11007.htm

CÍMSZÓ: Deportáció

SZÓCIKK: Deportáció (l.). Elhurcolás. Manapság némely államban egyéni büntetés. A keleti népek ókorában a leigázott népek büntetése volt. A hódító királyok nem hagyták meg a hazai földön a leigázott népet, nehogy erejét összeszedve felkelést támasszon, hanem a maguk birodalmába hurcolták és ott szétszórták. Ilyen volt Izrael népének Salmanassz ir asszír király birodalmába és Juda népének Babiloniába való D.-ja is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1007. címszó a lexikon => 194. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11007.htm

CÍMSZÓ: Deportáció

SZÓCIKK: Deportáció l. . Elhurcolás. Manapság némely államban egyéni büntetés. A keleti népek ókorában a leigázott népek büntetése volt. A hódító királyok nem hagyták meg a hazai földön a leigázott népet, nehogy erejét összeszedve felkelést támasszon, hanem a maguk birodalmába hurcolták és ott szétszórták. Ilyen volt Izrael népének Salmanassz ir asszír király birodalmába és Juda népének Babiloniába való D.-ja is.

11007.ht

CÍMSZÓ Deportáci

SZÓCIKK Deportáci l Elhurcolás Manapsá némel államba egyén büntetés kelet népe ókorába leigázot népe büntetés volt hódít királyo ne hagytá me haza földö leigázot népet nehog erejé összeszedv felkelés támasszon hane magu birodalmáb hurcoltá é ot szétszórták Ilye vol Izrae népéne Salmanass i asszí királ birodalmáb é Jud népéne Babiloniáb val D.-j is

11007.h

CÍMSZ Deportác

SZÓCIK Deportác Elhurcolá Manaps néme államb egyé bünteté kele nép ókoráb leigázo nép bünteté vol hódí király n hagyt m haz föld leigázo népe neho erej összeszed felkelé támasszo han mag birodalmá hurcolt o szétszórtá Ily vo Izra népén Salmanas assz kirá birodalmá Ju népén Babiloniá va D.- i

11007.

CÍMS Deportá

SZÓCI Deportá Elhurcol Manap ném állam egy büntet kel né ókorá leigáz né büntet vo hód királ hagy ha föl leigáz nép neh ere összesze felkel támassz ha ma birodalm hurcol szétszórt Il v Izr népé Salmana ass kir birodalm J népé Babiloni v D.

11007

CÍM Deport

SZÓC Deport Elhurco Mana né álla eg bünte ke n ókor leigá n bünte v hó kirá hag h fö leigá né ne er összesz felke támass h m birodal hurco szétszór I Iz nép Salman as ki birodal nép Babilon D

1100

CÍ Depor

SZÓ Depor Elhurc Man n áll e bünt k óko leig bünt h kir ha f leig n n e összes felk támas biroda hurc szétszó I né Salma a k biroda né Babilo