11027.htm

CÍMSZÓ: Detre

SZEMÉLYNÉV: Detre László

SZÓCIKK: Detre László*, orvostanár, bakteriológus, szül. Nagysurányban 1874. A budapesti egyetemen lett orvos, majd állami ösztöndíjjal Bécsbe, azután Párisba ment. A Pasteur-intézetben eredményes kutatásokat végzett a tífusz-immunanyagok eredetéről. Teóriáját «Antigén-teória» néven azóta a tudomány általánosan elfogadta. A vérsejtek felismerésének módszerét a törvényszéki orvostanban ő alkalmazta először. Nevéhez fűződik az elkülönítő tuberculin-reakció az emberi tbc. emberi vagy állati eredetének kimutatására. A Wassermann-reakciót ő alkalmazta először az emberi patológiában. Újabb felfedezései: a nevéről elnevezett serológiai gátlási tünemény, valamint az állati vérhas okozójának felismerése. 1901-ben megalapította az első magyar szérumintézetet: a Jenner-Pasteur intézetet, ó állította elő elsőnek hazánkban az állatorvosi szérumokat, nevezetesen a lépfene, a sertésorbánc szérumát. Az állati lépfenének első sikeres szérumos gyógyításai a világirodalomban az ő nevéhez fűződnek. 1906-ban a sercegőüszök szérumát fedezte fel. 1903-ban egyetemi magántanár; 1906-1919-ig a Charité poliklinika tbc. osztályának vezetője. A háború alatt törzsorvosi minőségben eredményesen vezette a kiütéses tífusz, vérhas, kolera és más járványos betegségek elleni küzdelmet. 1918-ban a Hungária szérumművek r.-t.-ot, alapította meg és vezeti ma is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1027. címszó a lexikon => 196. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11027.htm

CÍMSZÓ: Detre

SZEMÉLYNÉV: Detre László

SZÓCIKK: Detre László*, orvostanár, bakteriológus, szül. Nagysurányban 1874. A budapesti egyetemen lett orvos, majd állami ösztöndíjjal Bécsbe, azután Párisba ment. A Pasteur-intézetben eredményes kutatásokat végzett a tífusz-immunanyagok eredetéről. Teóriáját Antigén-teória néven azóta a tudomány általánosan elfogadta. A vérsejtek felismerésének módszerét a törvényszéki orvostanban ő alkalmazta először. Nevéhez fűződik az elkülönítő tuberculin-reakció az emberi tbc. emberi vagy állati eredetének kimutatására. A Wassermann-reakciót ő alkalmazta először az emberi patológiában. Újabb felfedezései: a nevéről elnevezett serológiai gátlási tünemény, valamint az állati vérhas okozójának felismerése. 1901-ben megalapította az első magyar szérumintézetet: a Jenner-Pasteur intézetet, ó állította elő elsőnek hazánkban az állatorvosi szérumokat, nevezetesen a lépfene, a sertésorbánc szérumát. Az állati lépfenének első sikeres szérumos gyógyításai a világirodalomban az ő nevéhez fűződnek. 1906-ban a sercegőüszök szérumát fedezte fel. 1903-ban egyetemi magántanár; 1906-1919-ig a Charité poliklinika tbc. osztályának vezetője. A háború alatt törzsorvosi minőségben eredményesen vezette a kiütéses tífusz, vérhas, kolera és más járványos betegségek elleni küzdelmet. 1918-ban a Hungária szérumművek r.-t.-ot, alapította meg és vezeti ma is.

11027.ht

CÍMSZÓ Detr

SZEMÉLYNÉV Detr Lászl

SZÓCIKK Detr László* orvostanár bakteriológus szül Nagysurányba 1874 budapest egyeteme let orvos maj állam ösztöndíjja Bécsbe azutá Párisb ment Pasteur-intézetbe eredménye kutatásoka végzet tífusz-immunanyago eredetéről Teóriájá Antigén-teóri néve azót tudomán általánosa elfogadta vérsejte felismeréséne módszeré törvényszék orvostanba alkalmazt először Nevéhe fűződi a elkülönít tuberculin-reakci a ember tbc ember vag állat eredeténe kimutatására Wassermann-reakció alkalmazt előszö a ember patológiában Újab felfedezései nevérő elnevezet serológia gátlás tünemény valamin a állat vérha okozójána felismerése 1901-be megalapított a els magya szérumintézetet Jenner-Pasteu intézetet állított el elsőne hazánkba a állatorvos szérumokat nevezetese lépfene sertésorbán szérumát A állat lépfenéne els sikere szérumo gyógyítása világirodalomba a nevéhe fűződnek 1906-ba sercegőüszö szérumá fedezt fel 1903-ba egyetem magántanár 1906-1919-i Charit poliklinik tbc osztályána vezetője hábor alat törzsorvos minőségbe eredményese vezett kiütése tífusz vérhas koler é má járványo betegsége ellen küzdelmet 1918-ba Hungári szérumműve r.-t.-ot alapított me é vezet m is

