11034.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Áron Dávid

SZÓCIKK: D. Áron Dávid, rabbi, szül. Raudnitzban (Morvaország) 1812., megh. Balassagyarmaton 1878. ápr. 26. Nagyatyjánál tanult, aki szülővárosának rabbija volt, azután a prágai, majd a pozsonyi jesivákat látogatta s ez utóbbi helyt Szófer Mózes kedvenc tanítványai közé tartozott, és Irsán működött, majd Budapesten, az itt tartott jesiván, a negyvenes évek elején. 1846-ban Sebes község, 1851. Balassagyarmat rabbija lett. A reformmozgalom idején és 1868. kongresszuson D. egyik legengesztelhetetlenebb, de egyik legjelentékenyebb vezetője is volt a harcias orthodoxiának. Nagy érdeme van az autonom orthodox községek legális elismertetésében. D. szimpatizált a cházidizmussal is s ő maga szigorú aszkóta volt. A rituálék megtartásánál szélső konzervatív Bűnnnek bélyegezte, ha valaki olyan templomban imádkozott, ahol az almemor nem a középen állott. Responsumait Goren Dóvid c. alatt fia D. József Izráel adta ki (Paks 1885)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1034. címszó a lexikon => 197. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11034.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Áron Dávid

SZÓCIKK: D. Áron Dávid, rabbi, szül. Raudnitzban Morvaország 1812., megh. Balassagyarmaton 1878. ápr. 26. Nagyatyjánál tanult, aki szülővárosának rabbija volt, azután a prágai, majd a pozsonyi jesivákat látogatta s ez utóbbi helyt Szófer Mózes kedvenc tanítványai közé tartozott, és Irsán működött, majd Budapesten, az itt tartott jesiván, a negyvenes évek elején. 1846-ban Sebes község, 1851. Balassagyarmat rabbija lett. A reformmozgalom idején és 1868. kongresszuson D. egyik legengesztelhetetlenebb, de egyik legjelentékenyebb vezetője is volt a harcias orthodoxiának. Nagy érdeme van az autonom orthodox községek legális elismertetésében. D. szimpatizált a cházidizmussal is s ő maga szigorú aszkóta volt. A rituálék megtartásánál szélső konzervatív Bűnnnek bélyegezte, ha valaki olyan templomban imádkozott, ahol az almemor nem a középen állott. Responsumait Goren Dóvid c. alatt fia D. József Izráel adta ki Paks 1885 .

11034.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Áro Dávi

SZÓCIKK D Áro Dávid rabbi szül Raudnitzba Morvaorszá 1812. megh Balassagyarmato 1878 ápr 26 Nagyatyjáná tanult ak szülővárosána rabbij volt azutá prágai maj pozsony jesiváka látogatt e utóbb hely Szófe Móze kedven tanítványa köz tartozott é Irsá működött maj Budapesten a it tartot jesiván negyvene éve elején 1846-ba Sebe község 1851 Balassagyarma rabbij lett reformmozgalo idejé é 1868 kongresszuso D egyi legengesztelhetetlenebb d egyi legjelentékenyeb vezetőj i vol harcia orthodoxiának Nag érdem va a autono orthodo községe legáli elismertetésében D szimpatizál cházidizmussa i mag szigor aszkót volt rituálé megtartásáná széls konzervatí Bűnnne bélyegezte h valak olya templomba imádkozott aho a almemo ne középe állott Responsumai Gore Dóvi c alat fi D Józse Izráe adt k Pak 188

11034.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Ár Dáv

SZÓCIK Ár Dávi rabb szü Raudnitzb Morvaorsz 1812 meg Balassagyarmat 187 áp 2 Nagyatyján tanul a szülővárosán rabbi vol azut prága ma pozson jesivák látogat utób hel Szóf Móz kedve tanítvány kö tartozot Irs működöt ma Budapeste i tarto jesivá negyven év elejé 1846-b Seb közsé 185 Balassagyarm rabbi let reformmozgal idej 186 kongresszus egy legengesztelhetetleneb egy legjelentékenye vezető vo harci orthodoxiána Na érde v auton orthod község legál elismertetésébe szimpatizá cházidizmuss ma szigo aszkó vol rituál megtartásán szél konzervat Bűnnn bélyegezt vala oly templomb imádkozot ah almem n közép állot Responsuma Gor Dóv ala f Józs Izrá ad Pa 18

11034.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Á Dá

SZÓCI Á Dáv rab sz Raudnitz Morvaors 181 me Balassagyarma 18 á Nagyatyjá tanu szülővárosá rabb vo azu prág m pozso jesivá látoga utó he Szó Mó kedv tanítván k tartozo Ir működö m Budapest tart jesiv negyve é elej 1846- Se közs 18 Balassagyar rabb le reformmozga ide 18 kongresszu eg legengesztelhetetlene eg legjelentékeny vezet v harc orthodoxián N érd auto ortho közsé legá elismertetéséb szimpatiz cházidizmus m szig aszk vo rituá megtartásá szé konzerva Bűnn bélyegez val ol templom imádkozo a alme közé állo Responsum Go Dó al Józ Izr a P 1

11034

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu D

SZÓC Dá ra s Raudnit Morvaor 18 m Balassagyarm 1 Nagyatyj tan szülőváros rab v az prá pozs jesiv látog ut h Sz M ked tanítvá tartoz I működ Budapes tar jesi negyv ele 1846 S köz 1 Balassagya rab l reformmozg id 1 kongressz e legengesztelhetetlen e legjelentéken veze har orthodoxiá ér aut orth közs leg elismertetésé szimpati cházidizmu szi asz v ritu megtartás sz konzerv Bűn bélyege va o templo imádkoz alm köz áll Responsu G D a Jó Iz

1103

CÍ De

SZEMÉL De

SZÓ D r Raudni Morvao 1 Balassagyar Nagyaty ta szülőváro ra a pr poz jesi láto u S ke tanítv tarto műkö Budape ta jes negy el 184 kö Balassagy ra reformmoz i kongress legengesztelhetetle legjelentéke vez ha orthodoxi é au ort köz le elismertetés szimpat cházidizm sz as rit megtartá s konzer Bű bélyeg v templ imádko al kö ál Respons J I