10992.htm

CÍMSZÓ: Debrecen

SZÓCIKK: "A 90-es évek elején Balkányi Miklós elnöksége alatt épült a hitközség mai, akkor még egyemeletes iskola-épülete. 1895- 1896-ban Reichmann Ármin elnöksége alatt épült a hitközség monumentális temploma: Gärtner Jakab műépítész tervei szerint. 1898-ban épült a rituális fürdő és a pászkagyár. 1904-ben adták át a hitközségi székházat rendeltetésének. Ebben van a hitközség hivatala és 300 személyt befogadó díszes tanácsterme, továbbá az izraelita nőegylet tápintézete, hol naponta 100-120 gyermek és felnőtt kap házilag elkészített meleg ebédet a téli hónapok alatt. A tanácstermét a hitközség jeleseinek olajfestményes képe díszíti: Reichmann Áron elnök, Krausz Vilmos főrabbi, Kacz Jakab elnök, Drukker Mór elnök, Kohn Adolf Chevra-elnök, Popper Mór iskolaszéki elnök, Rosinger Lajos hitközségi elnök, Balkányi Miklós elnök, Bakonyi Samu országgyűlési képviselő, Popper Alajos hitközségi orvos, Popper Alajosné nőegyleti elnök. 1906-ban nyitotta meg a hitközség az izr. polgári leányiskolát, melynek első értesítőjét Kardos Albert igazgató állította össze. Ez az iskola ma is fennáll: Propperné Bloch Hermina igazgató vezetése alatt, ki 1908 eleje óta áll az iskola élén. A polgári iskola tanári testülete: Beck Józsa, Friedmann Berta, Gábor Dezső, Manheim Mór, Markovits Lajosné, Moskovits Gizella, Rosenberg Paula, Sebestyén Dezsőné. Az elemi iskola tanítótestülete : Weinberger Mór igazgató, özv. Kuthi Zsigmondné tb. igazgató, Brief Ilona, Irsai Mór, Kertész Sándor, Máté Sándorné, Neumann Margit, Politzer Irma, Nern József, Weinberger Mórné. A polgári lányiskola évi költségvetése 28.892 P, az elemi iskoláé 30.316 P. 1917-18-ban a polgári iskola és elemi iskola együtt adta közre értesítőjét, a következő hét esztendőben nem jelent meg nyomtatott értesítő, hanem az iskolai irattár őrzi az 1918-25. tanévekről elkészített hét rendbeli jelentést. Az 1925 -26. iskolai évtől kezdve ismét megjelenik az iskola értesítője. Ezek az értesítők a legpontosabb adatokat gyűjtötték egybe a D.-i hitközség áldozatkészségéről és a zsidó leánynevelés iránt tanúsított magas kultúrtörekvéseiről. Ez idő szerint a háborús évek éreztetik hatásukat a a gyermekek létszáma nagyon leapadt (171). Átlag véve 230-250 volt a tanulók száma, akik párhuzamos osztályokban nyertek elhelyezést és oktatást. D. szab. kir. varos kultúra szerető polgársága 5000 arany korona állandó évi segélyt szavazott meg az iskolának és 46,000 korona kamatmentes kölcsönt nyújtott a polgári iskola épületének megépítésére. 1909-ben fel is épült a polgári leányiskolának tágas díszes és minden követelménynek megfelelő épülete. Ugyancsak ebben az esztendőben épült a Kápolnás-utcai templom a hitközség tagjainak áldozatkészségéből. 1913-ban jelent meg a hitközség utolsó nyomtatott évi jelentése, mely újabb irányt szab a jövendő teendők tekintetében. A közbejött háború és forradalom azonban a hitközséget oly nagy arányú és kizárólag jótékonysági feladatok elé állította, hogy a hitközség tovább fejlesztéséről, újabb intézmények alapításáról le tellett mondania. A háború és forradalom utón azonban a konszolidáció első éváben, 1921. alapította a hitközség Fejér Ferenc elnökkel az élén a D.