10999.htm

CÍMSZÓ: Dekalógus

SZÓCIKK: "Dekalógus. Tízparancsolat, tízige, törvénygyűjtemény, mely két ízben (Mózes II. 20. 2-17. és Móz. V. 5. 6-18.) fordul elő a Tórában csekély szövegbeli és némi tárgyi eltéréssel. Az eltérés a szombat megokolásában mutatkozik. Az első változat ugyanis a teremtésig vezeti vissza a szombati pihenés, amelyet,azért rendelt el az Isten, mert a hetedik napon is megpihent a teremtés munkája után. A második már szociális célhoz köti, szombatot és előrehaladottabb, a papságtól függetlenebb gondolkodásra vall. A «Tízparancsolat» szó e fejezetek egyikében sem fordul elő címképpen, csak más helyekről (Móz. II. 34. 28, és V. 5. 4.) van véve. A 10 törvényt nem egyformán állapítja meg a hagyomány. A zsidó hagyomány szerint az első: Én Adonáj (JHVH) vagyok a te Istened (téves fordítás: Én vagyok Adonáj stb.); a 2-ik: Ne legyen neked más istenséged ; holott a keresztény egyház a régi egyházatyák és Luther figyelmen kívül hagyásával e két elsőt egynek veszi és a 2. parancsolatot ebben látja: Ne csinálj magadnak... Éppúgy van eltérés a 9. és 10. parancsolat elhatárolásában is. Philo és Josephus és más régi zsidó írók szövegfelosztása eltért a mai zsidó beosztástól es maga a szentesített szöveghagyomány (Maszora) is a választójelt az első és második parancsolat közé nem teszi, ellenben ketté választja a mi 10. parancsolatunkat. (Móz. V.-ben is.) Mivel az első nem parancsolat, hanem csak kijelentés, újabban szokás «Tízige» névvel jelölni a gyűjteményt. Arra a feltűnő tényre, hogy a «Tízparancsolat» elnevezés csak Mózes H-34. fejezetében fordul elő, alapítja Goethe azt az eredeti feltevését, hogy. az ott található törvénycsoport teszi a Tízparancsolatot. E csoportnak néhány része tartalmilag azonos a Tízigéével és a bevezetőszöveg szerint is az eltört két kőtáblát helyettesítő kőtáblákra volt írva. (V. ö. Zwo wichtige … biblische Fragen, Kürschner-kiadás 26 kötet.) A D. egyszerű, de úgy tárgyában mint szövegének stílusában az ókornak páratlanul álló szép törvénygyűjteménye, melyet a legújabb bibliakritikai irány is (Kittel, Sellin stb.) csekély stiláris kitételeket kivéve, az eddigi kételyekkel szakítva, Mózesnek tulajdonít. Tartalmaz Istenre és emberekre vonatkozó, a társadalmi élet alapjait biztosító, még pedig nem csak Izraelre, hanem az egész emberiségre alkalmazható törvényeket. Jellemző, hogy a szülők iránti tiszteletet nem a társadalmi, hanem az Istenre vonatkozó első részben tárgyalja és hogy és hogy az gyűjteményt az érzületet is nemesítő törvénnyel rekeszti be, mely szerint még vágyakozni sem szabad más ember tulajdonára. 1). a Midrás-ban. A Midrás a Tízigének a két kőtáblára való egyenlő elosztásának is jelentőséget tulajdonít és az egy sorba kerülő két-két törvényt logikai kapcsolatba hozza egymással. Az első igének: «Én, az Örökkévaló vagyok a te Istened» kiegészítője, tehát a hatodik : «Ne ölj». .Mert, a gyilkos véres tettével megtagadja Istent, aki a maga képmására teremtette, magához hasonlónak tartja az embert. «Ne legyen neked más Istened» egy sorban áll ezzel: «Ne paráználkodj». Isten mellett bálványistent imádni merő paráználkodás. «Ne esküdj hamisságra» és «Ne lopj» között a kapcsolat az, hogy aki lop, végül hamis esküvésre is vetemedik. «Emlékezz meg a szombatról» igével szemben áll: «Ne tégy hamis tanúságot». A szombat ugyanis tanúságtétel a teremtés mellett, ennek megszegése hamis tanúzás volna. «Tiszteld atyádat és anyádat» ige kiegészítője: «Ne vágyakozzál felebarátod nejére» mert aki ily bűnös vágyak után indul, végül olyan gyermekeknek ad életet, kik saját szüleiket nem képesek tisztelni. D. a liturgiában. A kereszténység előtti időben a D. is a mindennapi ima részét képezte és a görög politeizmus ellen való állásfoglalást szilárdította meg. Amint azonban a kereszténység a törvényt feladta, a D. kis szigetére szorult. Hogy mégis kapcsolatban maradjon az általa is szentnek vallott Tórával, a D.-t tette kizárólagos törvényévé (Beráchót 12a). Sőt zsidó körökben is hallatszottak akkor ily hangok (Jellamdénu, ed Grünhut. Num. 40b): «Isten a Tízigét adta nekünk, többet nem hallottunk». Ezért el kellett ejteni a D.-t az imarendből. Jeromos egyházatya szerint a téfillinben (l. o.) is volt a D.