10972.htm

CÍMSZÓ: Dániel könyve

SZÓCIKK: "Dániel könyve. A bibliai könyvek egyéb «szentiratok» csoportjába tartozik. Részben héber, részben arám nyelven íródott. Hőse nem a könyv keletkezése idejében, hanem korábban élhetett. A könyv szerzője nem úgy rajzolja meg a babiloni udvar életét és az abban szereplő embereket, ahogyan a viszonyokkal ismerős kortárs rajzolta volna meg. Ellenben kitűnően festi meg - habár burkoltan csak -- Antiochus Epiphanes jellemét és eljárásait, s ezért a makkabeusi küzdelmek kortársának kell őt tekinteni. Iratában vigaszt és reménységet akart önteni a hősies nemzedékbe. A könyv első hat fejezete elbeszéléseket tartalmaz: Nabukodnecar álmáról, a tüzes kemencébe vetett három ifjúról, Nebukodnecár átváltozásáról, (l. o.) Bulsacár gonosztettéről és az oroszlánverembe dobott Dánielről; a második ész eszchatologikus (l. o.) tartalmú. Az egész könyv didaktikus és propagatív. Hirdeti az Isten iránt való feltétlen bizalmat és tanai mellett való kitartást a legsúlyosabb megpróbáltatások között is. A liturgiában nem kapott szerepet. Az Izr. Magy. Irodalmi Társulat bibliájában Herzog Manó, a Frenkel-féle kiadásban Edelstein Bertalan, az ifjúsági kiadásban Eisler Mátyás fordította a könyvet. Irodalom. E: König (Jew. Encycl.); Prínce, Criticai Commentary on the Books of D. (1899); Driver D., Cambridge Bible (1900); Behrmann, Handkommentar z. Buche D. (1894); Marti, Kurzer Handcommentar a. Buche D. (1901)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 972. címszó a lexikon => 187. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10972.htm

CÍMSZÓ: Dániel könyve

SZÓCIKK: Dániel könyve. A bibliai könyvek egyéb szentiratok csoportjába tartozik. Részben héber, részben arám nyelven íródott. Hőse nem a könyv keletkezése idejében, hanem korábban élhetett. A könyv szerzője nem úgy rajzolja meg a babiloni udvar életét és az abban szereplő embereket, ahogyan a viszonyokkal ismerős kortárs rajzolta volna meg. Ellenben kitűnően festi meg - habár burkoltan csak -- Antiochus Epiphanes jellemét és eljárásait, s ezért a makkabeusi küzdelmek kortársának kell őt tekinteni. Iratában vigaszt és reménységet akart önteni a hősies nemzedékbe. A könyv első hat fejezete elbeszéléseket tartalmaz: Nabukodnecar álmáról, a tüzes kemencébe vetett három ifjúról, Nebukodnecár átváltozásáról, l. o. Bulsacár gonosztettéről és az oroszlánverembe dobott Dánielről; a második ész eszchatologikus l. o. tartalmú. Az egész könyv didaktikus és propagatív. Hirdeti az Isten iránt való feltétlen bizalmat és tanai mellett való kitartást a legsúlyosabb megpróbáltatások között is. A liturgiában nem kapott szerepet. Az Izr. Magy. Irodalmi Társulat bibliájában Herzog Manó, a Frenkel-féle kiadásban Edelstein Bertalan, az ifjúsági kiadásban Eisler Mátyás fordította a könyvet. Irodalom. E: König Jew. Encycl. ; Prínce, Criticai Commentary on the Books of D. 1899 ; Driver D., Cambridge Bible 1900 ; Behrmann, Handkommentar z. Buche D. 1894 ; Marti, Kurzer Handcommentar a. Buche D. 1901 .

10972.ht

CÍMSZÓ Dánie könyv

SZÓCIKK Dánie könyve biblia könyve egyé szentirato csoportjáb tartozik Részbe héber részbe ará nyelve íródott Hős ne köny keletkezés idejében hane korábba élhetett köny szerzőj ne úg rajzolj me babilon udva életé é a abba szerepl embereket ahogya viszonyokka ismerő kortár rajzolt voln meg Ellenbe kitűnőe fest me habá burkolta csa - Antiochu Epiphane jellemé é eljárásait ezér makkabeus küzdelme kortársána kel ő tekinteni Iratába vigasz é reménysége akar önten hősie nemzedékbe köny els ha fejezet elbeszéléseke tartalmaz Nabukodneca álmáról tüze kemencéb vetet háro ifjúról Nebukodnecá átváltozásáról l o Bulsacá gonosztettérő é a oroszlánveremb dobot Dánielről másodi és eszchatologiku l o tartalmú A egés köny didaktiku é propagatív Hirdet a Iste irán val feltétle bizalma é tana mellet val kitartás legsúlyosab megpróbáltatáso közöt is liturgiába ne kapot szerepet A Izr Magy Irodalm Társula bibliájába Herzo Manó Frenkel-fél kiadásba Edelstei Bertalan a ifjúság kiadásba Eisle Mátyá fordított könyvet Irodalom E Köni Jew Encycl Prínce Critica Commentar o th Book o D 189 Drive D. Cambridg Bibl 190 Behrmann Handkommenta z Buch D 189 Marti Kurze Handcommenta a Buch D 190