-i Zsidó gimnáziumot. Két évvel később, 1923. pedig az elemi iskola emeletére való ráépítéssel és egy szárnyépülettel való megtoldással építette fel a gimnázium kétemeletes épületét, amelyhez sehonnan semmiféle segítséget sem kapott. Maga a hitközség alapította, felépítette és tartja fenn Magyarország vidéki hitközségeiben egyedül álló és ma már megbecsült hírnévnek örvendő zsidó reálgimnáziumát. A gimnázium 1921-22. nyílt meg az első osztállyal. Évről évre fejlődött a következő osztállyal. Ma már a gimnázium teljes 8 osztállyal áll fenn. Igazgatója Kardos Albert, aki régi munkás tagja ennek a hitközségnek és irányítója tanügyi programjának. 1925-26-ban tette közzé az első iskolai értesítőt. Azóta minden esztendőben megjelenik gimnáziumának értesítője mindig nagyobb terjedelemben, mindenik bővebb ismertetésével annak a szép munkának, amely ebben az intézetben folyik. 1928-ban a magyar kormány 5000 pengő építési annuitásos segélyt szavazott meg 30 - 35 esztendőre. 1929-ben nyílt meg a VIII. osztály 46 tanulóval s így ez évben lesz a D.-i zsidó reálgimnáziumban az első érettségi vizsgálat. A reálgimnázium tantestülete: Kardos Albert dr. igazgató, Bencze László, Fenyő Béla dr., Grosz Ernő, Haas Imre dr., Schlesinger Sámuel dr., Somorjai László, Soós Jenő, Székely Vilmos, Vadász Endre dr., Vág Sándor dr. A D.-i Izraelita Hitközség amelyben a hitélet legfőbb őre Schlesinger Sámuel főrabbi nem csak hitközségi jelentőségű közügyekkel foglalkozott, hanem minden időben részt vett a városi, a társadalmi és a gazdasági élet vonatkozásaiban és bekapcsolódott az országos zsidó ügyek irányításába is. Mint status quo hitközség vezető szerepet vitt az országban s éveken át küzdött azért, hogy a status quo hitközségeknek külön szervezetük legyen és maguk intézhessék belső ügyeiket s ne kelljen közigazgatási hatóságokhoz fordulniuk legsajátosabb ügyeikben. Hat évtizeden át tartó küzdelmes munka után, amelyben az ország többi status quo hitközségei is élénk részt vettek, ezt a céljukat is elérték. 1928-ban minisztertanács foglalkozott a kérdéssel és «méltányolta a status quo izr. hitközségeknek azt az évtizedes törekvését, hogy eddigi szervezetlenségüket megszüntetve közös érdekeik hathatósabb képviseltetése végett Országos Szervezetben egyesüljenek». Fejér Ferenc hitközségi, elnök kitűnő szervező erejének köszönheti a magyar zsidóság ezen új szervezetének elismerését. Ebben a munkában mindvégig a D.-i hitközség mellett állott Balthazár Dezső, a reformátusok kiváló püspöke, aki a zsidóság ügyei iránt igaz megértéssel érdeklődik. A hitközségi tagok száma 2200, ebből 25 nagykereskedő, 75 gazdálkodó, 222 szabadpályán, 43 tanár-tanító, 3 katona, 497 kereskedő, 72 ügyvéd, 2 művész, 19 nagyiparos, 50 orvos, 244 iparos, 18 mérnök, 190 magánzó, 236 magántisztviselő, 10 vállalkozó, 220 munkás, 200 egyéb foglalkozású; 74 közadakozásból él. A hitközség költségvetése: 318,099 P. Ebből filantropikus és szociális célokra 240,000 P.-t költ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 992. címszó a lexikon => 190. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10992.htm