-nak leírása, ez volt egy ötödik rész a meglevő négy mellett. Ennek emlékét örökíti meg valószínűleg a fejre való tétillin oldalán szereplő héber s betű, mely miden analógia nélkül feltűnő módon három ág helyett négyet mutat fel. Ez t. i. a téfillinnek újabb nézete szerinti kiállítását tanúsító jelből lett, mely szerint az nem 5, hanem 4 torai részt zár magában. A D.-ból a piut-költészet is merített és költői formában feldolgozta egész anyagát. Sovuosz ünnepén e piutok gazdagítják úgy az esti, mint a reggeli imát. A D. is ez ünnep első napján kerül felolvasásra és pedig a hangjeleknek ünnepiesebb kantillálásával, a közönség (az illető szakasz olvasásakor is) állva hallgatja meg. A péntekesti ének a Midrás alapján azt is megemlíti, hogy «emlékezz meg» és a «vigyázd meg» a szombatra vonatkozó ige e két változata, egyszerre hangzott el Isten ajkáról. Zsidó templomokon, Tóraszekrény-kárpitokon és hitközségi címereken a két kőtábla a Tízigével általánosan elterjedt jelvény. D. a hagyományban. A D.-nak a Tórában való központi helyzetét a Biblia későbbi könyvei nem ismerik, sehol a D. szóval vagy annak szövegidézetével nem találkozunk, ellenben magasra emeli annak méltatását az aggadai irodalom. Egyik hely e költői leírással vezeti be : «Amikor Isten a Tórát (a D.-t) adta, a madár megállott röptében, a szárnyas abbahagyta csipogását, a marha bőgését, a ragadozó zsákmányolását, a tenger hullámzását, az egész megmerevedetten állt és leste a történendőket és csak egyetlen hang volt hallható : Én, Adonáj vagyok a te Istened» ... Egy másik helyen azt olvassuk, hogy a Tíz Ige megfelel annak a tíz «legyen» igének, mellyel Isten a világot teremtette és mellyel a világot tízszeresen szentté pecsételte, hogy emberek meg ne rontsák. Ezzel a Tíz Igének mélyebben fekvő alapját akarták kimutatni az isteni világrendben. «Én, az Örökkévaló vagyok a te Istened» stb. megfelel az első teremtési igének: «Legyen világosság»; a próféta szerint ugyanis: «Istened lesz a te örök világosságod». «Ne készíts magadnak» megfelel ez igének: «Legyen égboltozat»; ez a kapcsolat annyit jelent, hogy az ember ne istenítse még azt sem, ami a mennybolt magasságában fénylik. «Ne ejtsd Istened nevét hamisságra» megfelel ez igének: «Gyűljenek egybe a vizek egy helyre»; az ember ugyanis, aki képes Isten nevét hamisságra használni, olyan mint a tartálynélküli víz, ront és pusztít. «Emlékezz meg a szombatról» megfelel ez igének: «Sarjasszon a föld», amint a föld ugyanis magától sarjasztotta a füvet anélkül, hogy valaki elvetette volna, úgy az, ki a szombatot megtartja, ha nem is vet aznap, nem vallja kárát. «Ne ölj» megfelel a teremtés következő igéjének: «Hemzsegjenek a vizek halaktól»; vagyis: a nagy hal elnyeli ugyan a kis halat, de ti nálatok a hatalmasabb ne ölje meg a gyengébbet. «Ne paráználkodj» visszhangja ennek: «Hozzon elő a föld állatot»; az állatnál nincs tilos viszony, de ember tartsa be a házassági korlátokat, a vérségi kapcsolaton belül ne kössön házasságot. «Ne lopj» egy sorban áll evvel: «Alkossunk embert»; az első ember lopott a tudás fájáról, te ne légy olyan. «Ne vallj hamis tanúságot» erre vonatkozik: «Íme nektek adtam minden növényt» ; a föld sohasem hazudik, mindig csak azt tenni, amit belevetettek, az ember csak azt vallja, amit látott. «Ne kívánd meg felebarátod nejét» megfelel ennek: «Nem jó, hogy az ember együl legyen» stb. Vegyen ugyan feleséget, de a másét ne kívánja meg. Egy másik Midrás szerint az angyalok vissza akarták tartani a Tíz Igét az emberiségtől, de Mózes így érvelt ellenük: Vájjon mire való volna az e mennyei népségnek? «Ne esküdj hamisan» - hát üzérkednek ezek? «Tiszteld atyádat és anyádat» hát van ezeknek atyjuk, anyjuk stb. Ismét más alkalommal úgy szól a Midrás, hogy Isten az egész világnak szánta a Tíz Igét, de egyik nép azért nem fogadta el, mivel nem tudott ellenállni a lopás vágyának, egy másik pedig fajilag az öldöklésre volt predesztinálva, csak Izrael volt az, ki mindvégig hallgatta a súlyos törvényeket és azzal felelt: «megtesszük és meghallgatjuk»."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 999. címszó a lexikon => 192. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10999.htm

