11010.htm

CÍMSZÓ: Derecske

SZÓCIKK: Derecske, nagyk. Bihar vm. 9843 lak. A zsidó hitközséget 1850. alapították Róth József, Schirf Salamon, Lindenfeld Kálmán, Csillag József és Schőnfeld Ábrahám. 1850 előtt csak nagy protekcióval sikerült 1-2 zsidó családnak ideiglenes lakhatási engedélyt szerezni, mert Derecske Eszterházy herceg birtokához tartozott és a herceg tulajdonát képező területeken nem lakhattak zsidók. 1850-ben egyszerre 20-25-re szaporodott a zsidók száma. Fried Áron hajdúböszörményi kerületi rabbi kezdeményezésére 1851. templomot építettek. 1853-ban megalakult a Chevra Kadisa 21 taggal. Az első rabbi a vilnai születésű Eisenstädter Eliás volt, aki 1855. került D.-re és több mint 30 éven át vezette a hitközséget. Több hasznos intézményt létesítettek az ő működése idején. 1869-ban jesiva, 1887. Talmud Tóra, elemi iskola és rituális fürdő, 1888. pedig Misnajosz-egylet létesült. Utána Bermann Herman foglalta el a rabbiszéket, akit 2 évi működés után Sátoraljaújhelyre választottak meg. Őt Schreiber Salamon, a jelenlegi beregszászi rabbi követte, aki 6 évig állt a hitközség élén. Őt követte Szófer Sámuel, aki 18 évig lelkészkedett, ezt meg öccse Szófer Salamon, de betegsége miatt 10-12 évi viszontagságos működése után kénytelen volt a rabbiszéktől megválni. Helyét a mai rabbi Kohn Hermán töltötte be, akinek vezetése alatt a jesiva nagyon felvirágzott és most 45-50 növendéke van. 1905-ben, mivel a régi templom összeomló félben volt, szép új templomot építettek. 1926-ban a jótékonyság gyakorlása céljából Gemilasz Cheszed-egyesület alakult. A háború alatt a hitélet sokat vesztett ugyan intenzitásából, de most ismét a fejlődés útján halad. A hitközség orthodox alapon áll. Lélekszáma 530, családszám 120, adófizető tag 105. Foglalkozásuk: 19 iparos, 19 házaló, 16 kereskedő, 13 nagykereskedő, 12 szatócs, 5 gazdálkodó, 4 korcsmáros, 2 nagyiparos, 2 orvos, 2 köztisztviselő, 2 tanító, 1 ügyvéd, 1 munkás és 5 magánzó, 3 munkanélküli és 14 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 12,000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartozik 8 község. Az iskolának 48 tanítványa van és Friedmann Valéria tanító vezeti. A Talmud Tóra 26 tanítvánnyal Klein Mayer hitoktató vezetésével működik. A háborúban 80-an vettek részt, közülük 12 hősi halált halt. A hitközség mai vezetősége: Kohn Hermán rabbi, Groszmann Lipót elnök, Rubin Salamon és Weisberger Éliás alelnökök, Lusztig Sándor pénztárnok, Sternberger Mór ellenőr, Basch Izidor templomgondnok, Horovitz Béla szegény-gondnok és Lőwi Sámuel jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1010. címszó a lexikon => 194. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11010.htm