CÍMSZÓ: Debrecen

SZÓCIKK: A 90-es évek elején Balkányi Miklós elnöksége alatt épült a hitközség mai, akkor még egyemeletes iskola-épülete. 1895- 1896-ban Reichmann Ármin elnöksége alatt épült a hitközség monumentális temploma: Gärtner Jakab műépítész tervei szerint. 1898-ban épült a rituális fürdő és a pászkagyár. 1904-ben adták át a hitközségi székházat rendeltetésének. Ebben van a hitközség hivatala és 300 személyt befogadó díszes tanácsterme, továbbá az izraelita nőegylet tápintézete, hol naponta 100-120 gyermek és felnőtt kap házilag elkészített meleg ebédet a téli hónapok alatt. A tanácstermét a hitközség jeleseinek olajfestményes képe díszíti: Reichmann Áron elnök, Krausz Vilmos főrabbi, Kacz Jakab elnök, Drukker Mór elnök, Kohn Adolf Chevra-elnök, Popper Mór iskolaszéki elnök, Rosinger Lajos hitközségi elnök, Balkányi Miklós elnök, Bakonyi Samu országgyűlési képviselő, Popper Alajos hitközségi orvos, Popper Alajosné nőegyleti elnök. 1906-ban nyitotta meg a hitközség az izr. polgári leányiskolát, melynek első értesítőjét Kardos Albert igazgató állította össze. Ez az iskola ma is fennáll: Propperné Bloch Hermina igazgató vezetése alatt, ki 1908 eleje óta áll az iskola élén. A polgári iskola tanári testülete: Beck Józsa, Friedmann Berta, Gábor Dezső, Manheim Mór, Markovits Lajosné, Moskovits Gizella, Rosenberg Paula, Sebestyén Dezsőné. Az elemi iskola tanítótestülete : Weinberger Mór igazgató, özv. Kuthi Zsigmondné tb. igazgató, Brief Ilona, Irsai Mór, Kertész Sándor, Máté Sándorné, Neumann Margit, Politzer Irma, Nern József, Weinberger Mórné. A polgári lányiskola évi költségvetése 28.892 P, az elemi iskoláé 30.316 P. 1917-18-ban a polgári iskola és elemi iskola együtt adta közre értesítőjét, a következő hét esztendőben nem jelent meg nyomtatott értesítő, hanem az iskolai irattár őrzi az 1918-25. tanévekről elkészített hét rendbeli jelentést. Az 1925 -26. iskolai évtől kezdve ismét megjelenik az iskola értesítője. Ezek az értesítők a legpontosabb adatokat gyűjtötték egybe a D.-i hitközség áldozatkészségéről és a zsidó leánynevelés iránt tanúsított magas kultúrtörekvéseiről. Ez idő szerint a háborús évek éreztetik hatásukat a a gyermekek létszáma nagyon leapadt 171 . Átlag véve 230-250 volt a tanulók száma, akik párhuzamos osztályokban nyertek elhelyezést és oktatást. D. szab. kir. varos kultúra szerető polgársága 5000 arany korona állandó évi segélyt szavazott meg az iskolának és 46,000 korona kamatmentes kölcsönt nyújtott a polgári iskola épületének megépítésére. 1909-ben fel is épült a polgári leányiskolának tágas díszes és minden követelménynek megfelelő épülete. Ugyancsak ebben az esztendőben épült a Kápolnás-utcai templom a hitközség tagjainak áldozatkészségéből. 1913-ban jelent meg a hitközség utolsó nyomtatott évi jelentése, mely újabb irányt szab a jövendő teendők tekintetében. A közbejött háború és forradalom azonban a hitközséget oly nagy arányú és kizárólag jótékonysági feladatok elé állította, hogy a hitközség tovább fejlesztéséről, újabb intézmények alapításáról le tellett mondania. A háború és forradalom utón azonban a konszolidáció első éváben, 1921. alapította a hitközség Fejér Ferenc elnökkel az élén a D.