10972.h

CÍMSZ Dáni köny

SZÓCIK Dáni könyv bibli könyv egy szentirat csoportjá tartozi Részb hébe részb ar nyelv íródot Hő n kön keletkezé idejébe han korább élhetet kön szerző n ú rajzol m babilo udv élet abb szerep embereke ahogy viszonyokk ismer kortá rajzol vol me Ellenb kitűnő fes m hab burkolt cs Antioch Epiphan jellem eljárásai ezé makkabeu küzdelm kortársán ke tekinten Iratáb vigas reménység aka önte hősi nemzedékb kön el h fejeze elbeszélések tartalma Nabukodnec álmáró tüz kemencé vete hár ifjúró Nebukodnec átváltozásáró Bulsac gonosztettér oroszlánverem dobo Dánielrő másod é eszchatologik tartalm egé kön didaktik propagatí Hirde Ist irá va feltétl bizalm tan melle va kitartá legsúlyosa megpróbáltatás közö i liturgiáb n kapo szerepe Iz Mag Irodal Társul bibliájáb Herz Man Frenkel-fé kiadásb Edelste Bertala ifjúsá kiadásb Eisl Máty fordítot könyve Irodalo Kön Je Encyc Prínc Critic Commenta t Boo 18 Driv D Cambrid Bib 19 Behrman Handkomment Buc 18 Mart Kurz Handcomment Buc 19

10972.

CÍMS Dán kön

SZÓCI Dán köny bibl köny eg szentira csoportj tartoz Rész héb rész a nyel íródo H kö keletkez idejéb ha koráb élhete kö szerz rajzo babil ud éle ab szere emberek ahog viszonyok isme kort rajzo vo m Ellen kitűn fe ha burkol c Antioc Epipha jelle eljárása ez makkabe küzdel kortársá k tekinte Iratá viga reménysé ak önt hős nemzedék kö e fejez elbeszélése tartalm Nabukodne álmár tü kemenc vet há ifjúr Nebukodne átváltozásár Bulsa gonosztetté oroszlánvere dob Dánielr máso eszchatologi tartal eg kö didakti propagat Hird Is ir v feltét bizal ta mell v kitart legsúlyos megpróbáltatá köz liturgiá kap szerep I Ma Iroda Társu bibliájá Her Ma Frenkel-f kiadás Edelst Bertal ifjús kiadás Eis Mát fordíto könyv Irodal Kö J Ency Prín Criti Comment Bo 1 Dri Cambri Bi 1 Behrma Handkommen Bu 1 Mar Kur Handcommen Bu 1

10972

CÍM Dá kö

SZÓC Dá kön bib kön e szentir csoport tarto Rés hé rés nye íród k keletke idejé h korá élhet k szer rajz babi u él a szer embere aho viszonyo ism kor rajz v Elle kitű f h burko Antio Epiph jell eljárás e makkab küzde kortárs tekint Irat vig reménys a ön hő nemzedé k feje elbeszélés tartal Nabukodn álmá t kemen ve h ifjú Nebukodn átváltozásá Buls gonosztett oroszlánver do Dániel más eszchatolog tarta e k didakt propaga Hir I i felté biza t mel kitar legsúlyo megpróbáltat kö liturgi ka szere M Irod Társ bibliáj He M Frenkel- kiadá Edels Berta ifjú kiadá Ei Má fordít köny Iroda K Enc Prí Crit Commen B Dr Cambr B Behrm Handkomme B Ma Ku Handcomme B

1097

CÍ D k

SZÓ D kö bi kö szenti csopor tart Ré h ré ny író keletk idej kor élhe sze raj bab é sze ember ah viszony is ko raj Ell kit burk Anti Epip jel eljárá makka küzd kortár tekin Ira vi remény ö h nemzed fej elbeszélé tarta Nabukod álm keme v ifj Nebukod átváltozás Bul gonosztet oroszlánve d Dánie má eszchatolo tart didak propag Hi felt biz me kita legsúly megpróbálta k liturg k szer Iro Tár bibliá H Frenkel kiad Edel Bert ifj kiad E M fordí kön Irod En Pr Cri Comme D Camb Behr Handkomm M K Handcomm