10970.htm

CÍMSZÓ: Dán

SZEMÉLYNÉV: Dán Leó

SZÓCIKK: "Dán Leó, zeneszerző, szőrme-nagykereskedő, szül. Budapesten 1870. Leon D'Amant álnév alatt sok népszerű dalt, operettet és kamarazenét komponált. Operettjei: A sevillai fodrász; A máltai lovag; Tótlegény Amerikában; Nászéj. Közgazdasági tevékenységét később kezdte, mint irodalmi és zeneszerzői munkásságát. Már ismert zeneszerző volt, mikor testvérével együtt az atyja által 1835. alapított országos hírű szűcsüzlet élére került. A szakipar hamar felismerte képességeit és rábízta 1911. az első nagyarányú szűcsipari kiállítás és világkongresszus rendezését. Közgazdasági tevékenységéért királyi és külföldi kitüntetésekben részesült. A szűcsmesterek országos szövetségének elnöke és érdemes munkása a szakirodalomnak. Hasznos munkásságát a kormányzó is elismerte és m. kir. kormányfőtanácsosnak nevezte ki. D. jelentős szerepet játszik a zsidó közéletben. E lexikon elnöki tanácsának tagja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 970. címszó a lexikon => 187. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10970.htm

CÍMSZÓ: Dán

SZEMÉLYNÉV: Dán Leó

SZÓCIKK: Dán Leó, zeneszerző, szőrme-nagykereskedő, szül. Budapesten 1870. Leon D'Amant álnév alatt sok népszerű dalt, operettet és kamarazenét komponált. Operettjei: A sevillai fodrász; A máltai lovag; Tótlegény Amerikában; Nászéj. Közgazdasági tevékenységét később kezdte, mint irodalmi és zeneszerzői munkásságát. Már ismert zeneszerző volt, mikor testvérével együtt az atyja által 1835. alapított országos hírű szűcsüzlet élére került. A szakipar hamar felismerte képességeit és rábízta 1911. az első nagyarányú szűcsipari kiállítás és világkongresszus rendezését. Közgazdasági tevékenységéért királyi és külföldi kitüntetésekben részesült. A szűcsmesterek országos szövetségének elnöke és érdemes munkása a szakirodalomnak. Hasznos munkásságát a kormányzó is elismerte és m. kir. kormányfőtanácsosnak nevezte ki. D. jelentős szerepet játszik a zsidó közéletben. E lexikon elnöki tanácsának tagja.

10970.ht

CÍMSZÓ Dá

SZEMÉLYNÉV Dá Le

SZÓCIKK Dá Leó zeneszerző szőrme-nagykereskedő szül Budapeste 1870 Leo D'Aman álné alat so népszer dalt operette é kamarazené komponált Operettjei sevilla fodrász málta lovag Tótlegén Amerikában Nászéj Közgazdaság tevékenységé későb kezdte min irodalm é zeneszerző munkásságát Má ismer zeneszerz volt miko testvéréve együt a atyj álta 1835 alapítot országo hír szűcsüzle élér került szakipa hama felismert képességei é rábízt 1911 a els nagyarány szűcsipar kiállítá é világkongresszu rendezését Közgazdaság tevékenységéér király é külföld kitüntetésekbe részesült szűcsmestere országo szövetségéne elnök é érdeme munkás szakirodalomnak Haszno munkásságá kormányz i elismert é m kir kormányfőtanácsosna nevezt ki D jelentő szerepe játszi zsid közéletben lexiko elnök tanácsána tagja

10970.h

CÍMSZ D

SZEMÉLYNÉ D L

SZÓCIK D Le zeneszerz szőrme-nagykeresked szü Budapest 187 Le D'Ama áln ala s népsze dal operett kamarazen komponál Operettje sevill fodrás mált lova Tótlegé Amerikába Nászé Közgazdasá tevékenység késő kezdt mi irodal zeneszerz munkásságá M isme zeneszer vol mik testvérév együ aty ált 183 alapíto ország hí szűcsüzl élé kerül szakip ham felismer képessége rábíz 191 el nagyarán szűcsipa kiállít világkongressz rendezésé Közgazdasá tevékenységéé királ külföl kitüntetésekb részesül szűcsmester ország szövetségén elnö érdem munká szakirodalomna Haszn munkásság kormány elismer ki kormányfőtanácsosn nevez k jelent szerep játsz zsi közéletbe lexik elnö tanácsán tagj

10970.

CÍMS

SZEMÉLYN

SZÓCI L zeneszer szőrme-nagykereske sz Budapes 18 L D'Am ál al népsz da operet kamaraze komponá Operettj sevil fodrá mál lov Tótleg Amerikáb Nász Közgazdas tevékenysé kés kezd m iroda zeneszer munkásság ism zenesze vo mi testvéré egy at ál 18 alapít orszá h szűcsüz él kerü szaki ha felisme képesség rábí 19 e nagyará szűcsip kiállí világkongress rendezés Közgazdas tevékenységé kirá külfö kitüntetések részesü szűcsmeste orszá szövetségé eln érde munk szakirodalomn Hasz munkássá kormán elisme k kormányfőtanácsos neve jelen szere játs zs közéletb lexi eln tanácsá tag

10970

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC zenesze szőrme-nagykeresk s Budape 1 D'A á a néps d opere kamaraz kompon Operett sevi fodr má lo Tótle Ameriká Nás Közgazda tevékenys ké kez irod zenesze munkássá is zenesz v m testvér eg a á 1 alapí orsz szűcsü é ker szak h felism képessé ráb 1 nagyar szűcsi kiáll világkongres rendezé Közgazda tevékenység kir külf kitüntetése részes szűcsmest orsz szövetség el érd mun szakirodalom Has munkáss kormá elism kormányfőtanácso nev jele szer ját z közélet lex el tanács ta

1097SZEMÉL

SZÓ zenesz szőrme-nagykeres Budap D' nép oper kamara kompo Operet sev fod m l Tótl Amerik Ná Közgazd tevékeny k ke iro zenesz munkáss i zenes testvé e alap ors szűcs ke sza felis képess rá nagya szűcs kiál világkongre rendez Közgazd tevékenysé ki kül kitüntetés része szűcsmes ors szövetsé e ér mu szakirodalo Ha munkás korm elis kormányfőtanács ne jel sze já közéle le e tanác t