CÍMSZÓ: Dekalógus

SZÓCIKK: Dekalógus. Tízparancsolat, tízige, törvénygyűjtemény, mely két ízben Mózes II. 20. 2-17. és Móz. V. 5. 6-18. fordul elő a Tórában csekély szövegbeli és némi tárgyi eltéréssel. Az eltérés a szombat megokolásában mutatkozik. Az első változat ugyanis a teremtésig vezeti vissza a szombati pihenés, amelyet,azért rendelt el az Isten, mert a hetedik napon is megpihent a teremtés munkája után. A második már szociális célhoz köti, szombatot és előrehaladottabb, a papságtól függetlenebb gondolkodásra vall. A Tízparancsolat szó e fejezetek egyikében sem fordul elő címképpen, csak más helyekről Móz. II. 34. 28, és V. 5. 4. van véve. A 10 törvényt nem egyformán állapítja meg a hagyomány. A zsidó hagyomány szerint az első: Én Adonáj JHVH vagyok a te Istened téves fordítás: Én vagyok Adonáj stb. ; a 2-ik: Ne legyen neked más istenséged ; holott a keresztény egyház a régi egyházatyák és Luther figyelmen kívül hagyásával e két elsőt egynek veszi és a 2. parancsolatot ebben látja: Ne csinálj magadnak... Éppúgy van eltérés a 9. és 10. parancsolat elhatárolásában is. Philo és Josephus és más régi zsidó írók szövegfelosztása eltért a mai zsidó beosztástól es maga a szentesített szöveghagyomány Maszora is a választójelt az első és második parancsolat közé nem teszi, ellenben ketté választja a mi 10. parancsolatunkat. Móz. V.-ben is. Mivel az első nem parancsolat, hanem csak kijelentés, újabban szokás Tízige névvel jelölni a gyűjteményt. Arra a feltűnő tényre, hogy a Tízparancsolat elnevezés csak Mózes H-34. fejezetében fordul elő, alapítja Goethe azt az eredeti feltevését, hogy. az ott található törvénycsoport teszi a Tízparancsolatot. E csoportnak néhány része tartalmilag azonos a Tízigéével és a bevezetőszöveg szerint is az eltört két kőtáblát helyettesítő kőtáblákra volt írva. V. ö. Zwo wichtige … biblische Fragen, Kürschner-kiadás 26 kötet. A D. egyszerű, de úgy tárgyában mint szövegének stílusában az ókornak páratlanul álló szép törvénygyűjteménye, melyet a legújabb bibliakritikai irány is Kittel, Sellin stb. csekély stiláris kitételeket kivéve, az eddigi kételyekkel szakítva, Mózesnek tulajdonít. Tartalmaz Istenre és emberekre vonatkozó, a társadalmi élet alapjait biztosító, még pedig nem csak Izraelre, hanem az egész emberiségre alkalmazható törvényeket. Jellemző, hogy a szülők iránti tiszteletet nem a társadalmi, hanem az Istenre vonatkozó első részben tárgyalja és hogy és hogy az gyűjteményt az érzületet is nemesítő törvénnyel rekeszti be, mely szerint még vágyakozni sem szabad más ember tulajdonára. 1 . a Midrás-ban. A Midrás a Tízigének a két kőtáblára való egyenlő elosztásának is jelentőséget tulajdonít és az egy sorba kerülő két-két törvényt logikai kapcsolatba hozza egymással. Az első igének: Én, az Örökkévaló vagyok a te Istened kiegészítője, tehát a hatodik : Ne ölj . .Mert, a gyilkos véres tettével megtagadja Istent, aki a maga képmására teremtette, magához hasonlónak tartja az embert. Ne legyen neked más Istened egy sorban áll ezzel: Ne paráználkodj . Isten mellett bálványistent imádni merő paráználkodás. Ne esküdj hamisságra és Ne lopj között a kapcsolat az, hogy aki lop, végül hamis esküvésre is vetemedik. Emlékezz meg a szombatról igével szemben áll: Ne tégy hamis tanúságot . A szombat ugyanis tanúságtétel a teremtés mellett, ennek megszegése hamis tanúzás volna. Tiszteld atyádat és anyádat ige kiegészítője: Ne vágyakozzál felebarátod nejére mert aki ily bűnös vágyak után indul, végül olyan gyermekeknek ad életet, kik saját szüleiket nem képesek tisztelni. D. a liturgiában. A kereszténység előtti időben a D. is a mindennapi ima részét képezte és a görög politeizmus ellen való állásfoglalást szilárdította meg. Amint azonban a kereszténység a törvényt feladta, a D. kis szigetére szorult. Hogy mégis kapcsolatban maradjon az általa is szentnek vallott Tórával, a D.-t tette kizárólagos törvényévé Beráchót 12a . Sőt zsidó körökben is hallatszottak akkor ily hangok Jellamdénu, ed Grünhut. Num. 40b : Isten a Tízigét adta nekünk, többet nem hallottunk . Ezért el kellett ejteni a D.