10959.htm

CÍMSZÓ: Czóbel

SZEMÉLYNÉV: Czóbel Ernő

SZÓCIKK: C. Ernő, tanár, szocialista politikus, szül. Budapesten 1885. Középiskoláit s az egyetem filoz. fakultását u. o. végezte, s miután magyar-német szakos középiskolai tanári oklevelet és doktorátust szerzett, a fővárosnál lett tanár, egyszersmind a szocialista pártban, annak kulturális osztályán és lapjainál fejtett ki munkásságot. Több cikke jelent meg a Szocializmusban, a Huszadik Században, a Grünberg-féle Archív f. Gesch. des Socialismusban és más lapokban. Első volt, aki Berzevicey Gergelyt, az első magyar tudományosan képzett közgazdászt való színben mutatta be. A háborút végigszolgálva, a forradalmak alatt a főváros tanügyi osztályában töltött be vezető pozíciót, majd a diktatúra alatt bécsi követté is kinevezték. Ezek miatt bíróság elé állították 1920. és C-t jogerősen felmentették, de utána internálták. Később C. mint cserefogoly Oroszországba ment, ahol Moszkvában a Marx-Engels Intézet óriási könyvtárának egyik igazgatója lett. Több tudományos, főképp a szocializmus bibliográfiájára, s Marx életére vonatkozó művet írt németül és oroszul. Sok francia munkát fordított magyarra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 959. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10959.htm

CÍMSZÓ: Czóbel

SZEMÉLYNÉV: Czóbel Ernő

SZÓCIKK: C. Ernő, tanár, szocialista politikus, szül. Budapesten 1885. Középiskoláit s az egyetem filoz. fakultását u. o. végezte, s miután magyar-német szakos középiskolai tanári oklevelet és doktorátust szerzett, a fővárosnál lett tanár, egyszersmind a szocialista pártban, annak kulturális osztályán és lapjainál fejtett ki munkásságot. Több cikke jelent meg a Szocializmusban, a Huszadik Században, a Grünberg-féle Archív f. Gesch. des Socialismusban és más lapokban. Első volt, aki Berzevicey Gergelyt, az első magyar tudományosan képzett közgazdászt való színben mutatta be. A háborút végigszolgálva, a forradalmak alatt a főváros tanügyi osztályában töltött be vezető pozíciót, majd a diktatúra alatt bécsi követté is kinevezték. Ezek miatt bíróság elé állították 1920. és C-t jogerősen felmentették, de utána internálták. Később C. mint cserefogoly Oroszországba ment, ahol Moszkvában a Marx-Engels Intézet óriási könyvtárának egyik igazgatója lett. Több tudományos, főképp a szocializmus bibliográfiájára, s Marx életére vonatkozó művet írt németül és oroszul. Sok francia munkát fordított magyarra.

10959.ht

CÍMSZÓ Czóbe

SZEMÉLYNÉV Czóbe Ern

SZÓCIKK C Ernő tanár szocialist politikus szül Budapeste 1885 Középiskolái a egyete filoz fakultásá u o végezte miutá magyar-néme szako középiskola tanár oklevele é doktorátus szerzett fővárosná let tanár egyszersmin szocialist pártban anna kulturáli osztályá é lapjainá fejtet k munkásságot Töb cikk jelen me Szocializmusban Huszadi Században Grünberg-fél Archí f Gesch de Socialismusba é má lapokban Els volt ak Berzevice Gergelyt a els magya tudományosa képzet közgazdász val színbe mutatt be háború végigszolgálva forradalma alat főváro tanügy osztályába töltöt b vezet pozíciót maj diktatúr alat bécs követt i kinevezték Eze miat bírósá el állítottá 1920 é C- jogerőse felmentették d után internálták Későb C min cserefogol Oroszországb ment aho Moszkvába Marx-Engel Intéze óriás könyvtárána egyi igazgatój lett Töb tudományos főkép szocializmu bibliográfiájára Mar életér vonatkoz műve ír németü é oroszul So franci munká fordítot magyarra

10959.h

CÍMSZ Czób

SZEMÉLYNÉ Czób Er

SZÓCIK Ern taná szocialis politiku szü Budapest 188 Középiskolá egyet filo fakultás végezt miut magyar-ném szak középiskol taná oklevel doktorátu szerzet fővárosn le taná egyszersmi szocialis pártba ann kulturál osztály lapjain fejte munkásságo Tö cik jele m Szocializmusba Huszad Századba Grünberg-fé Arch Gesc d Socialismusb m lapokba El vol a Berzevic Gergely el magy tudományos képze közgazdás va színb mutat b hábor végigszolgálv forradalm ala fővár tanüg osztályáb töltö veze pozíció ma diktatú ala béc követ kinevezté Ez mia bírós e állított 192 C jogerős felmentetté utá internáltá Késő mi cserefogo Oroszország men ah Moszkváb Marx-Enge Intéz óriá könyvtárán egy igazgató let Tö tudományo főké szocializm bibliográfiájár Ma életé vonatko műv í német oroszu S franc munk fordíto magyarr

10959.

CÍMS Czó

SZEMÉLYN Czó E

SZÓCI Er tan szociali politik sz Budapes 18 Középiskol egye fil fakultá végez miu magyar-né sza középisko tan okleve doktorát szerze főváros l tan egyszersm szociali pártb an kulturá osztál lapjai fejt munkásság T ci jel Szocializmusb Husza Századb Grünberg-f Arc Ges Socialismus lapokb E vo Berzevi Gergel e mag tudományo képz közgazdá v szín muta hábo végigszolgál forradal al fővá tanü osztályá tölt vez pozíci m diktat al bé köve kinevezt E mi bíró állítot 19 jogerő felmentett ut internált Kés m cserefog Oroszorszá me a Moszkvá Marx-Eng Inté óri könyvtárá eg igazgat le T tudomány fők szocializ bibliográfiájá M élet vonatk mű néme orosz fran mun fordít magyar

10959

CÍM Cz

SZEMÉLY Cz

SZÓC E ta szocial politi s Budape 1 Középisko egy fi fakult vége mi magyar-n sz középisk ta oklev doktorá szerz főváro ta egyszers szocial párt a kultur osztá lapja fej munkássá c je Szocializmus Husz Század Grünberg- Ar Ge Socialismu lapok v Berzev Gerge ma tudomány kép közgazd szí mut háb végigszolgá forrada a főv tan osztály töl ve pozíc dikta a b köv kinevez m bír állíto 1 joger felmentet u internál Ké cserefo Oroszorsz m Moszkv Marx-En Int ór könyvtár e igazga l tudomán fő szociali bibliográfiáj éle vonat m ném oros fra mu fordí magya

1095

CÍ C

SZEMÉL C

SZÓ t szocia polit Budap Középisk eg f fakul vég m magyar- s középis t okle doktor szer fővár t egyszer szocia pár kultu oszt lapj fe munkáss j Szocializmu Hus Száza Grünberg A G Socialism lapo Berze Gerg m tudomán ké közgaz sz mu há végigszolg forrad fő ta osztál tö v pozí dikt kö kineve bí állít joge felmente interná K cseref Oroszors Moszk Marx-E In ó könyvtá igazg tudomá f szocial bibliográfiá él vona né oro fr m ford magy