-i Zsidó gimnáziumot. Két évvel később, 1923. pedig az elemi iskola emeletére való ráépítéssel és egy szárnyépülettel való megtoldással építette fel a gimnázium kétemeletes épületét, amelyhez sehonnan semmiféle segítséget sem kapott. Maga a hitközség alapította, felépítette és tartja fenn Magyarország vidéki hitközségeiben egyedül álló és ma már megbecsült hírnévnek örvendő zsidó reálgimnáziumát. A gimnázium 1921-22. nyílt meg az első osztállyal. Évről évre fejlődött a következő osztállyal. Ma már a gimnázium teljes 8 osztállyal áll fenn. Igazgatója Kardos Albert, aki régi munkás tagja ennek a hitközségnek és irányítója tanügyi programjának. 1925-26-ban tette közzé az első iskolai értesítőt. Azóta minden esztendőben megjelenik gimnáziumának értesítője mindig nagyobb terjedelemben, mindenik bővebb ismertetésével annak a szép munkának, amely ebben az intézetben folyik. 1928-ban a magyar kormány 5000 pengő építési annuitásos segélyt szavazott meg 30 - 35 esztendőre. 1929-ben nyílt meg a VIII. osztály 46 tanulóval s így ez évben lesz a D.-i zsidó reálgimnáziumban az első érettségi vizsgálat. A reálgimnázium tantestülete: Kardos Albert dr. igazgató, Bencze László, Fenyő Béla dr., Grosz Ernő, Haas Imre dr., Schlesinger Sámuel dr., Somorjai László, Soós Jenő, Székely Vilmos, Vadász Endre dr., Vág Sándor dr. A D.-i Izraelita Hitközség amelyben a hitélet legfőbb őre Schlesinger Sámuel főrabbi nem csak hitközségi jelentőségű közügyekkel foglalkozott, hanem minden időben részt vett a városi, a társadalmi és a gazdasági élet vonatkozásaiban és bekapcsolódott az országos zsidó ügyek irányításába is. Mint status quo hitközség vezető szerepet vitt az országban s éveken át küzdött azért, hogy a status quo hitközségeknek külön szervezetük legyen és maguk intézhessék belső ügyeiket s ne kelljen közigazgatási hatóságokhoz fordulniuk legsajátosabb ügyeikben. Hat évtizeden át tartó küzdelmes munka után, amelyben az ország többi status quo hitközségei is élénk részt vettek, ezt a céljukat is elérték. 1928-ban minisztertanács foglalkozott a kérdéssel és méltányolta a status quo izr. hitközségeknek azt az évtizedes törekvését, hogy eddigi szervezetlenségüket megszüntetve közös érdekeik hathatósabb képviseltetése végett Országos Szervezetben egyesüljenek . Fejér Ferenc hitközségi, elnök kitűnő szervező erejének köszönheti a magyar zsidóság ezen új szervezetének elismerését. Ebben a munkában mindvégig a D.-i hitközség mellett állott Balthazár Dezső, a reformátusok kiváló püspöke, aki a zsidóság ügyei iránt igaz megértéssel érdeklődik. A hitközségi tagok száma 2200, ebből 25 nagykereskedő, 75 gazdálkodó, 222 szabadpályán, 43 tanár-tanító, 3 katona, 497 kereskedő, 72 ügyvéd, 2 művész, 19 nagyiparos, 50 orvos, 244 iparos, 18 mérnök, 190 magánzó, 236 magántisztviselő, 10 vállalkozó, 220 munkás, 200 egyéb foglalkozású; 74 közadakozásból él. A hitközség költségvetése: 318,099 P. Ebből filantropikus és szociális célokra 240,000 P.-t költ.

