11023.htm

CÍMSZÓ: Dés

SZÓCIKK: Dés (Dej, R.), Szolnok-Doboka vm. székhelye 12.500 lak., ebből 3224 zsidó. Régebben csak a város környékén levő falvakban laktak zsidók, akik közül 1834 óta egyesek behúzódtak a városba, hol mint városi ingatlanok haszonbérlői éltek. De csak miután az 1848: I. t.-c. kimondta Erdély lakóinak jogegyenlőségét, szűnt meg a hatóságok ellenállása letelepedésükkel szemben. 1855. már 70-en vannak a városban. 1858. okt. 7. anyakönyvet nyitnak, melyet visszamenőleg 1850-től vezetnek s melyet Friedmann Ábrahám «Siebenbürger Erz-Rabbi» pecsétjével hitelesített. 1861. hitközségi alapszabály készül, ugyanakkor templomtelket vásárolnak, hol a templomot és a rituális fürdőt 1863. fel is építik, miután az előző évben rabbit választottak Paneth Mendel, «Mendele Dés» alőri rabbi személyében, aki megh. 1884. Több talmudmagyarázó művet írt. Utóda volt fia Mózes 1885-1903, azóta az ő fia Jechezkél tölti be a rabbitisztséget. 1858-1862 között alakult a Chevra Kadisa, 1884. elemi iskola létesült, 1890. Sász Chevra, 1889. Nőegylet, 1899. Leányegylet. Az új templomot 1907. avatták. Paneth Mózes ideje óta a községben a chásszidikus irányzat honosodott meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1023. címszó a lexikon => 196. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11023.htm

CÍMSZÓ: Dés

SZÓCIKK: Dés Dej, R. , Szolnok-Doboka vm. székhelye 12.500 lak., ebből 3224 zsidó. Régebben csak a város környékén levő falvakban laktak zsidók, akik közül 1834 óta egyesek behúzódtak a városba, hol mint városi ingatlanok haszonbérlői éltek. De csak miután az 1848: I. t.-c. kimondta Erdély lakóinak jogegyenlőségét, szűnt meg a hatóságok ellenállása letelepedésükkel szemben. 1855. már 70-en vannak a városban. 1858. okt. 7. anyakönyvet nyitnak, melyet visszamenőleg 1850-től vezetnek s melyet Friedmann Ábrahám Siebenbürger Erz-Rabbi pecsétjével hitelesített. 1861. hitközségi alapszabály készül, ugyanakkor templomtelket vásárolnak, hol a templomot és a rituális fürdőt 1863. fel is építik, miután az előző évben rabbit választottak Paneth Mendel, Mendele Dés alőri rabbi személyében, aki megh. 1884. Több talmudmagyarázó művet írt. Utóda volt fia Mózes 1885-1903, azóta az ő fia Jechezkél tölti be a rabbitisztséget. 1858-1862 között alakult a Chevra Kadisa, 1884. elemi iskola létesült, 1890. Sász Chevra, 1889. Nőegylet, 1899. Leányegylet. Az új templomot 1907. avatták. Paneth Mózes ideje óta a községben a chásszidikus irányzat honosodott meg.

11023.ht

CÍMSZÓ Dé

SZÓCIKK Dé Dej R Szolnok-Dobok vm székhely 12.50 lak. ebbő 322 zsidó Régebbe csa váro környéké lev falvakba lakta zsidók aki közü 183 ót egyese behúzódta városba ho min város ingatlano haszonbérlő éltek D csa miutá a 1848 I t.-c kimondt Erdél lakóina jogegyenlőségét szűn me hatóságo ellenállás letelepedésükke szemben 1855 má 70-e vanna városban 1858 okt 7 anyakönyve nyitnak melye visszamenőle 1850-tő vezetne melye Friedman Ábrahá Siebenbürge Erz-Rabb pecsétjéve hitelesített 1861 hitközség alapszabál készül ugyanakko templomtelke vásárolnak ho templomo é rituáli fürdő 1863 fe i építik miutá a előz évbe rabbi választotta Panet Mendel Mendel Dé alőr rabb személyében ak megh 1884 Töb talmudmagyaráz műve írt Utód vol fi Móze 1885-1903 azót a fi Jechezké tölt b rabbitisztséget 1858-186 közöt alakul Chevr Kadisa 1884 elem iskol létesült 1890 Sás Chevra 1889 Nőegylet 1899 Leányegylet A ú templomo 1907 avatták Panet Móze idej ót községbe chásszidiku irányza honosodot meg