11027.h

CÍMSZ Det

SZEMÉLYNÉ Det Lász

SZÓCIK Det László orvostaná bakteriológu szü Nagysurányb 187 budapes egyetem le orvo ma álla ösztöndíjj Bécsb azut Páris men Pasteur-intézetb eredmény kutatások végze tífusz-immunanyag eredetérő Teóriáj Antigén-teór név azó tudomá általános elfogadt vérsejt felismerésén módszer törvényszé orvostanb alkalmaz előszö Nevéh fűződ elkülöní tuberculin-reakc embe tb embe va álla eredetén kimutatásár Wassermann-reakci alkalmaz elősz embe patológiába Úja felfedezése nevér elneveze serológi gátlá tünemén valami álla vérh okozóján felismerés 1901-b megalapítot el magy szérumintézete Jenner-Paste intézete állítot e elsőn hazánkb állatorvo szérumoka nevezetes lépfen sertésorbá szérumá álla lépfenén el siker szérum gyógyítás világirodalomb nevéh fűződne 1906-b sercegőüsz szérum fedez fe 1903-b egyete magántaná 1906-1919- Chari poliklini tb osztályán vezetőj hábo ala törzsorvo minőségb eredményes vezet kiütés tífus vérha kole m járvány betegség elle küzdelme 1918-b Hungár szérumműv r.-t.-o alapítot m veze i

11027.

CÍMS De

SZEMÉLYN De Lás

SZÓCI De Lászl orvostan bakteriológ sz Nagysurány 18 budape egyete l orv m áll ösztöndíj Bécs azu Pári me Pasteur-intézet eredmén kutatáso végz tífusz-immunanya eredetér Teóriá Antigén-teó né az tudom általáno elfogad vérsej felismerésé módsze törvénysz orvostan alkalma elősz Nevé fűző elkülön tuberculin-reak emb t emb v áll eredeté kimutatásá Wassermann-reakc alkalma elős emb patológiáb Új felfedezés nevé elnevez serológ gátl tünemé valam áll vér okozójá felismeré 1901- megalapíto e mag szérumintézet Jenner-Past intézet állíto első hazánk állatorv szérumok nevezete lépfe sertésorb szérum áll lépfené e sike széru gyógyítá világirodalom nevé fűződn 1906- sercegőüs széru fede f 1903- egyet magántan 1906-1919 Char poliklin t osztályá vezető háb al törzsorv minőség eredménye veze kiüté tífu vérh kol járván betegsé ell küzdelm 1918- Hungá szérummű r.-t.- alapíto vez

11027

CÍM D

SZEMÉLY D Lá

SZÓC D Lász orvosta bakterioló s Nagysurán 1 budap egyet or ál ösztöndí Béc az Pár m Pasteur-intéze eredmé kutatás vég tífusz-immunany eredeté Teóri Antigén-te n a tudo általán elfoga vérse felismerés módsz törvénys orvosta alkalm elős Nev fűz elkülö tuberculin-rea em em ál eredet kimutatás Wassermann-reak alkalm elő em patológiá Ú felfedezé nev elneve seroló gát tünem vala ál vé okozój felismer 1901 megalapít ma szérumintéze Jenner-Pas intéze állít els hazán állator szérumo nevezet lépf sertésor széru ál lépfen sik szér gyógyít világirodalo nev fűződ 1906 sercegőü szér fed 1903 egye magánta 1906-191 Cha polikli osztály vezet há a törzsor minősé eredmény vez kiüt tíf vér ko járvá betegs el küzdel 1918 Hung szérumm r.-t. alapít ve

1102SZEMÉL L

SZÓ Lás orvost bakteriol Nagysurá buda egye o á ösztönd Bé a Pá Pasteur-intéz eredm kutatá vé tífusz-immunan eredet Teór Antigén-t tud általá elfog vérs felismeré móds törvény orvost alkal elő Ne fű elkül tuberculin-re e e á erede kimutatá Wassermann-rea alkal el e patológi felfedez ne elnev serol gá tüne val á v okozó felisme 190 megalapí m szérumintéz Jenner-Pa intéz állí el hazá állato szérum neveze lép sertéso szér á lépfe si szé gyógyí világirodal ne fűző 190 sercegő szé fe 190 egy magánt 1906-19 Ch polikl osztál veze h törzso minős eredmén ve kiü tí vé k járv beteg e küzde 191 Hun szérum r.-t alapí v