10992.ht

CÍMSZÓ Debrece

SZÓCIKK 90-e éve elejé Balkány Mikló elnökség alat épül hitközsé mai akko mé egyemelete iskola-épülete 1895 1896-ba Reichman Ármi elnökség alat épül hitközsé monumentáli temploma Gärtne Jaka műépítés terve szerint 1898-ba épül rituáli fürd é pászkagyár 1904-be adtá á hitközség székháza rendeltetésének Ebbe va hitközsé hivatal é 30 személy befogad dísze tanácsterme tovább a izraelit nőegyle tápintézete ho napont 100-12 gyerme é felnőt ka házila elkészítet mele ebéde tél hónapo alatt tanácstermé hitközsé jeleseine olajfestménye kép díszíti Reichman Áro elnök Kraus Vilmo főrabbi Kac Jaka elnök Drukke Mó elnök Koh Adol Chevra-elnök Poppe Mó iskolaszék elnök Rosinge Lajo hitközség elnök Balkány Mikló elnök Bakony Sam országgyűlés képviselő Poppe Alajo hitközség orvos Poppe Alajosn nőegylet elnök 1906-ba nyitott me hitközsé a izr polgár leányiskolát melyne els értesítőjé Kardo Alber igazgat állított össze E a iskol m i fennáll Proppern Bloc Hermin igazgat vezetés alatt k 190 elej ót ál a iskol élén polgár iskol tanár testülete Bec Józsa Friedman Berta Gábo Dezső Manhei Mór Markovit Lajosné Moskovit Gizella Rosenber Paula Sebestyé Dezsőné A elem iskol tanítótestület Weinberge Mó igazgató özv Kuth Zsigmondn tb igazgató Brie Ilona Irsa Mór Kertés Sándor Mát Sándorné Neuman Margit Politze Irma Ner József Weinberge Mórné polgár lányiskol év költségvetés 28.89 P a elem iskolá 30.31 P 1917-18-ba polgár iskol é elem iskol együt adt közr értesítőjét következ hé esztendőbe ne jelen me nyomtatot értesítő hane a iskola irattá őrz a 1918-25 tanévekrő elkészítet hé rendbel jelentést A 192 -26 iskola évtő kezdv ismé megjeleni a iskol értesítője Eze a értesítő legpontosab adatoka gyűjtötté egyb D.- hitközsé áldozatkészségérő é zsid leánynevelé irán tanúsítot maga kultúrtörekvéseiről E id szerin háború éve érezteti hatásuka gyermeke létszám nagyo leapad 17 Átla vév 230-25 vol tanuló száma aki párhuzamo osztályokba nyerte elhelyezés é oktatást D szab kir varo kultúr szeret polgárság 500 aran koron álland év segély szavazot me a iskolána é 46,00 koron kamatmente kölcsön nyújtot polgár iskol épületéne megépítésére 1909-be fe i épül polgár leányiskolána tága dísze é minde követelményne megfelel épülete Ugyancsa ebbe a esztendőbe épül Kápolnás-utca templo hitközsé tagjaina áldozatkészségéből 1913-ba jelen me hitközsé utols nyomtatot év jelentése mel újab irány sza jövend teendő tekintetében közbejöt hábor é forradalo azonba hitközsége ol nag arány é kizáróla jótékonyság feladato el állította hog hitközsé továb fejlesztéséről újab intézménye alapításáró l tellet mondania hábor é forradalo utó azonba konszolidáci els éváben 1921 alapított hitközsé Fejé Feren elnökke a élé D.- Zsid gimnáziumot Ké évve később 1923 pedi a elem iskol emeletér val ráépítésse é eg szárnyépülette val megtoldássa épített fe gimnáziu kétemelete épületét amelyhe sehonna semmifél segítsége se kapott Mag hitközsé alapította felépített é tartj fen Magyarorszá vidék hitközségeibe egyedü áll é m má megbecsül hírnévne örvend zsid reálgimnáziumát gimnáziu 1921-22 nyíl me a els osztállyal Évrő évr fejlődöt következ osztállyal M má gimnáziu telje osztállya ál fenn Igazgatój Kardo Albert ak rég munká tagj enne hitközségne é irányítój tanügy programjának 1925-26-ba tett közz a els iskola értesítőt Azót minde esztendőbe megjeleni gimnáziumána értesítőj mindi nagyob terjedelemben mindeni bőveb ismertetéséve anna szé munkának amel ebbe a intézetbe folyik 1928-ba magya kormán 500 peng építés annuitáso segély szavazot me 3 3 esztendőre 1929-be nyíl me VIII osztál 4 tanulóva íg e évbe les D.- zsid reálgimnáziumba a els érettség vizsgálat reálgimnáziu tantestülete Kardo Alber dr igazgató Bencz László Feny Bél dr. Gros Ernő Haa Imr dr. Schlesinge Sámue dr. Somorja László Soó Jenő Székel Vilmos Vadás Endr dr. Vá Sándo dr D.- Izraelit Hitközsé amelybe hitéle legfőb őr Schlesinge Sámue főrabb ne csa hitközség jelentőség közügyekke foglalkozott hane minde időbe rész vet városi társadalm é gazdaság éle vonatkozásaiba é bekapcsolódot a országo zsid ügye irányításáb is Min statu qu hitközsé vezet szerepe vit a országba éveke á küzdöt azért hog statu qu hitközségekne külö szervezetü legye é magu intézhessé bels ügyeike n kellje közigazgatás hatóságokho fordulniu legsajátosab ügyeikben Ha évtizede á tart küzdelme munk után amelybe a orszá több statu qu hitközsége i élén rész vettek ez céljuka i elérték 1928-ba minisztertanác foglalkozot kérdésse é méltányolt statu qu izr hitközségekne az a évtizede törekvését hog eddig szervezetlenségüke megszüntetv közö érdekei hathatósab képviseltetés véget Országo Szervezetbe egyesüljene Fejé Feren hitközségi elnö kitűn szervez erejéne köszönhet magya zsidósá eze ú szervezeténe elismerését Ebbe munkába mindvégi D.- hitközsé mellet állot Balthazá Dezső reformátuso kivál püspöke ak zsidósá ügye irán iga megértésse érdeklődik hitközség tago szám 2200 ebbő 2 nagykereskedő 7 gazdálkodó 22 szabadpályán 4 tanár-tanító katona 49 kereskedő 7 ügyvéd művész 1 nagyiparos 5 orvos 24 iparos 1 mérnök 19 magánzó 23 magántisztviselő 1 vállalkozó 22 munkás 20 egyé foglalkozású 7 közadakozásbó él hitközsé költségvetése 318,09 P Ebbő filantropiku é szociáli célokr 240,00 P.- költ