-t az imarendből. Jeromos egyházatya szerint a téfillinben l. o. is volt a D.-nak leírása, ez volt egy ötödik rész a meglevő négy mellett. Ennek emlékét örökíti meg valószínűleg a fejre való tétillin oldalán szereplő héber s betű, mely miden analógia nélkül feltűnő módon három ág helyett négyet mutat fel. Ez t. i. a téfillinnek újabb nézete szerinti kiállítását tanúsító jelből lett, mely szerint az nem 5, hanem 4 torai részt zár magában. A D.-ból a piut-költészet is merített és költői formában feldolgozta egész anyagát. Sovuosz ünnepén e piutok gazdagítják úgy az esti, mint a reggeli imát. A D. is ez ünnep első napján kerül felolvasásra és pedig a hangjeleknek ünnepiesebb kantillálásával, a közönség az illető szakasz olvasásakor is állva hallgatja meg. A péntekesti ének a Midrás alapján azt is megemlíti, hogy emlékezz meg és a vigyázd meg a szombatra vonatkozó ige e két változata, egyszerre hangzott el Isten ajkáról. Zsidó templomokon, Tóraszekrény-kárpitokon és hitközségi címereken a két kőtábla a Tízigével általánosan elterjedt jelvény. D. a hagyományban. A D.-nak a Tórában való központi helyzetét a Biblia későbbi könyvei nem ismerik, sehol a D. szóval vagy annak szövegidézetével nem találkozunk, ellenben magasra emeli annak méltatását az aggadai irodalom. Egyik hely e költői leírással vezeti be : Amikor Isten a Tórát a D.-t adta, a madár megállott röptében, a szárnyas abbahagyta csipogását, a marha bőgését, a ragadozó zsákmányolását, a tenger hullámzását, az egész megmerevedetten állt és leste a történendőket és csak egyetlen hang volt hallható : Én, Adonáj vagyok a te Istened ... Egy másik helyen azt olvassuk, hogy a Tíz Ige megfelel annak a tíz legyen igének, mellyel Isten a világot teremtette és mellyel a világot tízszeresen szentté pecsételte, hogy emberek meg ne rontsák. Ezzel a Tíz Igének mélyebben fekvő alapját akarták kimutatni az isteni világrendben. Én, az Örökkévaló vagyok a te Istened stb. megfelel az első teremtési igének: Legyen világosság ; a próféta szerint ugyanis: Istened lesz a te örök világosságod . Ne készíts magadnak megfelel ez igének: Legyen égboltozat ; ez a kapcsolat annyit jelent, hogy az ember ne istenítse még azt sem, ami a mennybolt magasságában fénylik. Ne ejtsd Istened nevét hamisságra megfelel ez igének: Gyűljenek egybe a vizek egy helyre ; az ember ugyanis, aki képes Isten nevét hamisságra használni, olyan mint a tartálynélküli víz, ront és pusztít. Emlékezz meg a szombatról megfelel ez igének: Sarjasszon a föld , amint a föld ugyanis magától sarjasztotta a füvet anélkül, hogy valaki elvetette volna, úgy az, ki a szombatot megtartja, ha nem is vet aznap, nem vallja kárát. Ne ölj megfelel a teremtés következő igéjének: Hemzsegjenek a vizek halaktól ; vagyis: a nagy hal elnyeli ugyan a kis halat, de ti nálatok a hatalmasabb ne ölje meg a gyengébbet. Ne paráználkodj visszhangja ennek: Hozzon elő a föld állatot ; az állatnál nincs tilos viszony, de ember tartsa be a házassági korlátokat, a vérségi kapcsolaton belül ne kössön házasságot. Ne lopj egy sorban áll evvel: Alkossunk embert ; az első ember lopott a tudás fájáról, te ne légy olyan. Ne vallj hamis tanúságot erre vonatkozik: Íme nektek adtam minden növényt ; a föld sohasem hazudik, mindig csak azt tenni, amit belevetettek, az ember csak azt vallja, amit látott. Ne kívánd meg felebarátod nejét megfelel ennek: Nem jó, hogy az ember együl legyen stb. Vegyen ugyan feleséget, de a másét ne kívánja meg. Egy másik Midrás szerint az angyalok vissza akarták tartani a Tíz Igét az emberiségtől, de Mózes így érvelt ellenük: Vájjon mire való volna az e mennyei népségnek? Ne esküdj hamisan - hát üzérkednek ezek? Tiszteld atyádat és anyádat hát van ezeknek atyjuk, anyjuk stb. Ismét más alkalommal úgy szól a Midrás, hogy Isten az egész világnak szánta a Tíz Igét, de egyik nép azért nem fogadta el, mivel nem tudott ellenállni a lopás vágyának, egy másik pedig fajilag az öldöklésre volt predesztinálva, csak Izrael volt az, ki mindvégig hallgatta a súlyos törvényeket és azzal felelt: megtesszük és meghallgatjuk .

