 1 orvos és 1 mérnök. 5 munkanélküli és 4 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 5215 pengő, amely összegből 600 pengő filantróp és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak a Cs.-i járás összes községei. Nagybirtokok tulajdonosai: Mayerhofer Ödön 5600 hold és Meller Henrik 4000 hold . A hitközség mai vezetősége: dr. Goldberger Ödön elnök, dr. Kaszás Ödön alelnök, dr. Kovács Henrik és Erdős Arnold templomgondnokok, Schőn Gyula pénztárnok, dr. Traubermann Zoltán ellenőr, dr. Jünket Elek iskolaszéki elnök és Fried Sámuel anyakönyvvezető rabbihelyettes.

10952.ht

CÍMSZÓ Csurg

SZÓCIKK Csurgó nagyk Somog vm.-ben 472 lakossal zsid hitközsége Mayerhofe Salamo földbirtoko XIX sz elejé é 1827 Chevr Kadisá alapította Meyerhofe 5 éve á vol hitközsé é Chevr vezetőj megh 1880 1859-be választottá me Lőw Sámuelt a els rabbit ak haláláig 1874-i működött Utódj dr Lichstei Lajo volt ak 1885 hal meg később rabbi legtöbbj nagynev egyénisé volt It működtek dr Schreine Marto 1887-9 dr Venetiane Lajo l o. 1892-9 dr Welles Gyul l o. 1898-190 dr Vágvölgy Lajo l o. 1906-0 1840-be templomo építettek 1850-be tanerőve működ osztály elem iskolá létesítettek amelybe 1868 rendszeresítetté magya nyelvet Ugyancsa 1850 alakul me Nőegylet amelyne 5 tagj va é Schlesinge Jakabn vezetéséve működik világháborúba Cs.-ró 48-an környékbel falvakbó 16-a katonáskodtak hős halotta szám 13 háború követ zilál állapoto következtébe Cs.- zsidó közü 191 szept havába 7-e este áldozatu felelőtle eleme garázdálkodásának A áldozato neve Szab Lipó tanító dr Kasztl Jaka ügyvéd Remény Bél kereskedő Sugá Ármi villamosüze vezetője Armut Dezs könyvelő dr Dohán Jen járásbíróság jegyz é Molná Jáno zákány fűtőház főnök hitközsé kongresszus alapo ál é IX közsé kerülethe tartozik kültagokka együt lélekszám 307 családszá é adófizet ta 65 Foglalkozásuk 5 kereskedő iparos gazdálkodó ügyvéd munkás magántisztviselő köztisztviselő vállalkozó, tanító magánzó orvo é mérnök munkanélkül é közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 521 pengő amel összegbő 60 peng filantró é szociáli céloka szolgál Anyakönyv területéhe tartozna Cs.- járá össze községei Nagybirtoko tulajdonosai Mayerhofe Ödö 560 hol é Melle Henri 400 hol hitközsé ma vezetősége dr Goldberge Ödö elnök dr Kaszá Ödö alelnök dr Kovác Henri é Erdő Arnol templomgondnokok Schő Gyul pénztárnok dr Trauberman Zoltá ellenőr dr Jünke Ele iskolaszék elnö é Frie Sámue anyakönyvvezet rabbihelyettes

10952.h

CÍMSZ Csur

SZÓCIK Csurg nagy Somo vm.-be 47 lakossa zsi hitközség Mayerhof Salam földbirtok XI s elej 182 Chev Kadis alapított Meyerhof év vo hitközs Chev vezető meg 188 1859-b választott m Lő Sámuel el rabbi a halálái 1874- működöt Utód d Lichste Laj vol a 188 ha me későb rabb legtöbb nagyne egyénis vol I működte d Schrein Mart 1887- d Venetian Laj o 1892- d Welle Gyu o 1898-19 d Vágvölg Laj o 1906- 1840-b templom építette 1850-b tanerőv műkö osztál ele iskol létesítette amelyb 186 rendszeresített magy nyelve Ugyancs 185 alaku m Nőegyle amelyn tag v Schlesing Jakab vezetésév működi világháborúb Cs.-r 48-a környékbe falvakb 16- katonáskodta hő halott szá 1 hábor köve zilá állapot következtéb Cs. zsid köz 19 szep haváb 7- est áldozat felelőtl elem garázdálkodásána áldozat nev Sza Lip tanít d Kaszt Jak ügyvé Remén Bé keresked Sug Árm villamosüz vezetőj Armu Dez könyvel d Dohá Je járásbírósá jegy Moln Ján zákán fűtőhá főnö hitközs kongresszu alap á I közs kerületh tartozi kültagokk együ lélekszá 30 családsz adófize t 6 Foglalkozásu keresked iparo gazdálkod ügyvé munká magántisztvisel köztisztvisel vállalkozó tanít magánz orv mérnö munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 52 peng ame összegb 6 pen filantr szociál célok szolgá Anyaköny területéh tartozn Cs. jár össz községe Nagybirtok tulajdonosa Mayerhof Öd 56 ho Mell Henr 40 ho hitközs m vezetőség d Goldberg Öd elnö d Kasz Öd alelnö d Ková Henr Erd Arno templomgondnoko Sch Gyu pénztárno d Trauberma Zolt ellenő d Jünk El iskolaszé eln Fri Sámu anyakönyvveze rabbihelyette

10952.

