11038.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Ernő

SZÓCIKK: D. II. Ernő orvos, szül. Budapesten 1872. szept. 19. Orvosi diplomáját a budapesti egyetemen szerezte meg. Nyolc évig volt Bókay professzor asszisztense a Stefánia gyermekkórházban. Jelenleg az (Ingyentej) poliklinika igazgató-főorvosa. Ismert gyermekgyógyász specialista, aki több egyesület (Izr. fiúárvaház, Siketnémák intézete, Omike, Mikéfe, Országos Gyermekvédő Liga, Stefánia Szövetség stb.) keretében intenzív szociális, gyermek-egészségügyi és védelmi munkát végez. Számos egészségügyi kiállítás rendezésében vett részt s igazgatója volt az 1926. Budapesten rendezett embervédelmi kiállítás tudományos részének. Sok egyesületben tartott egészségügyi tanfolyamokat, s az utolsó 25 év nemzetközi orvosi és gyermekgyógyászati kongresszusainak javarészén mint előadó szerepelt. A felekezeti életben is tevékeny részt vett, mint a Pesti Izr. Hitközség képviselőtestületi és választmányi tagja. Különböző orvosi szaklapokban, valamint napilapokban sűrűn jelennek meg elméleti és gyakorlati irányú, népszerű és tudományos cikkei és tanulmányai. A Berend Miklós szerkesztésében megjelent Gyermektherápia és a Lányi Márton által kiadott háborús szociális vonatkozású könyv munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1038. címszó a lexikon => 197. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11038.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Ernő

SZÓCIKK: D. II. Ernő orvos, szül. Budapesten 1872. szept. 19. Orvosi diplomáját a budapesti egyetemen szerezte meg. Nyolc évig volt Bókay professzor asszisztense a Stefánia gyermekkórházban. Jelenleg az Ingyentej poliklinika igazgató-főorvosa. Ismert gyermekgyógyász specialista, aki több egyesület Izr. fiúárvaház, Siketnémák intézete, Omike, Mikéfe, Országos Gyermekvédő Liga, Stefánia Szövetség stb. keretében intenzív szociális, gyermek-egészségügyi és védelmi munkát végez. Számos egészségügyi kiállítás rendezésében vett részt s igazgatója volt az 1926. Budapesten rendezett embervédelmi kiállítás tudományos részének. Sok egyesületben tartott egészségügyi tanfolyamokat, s az utolsó 25 év nemzetközi orvosi és gyermekgyógyászati kongresszusainak javarészén mint előadó szerepelt. A felekezeti életben is tevékeny részt vett, mint a Pesti Izr. Hitközség képviselőtestületi és választmányi tagja. Különböző orvosi szaklapokban, valamint napilapokban sűrűn jelennek meg elméleti és gyakorlati irányú, népszerű és tudományos cikkei és tanulmányai. A Berend Miklós szerkesztésében megjelent Gyermektherápia és a Lányi Márton által kiadott háborús szociális vonatkozású könyv munkatársa.

11038.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Ern

SZÓCIKK D II Ern orvos szül Budapeste 1872 szept 19 Orvos diplomájá budapest egyeteme szerezt meg Nyol évi vol Bóka professzo asszisztens Stefáni gyermekkórházban Jelenle a Ingyente poliklinik igazgató-főorvosa Ismer gyermekgyógyás specialista ak töb egyesüle Izr fiúárvaház Siketnémá intézete Omike Mikéfe Országo Gyermekvéd Liga Stefáni Szövetsé stb keretébe intenzí szociális gyermek-egészségügy é védelm munká végez Számo egészségügy kiállítá rendezésébe vet rész igazgatój vol a 1926 Budapeste rendezet embervédelm kiállítá tudományo részének So egyesületbe tartot egészségügy tanfolyamokat a utols 2 é nemzetköz orvos é gyermekgyógyászat kongresszusaina javarészé min előad szerepelt felekezet életbe i tevéken rész vett min Pest Izr Hitközsé képviselőtestület é választmány tagja Különböz orvos szaklapokban valamin napilapokba sűrű jelenne me elmélet é gyakorlat irányú népszer é tudományo cikke é tanulmányai Beren Mikló szerkesztésébe megjelen Gyermektherápi é Lány Márto álta kiadot háború szociáli vonatkozás köny munkatársa

