11032.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Antal

SZÓCIKK: "3. D. Antal (kemenesmihályfai), hírlapíró és közgazdász, szül. Budapesten 1848 okt. 21., megh. u. o. 1920 jún.l9. Kiképeztetését külföldön nyerte s hosszabb időt töltött Párisban is, majd a Pester Lloyd közgazdasági rovatvezetője lett. A magyar közgazdasági élet minden fontos kérdéséhez hozzászólott és cikkeivel gyakran megmutatta azt az irányt, mely közgazdasági életünk felvirágoztatásához vezet. Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül 1896. a Ferenc József-rend lovagja lett, 1904 pedig magyar nemességet kapott. Munkatársa volt a Nemzetgazdasági Szemlének is és a Párisban megjelenő Marché Financiernek. Önállóan megjelent művei: A magyar vásárok története (1873); 25 Jahre ungarischer Volkswirtschaft und Finanzen (1892); Rückblick auf die ungarische Volkswirtschaft (1908-tól évenként megjelent); A Pesti Lloyd Társulat ötven éves története (1904)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1032. címszó a lexikon => 197. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11032.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Antal

SZÓCIKK: 3. D. Antal kemenesmihályfai , hírlapíró és közgazdász, szül. Budapesten 1848 okt. 21., megh. u. o. 1920 jún.l9. Kiképeztetését külföldön nyerte s hosszabb időt töltött Párisban is, majd a Pester Lloyd közgazdasági rovatvezetője lett. A magyar közgazdasági élet minden fontos kérdéséhez hozzászólott és cikkeivel gyakran megmutatta azt az irányt, mely közgazdasági életünk felvirágoztatásához vezet. Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül 1896. a Ferenc József-rend lovagja lett, 1904 pedig magyar nemességet kapott. Munkatársa volt a Nemzetgazdasági Szemlének is és a Párisban megjelenő Marché Financiernek. Önállóan megjelent művei: A magyar vásárok története 1873 ; 25 Jahre ungarischer Volkswirtschaft und Finanzen 1892 ; Rückblick auf die ungarische Volkswirtschaft 1908-tól évenként megjelent ; A Pesti Lloyd Társulat ötven éves története 1904 .

11032.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Anta

SZÓCIKK 3 D Anta kemenesmihályfa hírlapír é közgazdász szül Budapeste 184 okt 21. megh u o 192 jún.l9 Kiképeztetésé külföldö nyert hosszab idő töltöt Párisba is maj Peste Lloy közgazdaság rovatvezetőj lett magya közgazdaság éle minde fonto kérdéséhe hozzászólot é cikkeive gyakra megmutatt az a irányt mel közgazdaság életün felvirágoztatásáho vezet Közgazdaság tére szerzet érdeme elismeréséü 1896 Feren József-ren lovagj lett 190 pedi magya nemessége kapott Munkatárs vol Nemzetgazdaság Szemléne i é Párisba megjelen March Financiernek Önállóa megjelen művei magya vásáro történet 187 2 Jahr ungarische Volkswirtschaf un Finanze 189 Rückblic au di ungarisch Volkswirtschaf 1908-tó évenkén megjelen Pest Lloy Társula ötve éve történet 190

11032.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Ant

SZÓCIK Ant kemenesmihályf hírlapí közgazdás szü Budapest 18 ok 21 meg 19 jún.l Kiképeztetés külföld nyer hossza id töltö Párisb i ma Pest Llo közgazdasá rovatvezető let magy közgazdasá él mind font kérdéséh hozzászólo cikkeiv gyakr megmutat a irány me közgazdasá életü felvirágoztatásáh veze Közgazdasá tér szerze érdem elismerésé 189 Fere József-re lovag let 19 ped magy nemesség kapot Munkatár vo Nemzetgazdasá Szemlén Párisb megjele Marc Financierne Önálló megjele műve magy vásár történe 18 Jah ungarisch Volkswirtscha u Finanz 18 Rückbli a d ungarisc Volkswirtscha 1908-t évenké megjele Pes Llo Társul ötv év történe 19

11032.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut An

SZÓCI An kemenesmihály hírlap közgazdá sz Budapes 1 o 2 me 1 jún. Kiképezteté külföl nye hossz i tölt Páris m Pes Ll közgazdas rovatvezet le mag közgazdas é min fon kérdésé hozzászól cikkei gyak megmuta irán m közgazdas élet felvirágoztatásá vez Közgazdas té szerz érde elismerés 18 Fer József-r lova le 1 pe mag nemessé kapo Munkatá v Nemzetgazdas Szemlé Páris megjel Mar Financiern Önáll megjel műv mag vásá történ 1 Ja ungarisc Volkswirtsch Finan 1 Rückbl ungaris Volkswirtsch 1908- évenk megjel Pe Ll Társu öt é történ 1

11032

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu A

SZÓC A kemenesmihál hírla közgazd s Budape m jún Kiképeztet külfö ny hoss töl Pári Pe L közgazda rovatveze l ma közgazda mi fo kérdés hozzászó cikke gya megmut irá közgazda éle felvirágoztatás ve Közgazda t szer érd elismeré 1 Fe József- lov l p ma nemess kap Munkat Nemzetgazda Szeml Pári megje Ma Financier Önál megje mű ma vás törté J ungaris Volkswirtsc Fina Rückb ungari Volkswirtsc 1908 éven megje P L Társ ö törté

1103

CÍ De

SZEMÉL De

SZÓ kemenesmihá hírl közgaz Budap jú Kiképezte külf n hos tö Pár P közgazd rovatvez m közgazd m f kérdé hozzász cikk gy megmu ir közgazd él felvirágoztatá v Közgazd sze ér elismer F József lo m nemes ka Munka Nemzetgazd Szem Pár megj M Financie Öná megj m m vá tört ungari Volkswirts Fin Rück ungar Volkswirts 190 éve megj Tár tört