10992.h

CÍMSZ Debrec

SZÓCIK 90- év elej Balkán Mikl elnöksé ala épü hitközs ma akk m egyemelet iskola-épület 189 1896-b Reichma Árm elnöksé ala épü hitközs monumentál templom Gärtn Jak műépíté terv szerin 1898-b épü rituál für pászkagyá 1904-b adt hitközsé székház rendeltetéséne Ebb v hitközs hivata 3 személ befoga dísz tanácsterm továb izraeli nőegyl tápintézet h napon 100-1 gyerm felnő k házil elkészíte mel ebéd té hónap alat tanácsterm hitközs jelesein olajfestmény ké díszít Reichma Ár elnö Krau Vilm főrabb Ka Jak elnö Drukk M elnö Ko Ado Chevra-elnö Popp M iskolaszé elnö Rosing Laj hitközsé elnö Balkán Mikl elnö Bakon Sa országgyűlé képvisel Popp Alaj hitközsé orvo Popp Alajos nőegyle elnö 1906-b nyitot m hitközs iz polgá leányiskolá melyn el értesítőj Kard Albe igazga állítot össz isko fennál Propper Blo Hermi igazga vezeté alat 19 ele ó á isko élé polgá isko taná testület Be Józs Friedma Bert Gáb Dezs Manhe Mó Markovi Lajosn Moskovi Gizell Rosenbe Paul Sebesty Dezsőn ele isko tanítótestüle Weinberg M igazgat öz Kut Zsigmond t igazgat Bri Ilon Irs Mó Kerté Sándo Má Sándorn Neuma Margi Politz Irm Ne Józse Weinberg Mórn polgá lányisko é költségveté 28.8 ele iskol 30.3 1917-18-b polgá isko ele isko együ ad köz értesítőjé követke h esztendőb n jele m nyomtato értesít han iskol iratt őr 1918-2 tanévekr elkészíte h rendbe jelentés 19 -2 iskol évt kezd ism megjelen isko értesítőj Ez értesít legpontosa adatok gyűjtött egy D. hitközs áldozatkészségér zsi leánynevel irá tanúsíto mag kultúrtörekvéseirő i szeri hábor év éreztet hatásuk gyermek létszá nagy leapa 1 Átl vé 230-2 vo tanul szám ak párhuzam osztályokb nyert elhelyezé oktatás sza ki var kultú szere polgársá 50 ara koro állan é segél szavazo m iskolán 46,0 koro kamatment kölcsö nyújto polgá isko épületén megépítésér 1909-b f épü polgá leányiskolán tág dísz mind követelményn megfele épület Ugyancs ebb esztendőb épü Kápolnás-utc templ hitközs tagjain áldozatkészségébő 1913-b jele m hitközs utol nyomtato é jelentés me úja irán sz jöven teend tekintetébe közbejö hábo forradal azonb hitközség o na arán kizáról jótékonysá feladat e állított ho hitközs tová fejlesztésérő úja intézmény alapításár telle mondani hábo forradal ut azonb konszolidác el évábe 192 alapítot hitközs Fej Fere elnökk él D. Zsi gimnáziumo K évv későb 192 ped ele isko emeleté va ráépítéss e szárnyépülett va megtoldáss építet f gimnázi kétemelet épületé amelyh sehonn semmifé segítség s kapot Ma hitközs alapított felépítet tart fe Magyarorsz vidé hitközségeib egyed ál m megbecsü hírnévn örven zsi reálgimnáziumá gimnázi 1921-2 nyí m el osztállya Évr év fejlődö követke osztállya m gimnázi telj osztálly á fen Igazgató Kard Alber a ré munk tag enn hitközségn irányító tanüg programjána 1925-26-b tet köz el iskol értesítő Azó mind esztendőb megjelen gimnáziumán értesítő mind nagyo terjedelembe minden bőve ismertetésév ann sz munkána ame ebb intézetb folyi 1928-b magy kormá 50 pen építé annuitás segél szavazo m esztendőr 1929-b nyí m VII osztá tanulóv í évb le D. zsi reálgimnáziumb el érettsé vizsgála reálgimnázi tantestület Kard Albe d igazgat Benc Lászl Fen Bé dr Gro Ern Ha Im dr Schlesing Sámu dr Somorj Lászl So Jen Széke Vilmo Vadá End dr V Sánd d D. Izraeli Hitközs amelyb hitél legfő ő Schlesing Sámu főrab n cs hitközsé jelentősé közügyekk foglalkozot han mind időb rés ve város társadal gazdasá él vonatkozásaib bekapcsolódo ország zsi ügy irányításá i Mi stat q hitközs veze szerep vi országb évek küzdö azér ho stat q hitközségekn kül szervezet legy mag intézhess bel ügyeik kellj közigazgatá hatóságokh fordulni legsajátosa ügyeikbe H évtized tar küzdelm mun utá amelyb orsz töb stat q hitközség élé rés vette e céljuk elérté 1928-b minisztertaná foglalkozo kérdéss méltányol stat q iz hitközségekn a évtized törekvésé ho eddi szervezetlenségük megszüntet köz érdeke hathatósa képviselteté vége Ország Szervezetb egyesüljen Fej Fere hitközség eln kitű szerve erején köszönhe magy zsidós ez szervezetén elismerésé Ebb munkáb mindvég D. hitközs melle állo Balthaz Dezs református kivá püspök a zsidós ügy irá ig megértéss érdeklődi hitközsé tag szá 220 ebb nagykeresked gazdálkod 2 szabadpályá tanár-tanít katon 4 keresked ügyvé művés nagyiparo orvo 2 iparo mérnö 1 magánz 2 magántisztvisel vállalkoz 2 munká 2 egy foglalkozás közadakozásb é hitközs költségvetés 318,0 Ebb filantropik szociál célok 240,0 P. köl

10992.