11038.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Er

SZÓCIK I Er orvo szü Budapest 187 szep 1 Orvo diplomáj budapes egyetem szerez me Nyo év vo Bók professz assziszten Stefán gyermekkórházba Jelenl Ingyent poliklini igazgató-főorvos Isme gyermekgyógyá specialist a tö egyesül Iz fiúárvahá Siketném intézet Omik Mikéf Ország Gyermekvé Lig Stefán Szövets st keretéb intenz szociáli gyermek-egészségüg védel munk vége Szám egészségüg kiállít rendezéséb ve rés igazgató vo 192 Budapest rendeze embervédel kiállít tudomány részéne S egyesületb tarto egészségüg tanfolyamoka utol nemzetkö orvo gyermekgyógyásza kongresszusain javarész mi előa szerepel felekeze életb tevéke rés vet mi Pes Iz Hitközs képviselőtestüle választmán tagj Különbö orvo szaklapokba valami napilapokb sűr jelenn m elméle gyakorla irány népsze tudomány cikk tanulmánya Bere Mikl szerkesztéséb megjele Gyermektheráp Lán Márt ált kiado hábor szociál vonatkozá kön munkatárs

11038.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut E

SZÓCI E orv sz Budapes 18 sze Orv diplomá budape egyete szere m Ny é v Bó profess assziszte Stefá gyermekkórházb Jelen Ingyen poliklin igazgató-főorvo Ism gyermekgyógy specialis t egyesü I fiúárvah Siketné intéze Omi Miké Orszá Gyermekv Li Stefá Szövet s kereté inten szociál gyermek-egészségü véde mun vég Szá egészségü kiállí rendezésé v ré igazgat v 19 Budapes rendez embervéde kiállí tudomán részén egyesület tart egészségü tanfolyamok uto nemzetk orv gyermekgyógyász kongresszusai javarés m elő szerepe felekez élet tevék ré ve m Pe I Hitköz képviselőtestül választmá tag Különb orv szaklapokb valam napilapok sű jelen elmél gyakorl irán népsz tudomán cik tanulmány Ber Mik szerkesztésé megjel Gyermektherá Lá Már ál kiad hábo szociá vonatkoz kö munkatár

11038

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu

SZÓC or s Budape 1 sz Or diplom budap egyet szer N B profes assziszt Stef gyermekkórház Jele Ingye polikli igazgató-főorv Is gyermekgyóg speciali egyes fiúárva Siketn intéz Om Mik Orsz Gyermek L Stef Szöve keret inte szociá gyermek-egészség véd mu vé Sz egészség kiáll rendezés r igazga 1 Budape rende embervéd kiáll tudomá részé egyesüle tar egészség tanfolyamo ut nemzet or gyermekgyógyás kongresszusa javaré el szerep feleke éle tevé r v P Hitkö képviselőtestü választm ta Külön or szaklapok vala napilapo s jele elmé gyakor irá néps tudomá ci tanulmán Be Mi szerkesztés megje Gyermekther L Má á kia háb szoci vonatko k munkatá

1103

CÍ De

SZEMÉL De

SZÓ o Budap s O diplo buda egye sze profe asszisz Ste gyermekkórhá Jel Ingy polikl igazgató-főor I gyermekgyó special egye fiúárv Siket inté O Mi Ors Gyerme Ste Szöv kere int szoci gyermek-egészsé vé m v S egészsé kiál rendezé igazg Budap rend embervé kiál tudom rész egyesül ta egészsé tanfolyam u nemze o gyermekgyógyá kongresszus javar e szere felek él tev Hitk képviselőtest választ t Külö o szaklapo val napilap jel elm gyako ir nép tudom c tanulmá B M szerkeszté megj Gyermekthe M ki há szoc vonatk munkat