11021.htm

CÍMSZÓ: Déry

SZEMÉLYNÉV: Déry Julia

SZÓCIKK: 2. Déry D. Júlia, írónő, szül. Baján 1864 aug. 10., megh. 1899 márc. 31. Családja 1872 táján vándorolt ki Magyarországból és Bécsben telepedett le. Első irodalmi kísérleteit magyar nyelven írta. Először színpadra akart menni, de 1889. már az irodalommal foglalkozott. 1890-ben Párisba került. 1890-ben megalapította a Müncheni Intime Theatert. Ugyanebben az évben a berlini Freie Bühne nagy sikerrel hozta színre D' Schand c. színművét. Ernst von Coburg-Gotha herceg udvari színházában Es fiel ein Reif c. darabja került előadásra. Belekeveredett a Dreyfus-perbe, majd 1899 márc. 31., amiatt való elkeseredésében, hogy egy norvég építész felbontotta vele való eljegyzését, leugrott emeleti lakásának ablakából és összezúzta magát. Novellái egy túláradó szenvedélyes temperamentum alkotásai. Ismertebb művei: Hoch Oben, Das Amulet, Die Selige Insel. Petőfi több versét lefordította németre.  


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1021. címszó a lexikon => 195. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11021.htm

CÍMSZÓ: Déry

SZEMÉLYNÉV: Déry Julia

SZÓCIKK: 2. Déry D. Júlia, írónő, szül. Baján 1864 aug. 10., megh. 1899 márc. 31. Családja 1872 táján vándorolt ki Magyarországból és Bécsben telepedett le. Első irodalmi kísérleteit magyar nyelven írta. Először színpadra akart menni, de 1889. már az irodalommal foglalkozott. 1890-ben Párisba került. 1890-ben megalapította a Müncheni Intime Theatert. Ugyanebben az évben a berlini Freie Bühne nagy sikerrel hozta színre D' Schand c. színművét. Ernst von Coburg-Gotha herceg udvari színházában Es fiel ein Reif c. darabja került előadásra. Belekeveredett a Dreyfus-perbe, majd 1899 márc. 31., amiatt való elkeseredésében, hogy egy norvég építész felbontotta vele való eljegyzését, leugrott emeleti lakásának ablakából és összezúzta magát. Novellái egy túláradó szenvedélyes temperamentum alkotásai. Ismertebb művei: Hoch Oben, Das Amulet, Die Selige Insel. Petőfi több versét lefordította németre.

11021.ht

CÍMSZÓ Dér

SZEMÉLYNÉV Dér Juli

SZÓCIKK 2 Dér D Júlia írónő szül Bajá 186 aug 10. megh 189 márc 31 Családj 187 tájá vándorol k Magyarországbó é Bécsbe telepedet le Els irodalm kísérletei magya nyelve írta Előszö színpadr akar menni d 1889 má a irodalomma foglalkozott 1890-be Párisb került 1890-be megalapított München Intim Theatert Ugyanebbe a évbe berlin Frei Bühn nag sikerre hozt színr D Schan c színművét Erns vo Coburg-Goth herce udvar színházába E fie ei Rei c darabj kerül előadásra Belekeveredet Dreyfus-perbe maj 189 márc 31. amiat val elkeseredésében hog eg norvé építés felbontott vel val eljegyzését leugrot emelet lakásána ablakábó é összezúzt magát Novellá eg túlárad szenvedélye temperamentu alkotásai Ismerteb művei Hoc Oben Da Amulet Di Selig Insel Petőf töb versé lefordított németre

11021.h

CÍMSZ Dé

SZEMÉLYNÉ Dé Jul

SZÓCIK Dé Júli írón szü Baj 18 au 10 meg 18 már 3 Család 18 táj vándoro Magyarországb Bécsb telepede l El irodal kísérlete magy nyelv írt Elősz színpad aka menn 188 m irodalomm foglalkozot 1890-b Páris kerül 1890-b megalapítot Münche Inti Theater Ugyanebb évb berli Fre Büh na sikerr hoz szín Scha színművé Ern v Coburg-Got herc udva színházáb fi e Re darab kerü előadásr Belekeverede Dreyfus-perb ma 18 már 31 amia va elkeseredésébe ho e norv építé felbontot ve va eljegyzésé leugro emele lakásán ablakáb összezúz magá Novell e túlára szenvedély temperament alkotása Ismerte műve Ho Obe D Amule D Seli Inse Pető tö vers lefordítot németr

11021.

CÍMS D

SZEMÉLYN D Ju

SZÓCI D Júl író sz Ba 1 a 1 me 1 má Csalá 1 tá vándor Magyarország Bécs teleped E iroda kísérlet mag nyel ír Elős színpa ak men 18 irodalom foglalkozo 1890- Pári kerü 1890- megalapíto Münch Int Theate Ugyaneb év berl Fr Bü n siker ho szí Sch színműv Er Coburg-Go her udv színházá f R dara ker előadás Belekevered Dreyfus-per m 1 má 3 ami v elkeseredéséb h nor épít felbonto v v eljegyzés leugr emel lakásá ablaká összezú mag Novel túlár szenvedél temperamen alkotás Ismert műv H Ob Amul Sel Ins Pet t ver lefordíto német

11021

CÍM

SZEMÉLY J

SZÓC Jú ír s B m m Csal t vándo Magyarorszá Béc telepe irod kísérle ma nye í Elő színp a me 1 irodalo foglalkoz 1890 Pár ker 1890 megalapít Münc In Theat Ugyane é ber F B sike h sz Sc színmű E Coburg-G he ud színház dar ke előadá Belekevere Dreyfus-pe m am elkeseredésé no épí felbont eljegyzé leug eme lakás ablak összez ma Nove túlá szenvedé temperame alkotá Ismer mű O Amu Se In Pe ve lefordít néme

1102SZEMÉL

SZÓ J í Csa vánd Magyarorsz Bé telep iro kísérl m ny El szín m irodal foglalko 189 Pá ke 189 megalapí Mün I Thea Ugyan be sik s S színm Coburg- h u színhá da k előad Belekever Dreyfus-p a elkeseredés n ép felbon eljegyz leu em laká abla össze m Nov túl szenved temperam alkot Isme m Am S I P v lefordí ném