10971.htm

CÍMSZÓ: Dániel

SZÓCIKK: Dániel. Földbirtokos volt és neve a zsidókra vonatkozó utolsó Árpádkori oklevélben fordul elő. 1300-ban két trencséni polgártól telket és kertet vásárolt és az erről szóló adás-vételi szerződést Trencsén városa megerősítette. Ebből az okiratból világosan kitűnik, hogy ebben a korban még voltak zsidó földbirtokosok és hogy a zsidók minden megszorítás nélkül szerezhettek ingatlanokat a magyar birodalomban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 971. címszó a lexikon => 187. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10971.htm

CÍMSZÓ: Dániel

SZÓCIKK: Dániel. Földbirtokos volt és neve a zsidókra vonatkozó utolsó Árpádkori oklevélben fordul elő. 1300-ban két trencséni polgártól telket és kertet vásárolt és az erről szóló adás-vételi szerződést Trencsén városa megerősítette. Ebből az okiratból világosan kitűnik, hogy ebben a korban még voltak zsidó földbirtokosok és hogy a zsidók minden megszorítás nélkül szerezhettek ingatlanokat a magyar birodalomban.

10971.ht

CÍMSZÓ Dánie

SZÓCIKK Dániel Földbirtoko vol é nev zsidókr vonatkoz utols Árpádkor oklevélbe fordu elő 1300-ba ké trencsén polgártó telke é kerte vásárol é a errő szól adás-vétel szerződés Trencsé város megerősítette Ebbő a okiratbó világosa kitűnik hog ebbe korba mé volta zsid földbirtokoso é hog zsidó minde megszorítá nélkü szerezhette ingatlanoka magya birodalomban

10971.h

CÍMSZ Dáni

SZÓCIK Dánie Földbirtok vo ne zsidók vonatko utol Árpádko oklevélb ford el 1300-b k trencsé polgárt telk kert vásáro err szó adás-véte szerződé Trencs váro megerősített Ebb okiratb világos kitűni ho ebb korb m volt zsi földbirtokos ho zsid mind megszorít nélk szerezhett ingatlanok magy birodalomba

10971.

CÍMS Dán

SZÓCI Dáni Földbirto v n zsidó vonatk uto Árpádk oklevél for e 1300- trencs polgár tel ker vásár er sz adás-vét szerződ Trenc vár megerősítet Eb okirat világo kitűn h eb kor vol zs földbirtoko h zsi min megszorí nél szerezhet ingatlano mag birodalomb

10971

CÍM Dá

SZÓC Dán Földbirt zsid vonat ut Árpád oklevé fo 1300 trenc polgá te ke vásá e s adás-vé szerző Tren vá megerősíte E okira világ kitű e ko vo z földbirtok zs mi megszor né szerezhe ingatlan ma birodalom

1097

CÍ D

SZÓ Dá Földbir zsi vona u Árpá oklev f 130 tren polg t k vás adás-v szerz Tre v megerősít okir vilá kit k v földbirto z m megszo n szerezh ingatla m birodalo