11017.htm

CÍMSZÓ: Derósó

SZÓCIKK: Derósó (derása, h.) hitszónoklat. Vulgo: dróse. Szó szerint magyarázatot, szűkebb értelemben bibliamagyarázatot jelent. A mai nyelvhasználat a német-zsidó zsargonban mondott moralizáló vagy talmudikus tartalmú beszédet nevezi D.-nak. A hitszónoklásnak ez a formája jórészt orthodox községekben dívik. A D. nincsen időhöz vagy különös alkalomhoz kötve, de legalább négy D.-t már a hagyomány is követel, mégpedig pészach (l. o.) ünnepet és a jom hakippurimot megelőző szombatokon (sabbósz hagódol, sabbósz suvó) rendszerint halachikus (törvénymagyarázó) tartalommal, az első sofárfúvás előtt (ros hasono első napján, ha ez szombatra esik, úgy a második napon) és kol nidre (l. o.) estén. Több orthodox községben más kiemelkedő napokon is van D., különösen (és ez mindenütt) ádár 7-én az év nagy halottai emlékére. A D. egyik fajtája manapság a perek-előadás is. Szombat délutánonként (pészach és ros hasónó között) az Atyák mondásaiból tart a rabbi előadást. Ebbe a körbe tartozik a sovuósz és hosánó rabbé éjjelein mondott aggádikus előadás is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1017. címszó a lexikon => 195. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11017.htm

CÍMSZÓ: Derósó

SZÓCIKK: Derósó derása, h. hitszónoklat. Vulgo: dróse. Szó szerint magyarázatot, szűkebb értelemben bibliamagyarázatot jelent. A mai nyelvhasználat a német-zsidó zsargonban mondott moralizáló vagy talmudikus tartalmú beszédet nevezi D.-nak. A hitszónoklásnak ez a formája jórészt orthodox községekben dívik. A D. nincsen időhöz vagy különös alkalomhoz kötve, de legalább négy D.-t már a hagyomány is követel, mégpedig pészach l. o. ünnepet és a jom hakippurimot megelőző szombatokon sabbósz hagódol, sabbósz suvó rendszerint halachikus törvénymagyarázó tartalommal, az első sofárfúvás előtt ros hasono első napján, ha ez szombatra esik, úgy a második napon és kol nidre l. o. estén. Több orthodox községben más kiemelkedő napokon is van D., különösen és ez mindenütt ádár 7-én az év nagy halottai emlékére. A D. egyik fajtája manapság a perek-előadás is. Szombat délutánonként pészach és ros hasónó között az Atyák mondásaiból tart a rabbi előadást. Ebbe a körbe tartozik a sovuósz és hosánó rabbé éjjelein mondott aggádikus előadás is.

11017.ht

CÍMSZÓ Derós

SZÓCIKK Derós derása h hitszónoklat Vulgo dróse Sz szerin magyarázatot szűkeb értelembe bibliamagyarázato jelent ma nyelvhasznála német-zsid zsargonba mondot moralizál vag talmudiku tartalm beszéde nevez D.-nak hitszónoklásna e formáj jórész orthodo községekbe dívik D nincse időhö vag különö alkalomho kötve d legaláb nég D.- má hagyomán i követel mégpedi pészac l o ünnepe é jo hakippurimo megelőz szombatoko sabbós hagódol sabbós suv rendszerin halachiku törvénymagyaráz tartalommal a els sofárfúvá előt ro hason els napján h e szombatr esik úg másodi napo é ko nidr l o estén Töb orthodo községbe má kiemelked napoko i va D. különöse é e mindenüt ádá 7-é a é nag halotta emlékére D egyi fajtáj manapsá perek-előadá is Szomba délutánonkén pészac é ro hasón közöt a Atyá mondásaibó tar rabb előadást Ebb körb tartozi sovuós é hosán rabb éjjelei mondot aggádiku előadá is

11017.h

CÍMSZ Deró

SZÓCIK Deró derás hitszónokla Vulg drós S szeri magyarázato szűke értelemb bibliamagyarázat jelen m nyelvhasznál német-zsi zsargonb mondo moralizá va talmudik tartal beszéd neve D.-na hitszónoklásn formá jórés orthod községekb dívi nincs időh va külön alkalomh kötv legalá né D. m hagyomá követe mégped pésza ünnep j hakippurim megelő szombatok sabbó hagódo sabbó su rendszeri halachik törvénymagyará tartalomma el sofárfúv elő r haso el napjá szombat esi ú másod nap k nid esté Tö orthod községb m kiemelke napok v D különös mindenü ád 7- na halott emlékér egy fajtá manaps perek-előad i Szomb délutánonké pésza r hasó közö Aty mondásaib ta rab előadás Eb kör tartoz sovuó hosá rab éjjele mondo aggádik előad i

11017.

CÍMS Der

SZÓCI Der derá hitszónokl Vul dró szer magyarázat szűk értelem bibliamagyaráza jele nyelvhaszná német-zs zsargon mond moraliz v talmudi tarta beszé nev D.-n hitszónoklás form jóré ortho községek dív ninc idő v külö alkalom köt legal n D hagyom követ mégpe pész ünne hakippuri megel szombato sabb hagód sabb s rendszer halachi törvénymagyar tartalomm e sofárfú el has e napj szomba es máso na ni est T ortho község kiemelk napo különö minden á 7 n halot emléké eg fajt manap perek-előa Szom délutánonk pész has köz At mondásai t ra előadá E kö tarto sovu hos ra éjjel mond aggádi előa

11017

CÍM De

SZÓC De der hitszónok Vu dr sze magyaráza szű értele bibliamagyaráz jel nyelvhaszn német-z zsargo mon morali talmud tart besz ne D.- hitszónoklá for jór orth községe dí nin id kül alkalo kö lega hagyo köve mégp pés ünn hakippur mege szombat sab hagó sab rendsze halach törvénymagya tartalom sofárf e ha nap szomb e más n n es orth közsé kiemel nap külön minde halo emlék e faj mana perek-elő Szo délutánon pés ha kö A mondása r előad k tart sov ho r éjje mon aggád elő

1101

CÍ D

SZÓ D de hitszóno V d sz magyaráz sz értel bibliamagyará je nyelvhasz német- zsarg mo moral talmu tar bes n D. hitszónokl fo jó ort község d ni i kü alkal k leg hagy köv még pé ün hakippu meg szomba sa hag sa rendsz halac törvénymagy tartalo sofár h na szom má e ort közs kieme na külö mind hal emlé fa man perek-el Sz délutáno pé h k mondás előa tar so h éjj mo aggá el