10999.ht

CÍMSZÓ Dekalógu

SZÓCIKK Dekalógus Tízparancsolat tízige törvénygyűjtemény mel ké ízbe Móze II 20 2-17 é Móz V 5 6-18 fordu el Tórába csekél szövegbel é ném tárgy eltéréssel A eltéré szomba megokolásába mutatkozik A els változa ugyani teremtési vezet vissz szombat pihenés amelyet,azér rendel e a Isten mer hetedi napo i megpihen teremté munkáj után másodi má szociáli célho köti szombato é előrehaladottabb papságtó függetleneb gondolkodásr vall Tízparancsola sz fejezete egyikébe se fordu el címképpen csa má helyekrő Móz II 34 28 é V 5 4 va véve 1 törvény ne egyformá állapítj me hagyomány zsid hagyomán szerin a első É Adoná JHV vagyo t Istene téve fordítás É vagyo Adoná stb 2-ik N legye neke má istensége holot keresztén egyhá rég egyházatyá é Luthe figyelme kívü hagyásáva ké első egyne vesz é 2 parancsolato ebbe látja N csinál magadnak.. Éppúg va eltéré 9 é 10 parancsola elhatárolásába is Phil é Josephu é má rég zsid író szövegfelosztás eltér ma zsid beosztástó e mag szentesítet szöveghagyomán Maszor i választójel a els é másodi parancsola köz ne teszi ellenbe kett választj m 10 parancsolatunkat Móz V.-be is Mive a els ne parancsolat hane csa kijelentés újabba szoká Tízig névve jelöln gyűjteményt Arr feltűn tényre hog Tízparancsola elnevezé csa Móze H-34 fejezetébe fordu elő alapítj Goeth az a eredet feltevését hogy a ot találhat törvénycsopor tesz Tízparancsolatot csoportna néhán rész tartalmila azono Tízigééve é bevezetőszöve szerin i a eltör ké kőtáblá helyettesít kőtáblákr vol írva V ö Zw wichtig biblisch Fragen Kürschner-kiadá 2 kötet D egyszerű d úg tárgyába min szövegéne stílusába a ókorna páratlanu áll szé törvénygyűjteménye melye legújab bibliakritika irán i Kittel Selli stb csekél stilári kitételeke kivéve a eddig kételyekke szakítva Mózesne tulajdonít Tartalma Istenr é emberekr vonatkozó társadalm éle alapjai biztosító mé pedi ne csa Izraelre hane a egés emberiségr alkalmazhat törvényeket Jellemző hog szülő iránt tisztelete ne társadalmi hane a Istenr vonatkoz els részbe tárgyalj é hog é hog a gyűjtemény a érzülete i nemesít törvénnye rekeszt be mel szerin mé vágyakozn se szaba má embe tulajdonára Midrás-ban Midrá Tízigéne ké kőtáblár val egyenl elosztásána i jelentősége tulajdoní é a eg sorb kerül két-ké törvény logika kapcsolatb hozz egymással A els igének Én a Örökkéval vagyo t Istene kiegészítője tehá hatodi N öl .Mert gyilko vére tettéve megtagadj Istent ak mag képmásár teremtette magáho hasonlóna tartj a embert N legye neke má Istene eg sorba ál ezzel N paráználkod Iste mellet bálványisten imádn mer paráználkodás N esküd hamisságr é N lop közöt kapcsola az hog ak lop végü hami esküvésr i vetemedik Emlékez me szombatró igéve szembe áll N tég hami tanúságo szomba ugyani tanúságtéte teremté mellett enne megszegés hami tanúzá volna Tisztel atyáda é anyáda ig kiegészítője N vágyakozzá felebaráto nejér mer ak il bűnö vágya utá indul végü olya gyermekekne a életet ki sajá szüleike ne képese tisztelni D liturgiában kereszténysé előtt időbe D i mindennap im részé képezt é görö politeizmu elle val állásfoglalás szilárdított meg Amin azonba kereszténysé törvény feladta D ki szigetér szorult Hog mégi kapcsolatba maradjo a által i szentne vallot Tórával D.- tett kizárólago törvényév Beráchó 12 Ső zsid körökbe i hallatszotta akko il hango Jellamdénu e Grünhut Num 40 Iste Tízigé adt nekünk többe ne hallottun Ezér e kellet ejten D.- a imarendből Jeromo egyházaty szerin téfillinbe l o i vol D.-na leírása e vol eg ötödi rés meglev nég mellett Enne emléké örökít me valószínűle fejr val tétilli oldalá szerepl hébe betű mel mide analógi nélkü feltűn módo háro á helyet négye muta fel E t i téfillinne újab nézet szerint kiállításá tanúsít jelbő lett mel szerin a ne 5 hane tora rész zá magában D.-bó piut-költésze i merítet é költő formába feldolgozt egés anyagát Sovuos ünnepé piuto gazdagítjá úg a esti min reggel imát D i e ünne els napjá kerü felolvasásr é pedi hangjelekne ünnepieseb kantillálásával közönsé a illet szakas olvasásako i állv hallgatj meg péntekest éne Midrá alapjá az i megemlíti hog emlékez me é vigyáz me szombatr vonatkoz ig ké változata egyszerr hangzot e Iste ajkáról Zsid templomokon Tóraszekrény-kárpitoko é hitközség címereke ké kőtábl Tízigéve általánosa elterjed jelvény D hagyományban D.-na Tórába val központ helyzeté Bibli később könyve ne ismerik seho D szóva vag anna szövegidézetéve ne találkozunk ellenbe magasr emel anna méltatásá a aggada irodalom Egyi hel költő leírássa vezet b Amiko Iste Tórá D.- adta madá megállot röptében szárnya abbahagyt csipogását marh bőgését ragadoz zsákmányolását tenge hullámzását a egés megmerevedette áll é lest történendőke é csa egyetle han vol hallhat Én Adoná vagyo t Istene .. Eg mási helye az olvassuk hog Tí Ig megfele anna tí legye igének mellye Iste világo teremtett é mellye világo tízszerese szentt pecsételte hog embere me n rontsák Ezze Tí Igéne mélyebbe fekv alapjá akartá kimutatn a isten világrendben Én a Örökkéval vagyo t Istene stb megfele a els teremtés igének Legye világossá prófét szerin ugyanis Istene les t örö világosságo N készít magadna megfele e igének Legye égboltoza e kapcsola annyi jelent hog a embe n isteníts mé az sem am mennybol magasságába fénylik N ejts Istene nevé hamisságr megfele e igének Gyűljene egyb vize eg helyr a embe ugyanis ak képe Iste nevé hamisságr használni olya min tartálynélkül víz ron é pusztít Emlékez me szombatró megfele e igének Sarjasszo föl amin föl ugyani magátó sarjasztott füve anélkül hog valak elvetett volna úg az k szombato megtartja h ne i ve aznap ne vallj kárát N öl megfele teremté következ igéjének Hemzsegjene vize halaktó vagyis nag ha elnyel ugya ki halat d t nálato hatalmasab n ölj me gyengébbet N paráználkod visszhangj ennek Hozzo el föl állato a állatná ninc tilo viszony d embe tarts b házasság korlátokat vérség kapcsolato belü n kössö házasságot N lop eg sorba ál evvel Alkossun ember a els embe lopot tudá fájáról t n lég olyan N vall hami tanúságo err vonatkozik Ím nekte adta minde növény föl sohase hazudik mindi csa az tenni ami belevetettek a embe csa az vallja ami látott N kíván me felebaráto nejé megfele ennek Ne jó hog a embe együ legye stb Vegye ugya feleséget d másé n kívánj meg Eg mási Midrá szerin a angyalo vissz akartá tartan Tí Igé a emberiségtől d Móze íg érvel ellenük Vájjo mir val voln a mennye népségnek N esküd hamisa há üzérkedne ezek Tisztel atyáda é anyáda há va ezekne atyjuk anyju stb Ismé má alkalomma úg szó Midrás hog Iste a egés világna szánt Tí Igét d egyi né azér ne fogadt el mive ne tudot ellenálln lopá vágyának eg mási pedi fajila a öldöklésr vol predesztinálva csa Izrae vol az k mindvégi hallgatt súlyo törvényeke é azza felelt megtesszü é meghallgatju

