10953.htm

CÍMSZÓ: Csuz

SZÓCIKK: Csuz (Cuz, Cs.-Szl.), nagyk. Komárom vm.-ben, 1895 lakossal. A zsidó hitközség alapításának pontos ideje ismeretlen, de kb. 250 évvel ezelőtt létesült. 1840 körül alapították az elemi iskolát, melynek 30 tanítványa van és Blumenthal Lipót tanító vezetésével működik. 1878-ban építették a templomot, Egyéb intézmények: Chevra Kadisa, Talmud Tóra és Jesiva. A hitközség birtokában levő alapítványok: Ehrenfeld Ignác és Simon (1917) talmudtanulók támogatására, Honig Dávid (1920) a tóratanulás fejlesztésére. A hitközség orthodox alapon áll. Lélekszáma 250, családszám 75, adófizető tag 60. Foglalkozásuk: 35 kereskedő, 14 gazdálkodó, 8 iparos, 6 vállalkozó, 6 magántisztviselő, 4 vendéglős, 2 orvos, 1 tanító és 3 magánzó. 4 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 50,000 ? korona, amely összeg nagy részt filantropikus és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak Kürt, Für, Jászfalu és Szemer községek. A háborúban 35-en katonáskodtak, akik közül 7 hősi halált halt. Nagyobb földbirtokok tulajdonosai: Weisz Ödön és Honig Ödön. A hitközség mai vezetősége: Fürst Leó rabbi, Weisz Ödön elnök, Markstein Miklós alelnök, Honig Ödön pénztárnok, Herzog Mór templomgondnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 953. címszó a lexikon => 185. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10953.htm

CÍMSZÓ: Csuz

SZÓCIKK: Csuz Cuz, Cs.-Szl. , nagyk. Komárom vm.-ben, 1895 lakossal. A zsidó hitközség alapításának pontos ideje ismeretlen, de kb. 250 évvel ezelőtt létesült. 1840 körül alapították az elemi iskolát, melynek 30 tanítványa van és Blumenthal Lipót tanító vezetésével működik. 1878-ban építették a templomot, Egyéb intézmények: Chevra Kadisa, Talmud Tóra és Jesiva. A hitközség birtokában levő alapítványok: Ehrenfeld Ignác és Simon 1917 talmudtanulók támogatására, Honig Dávid 1920 a tóratanulás fejlesztésére. A hitközség orthodox alapon áll. Lélekszáma 250, családszám 75, adófizető tag 60. Foglalkozásuk: 35 kereskedő, 14 gazdálkodó, 8 iparos, 6 vállalkozó, 6 magántisztviselő, 4 vendéglős, 2 orvos, 1 tanító és 3 magánzó. 4 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 50,000 ? korona, amely összeg nagy részt filantropikus és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak Kürt, Für, Jászfalu és Szemer községek. A háborúban 35-en katonáskodtak, akik közül 7 hősi halált halt. Nagyobb földbirtokok tulajdonosai: Weisz Ödön és Honig Ödön. A hitközség mai vezetősége: Fürst Leó rabbi, Weisz Ödön elnök, Markstein Miklós alelnök, Honig Ödön pénztárnok, Herzog Mór templomgondnok.

10953.ht

CÍMSZÓ Csu

SZÓCIKK Csu Cuz Cs.-Szl nagyk Komáro vm.-ben 189 lakossal zsid hitközsé alapításána ponto idej ismeretlen d kb 25 évve ezelőt létesült 184 körü alapítottá a elem iskolát melyne 3 tanítvány va é Blumentha Lipó tanít vezetéséve működik 1878-ba építetté templomot Egyé intézmények Chevr Kadisa Talmu Tór é Jesiva hitközsé birtokába lev alapítványok Ehrenfel Igná é Simo 191 talmudtanuló támogatására Honi Dávi 192 tóratanulá fejlesztésére hitközsé orthodo alapo áll Lélekszám 250 családszá 75 adófizet ta 60 Foglalkozásuk 3 kereskedő 1 gazdálkodó iparos vállalkozó magántisztviselő vendéglős orvos tanít é magánzó közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 50,00 korona amel össze nag rész filantropiku é szociáli céloka szolgál Anyakönyv területéhe tartozna Kürt Für Jászfal é Szeme községek háborúba 35-e katonáskodtak aki közü hős halál halt Nagyob földbirtoko tulajdonosai Weis Ödö é Honi Ödön hitközsé ma vezetősége Fürs Le rabbi Weis Ödö elnök Markstei Mikló alelnök Honi Ödö pénztárnok Herzo Mó templomgondnok