CÍMS Csu

SZÓCI Csur nag Som vm.-b 4 lakoss zs hitközsé Mayerho Sala földbirto X ele 18 Che Kadi alapítot Meyerho é v hitköz Che vezet me 18 1859- választot L Sámue e rabb halálá 1874 működö Utó Lichst La vo 18 h m késő rab legtöb nagyn egyéni vo működt Schrei Mar 1887 Venetia La 1892 Well Gy 1898-1 Vágvöl La 1906 1840- templo épített 1850- tanerő műk osztá el isko létesített amely 18 rendszeresítet mag nyelv Ugyanc 18 alak Nőegyl amely ta Schlesin Jaka vezetésé működ világháború Cs.- 48- környékb falvak 16 katonáskodt h halot sz hábo köv zil állapo következté Cs zsi kö 1 sze havá 7 es áldoza felelőt ele garázdálkodásán áldoza ne Sz Li taní Kasz Ja ügyv Remé B kereske Su Ár villamosü vezető Arm De könyve Doh J járásbírós jeg Mol Já záká fűtőh főn hitköz kongressz ala köz kerület tartoz kültagok egy léleksz 3 családs adófiz Foglalkozás kereske ipar gazdálko ügyv munk magántisztvise köztisztvise vállalkoz taní magán or mérn munkanélk közadakozás hitköz költségvet 5 pen am összeg pe filant szociá célo szolg Anyakön területé tartoz Cs já öss község Nagybirto tulajdonos Mayerho Ö 5 h Mel Hen 4 h hitköz vezetősé Goldber Ö eln Kas Ö aleln Kov Hen Er Arn templomgondnok Sc Gy pénztárn Trauberm Zol ellen Jün E iskolasz el Fr Sám anyakönyvvez rabbihelyett

10952

CÍM Cs

SZÓC Csu na So vm.- lakos z hitközs Mayerh Sal földbirt el 1 Ch Kad alapíto Meyerh hitkö Ch veze m 1 1859 választo Sámu rab halál 187 működ Ut Lichs L v 1 kés ra legtö nagy egyén v működ Schre Ma 188 Veneti L 189 Wel G 1898- Vágvö L 190 1840 templ építet 1850 taner mű oszt e isk létesítet amel 1 rendszeresíte ma nyel Ugyan 1 ala Nőegy amel t Schlesi Jak vezetés műkö világhábor Cs. 48 környék falva 1 katonáskod halo s háb kö zi állap következt C zs k sz hav e áldoz felelő el garázdálkodásá áldoz n S L tan Kas J ügy Rem keresk S Á villamos vezet Ar D könyv Do járásbíró je Mo J zák fűtő fő hitkö kongress al kö kerüle tarto kültago eg léleks család adófi Foglalkozá keresk ipa gazdálk ügy mun magántisztvis köztisztvis vállalko tan magá o mér munkanél közadakozá hitkö költségve pe a össze p filan szoci cél szol Anyakö terület tarto C j ös közsé Nagybirt tulajdono Mayerh Me He hitkö vezetős Goldbe el Ka alel Ko He E Ar templomgondno S G pénztár Trauber Zo elle Jü iskolas e F Sá anyakönyvve rabbihelyet

1095

CÍ C

SZÓ Cs n S vm. lako hitköz Mayer Sa földbir e C Ka alapít Meyer hitk C vez 185 választ Sám ra halá 18 műkö U Lich ké r legt nag egyé műkö Schr M 18 Venet 18 We 1898 Vágv 19 184 temp építe 185 tane m osz is létesíte ame rendszeresít m nye Ugya al Nőeg ame Schles Ja vezeté műk világhábo Cs 4 környé falv katonásko hal há k z álla következ z s ha áldo felel e garázdálkodás áldo ta Ka üg Re keres villamo veze A köny D járásbír j M zá fűt f hitk kongres a k kerül tart kültag e lélek csalá adóf Foglalkoz keres ip gazdál üg mu magántisztvi köztisztvi vállalk ta mag mé munkané közadakoz hitk költségv p össz fila szoc cé szo Anyak terüle tart ö közs Nagybir tulajdon Mayer M H hitk vezető Goldb e K ale K H A templomgondn pénztá Traube Z ell J iskola S anyakönyvv rabbihelye