10999.h

CÍMSZ Dekalóg

SZÓCIK Dekalógu Tízparancsola tízig törvénygyűjtemén me k ízb Móz I 2 2-1 Mó 6-1 ford e Tóráb cseké szövegbe né tárg eltérésse eltér szomb megokolásáb mutatkozi el változ ugyan teremtés veze viss szomba pihené amelyet,azé rende Iste me heted nap megpihe teremt munká utá másod m szociál célh köt szombat előrehaladottab papságt függetlene gondolkodás val Tízparancsol s fejezet egyikéb s ford e címképpe cs m helyekr Mó I 3 2 v vév törvén n egyform állapít m hagyomán zsi hagyomá szeri els Adon JH vagy Isten tév fordítá vagy Adon st 2-i legy nek m istenség holo kereszté egyh ré egyházaty Luth figyelm kív hagyásáv k els egyn ves parancsolat ebb látj csiná magadnak. Éppú v eltér 1 parancsol elhatárolásáb i Phi Joseph m ré zsi ír szövegfelosztá elté m zsi beosztást ma szentesíte szöveghagyomá Maszo választóje el másod parancsol kö n tesz ellenb ket választ 1 parancsolatunka Mó V.-b i Miv el n parancsola han cs kijelenté újabb szok Tízi névv jelöl gyűjtemény Ar feltű tényr ho Tízparancsol elnevez cs Móz H-3 fejezetéb ford el alapít Goet a erede feltevésé hog o találha törvénycsopo tes Tízparancsolato csoportn néhá rés tartalmil azon Tízigéév bevezetőszöv szeri eltö k kőtábl helyettesí kőtáblák vo írv Z wichti biblisc Frage Kürschner-kiad köte egyszer ú tárgyáb mi szövegén stílusáb ókorn páratlan ál sz törvénygyűjtemény mely legúja bibliakritik irá Kitte Sell st cseké stilár kitételek kivév eddi kételyekk szakítv Mózesn tulajdoní Tartalm Isten emberek vonatkoz társadal él alapja biztosít m ped n cs Izraelr han egé emberiség alkalmazha törvényeke Jellemz ho szül irán tisztelet n társadalm han Isten vonatko el részb tárgyal ho ho gyűjtemén érzület nemesí törvénny rekesz b me szeri m vágyakoz s szab m emb tulajdonár Midrás-ba Midr Tízigén k kőtáblá va egyen elosztásán jelentőség tulajdon e sor kerü két-k törvén logik kapcsolat hoz egymássa el igéne É Örökkéva vagy Isten kiegészítőj teh hatod ö .Mer gyilk vér tettév megtagad Isten a ma képmásá teremtett magáh hasonlón tart ember legy nek m Isten e sorb á ezze paráználko Ist melle bálványiste imád me paráználkodá eskü hamisság lo közö kapcsol a ho a lo vég ham esküvés vetemedi Emléke m szombatr igév szemb ál té ham tanúság szomb ugyan tanúságtét teremt mellet enn megszegé ham tanúz voln Tiszte atyád anyád i kiegészítőj vágyakozz felebarát nejé me a i bűn vágy ut indu vég oly gyermekekn élete k saj szüleik n képes tiszteln liturgiába kereszténys előt időb mindenna i rész képez gör politeizm ell va állásfoglalá szilárdítot me Ami azonb kereszténys törvén feladt k szigeté szorul Ho még kapcsolatb maradj álta szentn vallo Tóráva D. tet kizárólag törvényé Berách 1 S zsi körökb hallatszott akk i hang Jellamdén Grünhu Nu 4 Ist Tízig ad nekün több n hallottu Ezé kelle ejte D. imarendbő Jerom egyházat szeri téfillinb vo D.-n leírás vo e ötöd ré megle né mellet Enn emlék örökí m valószínűl fej va tétill oldal szerep héb bet me mid analóg nélk feltű mód hár helye négy mut fe téfillinn úja néze szerin kiállítás tanúsí jelb let me szeri n han tor rés z magába D.-b piut-költész meríte költ formáb feldolgoz egé anyagá Sovuo ünnep piut gazdagítj ú est mi regge imá ünn el napj ker felolvasás ped hangjelekn ünnepiese kantillálásáva közöns ille szaka olvasásak áll hallgat me péntekes én Midr alapj a megemlít ho emléke m vigyá m szombat vonatko i k változat egyszer hangzo Ist ajkáró Zsi templomoko Tóraszekrény-kárpitok hitközsé címerek k kőtáb Tízigév általános elterje jelvén hagyományba D.-n Tóráb va közpon helyzet Bibl későb könyv n ismeri seh szóv va ann szövegidézetév n találkozun ellenb magas eme ann méltatás aggad irodalo Egy he költ leíráss veze Amik Ist Tór D. adt mad megállo röptébe szárny abbahagy csipogásá mar bőgésé ragado zsákmányolásá teng hullámzásá egé megmerevedett ál les történendők cs egyetl ha vo hallha É Adon vagy Isten . E más hely a olvassu ho T I megfel ann t legy igéne melly Ist világ teremtet melly világ tízszeres szent pecsételt ho ember m rontsá Ezz T Igén mélyebb fek alapj akart kimutat iste világrendbe É Örökkéva vagy Isten st megfel el teremté igéne Legy világoss prófé szeri ugyani Isten le ör világosság készí magadn megfel igéne Legy égboltoz kapcsol anny jelen ho emb istenít m a se a mennybo magasságáb fényli ejt Isten nev hamisság megfel igéne Gyűljen egy viz e hely emb ugyani a kép Ist nev hamisság használn oly mi tartálynélkü ví ro pusztí Emléke m szombatr megfel igéne Sarjassz fö ami fö ugyan magát sarjasztot füv anélkü ho vala elvetet voln ú a szombat megtartj n v azna n vall kárá ö megfel teremt követke igéjéne Hemzsegjen viz halakt vagyi na h elnye ugy k hala nálat hatalmasa öl m gyengébbe paráználko visszhang enne Hozz e fö állat állatn nin til viszon emb tart házassá korlátoka vérsé kapcsolat bel köss házasságo lo e sorb á evve Alkossu embe el emb lopo tud fájáró lé olya val ham tanúság er vonatkozi Í nekt adt mind növén fö sohas hazudi mind cs a tenn am belevetette emb cs a vallj am látot kívá m felebarát nej megfel enne N j ho emb egy legy st Vegy ugy felesége más kíván me E más Midr szeri angyal viss akart tarta T Ig emberiségtő Móz í érve ellenü Vájj mi va vol menny népségne eskü hamis h üzérkedn eze Tiszte atyád anyád h v ezekn atyju anyj st Ism m alkalomm ú sz Midrá ho Ist egé világn szán T Igé egy n azé n fogad e miv n tudo ellenáll lop vágyána e más ped fajil öldöklés vo predesztinálv cs Izra vo a mindvég hallgat súly törvények azz felel megtessz meghallgatj

10999.

