10958.htm

CÍMSZÓ: Czóbel

SZEMÉLYNÉV: Czóbel Béla

SZÓCIKK: Czóbel 1. Béla*, festő, szül. Budapesten 1883. Nagybányáról indult ki, 1905 óta külföldön élve különösen a párisi posztimpresszionizmus (Matisse) hatása alatt alakult ki a természet benyomásait egészen a primitívségig leegyszerűsítő stilizáló művészete. A háború kitörésekor Hollandiába költözött, 1920 óta Berlinben élt, újabban Párisban. Itthon a Műcsarnokban állította ki először egy arcképét, azután a Könyves Kálmánban a Művészházban, ismételten a Nemzeti Szalonban. Külföldi tárlatokon állandóan szerepelt. Munkáiból számos külföldi múzeum vásárolt, így az amsterdami, stettini múzeum, a berlini Kupferstich-Kabinett, úgyszintén számos nagyobb magángyűjtemény. A budapesti Szépművészeti Múzeumban Fekvő leány c. olajfestménye és több litográfiája képviseli. Olajfestményein kívül kitűnő vízfestményeket, pasztelleket, továbbá litográfiákat és színes rézkarcokat is készít.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 958. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10958.htm

CÍMSZÓ: Czóbel

SZEMÉLYNÉV: Czóbel Béla

SZÓCIKK: Czóbel 1. Béla*, festő, szül. Budapesten 1883. Nagybányáról indult ki, 1905 óta külföldön élve különösen a párisi posztimpresszionizmus Matisse hatása alatt alakult ki a természet benyomásait egészen a primitívségig leegyszerűsítő stilizáló művészete. A háború kitörésekor Hollandiába költözött, 1920 óta Berlinben élt, újabban Párisban. Itthon a Műcsarnokban állította ki először egy arcképét, azután a Könyves Kálmánban a Művészházban, ismételten a Nemzeti Szalonban. Külföldi tárlatokon állandóan szerepelt. Munkáiból számos külföldi múzeum vásárolt, így az amsterdami, stettini múzeum, a berlini Kupferstich-Kabinett, úgyszintén számos nagyobb magángyűjtemény. A budapesti Szépművészeti Múzeumban Fekvő leány c. olajfestménye és több litográfiája képviseli. Olajfestményein kívül kitűnő vízfestményeket, pasztelleket, továbbá litográfiákat és színes rézkarcokat is készít.

10958.ht

CÍMSZÓ Czóbe

SZEMÉLYNÉV Czóbe Bél

SZÓCIKK Czóbe 1 Béla* festő szül Budapeste 1883 Nagybányáró indul ki 190 ót külföldö élv különöse páris posztimpresszionizmu Matiss hatás alat alakul k természe benyomásai egésze primitívségi leegyszerűsít stilizál művészete hábor kitöréseko Hollandiáb költözött 192 ót Berlinbe élt újabba Párisban Ittho Műcsarnokba állított k előszö eg arcképét azutá Könyve Kálmánba Művészházban ismételte Nemzet Szalonban Külföld tárlatoko állandóa szerepelt Munkáibó számo külföld múzeu vásárolt íg a amsterdami stettin múzeum berlin Kupferstich-Kabinett úgyszinté számo nagyob magángyűjtemény budapest Szépművészet Múzeumba Fekv leán c olajfestmény é töb litográfiáj képviseli Olajfestményei kívü kitűn vízfestményeket pasztelleket tovább litográfiáka é színe rézkarcoka i készít

10958.h

CÍMSZ Czób

SZEMÉLYNÉ Czób Bé

SZÓCIK Czób Béla fest szü Budapest 188 Nagybányár indu k 19 ó külföld él különös pári posztimpresszionizm Matis hatá ala alaku termész benyomása egész primitívség leegyszerűsí stilizá művészet hábo kitörések Hollandiá költözöt 19 ó Berlinb él újabb Párisba Itth Műcsarnokb állítot elősz e arcképé azut Könyv Kálmánb Művészházba ismételt Nemze Szalonba Külföl tárlatok állandó szerepel Munkáib szám külföl múze vásárol í amsterdam stetti múzeu berli Kupferstich-Kabinet úgyszint szám nagyo magángyűjtemén budapes Szépművésze Múzeumb Fek leá olajfestmén tö litográfiá képvisel Olajfestménye kív kitű vízfestményeke pasztelleke továb litográfiák szín rézkarcok készí

10958.

CÍMS Czó

SZEMÉLYN Czó B

SZÓCI Czó Bél fes sz Budapes 18 Nagybányá ind 1 külföl é különö pár posztimpresszioniz Mati hat al alak termés benyomás egés primitívsé leegyszerűs stiliz művésze háb kitörése Hollandi költözö 1 Berlin é újab Párisb Itt Műcsarnok állíto elős arckép azu Köny Kálmán Művészházb ismétel Nemz Szalonb Külfö tárlato álland szerepe Munkái szá külfö múz vásáro amsterda stett múze berl Kupferstich-Kabine úgyszin szá nagy magángyűjtemé budape Szépművész Múzeum Fe le olajfestmé t litográfi képvise Olajfestmény kí kit vízfestmények pasztellek tová litográfiá szí rézkarco kész

10958

CÍM Cz

SZEMÉLY Cz

SZÓC Cz Bé fe s Budape 1 Nagybány in külfö külön pá posztimpresszioni Mat ha a ala termé benyomá egé primitívs leegyszerű stili művész há kitörés Holland költöz Berli úja Páris It Műcsarno állít elő arcké az Kön Kálmá Művészház isméte Nem Szalon Külf tárlat állan szerep Munká sz külf mú vásár amsterd stet múz ber Kupferstich-Kabin úgyszi sz nag magángyűjtem budap Szépművés Múzeu F l olajfestm litográf képvis Olajfestmén k ki vízfestménye pasztelle tov litográfi sz rézkarc kés

1095

CÍ C

SZEMÉL C

SZÓ C B f Budap Nagybán i külf külö p posztimpresszion Ma h al term benyom eg primitív leegyszer stil művés h kitöré Hollan költö Berl új Pári I Műcsarn állí el arck a Kö Kálm Művészhá ismét Ne Szalo Kül tárla álla szere Munk s kül m vásá amster ste mú be Kupferstich-Kabi úgysz s na magángyűjte buda Szépművé Múze olajfest litográ képvi Olajfestmé k vízfestmény pasztell to litográf s rézkar ké