CÍMSZÓ: Derecske

SZÓCIKK: Derecske, nagyk. Bihar vm. 9843 lak. A zsidó hitközséget 1850. alapították Róth József, Schirf Salamon, Lindenfeld Kálmán, Csillag József és Schőnfeld Ábrahám. 1850 előtt csak nagy protekcióval sikerült 1-2 zsidó családnak ideiglenes lakhatási engedélyt szerezni, mert Derecske Eszterházy herceg birtokához tartozott és a herceg tulajdonát képező területeken nem lakhattak zsidók. 1850-ben egyszerre 20-25-re szaporodott a zsidók száma. Fried Áron hajdúböszörményi kerületi rabbi kezdeményezésére 1851. templomot építettek. 1853-ban megalakult a Chevra Kadisa 21 taggal. Az első rabbi a vilnai születésű Eisenstädter Eliás volt, aki 1855. került D.-re és több mint 30 éven át vezette a hitközséget. Több hasznos intézményt létesítettek az ő működése idején. 1869-ban jesiva, 1887. Talmud Tóra, elemi iskola és rituális fürdő, 1888. pedig Misnajosz-egylet létesült. Utána Bermann Herman foglalta el a rabbiszéket, akit 2 évi működés után Sátoraljaújhelyre választottak meg. Őt Schreiber Salamon, a jelenlegi beregszászi rabbi követte, aki 6 évig állt a hitközség élén. Őt követte Szófer Sámuel, aki 18 évig lelkészkedett, ezt meg öccse Szófer Salamon, de betegsége miatt 10-12 évi viszontagságos működése után kénytelen volt a rabbiszéktől megválni. Helyét a mai rabbi Kohn Hermán töltötte be, akinek vezetése alatt a jesiva nagyon felvirágzott és most 45-50 növendéke van. 1905-ben, mivel a régi templom összeomló félben volt, szép új templomot építettek. 1926-ban a jótékonyság gyakorlása céljából Gemilasz Cheszed-egyesület alakult. A háború alatt a hitélet sokat vesztett ugyan intenzitásából, de most ismét a fejlődés útján halad. A hitközség orthodox alapon áll. Lélekszáma 530, családszám 120, adófizető tag 105. Foglalkozásuk: 19 iparos, 19 házaló, 16 kereskedő, 13 nagykereskedő, 12 szatócs, 5 gazdálkodó, 4 korcsmáros, 2 nagyiparos, 2 orvos, 2 köztisztviselő, 2 tanító, 1 ügyvéd, 1 munkás és 5 magánzó, 3 munkanélküli és 14 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 12,000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartozik 8 község. Az iskolának 48 tanítványa van és Friedmann Valéria tanító vezeti. A Talmud Tóra 26 tanítvánnyal Klein Mayer hitoktató vezetésével működik. A háborúban 80-an vettek részt, közülük 12 hősi halált halt. A hitközség mai vezetősége: Kohn Hermán rabbi, Groszmann Lipót elnök, Rubin Salamon és Weisberger Éliás alelnökök, Lusztig Sándor pénztárnok, Sternberger Mór ellenőr, Basch Izidor templomgondnok, Horovitz Béla szegény-gondnok és Lőwi Sámuel jegyző.

11010.ht

CÍMSZÓ Derecsk

SZÓCIKK Derecske nagyk Biha vm 984 lak zsid hitközsége 1850 alapítottá Rót József Schir Salamon Lindenfel Kálmán Csilla Józse é Schőnfel Ábrahám 185 előt csa nag protekcióva sikerül 1- zsid családna ideiglene lakhatás engedély szerezni mer Derecsk Eszterház herce birtokáho tartozot é herce tulajdoná képez területeke ne lakhatta zsidók 1850-be egyszerr 20-25-r szaporodot zsidó száma Frie Áro hajdúböszörmény kerület rabb kezdeményezésér 1851 templomo építettek 1853-ba megalakul Chevr Kadis 2 taggal A els rabb vilna születés Eisenstädte Eliá volt ak 1855 kerül D.-r é töb min 3 éve á vezett hitközséget Töb haszno intézmény létesítette a működés idején 1869-ba jesiva 1887 Talmu Tóra elem iskol é rituáli fürdő 1888 pedi Misnajosz-egyle létesült Után Berman Herma foglalt e rabbiszéket aki év működé utá Sátoraljaújhelyr választotta meg Ő Schreibe Salamon jelenleg beregszász rabb követte ak évi áll hitközsé élén Ő követt Szófe Sámuel ak 1 évi lelkészkedett ez me öccs Szófe Salamon d betegség miat 10-1 év viszontagságo működés utá kénytele vol rabbiszéktő megválni Helyé ma rabb Koh Hermá töltött be akine vezetés alat jesiv nagyo felvirágzot é mos 45-5 növendék van 1905-ben mive rég templo összeoml félbe volt szé ú templomo építettek 1926-ba jótékonysá gyakorlás céljábó Gemilas Cheszed-egyesüle alakult hábor alat hitéle soka vesztet ugya intenzitásából d mos ismé fejlődé útjá halad hitközsé orthodo alapo áll Lélekszám 530 családszá 120 adófizet ta 105 Foglalkozásuk 1 iparos 1 házaló 1 kereskedő 1 nagykereskedő 1 szatócs gazdálkodó korcsmáros nagyiparos orvos köztisztviselő tanító ügyvéd munká é magánzó munkanélkül é 1 közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 12,00 pengő Anyakönyv területéhe tartozi község A iskolána 4 tanítvány va é Friedman Valéri tanít vezeti Talmu Tór 2 tanítvánnya Klei Maye hitoktat vezetéséve működik háborúba 80-a vette részt közülü 1 hős halál halt hitközsé ma vezetősége Koh Hermá rabbi Groszman Lipó elnök Rubi Salamo é Weisberge Éliá alelnökök Luszti Sándo pénztárnok Sternberge Mó ellenőr Basc Izido templomgondnok Horovit Bél szegény-gondno é Lőw Sámue jegyző

