10974.htm

CÍMSZÓ: Dánielné, Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Dánielné Lengyel Laura

SZÓCIKK: "Lengyel Danielné, Lengyel Laura*, írónő, szül. Újfehértón 1877. Dosztojevszkij Raszkolnyikovjáról szóló első tanulmánya az Élet c. folyóiratban jelent meg 1895. Regényei, novellái, irodalmi tanulmányai és színházi kritikái több napilapban és folyóiratban láttak napvilágot. A Budapesti Hírlapnak évtizedekig munkatársa volt. Munkái: Balázs Klára (1897); Dénes Olga házassága (1899); Klára regénye (1900); A boldogság útja (1901); Álmok (1908); Egy leány (1909); Máb királyné (19H); Edit (1914); Az adlersfeldi szent Ágnes (1921); Beatrix (1921); Medici Lőrincné a Hattyú-utcában (1924); Bánk Judit (1925). Népszerűek ifjúsági regényei, elbeszélései és színdarabjai is. Két francia tárgyú történelmi darabja került színre: A császár anyja 1922. a Magyar Színházban; Tűzhalál 1923. a Nemzeti Színházban ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 974. címszó a lexikon => 187. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10974.htm

CÍMSZÓ: Dánielné, Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Dánielné Lengyel Laura

SZÓCIKK: Lengyel Danielné, Lengyel Laura*, írónő, szül. Újfehértón 1877. Dosztojevszkij Raszkolnyikovjáról szóló első tanulmánya az Élet c. folyóiratban jelent meg 1895. Regényei, novellái, irodalmi tanulmányai és színházi kritikái több napilapban és folyóiratban láttak napvilágot. A Budapesti Hírlapnak évtizedekig munkatársa volt. Munkái: Balázs Klára 1897 ; Dénes Olga házassága 1899 ; Klára regénye 1900 ; A boldogság útja 1901 ; Álmok 1908 ; Egy leány 1909 ; Máb királyné 19H ; Edit 1914 ; Az adlersfeldi szent Ágnes 1921 ; Beatrix 1921 ; Medici Lőrincné a Hattyú-utcában 1924 ; Bánk Judit 1925 . Népszerűek ifjúsági regényei, elbeszélései és színdarabjai is. Két francia tárgyú történelmi darabja került színre: A császár anyja 1922. a Magyar Színházban; Tűzhalál 1923. a Nemzeti Színházban .

10974.ht

CÍMSZÓ Dánielné Lengye

SZEMÉLYNÉV Dánieln Lengye Laur

SZÓCIKK Lengye Danielné Lengye Laura* írónő szül Újfehértó 1877 Dosztojevszki Raszkolnyikovjáró szól els tanulmány a Éle c folyóiratba jelen me 1895 Regényei novellái irodalm tanulmánya é színház kritiká töb napilapba é folyóiratba látta napvilágot Budapest Hírlapna évtizedeki munkatárs volt Munkái Baláz Klár 189 Déne Olg házasság 189 Klár regény 190 boldogsá útj 190 Álmo 190 Eg leán 190 Má királyn 19 Edi 191 A adlersfeld szen Ágne 192 Beatri 192 Medic Lőrincn Hattyú-utcába 192 Bán Judi 192 Népszerűe ifjúság regényei elbeszélése é színdarabja is Ké franci tárgy történelm darabj kerül színre császá anyj 1922 Magya Színházban Tűzhalá 1923 Nemzet Színházba

10974.h

CÍMSZ Dánieln Lengy

SZEMÉLYNÉ Dániel Lengy Lau

SZÓCIK Lengy Danieln Lengy Laura írón szü Újfehért 187 Dosztojevszk Raszkolnyikovjár szó el tanulmán Él folyóiratb jele m 189 Regénye novellá irodal tanulmány színhá kritik tö napilapb folyóiratb látt napvilágo Budapes Hírlapn évtizedek munkatár vol Munká Balá Klá 18 Dén Ol házassá 18 Klá regén 19 boldogs út 19 Álm 19 E leá 19 M király 1 Ed 19 adlersfel sze Ágn 19 Beatr 19 Medi Lőrinc Hattyú-utcáb 19 Bá Jud 19 Népszerű ifjúsá regénye elbeszélés színdarabj i K franc tárg történel darab kerü színr csász any 192 Magy Színházba Tűzhal 192 Nemze Színházb

10974.

CÍMS Dániel Leng

SZEMÉLYN Dánie Leng La

SZÓCI Leng Daniel Leng Laur író sz Újfehér 18 Dosztojevsz Raszkolnyikovjá sz e tanulmá É folyóirat jel 18 Regény novell iroda tanulmán szính kriti t napilap folyóirat lát napvilág Budape Hírlap évtizede munkatá vo Munk Bal Kl 1 Dé O házass 1 Kl regé 1 boldog ú 1 Ál 1 le 1 királ E 1 adlersfe sz Ág 1 Beat 1 Med Lőrin Hattyú-utcá 1 B Ju 1 Népszer ifjús regény elbeszélé színdarab fran tár történe dara ker szín csás an 19 Mag Színházb Tűzha 19 Nemz Színház

10974

CÍM Dánie Len

SZEMÉLY Dáni Len L

SZÓC Len Danie Len Lau ír s Újfehé 1 Dosztojevs Raszkolnyikovj s tanulm folyóira je 1 Regén novel irod tanulmá szín krit napila folyóira lá napvilá Budap Hírla évtized munkat v Mun Ba K D házas K reg boldo Á l kirá adlersf s Á Bea Me Lőri Hattyú-utc J Népsze ifjú regén elbeszél színdara fra tá történ dar ke szí csá a 1 Ma Színház Tűzh 1 Nem Színhá

1097

CÍ Dáni Le

SZEMÉL Dán Le

SZÓ Le Dani Le La í Újfeh Dosztojev Raszkolnyikov tanul folyóir j Regé nove iro tanulm szí kri napil folyóir l napvil Buda Hírl évtize munka Mu B háza re bold kir adlers Be M Lőr Hattyú-ut Népsz ifj regé elbeszé színdar fr t törté da k sz cs M Színhá Tűz Ne Szính