10984.htm

CÍMSZÓ: Darvas

SZEMÉLYNÉV: Darvas Simon

SZÓCIKK: D. Simon, újságíró, szül. Budapesten 1892. A budapesti egyetem bölcsészeti fakultásán avatták doktorrá, később a budapesti Független Magyarország, Világ, Szabadgondolat munkatársa, majd a kolozsvári Keleti Újság szerkesztője lett. Különösen humoros, szatirikus írásai tették nevét ismertté. Több egyfelvonásos vígjátékát adták elő. Tulajdonosa a Pallas könyv- és lapterjesztő vállalatnak, melynek szervezetét egész Románia területére kiépítette. Társszerzője a Stuttgartban német nyelven is megjelent Kék sugár c. fantasztikus regénynek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 984. címszó a lexikon => 188. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10984.htm

CÍMSZÓ: Darvas

SZEMÉLYNÉV: Darvas Simon

SZÓCIKK: D. Simon, újságíró, szül. Budapesten 1892. A budapesti egyetem bölcsészeti fakultásán avatták doktorrá, később a budapesti Független Magyarország, Világ, Szabadgondolat munkatársa, majd a kolozsvári Keleti Újság szerkesztője lett. Különösen humoros, szatirikus írásai tették nevét ismertté. Több egyfelvonásos vígjátékát adták elő. Tulajdonosa a Pallas könyv- és lapterjesztő vállalatnak, melynek szervezetét egész Románia területére kiépítette. Társszerzője a Stuttgartban német nyelven is megjelent Kék sugár c. fantasztikus regénynek.

10984.ht

CÍMSZÓ Darva

SZEMÉLYNÉV Darva Simo

SZÓCIKK D Simon újságíró szül Budapeste 1892 budapest egyete bölcsészet fakultásá avattá doktorrá későb budapest Függetle Magyarország Világ Szabadgondola munkatársa maj kolozsvár Kelet Újsá szerkesztőj lett Különöse humoros szatiriku írása tetté nevé ismertté Töb egyfelvonáso vígjátéká adtá elő Tulajdonos Palla könyv é lapterjeszt vállalatnak melyne szervezeté egés Románi területér kiépítette Társszerzőj Stuttgartba néme nyelve i megjelen Ké sugá c fantasztiku regénynek

10984.h

CÍMSZ Darv

SZEMÉLYNÉ Darv Sim

SZÓCIK Simo újságír szü Budapest 189 budapes egyet bölcsésze fakultás avatt doktorr késő budapes Függetl Magyarorszá Vilá Szabadgondol munkatárs ma kolozsvá Kele Újs szerkesztő let Különös humoro szatirik írás tett nev ismertt Tö egyfelvonás vígjáték adt el Tulajdono Pall köny lapterjesz vállalatna melyn szervezet egé Román területé kiépített Társszerző Stuttgartb ném nyelv megjele K sug fantasztik regényne

10984.

CÍMS Dar

SZEMÉLYN Dar Si

SZÓCI Sim újságí sz Budapes 18 budape egye bölcsész fakultá avat doktor kés budape Függet Magyarorsz Vil Szabadgondo munkatár m kolozsv Kel Új szerkeszt le Különö humor szatiri írá tet ne ismert T egyfelvoná vígjáté ad e Tulajdon Pal kön lapterjes vállalatn mely szerveze eg Romá terület kiépítet Társszerz Stuttgart né nyel megjel su fantaszti regényn

10984

CÍM Da

SZEMÉLY Da S

SZÓC Si újság s Budape 1 budap egy bölcsés fakult ava dokto ké budap Függe Magyarors Vi Szabadgond munkatá kolozs Ke Ú szerkesz l Külön humo szatir ír te n ismer egyfelvon vígját a Tulajdo Pa kö lapterje vállalat mel szervez e Rom terüle kiépíte Társszer Stuttgar n nye megje s fantaszt regény

1098

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ S újsá Budap buda eg bölcsé fakul av dokt k buda Függ Magyaror V Szabadgon munkat koloz K szerkes Külö hum szati í t isme egyfelvo vígjá Tulajd P k lapterj vállala me szerve Ro terül kiépít Társsze Stuttga ny megj fantasz regén