10990.htm

CÍMSZÓ: Debóra

SZÓCIKK: Debóra, «bíró» prófétanő, aki harcias lelkesültségében a széthúzó izraelita törzseket összefogásra és szembeszállásra hívta és ily módon sikerült véres győzelmet aratnia Sziszera seregei fölött. Győzelmét a D.-ének örökíti meg (Bírák. 5.), mely igen érdekes bepillantást enged a Bírák korának népszerkezeti viszonyaiba és egyszersmind az akkori nyelvfejlődés állapotát is híven tükrözteti. A bibliatudomány ezért a legrégibb héber nyelvemléknek tartja. Esztétikai tekintetben is a világirodalom egyik legszebb lírai alkotása, amely erőteljesen érezteti a nemzeti érzés fellobbanását.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 990. címszó a lexikon => 188. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10990.htm

CÍMSZÓ: Debóra

SZÓCIKK: Debóra, bíró prófétanő, aki harcias lelkesültségében a széthúzó izraelita törzseket összefogásra és szembeszállásra hívta és ily módon sikerült véres győzelmet aratnia Sziszera seregei fölött. Győzelmét a D.-ének örökíti meg Bírák. 5. , mely igen érdekes bepillantást enged a Bírák korának népszerkezeti viszonyaiba és egyszersmind az akkori nyelvfejlődés állapotát is híven tükrözteti. A bibliatudomány ezért a legrégibb héber nyelvemléknek tartja. Esztétikai tekintetben is a világirodalom egyik legszebb lírai alkotása, amely erőteljesen érezteti a nemzeti érzés fellobbanását.

10990.ht

CÍMSZÓ Debór

SZÓCIKK Debóra bír prófétanő ak harcia lelkesültségébe széthúz izraelit törzseke összefogásr é szembeszállásr hívt é il módo sikerül vére győzelme aratni Sziszer serege fölött Győzelmé D.-éne örökít me Bírák 5 mel ige érdeke bepillantás enge Bírá korána népszerkezet viszonyaib é egyszersmin a akkor nyelvfejlődé állapotá i híve tükrözteti bibliatudomán ezér legrégib hébe nyelvemlékne tartja Esztétika tekintetbe i világirodalo egyi legszeb líra alkotása amel erőteljese éreztet nemzet érzé fellobbanását

10990.h

CÍMSZ Debó

SZÓCIK Debór bí prófétan a harci lelkesültségéb széthú izraeli törzsek összefogás szembeszállás hív i mód sikerü vér győzelm aratn Szisze sereg fölöt Győzelm D.-én örökí m Bírá me ig érdek bepillantá eng Bír korán népszerkeze viszonyai egyszersmi akko nyelvfejlőd állapot hív tükröztet bibliatudomá ezé legrégi héb nyelvemlékn tartj Esztétik tekintetb világirodal egy legsze lír alkotás ame erőteljes érezte nemze érz fellobbanásá

10990.

CÍMS Deb

SZÓCI Debó b próféta harc lelkesültségé széth izrael törzse összefogá szembeszállá hí mó siker vé győzel arat Szisz sere fölö Győzel D.-é örök Bír m i érde bepillant en Bí korá népszerkez viszonya egyszersm akk nyelvfejlő állapo hí tükrözte bibliatudom ez legrég hé nyelvemlék tart Esztéti tekintet világiroda eg legsz lí alkotá am erőtelje érezt nemz ér fellobbanás

10990

CÍM De

SZÓC Deb prófét har lelkesültség szét izrae törzs összefog szembeszáll h m sike v győze ara Szis ser föl Győze D.- örö Bí érd bepillan e B kor népszerke viszony egyszers ak nyelvfejl állap h tükrözt bibliatudo e legré h nyelvemlé tar Esztét tekinte világirod e legs l alkot a erőtelj érez nem é fellobbaná

1099

CÍ D

SZÓ De prófé ha lelkesültsé szé izra törz összefo szembeszál sik győz ar Szi se fö Győz D. ör B ér bepilla ko népszerk viszon egyszer a nyelvfej álla tükröz bibliatud legr nyelveml ta Eszté tekint világiro leg alko erőtel ére ne fellobban