CÍMS Dekaló

SZÓCI Dekalóg Tízparancsol tízi törvénygyűjtemé m íz Mó 2- M 6- for Tórá csek szövegb n tár eltéréss elté szom megokolásá mutatkoz e válto ugya teremté vez vis szomb pihen amelyet,az rend Ist m hete na megpih terem munk ut máso szociá cél kö szomba előrehaladotta papság független gondolkodá va Tízparancso fejeze egyiké for címképp c helyek M vé törvé egyfor állapí hagyomá zs hagyom szer el Ado J vag Iste té fordít vag Ado s 2- leg ne istensé hol kereszt egy r egyházat Lut figyel kí hagyásá el egy ve parancsola eb lát csin magadnak Épp elté parancso elhatárolásá Ph Josep r zs í szövegfeloszt elt zs beosztás m szentesít szöveghagyom Masz választój e máso parancso k tes ellen ke válasz parancsolatunk M V.- Mi e parancsol ha c kijelent újab szo Tíz név jelö gyűjtemén A felt tény h Tízparancso elneve c Mó H- fejezeté for e alapí Goe ered feltevés ho találh törvénycsop te Tízparancsolat csoport néh ré tartalmi azo Tízigéé bevezetőszö szer elt kőtáb helyettes kőtáblá v ír wicht biblis Frag Kürschner-kia köt egysze tárgyá m szövegé stílusá ókor páratla á s törvénygyűjtemén mel legúj bibliakriti ir Kitt Sel s csek stilá kitétele kivé edd kételyek szakít Mózes tulajdon Tartal Iste embere vonatko társada é alapj biztosí pe c Izrael ha eg emberisé alkalmazh törvények Jellem h szü irá tisztele társadal ha Iste vonatk e rész tárgya h h gyűjtemé érzüle nemes törvénn rekes m szer vágyako sza em tulajdoná Midrás-b Mid Tízigé kőtábl v egye elosztásá jelentősé tulajdo so ker két- törvé logi kapcsola ho egymáss e igén Örökkév vag Iste kiegészítő te hato .Me gyil vé tetté megtaga Iste m képmás teremtet magá hasonló tar embe leg ne Iste sor ezz paráználk Is mell bálványist imá m paráználkod esk hamissá l köz kapcso h l vé ha esküvé vetemed Emlék szombat igé szem á t ha tanúsá szom ugya tanúságté terem melle en megszeg ha tanú vol Tiszt atyá anyá kiegészítő vágyakoz felebará nej m bű vág u ind vé ol gyermekek élet sa szülei képe tisztel liturgiáb keresztény elő idő mindenn rés képe gö politeiz el v állásfoglal szilárdíto m Am azon keresztény törvé felad sziget szoru H mé kapcsolat marad ált szent vall Tóráv D te kizáróla törvény Berác zs körök hallatszot ak han Jellamdé Grünh N Is Tízi a nekü töb hallott Ez kell ejt D imarendb Jero egyháza szer téfillin v D.- leírá v ötö r megl n melle En emlé örök valószínű fe v tétil olda szere hé be m mi analó nél felt mó há hely nég mu f téfillin új néz szeri kiállítá tanús jel le m szer ha to ré magáb D.- piut-költés merít köl formá feldolgo eg anyag Sovu ünne piu gazdagít es m regg im ün e nap ke felolvasá pe hangjelek ünnepies kantillálásáv közön ill szak olvasása ál hallga m pénteke é Mid alap megemlí h emlék vigy szomba vonatk változa egysze hangz Is ajkár Zs templomok Tóraszekrény-kárpito hitközs címere kőtá Tízigé általáno elterj jelvé hagyományb D.- Tórá v közpo helyze Bib késő köny ismer se szó v an szövegidézeté találkozu ellen maga em an méltatá agga irodal Eg h köl leírás vez Ami Is Tó D ad ma megáll röptéb szárn abbahag csipogás ma bőgés ragad zsákmányolás ten hullámzás eg megmerevedet á le történendő c egyet h v hallh Ado vag Iste má hel olvass h megfe an leg igén mell Is vilá teremte mell vilá tízszere szen pecsétel h embe ronts Ez Igé mélyeb fe alap akar kimuta ist világrendb Örökkév vag Iste s megfe e teremt igén Leg világos próf szer ugyan Iste l ö világossá kész magad megfe igén Leg égbolto kapcso ann jele h em istení s mennyb magasságá fényl ej Iste ne hamissá megfe igén Gyűlje eg vi hel em ugyan ké Is ne hamissá használ ol m tartálynélk v r puszt Emlék szombat megfe igén Sarjass f am f ugya magá sarjaszto fü anélk h val elvete vol szomba megtart azn val kár megfe terem követk igéjén Hemzsegje vi halak vagy n elny ug hal nála hatalmas ö gyengébb paráználk visszhan enn Hoz f álla állat ni ti viszo em tar házass korlátok vérs kapcsola be kös házasság l sor evv Alkoss emb e em lop tu fájár l oly va ha tanúsá e vonatkoz nek ad min növé f soha hazud min c ten a belevetett em c vall a láto kív felebará ne megfe enn h em eg leg s Veg ug feleség má kívá m má Mid szer angya vis akar tart I emberiségt Mó érv ellen Váj m v vo menn népségn esk hami üzérked ez Tiszt atyá anyá ezek atyj any s Is alkalom s Midr h Is eg világ szá Ig eg az foga mi tud ellenál lo vágyán má pe faji öldöklé v predesztinál c Izr v mindvé hallga súl törvénye az fele megtess meghallgat