11010.h

CÍMSZ Derecs

SZÓCIK Derecsk nagy Bih v 98 la zsi hitközség 185 alapított Ró Józse Schi Salamo Lindenfe Kálmá Csill Józs Schőnfe Ábrahá 18 elő cs na protekcióv sikerü 1 zsi családn ideiglen lakhatá engedél szerezn me Derecs Eszterhá herc birtokáh tartozo herc tulajdon képe területek n lakhatt zsidó 1850-b egyszer 20-25- szaporodo zsid szám Fri Ár hajdúböszörmén kerüle rab kezdeményezésé 185 templom építette 1853-b megalaku Chev Kadi tagga el rab viln születé Eisenstädt Eli vol a 185 kerü D.- tö mi év vezet hitközsége Tö haszn intézmén létesített működé idejé 1869-b jesiv 188 Talm Tór ele isko rituál fürd 188 ped Misnajosz-egyl létesül Utá Berma Herm foglal rabbiszéke ak é működ ut Sátoraljaújhely választott me Schreib Salamo jelenle beregszás rab követt a év ál hitközs élé követ Szóf Sámue a év lelkészkedet e m öcc Szóf Salamo betegsé mia 10- é viszontagság működé ut kénytel vo rabbiszékt megváln Hely m rab Ko Herm töltöt b akin vezeté ala jesi nagy felvirágzo mo 45- növendé va 1905-be miv ré templ összeom félb vol sz templom építette 1926-b jótékonys gyakorlá céljáb Gemila Cheszed-egyesül alakul hábo ala hitél sok veszte ugy intenzitásábó mo ism fejlőd útj hala hitközs orthod alap ál Lélekszá 53 családsz 12 adófize t 10 Foglalkozásu iparo házal keresked nagykeresked szatóc gazdálkod korcsmáro nagyiparo orvo köztisztvisel tanít ügyvé munk magánz munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 12,0 peng Anyaköny területéh tartoz közsé iskolán tanítván v Friedma Valér taní vezet Talm Tó tanítvánny Kle May hitokta vezetésév működi háborúb 80- vett rész közül hő halá hal hitközs m vezetőség Ko Herm rabb Groszma Lip elnö Rub Salam Weisberg Éli alelnökö Luszt Sánd pénztárno Sternberg M ellenő Bas Izid templomgondno Horovi Bé szegény-gondn Lő Sámu jegyz

11010.