10953.h

CÍMSZ Cs

SZÓCIK Cs Cu Cs.-Sz nagy Komár vm.-be 18 lakossa zsi hitközs alapításán pont ide ismeretle k 2 évv ezelő létesül 18 kör alapított ele iskolá melyn tanítván v Blumenth Lip taní vezetésév működi 1878-b épített templomo Egy intézménye Chev Kadis Talm Tó Jesiv hitközs birtokáb le alapítványo Ehrenfe Ign Sim 19 talmudtanul támogatásár Hon Dáv 19 tóratanul fejlesztésér hitközs orthod alap ál Lélekszá 25 családsz 7 adófize t 6 Foglalkozásu keresked gazdálkod iparo vállalkoz magántisztvisel vendéglő orvo taní magánz közadakozásb é hitközs é költségveté 50,0 koron ame össz na rés filantropik szociál célok szolgá Anyaköny területéh tartozn Kür Fü Jászfa Szem községe háborúb 35- katonáskodta ak köz hő halá hal Nagyo földbirtok tulajdonosa Wei Öd Hon Ödö hitközs m vezetőség Für L rabb Wei Öd elnö Markste Mikl alelnö Hon Öd pénztárno Herz M templomgondno

10953.

CÍMS C

SZÓCI C C Cs.-S nag Komá vm.-b 1 lakoss zs hitköz alapításá pon id ismeretl év ezel létesü 1 kö alapítot el iskol mely tanítvá Blument Li tan vezetésé működ 1878- építet templom Eg intézmény Che Kadi Tal T Jesi hitköz birtoká l alapítvány Ehrenf Ig Si 1 talmudtanu támogatásá Ho Dá 1 tóratanu fejlesztésé hitköz ortho ala á Léleksz 2 családs adófiz Foglalkozás kereske gazdálko ipar vállalko magántisztvise vendégl orv tan magán közadakozás hitköz költségvet 50, koro am öss n ré filantropi szociá célo szolg Anyakön területé tartoz Kü F Jászf Sze község háború 35 katonáskodt a kö h hal ha Nagy földbirto tulajdonos We Ö Ho Öd hitköz vezetősé Fü rab We Ö eln Markst Mik aleln Ho Ö pénztárn Her templomgondn

10953

CÍM

SZÓC Cs.- na Kom vm.- lakos z hitkö alapítás po i ismeret é eze létes k alapíto e isko mel tanítv Blumen L ta vezetés műkö 1878 építe templo E intézmén Ch Kad Ta Jes hitkö birtok alapítván Ehren I S talmudtan támogatás H D tóratan fejlesztés hitkö orth al Léleks család adófi Foglalkozá keresk gazdálk ipa vállalk magántisztvis vendég or ta magá közadakozá hitkö költségve 50 kor a ös r filantrop szoci cél szol Anyakö terület tarto K Jász Sz közsé hábor 3 katonáskod k ha h Nag földbirt tulajdono W H Ö hitkö vezetős F ra W el Marks Mi alel H pénztár He templomgond

1095SZÓ Cs. n Ko vm. lako hitk alapítá p ismere ez léte alapít isk me tanít Blume t vezeté műk 187 épít templ intézmé C Ka T Je hitk birto alapítvá Ehre talmudta támogatá tórata fejleszté hitk ort a Lélek csalá adóf Foglalkoz keres gazdál ip vállal magántisztvi vendé o t mag közadakoz hitk költségv 5 ko ö filantro szoc cé szo Anyak terüle tart Jás S közs hábo katonásko h Na földbir tulajdon hitk vezető r e Mark M ale pénztá H templomgon