10976.htm

CÍMSZÓ: Dános

SZEMÉLYNÉV: Dános László

SZÓCIKK: D. László, építész, szül. Budapesten 1884. aug. 6. Kereskedelmi és műszaki tanulmányainak elvégzése után a mérnöki kamara tagja lett s mint beltag részt vett a Fejér és Dános cég megalapításában. Vállalata vidéken és Budapesten sok magán- és középületet épített, köztük a budapesti orth. hitközség Kazinczy-utcai templomát, a Kaszab-féle poliklinikát, a zsidó leányárvaházat stb. Mint a budapesti kislakás építési akció egyik megindítóját 1927. kormányfőtanácsossá nevezték ki. A felekezeti életben előkelő szerepet játszik mint az Omike és a Mikéfe alelnöke és sok jótékonysági és más egyesület elnökségi és igazgatósági tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 976. címszó a lexikon => 187. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10976.htm

CÍMSZÓ: Dános

SZEMÉLYNÉV: Dános László

SZÓCIKK: D. László, építész, szül. Budapesten 1884. aug. 6. Kereskedelmi és műszaki tanulmányainak elvégzése után a mérnöki kamara tagja lett s mint beltag részt vett a Fejér és Dános cég megalapításában. Vállalata vidéken és Budapesten sok magán- és középületet épített, köztük a budapesti orth. hitközség Kazinczy-utcai templomát, a Kaszab-féle poliklinikát, a zsidó leányárvaházat stb. Mint a budapesti kislakás építési akció egyik megindítóját 1927. kormányfőtanácsossá nevezték ki. A felekezeti életben előkelő szerepet játszik mint az Omike és a Mikéfe alelnöke és sok jótékonysági és más egyesület elnökségi és igazgatósági tagja.

10976.ht

CÍMSZÓ Dáno

SZEMÉLYNÉV Dáno Lászl

SZÓCIKK D László építész szül Budapeste 1884 aug 6 Kereskedelm é műszak tanulmányaina elvégzés utá mérnök kamar tagj let min belta rész vet Fejé é Dáno cé megalapításában Vállalat vidéke é Budapeste so magán é középülete épített köztü budapest orth hitközsé Kazinczy-utca templomát Kaszab-fél poliklinikát zsid leányárvaháza stb Min budapest kislaká építés akci egyi megindítójá 1927 kormányfőtanácsoss nevezté ki felekezet életbe előkel szerepe játszi min a Omik é Mikéf alelnök é so jótékonyság é má egyesüle elnökség é igazgatóság tagja

10976.h

CÍMSZ Dán

SZEMÉLYNÉ Dán Lász

SZÓCIK Lászl építés szü Budapest 188 au Kereskedel műsza tanulmányain elvégzé ut mérnö kama tag le mi belt rés ve Fej Dán c megalapításába Vállala vidék Budapest s magá középület építet közt budapes ort hitközs Kazinczy-utc templomá Kaszab-fé polikliniká zsi leányárvaház st Mi budapes kislak építé akc egy megindítój 192 kormányfőtanácsos nevezt k felekeze életb előke szerep játsz mi Omi Miké alelnö s jótékonysá m egyesül elnöksé igazgatósá tagj

10976.

CÍMS Dá

SZEMÉLYN Dá Lás

SZÓCI Lász építé sz Budapes 18 a Kereskede műsz tanulmányai elvégz u mérn kam ta l m bel ré v Fe Dá megalapításáb Vállal vidé Budapes mag középüle építe köz budape or hitköz Kazinczy-ut templom Kaszab-f poliklinik zs leányárvahá s M budape kisla épít ak eg megindító 19 kormányfőtanácso nevez felekez élet elők szere játs m Om Mik aleln jótékonys egyesü elnöks igazgatós tag

10976

CÍM D

SZEMÉLY D Lá

SZÓC Lás épít s Budape 1 Keresked műs tanulmánya elvég mér ka t be r F D megalapításá Válla vid Budape ma középül épít kö budap o hitkö Kazinczy-u templo Kaszab- poliklini z leányárvah budap kisl épí a e megindít 1 kormányfőtanács neve feleke éle elő szer ját O Mi alel jótékony egyes elnök igazgató ta

1097SZEMÉL L

SZÓ Lá épí Budap Kereske mű tanulmány elvé mé k b megalapítás Váll vi Budap m középü épí k buda hitk Kazinczy- templ Kaszab poliklin leányárva buda kis ép megindí kormányfőtanác nev felek él el sze já M ale jótékon egye elnö igazgat t