11023.h

CÍMSZ D

SZÓCIK D De Szolnok-Dobo v székhel 12.5 lak ebb 32 zsid Régebb cs vár környék le falvakb lakt zsidó ak köz 18 ó egyes behúzódt városb h mi váro ingatlan haszonbérl élte cs miut 184 t.- kimond Erdé lakóin jogegyenlőségé szű m hatóság ellenállá letelepedésükk szembe 185 m 70- vann városba 185 ok anyakönyv nyitna mely visszamenől 1850-t vezetn mely Friedma Ábrah Siebenbürg Erz-Rab pecsétjév hitelesítet 186 hitközsé alapszabá készü ugyanakk templomtelk vásárolna h templom rituál fürd 186 f építi miut elő évb rabb választott Pane Mende Mende D alő rab személyébe a meg 188 Tö talmudmagyará műv ír Utó vo f Móz 1885-190 azó f Jechezk töl rabbitisztsége 1858-18 közö alaku Chev Kadis 188 ele isko létesül 189 Sá Chevr 188 Nőegyle 189 Leányegyle templom 190 avattá Pane Móz ide ó községb chásszidik irányz honosodo me

11023.

CÍMS

SZÓCI D Szolnok-Dob székhe 12. la eb 3 zsi Régeb c vá környé l falvak lak zsid a kö 1 egye behúzód város m vár ingatla haszonbér élt c miu 18 t. kimon Erd lakói jogegyenlőség sz hatósá ellenáll letelepedésük szemb 18 70 van városb 18 o anyaköny nyitn mel visszamenő 1850- vezet mel Friedm Ábra Siebenbür Erz-Ra pecsétjé hitelesíte 18 hitközs alapszab kész ugyanak templomtel vásároln templo rituá für 18 épít miu el év rab választot Pan Mend Mend al ra személyéb me 18 T talmudmagyar mű í Ut v Mó 1885-19 az Jechez tö rabbitisztség 1858-1 köz alak Che Kadi 18 el isk létesü 18 S Chev 18 Nőegyl 18 Leányegyl templo 19 avatt Pan Mó id község chásszidi irány honosod m

11023

CÍM

SZÓC Szolnok-Do székh 12 l e zs Rége v körny falva la zsi k egy behúzó váro vá ingatl haszonbé él mi 1 t kimo Er lakó jogegyenlősé s hatós ellenál letelepedésü szem 1 7 va város 1 anyakön nyit me visszamen 1850 veze me Fried Ábr Siebenbü Erz-R pecsétj hitelesít 1 hitköz alapsza kés ugyana templomte vásárol templ ritu fü 1 épí mi e é ra választo Pa Men Men a r személyé m 1 talmudmagya m U M 1885-1 a Jeche t rabbitisztsé 1858- kö ala Ch Kad 1 e is létes 1 Che 1 Nőegy 1 Leányegy templ 1 avat Pa M i közsé chásszid irán honoso

1102SZÓ Szolnok-D szék 1 z Rég körn falv l zs eg behúz vár v ingat haszonb é m kim E lak jogegyenlős ható ellená letelepedés sze v váro anyakö nyi m visszame 185 vez m Frie Áb Siebenb Erz- pecsét hitelesí hitkö alapsz ké ugyan templomt vásáro temp rit f ép m r választ P Me Me személy talmudmagy 1885- Jech rabbitiszts 1858 k al C Ka i léte Ch Nőeg Leányeg temp ava P közs chásszi irá honos