10996.htm

CÍMSZÓ: Décsi

SZEMÉLYNÉV: Décsi Gyula

SZÓCIKK: Décsi Gyula, az első magyar mozgószínház alapítója, szül. Sopronban 1867. Iskoláit Sopronban végezte. 1896-ban Budapesten az akkori Ősbudavára mulató igazgatója volt. Itt mutatta be az első kezdetleges mozi felvételeket, amelyeket géppel együtt Párisból hozott, a Lumiére testvérektől. A mutatvány címe Kosmograph volt. 1898-ban kapta meg a hivatalos mozi engedélyt. Több helyen nyitott mozgószínházat, de mind megbukott. 1910-ben alapította a Mozgókép-Otthont. A Magyar Moziengedélyesek Országos Egyesületének társelnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 996. címszó a lexikon => 192. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10996.htm

CÍMSZÓ: Décsi

SZEMÉLYNÉV: Décsi Gyula

SZÓCIKK: Décsi Gyula, az első magyar mozgószínház alapítója, szül. Sopronban 1867. Iskoláit Sopronban végezte. 1896-ban Budapesten az akkori Ősbudavára mulató igazgatója volt. Itt mutatta be az első kezdetleges mozi felvételeket, amelyeket géppel együtt Párisból hozott, a Lumiére testvérektől. A mutatvány címe Kosmograph volt. 1898-ban kapta meg a hivatalos mozi engedélyt. Több helyen nyitott mozgószínházat, de mind megbukott. 1910-ben alapította a Mozgókép-Otthont. A Magyar Moziengedélyesek Országos Egyesületének társelnöke.

10996.ht

CÍMSZÓ Décs

SZEMÉLYNÉV Décs Gyul

SZÓCIKK Décs Gyula a els magya mozgószínhá alapítója szül Sopronba 1867 Iskolái Sopronba végezte 1896-ba Budapeste a akkor Ősbudavár mulat igazgatój volt It mutatt b a els kezdetlege moz felvételeket amelyeke géppe együt Párisbó hozott Lumiér testvérektől mutatván cím Kosmograp volt 1898-ba kapt me hivatalo moz engedélyt Töb helye nyitot mozgószínházat d min megbukott 1910-be alapított Mozgókép-Otthont Magya Moziengedélyese Országo Egyesületéne társelnöke

10996.h

CÍMSZ Déc

SZEMÉLYNÉ Déc Gyu

SZÓCIK Déc Gyul el magy mozgószính alapítój szü Sopronb 186 Iskolá Sopronb végezt 1896-b Budapest akko Ősbudavá mula igazgató vol I mutat el kezdetleg mo felvételeke amelyek gépp együ Párisb hozot Lumié testvérektő mutatvá cí Kosmogra vol 1898-b kap m hivatal mo engedély Tö hely nyito mozgószínháza mi megbukot 1910-b alapítot Mozgókép-Otthon Magy Moziengedélyes Ország Egyesületén társelnök

10996.

CÍMS Dé

SZEMÉLYN Dé Gy

SZÓCI Dé Gyu e mag mozgószín alapító sz Sopron 18 Iskol Sopron végez 1896- Budapes akk Ősbudav mul igazgat vo muta e kezdetle m felvételek amelye gép egy Páris hozo Lumi testvérekt mutatv c Kosmogr vo 1898- ka hivata m engedél T hel nyit mozgószínház m megbuko 1910- alapíto Mozgókép-Ottho Mag Moziengedélye Orszá Egyesületé társelnö

10996

CÍM D

SZEMÉLY D G

SZÓC D Gy ma mozgószí alapít s Sopro 1 Isko Sopro vége 1896 Budape ak Ősbuda mu igazga v mut kezdetl felvétele amely gé eg Pári hoz Lum testvérek mutat Kosmog v 1898 k hivat engedé he nyi mozgószínhá megbuk 1910 alapít Mozgókép-Otth Ma Moziengedély Orsz Egyesület társeln

1099SZEMÉL

SZÓ G m mozgósz alapí Sopr Isk Sopr vég 189 Budap a Ősbud m igazg mu kezdet felvétel amel g e Pár ho Lu testvére muta Kosmo 189 hiva enged h ny mozgószính megbu 191 alapí Mozgókép-Ott M Moziengedél Ors Egyesüle társel