CÍMS Debre

SZÓCI 90 é ele Balká Mik elnöks al ép hitköz m ak egyemele iskola-épüle 18 1896- Reichm Ár elnöks al ép hitköz monumentá templo Gärt Ja műépít ter szeri 1898- ép rituá fü pászkagy 1904- ad hitközs székhá rendeltetésén Eb hitköz hivat szemé befog dís tanácster tová izrael nőegy tápintéze napo 100- gyer feln házi elkészít me ebé t hóna ala tanácster hitköz jelesei olajfestmén k díszí Reichm Á eln Kra Vil főrab K Ja eln Druk eln K Ad Chevra-eln Pop iskolasz eln Rosin La hitközs eln Balká Mik eln Bako S országgyűl képvise Pop Ala hitközs orv Pop Alajo nőegyl eln 1906- nyito hitköz i polg leányiskol mely e értesítő Kar Alb igazg állíto öss isk fenná Proppe Bl Herm igazg vezet ala 1 el isk él polg isk tan testüle B Józ Friedm Ber Gá Dez Manh M Markov Lajos Moskov Gizel Rosenb Pau Sebest Dezső el isk tanítótestül Weinber igazga ö Ku Zsigmon igazga Br Ilo Ir M Kert Sánd M Sándor Neum Marg Polit Ir N Józs Weinber Mór polg lányisk költségvet 28. el isko 30. 1917-18- polg isk el isk egy a kö értesítőj követk esztendő jel nyomtat értesí ha isko irat ő 1918- tanévek elkészít rendb jelenté 1 - isko év kez is megjele isk értesítő E értesí legpontos adato gyűjtöt eg D hitköz áldozatkészségé zs leányneve ir tanúsít ma kultúrtörekvéseir szer hábo é érezte hatásu gyerme létsz nag leap Át v 230- v tanu szá a párhuza osztályok nyer elhelyez oktatá sz k va kult szer polgárs 5 ar kor álla segé szavaz iskolá 46, kor kamatmen kölcs nyújt polg isk épületé megépítésé 1909- ép polg leányiskolá tá dís min követelmény megfel épüle Ugyanc eb esztendő ép Kápolnás-ut temp hitköz tagjai áldozatkészségéb 1913- jel hitköz uto nyomtat jelenté m új irá s jöve teen tekintetéb közbej háb forrada azon hitközsé n ará kizáró jótékonys felada állítot h hitköz tov fejlesztésér új intézmén alapításá tell mondan háb forrada u azon konszolidá e éváb 19 alapíto hitköz Fe Fer elnök é D Zs gimnázium év késő 19 pe el isk emelet v ráépítés szárnyépület v megtoldás építe gimnáz kétemele épület amely sehon semmif segítsé kapo M hitköz alapítot felépíte tar f Magyarors vid hitközségei egye á megbecs hírnév örve zs reálgimnázium gimnáz 1921- ny e osztálly Év é fejlőd követk osztálly gimnáz tel osztáll fe Igazgat Kar Albe r mun ta en hitközség irányít tanü programján 1925-26- te kö e isko értesít Az min esztendő megjele gimnáziumá értesít min nagy terjedelemb minde bőv ismertetésé an s munkán am eb intézet foly 1928- mag korm 5 pe épít annuitá segé szavaz esztendő 1929- ny VI oszt tanuló év l D zs reálgimnázium e éretts vizsgál reálgimnáz tantestüle Kar Alb igazga Ben Lász Fe B d Gr Er H I d Schlesin Sám d Somor Lász S Je Szék Vilm Vad En d Sán D Izrael Hitköz amely hité legf Schlesin Sám főra c hitközs jelentős közügyek foglalkozo ha min idő ré v váro társada gazdas é vonatkozásai bekapcsolód orszá zs üg irányítás M sta hitköz vez szere v ország éve küzd azé h sta hitközségek kü szerveze leg ma intézhes be ügyei kell közigazgat hatóságok forduln legsajátos ügyeikb évtize ta küzdel mu ut amely ors tö sta hitközsé él ré vett célju elért 1928- minisztertan foglalkoz kérdés méltányo sta i hitközségek évtize törekvés h edd szervezetlenségü megszünte kö érdek hathatós képviseltet vég Orszá Szervezet egyesülje Fe Fer hitközsé el kit szerv erejé köszönh mag zsidó e szervezeté elismerés Eb munká mindvé D hitköz mell áll Baltha Dez reformátu kiv püspö zsidó üg ir i megértés érdeklőd hitközs ta sz 22 eb nagykereske gazdálko szabadpály tanár-taní kato kereske ügyv művé nagyipar orv ipar mérn magán magántisztvise vállalko munk eg foglalkozá közadakozás hitköz költségveté 318, Eb filantropi szociá célo 240, P kö