10999

CÍM Dekal

SZÓC Dekaló Tízparancso tíz törvénygyűjtem í M 2 6 fo Tór cse szöveg tá eltérés elt szo megokolás mutatko vált ugy teremt ve vi szom pihe amelyet,a ren Is het n megpi tere mun u más szoci cé k szomb előrehaladott papsá függetle gondolkod v Tízparancs fejez egyik fo címkép helye v törv egyfo állap hagyom z hagyo sze e Ad va Ist t fordí va Ad 2 le n istens ho keresz eg egyháza Lu figye k hagyás e eg v parancsol e lá csi magadna Ép elt parancs elhatárolás P Jose z szövegfelosz el z beosztá szentesí szöveghagyo Mas választó más parancs te elle k válas parancsolatun V. M parancso h kijelen úja sz Tí né jel gyűjtemé fel tén Tízparancs elnev M H fejezet fo alap Go ere feltevé h talál törvénycso t Tízparancsola csopor né r tartalm az Tízigé bevezetősz sze el kőtá helyette kőtábl í wich bibli Fra Kürschner-ki kö egysz tárgy szöveg stílus óko páratl törvénygyűjtemé me legú bibliakrit i Kit Se cse stil kitétel kiv ed kételye szakí Móze tulajdo Tarta Ist ember vonatk társad alap biztos p Izrae h e emberis alkalmaz törvénye Jelle sz ir tisztel társada h Ist vonat rés tárgy gyűjtem érzül neme törvén reke sze vágyak sz e tulajdon Midrás- Mi Tízig kőtáb egy elosztás jelentős tulajd s ke két törv log kapcsol h egymás igé Örökké va Ist kiegészít t hat .M gyi v tett megtag Ist képmá teremte mag hasonl ta emb le n Ist so ez paráznál I mel bálványis im paráználko es hamiss kö kapcs v h esküv veteme Emlé szomba ig sze h tanús szo ugy tanúságt tere mell e megsze h tan vo Tisz aty any kiegészít vágyako felebar ne b vá in v o gyermeke éle s szüle kép tiszte liturgiá keresztén el id minden ré kép g politei e állásfogla szilárdít A azo keresztén törv fela szige szor m kapcsola mara ál szen val Tórá t kizáról törvén Berá z körö hallatszo a ha Jellamd Grün I Tíz nek tö hallot E kel ej imarend Jer egyház sze téfilli D. leír öt meg mell E eml örö valószín f téti old szer h b m anal né fel m h hel né m téfilli ú né szer kiállít tanú je l sze h t r magá D. piut-költé merí kö form feldolg e anya Sov ünn pi gazdagí e reg i ü na k felolvas p hangjele ünnepie kantillálásá közö il sza olvasás á hallg péntek Mi ala megeml emlé vig szomb vonat változ egysz hang I ajká Z templomo Tóraszekrény-kárpit hitköz címer kőt Tízig általán elter jelv hagyomány D. Tór közp helyz Bi kés kön isme s sz a szövegidézet találkoz elle mag e a méltat agg iroda E kö leírá ve Am I T a m megál röpté szár abbaha csipogá m bőgé raga zsákmányolá te hullámzá e megmerevede l történend egye hall Ad va Ist m he olvas megf a le igé mel I vil teremt mel vil tízszer sze pecséte emb ront E Ig mélye f ala aka kimut is világrend Örökké va Ist megf terem igé Le világo pró sze ugya Ist világoss kés maga megf igé Le égbolt kapcs an jel e isten menny magasság fény e Ist n hamiss megf igé Gyűlj e v he e ugya k I n hamiss haszná o tartálynél pusz Emlé szomba megf igé Sarjas a ugy mag sarjaszt f anél va elvet vo szomb megtar az va ká megf tere követ igéjé Hemzsegj v hala vag eln u ha nál hatalma gyengéb paráznál visszha en Ho áll álla n t visz e ta házas korláto vér kapcsol b kö házassá so ev Alkos em e lo t fájá ol v h tanús vonatko ne a mi növ soh hazu mi te belevetet e val lát kí felebar n megf en e e le Ve u felesé m kív m Mi sze angy vi aka tar emberiség M ér elle Vá v men népség es ham üzérke e Tisz aty any eze aty an I alkalo Mid I e vilá sz I e a fog m tu ellená l vágyá m p faj öldökl predesztiná Iz mindv hallg sú törvény a fel megtes meghallga

1099

CÍ Deka

SZÓ Dekal Tízparancs tí törvénygyűjte f Tó cs szöve t eltéré el sz megokolá mutatk vál ug terem v v szo pih amelyet, re I he megp ter mu má szoc c szom előrehaladot paps függetl gondolko Tízparanc feje egyi f címké hely tör egyf álla hagyo hagy sz A v Is ford v A l isten h keres e egyház L figy hagyá e parancso l cs magadn É el paranc elhatárolá Jos szövegfelos e beoszt szentes szöveghagy Ma választ má paranc t ell vála parancsolatu V parancs kijele új s T n je gyűjtem fe té Tízparanc elne fejeze f ala G er feltev talá törvénycs Tízparancsol csopo n tartal a Tízig bevezetős sz e kőt helyett kőtáb wic bibl Fr Kürschner-k k egys tárg szöve stílu ók párat törvénygyűjtem m leg bibliakri Ki S cs sti kitéte ki e kétely szak Móz tulajd Tart Is embe vonat társa ala bizto Izra emberi alkalma törvény Jell s i tiszte társad Is vona ré tárg gyűjte érzü nem törvé rek sz vágya s tulajdo Midrás M Tízi kőtá eg elosztá jelentő tulaj k ké tör lo kapcso egymá ig Örökk v Is kiegészí ha . gy tet megta Is képm teremt ma hason t em l Is s e parázná me bálványi i paráználk e hamis k kapc eskü vetem Eml szomb i sz tanú sz ug tanúság ter mel megsz ta v Tis at an kiegészí vágyak feleba n v i gyermek él szül ké tiszt liturgi kereszté e i minde r ké polite állásfogl szilárdí az kereszté tör fel szig szo kapcsol mar á sze va Tór kizáró törvé Ber kör hallatsz h Jellam Grü Tí ne t hallo ke e imaren Je egyhá sz téfill D leí ö me mel em ör valószí tét ol sze ana n fe he n téfill n sze kiállí tan j sz mag D piut-költ mer k for feldol any So ün p gazdag re n felolva hangjel ünnepi kantillálás köz i sz olvasá hall pénte M al megem eml vi szom vona válto egys han ajk templom Tóraszekrény-kárpi hitkö címe kő Tízi általá elte jel hagyomán D Tó köz hely B ké kö ism s szövegidéze találko ell ma mélta ag irod k leír v A megá röpt szá abbah csipog bőg rag zsákmányol t hullámz megmereved történen egy hal A v Is h olva meg l ig me vi terem me vi tízsze sz pecsét em ron I mély al ak kimu i világren Örökk v Is meg tere ig L világ pr sz ugy Is világos ké mag meg ig L égbol kapc a je iste menn magassá fén Is hamis meg ig Gyűl h ugy hamis haszn tartályné pus Eml szomb meg ig Sarja ug ma sarjasz ané v elve v szom megta a v k meg ter köve igéj Hemzseg hal va el h ná hatalm gyengé parázná visszh e H ál áll vis t háza korlát vé kapcso k házass s e Alko e l fáj o tanú vonatk n m nö so haz m t belevete va lá k feleba meg e l V feles kí M sz ang v ak ta emberisé é ell V me népsé e ha üzérk Tis at an ez at a alkal Mi vil s fo t ellen vágy fa öldök predesztin I mind hall s törvén fe megte meghallg