CÍMS Derec

SZÓCI Derecs nag Bi 9 l zs hitközsé 18 alapítot R Józs Sch Salam Lindenf Kálm Csil Józ Schőnf Ábrah 1 el c n protekció siker zs család ideigle lakhat engedé szerez m Derec Eszterh her birtoká tartoz her tulajdo kép területe lakhat zsid 1850- egysze 20-25 szaporod zsi szá Fr Á hajdúböszörmé kerül ra kezdeményezés 18 templo épített 1853- megalak Che Kad tagg e ra vil szület Eisenstäd El vo 18 ker D. t m é veze hitközség T hasz intézmé létesítet működ idej 1869- jesi 18 Tal Tó el isk rituá für 18 pe Misnajosz-egy létesü Ut Berm Her fogla rabbiszék a műkö u Sátoraljaújhel választot m Schrei Salam jelenl beregszá ra követ é á hitköz él köve Szó Sámu é lelkészkede öc Szó Salam betegs mi 10 viszontagsá működ u kényte v rabbiszék megvál Hel ra K Her töltö aki vezet al jes nag felvirágz m 45 növend v 1905-b mi r temp összeo fél vo s templo épített 1926- jótékony gyakorl céljá Gemil Cheszed-egyesü alaku háb al hité so veszt ug intenzitásáb m is fejlő út hal hitköz ortho ala á Léleksz 5 családs 1 adófiz 1 Foglalkozás ipar háza kereske nagykereske szató gazdálko korcsmár nagyipar orv köztisztvise taní ügyv mun magán munkanélk közadakozás hitköz költségvet 12, pen Anyakön területé tarto közs iskolá tanítvá Friedm Valé tan veze Tal T tanítvánn Kl Ma hitokt vezetésé működ háború 80 vet rés közü h hal ha hitköz vezetősé K Her rab Groszm Li eln Ru Sala Weisber Él alelnök Lusz Sán pénztárn Sternber ellen Ba Izi templomgondn Horov B szegény-gond L Sám jegy

11010

CÍM Dere

SZÓC Derec na B z hitközs 1 alapíto Józ Sc Sala Linden Kál Csi Jó Schőn Ábra e protekci sike z csalá ideigl lakha enged szere Dere Eszter he birtok tarto he tulajd ké terület lakha zsi 1850 egysz 20-2 szaporo zs sz F hajdúböszörm kerü r kezdeményezé 1 templ építet 1853 megala Ch Ka tag r vi szüle Eisenstä E v 1 ke D vez hitközsé has intézm létesíte műkö ide 1869 jes 1 Ta T e is ritu fü 1 p Misnajosz-eg létes U Ber He fogl rabbiszé műk Sátoraljaújhe választo Schre Sala jelen beregsz r köve hitkö é köv Sz Sám lelkészked ö Sz Sala beteg m 1 viszontags műkö kényt rabbiszé megvá He r He tölt ak veze a je na felvirág 4 növen 1905- m tem össze fé v templ építet 1926 jótékon gyakor célj Gemi Cheszed-egyes alak há a hit s vesz u intenzitásá i fejl ú ha hitkö orth al Léleks család adófi Foglalkozá ipa ház keresk nagykeresk szat gazdálk korcsmá nagyipa or köztisztvis tan ügy mu magá munkanél közadakozá hitkö költségve 12 pe Anyakö terület tart köz iskol tanítv Fried Val ta vez Ta tanítván K M hitok vezetés műkö hábor 8 ve ré köz ha h hitkö vezetős He ra Grosz L el R Sal Weisbe É alelnö Lus Sá pénztár Sternbe elle B Iz templomgond Horo szegény-gon Sá jeg

1101

CÍ Der

SZÓ Dere n hitköz alapít Jó S Sal Linde Ká Cs J Schő Ábr protekc sik csal ideig lakh enge szer Der Eszte h birto tart h tulaj k terüle lakh zs 185 egys 20- szapor z s hajdúböször ker kezdeményez temp építe 185 megal C K ta v szül Eisenst k ve hitközs ha intéz létesít műk id 186 je T i rit f Misnajosz-e léte Be H fog rabbisz mű Sátoraljaújh választ Schr Sal jele beregs köv hitk kö S Sá lelkészke S Sal bete viszontag műk kény rabbisz megv H H töl a vez j n felvirá növe 1905 te össz f temp építe 192 jótéko gyako cél Gem Cheszed-egye ala h hi ves intenzitás fej h hitk ort a Lélek csalá adóf Foglalkoz ip há keres nagykeres sza gazdál korcsm nagyip o köztisztvi ta üg m mag munkané közadakoz hitk költségv 1 p Anyak terüle tar kö isko tanít Frie Va t ve T tanítvá hito vezeté műk hábo v r kö h hitk vezető H r Gros e Sa Weisb aleln Lu S pénztá Sternb ell I templomgon Hor szegény-go S je