10992

CÍM Debr

SZÓC 9 el Balk Mi elnök a é hitkö a egyemel iskola-épül 1 1896 Reich Á elnök a é hitkö monument templ Gär J műépí te szer 1898 é ritu f pászkag 1904 a hitköz székh rendeltetésé E hitkö hiva szem befo dí tanácste tov izrae nőeg tápintéz nap 100 gye fel ház elkészí m eb hón al tanácste hitkö jelese olajfestmé dísz Reich el Kr Vi főra J el Dru el A Chevra-el Po iskolas el Rosi L hitköz el Balk Mi el Bak országgyű képvis Po Al hitköz or Po Alaj nőegy el 1906 nyit hitkö pol leányisko mel értesít Ka Al igaz állít ös is fenn Propp B Her igaz veze al e is é pol is ta testül Jó Fried Be G De Man Marko Lajo Mosko Gize Rosen Pa Sebes Dezs e is tanítótestü Weinbe igazg K Zsigmo igazg B Il I Ker Sán Sándo Neu Mar Poli I Józ Weinbe Mó pol lányis költségve 28 e isk 30 1917-18 pol is e is eg k értesítő követ esztend je nyomta értes h isk ira 1918 tanéve elkészí rend jelent isk é ke i megjel is értesít értes legponto adat gyűjtö e hitkö áldozatkészség z leánynev i tanúsí m kultúrtörekvései sze háb érezt hatás gyerm léts na lea Á 230 tan sz párhuz osztályo nye elhelye oktat s v kul sze polgár a ko áll seg szava iskol 46 ko kamatme kölc nyúj pol is épület megépítés 1909 é pol leányiskol t dí mi követelmén megfe épül Ugyan e esztend é Kápolnás-u tem hitkö tagja áldozatkészségé 1913 je hitkö ut nyomta jelent ú ir jöv tee tekinteté közbe há forrad azo hitközs ar kizár jótékony felad állíto hitkö to fejlesztésé ú intézmé alapítás tel monda há forrad azo konszolid évá 1 alapít hitkö F Fe elnö Z gimnáziu é kés 1 p e is emele ráépíté szárnyépüle megtoldá épít gimná kétemel épüle amel seho semmi segíts kap hitkö alapíto felépít ta Magyaror vi hitközsége egy megbec hírné örv z reálgimnáziu gimná 1921 n osztáll É fejlő követ osztáll gimná te osztál f Igazga Ka Alb mu t e hitközsé irányí tan programjá 1925-26 t k isk értesí A mi esztend megjel gimnázium értesí mi nag terjedelem mind bő ismertetés a munká a e intéze fol 1928 ma kor p épí annuit seg szava esztend 1929 n V osz tanul é z reálgimnáziu érett vizsgá reálgimná tantestül Ka Al igazg Be Lás F G E Schlesi Sá Somo Lás J Szé Vil Va E Sá Izrae Hitkö amel hit leg Schlesi Sá főr hitköz jelentő közügye foglalkoz h mi id r vár társad gazda vonatkozása bekapcsoló orsz z ü irányítá st hitkö ve szer orszá év küz az st hitközsége k szervez le m intézhe b ügye kel közigazga hatóságo fordul legsajáto ügyeik évtiz t küzde m u amel or t st hitközs é r vet célj elér 1928 miniszterta foglalko kérdé méltány st hitközsége évtiz törekvé ed szervezetlenség megszünt k érde hatható képviselte vé Orsz Szerveze egyesülj F Fe hitközs e ki szer erej köszön ma zsid szervezet elismeré E munk mindv hitkö mel ál Balth De reformát ki püsp zsid ü i megérté érdeklő hitköz t s 2 e nagykeresk gazdálk szabadpál tanár-tan kat keresk ügy műv nagyipa or ipa mér magá magántisztvis vállalk mun e foglalkoz közadakozá hitkö költségvet 318 E filantrop szoci cél 240 k

1099

CÍ Deb

SZÓ e Bal M elnö hitk egyeme iskola-épü 189 Reic elnö hitk monumen temp Gä műép t sze 189 rit pászka 190 hitkö szék rendeltetés hitk hiv sze bef d tanácst to izra nőe tápinté na 10 gy fe há elkész e hó a tanácst hitk jeles olajfestm dís Reic e K V főr e Dr e Chevra-e P iskola e Ros hitkö e Bal M e Ba országgy képvi P A hitkö o P Ala nőeg e 190 nyi hitk po leányisk me értesí K A iga állí ö i fen Prop He iga vez a i po i t testü J Frie B D Ma Mark Laj Mosk Giz Rose P Sebe Dez i tanítótest Weinb igaz Zsigm igaz I Ke Sá Sánd Ne Ma Pol Jó Weinb M po lányi költségv 2 is 3 1917-1 po i i e értesít köve eszten j nyomt érte is ir 191 tanév elkész ren jelen is k megje i értesí érte legpont ada gyűjt hitk áldozatkészsé leányne tanús kultúrtörekvése sz há érez hatá gyer lét n le 23 ta s párhu osztály ny elhely okta ku sz polgá k ál se szav isko 4 k kamatm köl nyú po i épüle megépíté 190 po leányisko d m követelmé megf épü Ugya eszten Kápolnás- te hitk tagj áldozatkészség 191 j hitk u nyomt jelen i jö te tekintet közb h forra az hitköz a kizá jótékon fela állít hitk t fejlesztés intézm alapítá te mond h forra az konszoli év alapí hitk F eln gimnázi ké i emel ráépít szárnyépül megtold épí gimn kéteme épül ame seh semm segít ka hitk alapít felépí t Magyaro v hitközség eg megbe hírn ör reálgimnázi gimn 192 osztál fejl köve osztál gimn t osztá Igazg K Al m hitközs irány ta programj 1925-2 is értes m eszten megje gimnáziu értes m na terjedele min b ismerteté munk intéz fo 192 m ko ép annui se szav eszten 192 os tanu reálgimnázi éret vizsg reálgimn tantestü K A igaz B Lá Schles S Som Lá Sz Vi V S Izra Hitk ame hi le Schles S fő hitkö jelent közügy foglalko m i vá társa gazd vonatkozás bekapcsol ors irányít s hitk v sze orsz é kü a s hitközség szerve l intézh ügy ke közigazg hatóság fordu legsaját ügyei évti küzd ame o s hitköz ve cél elé 192 minisztert foglalk kérd méltán s hitközség évti törekv e szervezetlensé megszün érd hathat képviselt v Ors Szervez egyesül F hitköz k sze ere köszö m zsi szerveze elismer mun mind hitk me á Balt D reformá k püs zsi megért érdekl hitkö nagykeres gazdál szabadpá tanár-ta ka keres üg mű nagyip o ip mé mag magántisztvi vállal mu foglalko közadakoz hitk költségve 31 filantro szoc cé 24