11039.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Henrik

SZÓCIKK: "10. D. Henrik, pedagógus, szül. Bánban (Trencsén vm.) 1822., megh. Budapesten 1889 dec. 18. Több jesiván tanult Talmudot és egyszersmind a világi tárgyakban is kiképezte magát. Előbb Lovasberényben és Kecskeméten, majd 1859. a Pesti Izr. Hitközség Talmud Tóra iskoláiban működött. 1868-tól kezdve az Orsz. Izraelita Tanítóképző és gyakorló iskola igazgatója. 1869-72. közt szerkesztette a Magyar Izraelita Közlönyt, az Orsz. Izr. Tanítóképző Értesítőjét pedig 1866 1885-ig, részt vett az Izraelita Magyar Egylet és az Orsz. Kongresszus kezdeményezésében ő maga is kongresszusi képviselő volt és sokat tett a zsidók magyarosítása terén. Az 1877. megnyitott Rabbi képzőnek tizenkét évig volt tanára és itt a talmudi bevezetést adta elő. Számos értekezése jelent meg magyar, német és héber szaklapokban. Önállóan megjelent munkái: Héber Gramatika (1859); Az atyák erkölcsi mondatai. Zsinagógai és iskolai használatra (1866., melyet számos kiadás követett); Hit- és erkölcstan (Székesfehérvár 1884); Életforrás vagyis mózesi vallástan (4 f. Bp. 1877 - 79); Kis szótár az elemi iskolákban való vallásoktatás céljából (1887); Mózes öt könyve. Massoretikus szöveggel és magyar fordítással (Öt kötetben 1887-89); Izrael könyörgései (kitűnő fordítással, számos kiadást ért el)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1039. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11039.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Henrik

SZÓCIKK: 10. D. Henrik, pedagógus, szül. Bánban Trencsén vm. 1822., megh. Budapesten 1889 dec. 18. Több jesiván tanult Talmudot és egyszersmind a világi tárgyakban is kiképezte magát. Előbb Lovasberényben és Kecskeméten, majd 1859. a Pesti Izr. Hitközség Talmud Tóra iskoláiban működött. 1868-tól kezdve az Orsz. Izraelita Tanítóképző és gyakorló iskola igazgatója. 1869-72. közt szerkesztette a Magyar Izraelita Közlönyt, az Orsz. Izr. Tanítóképző Értesítőjét pedig 1866 1885-ig, részt vett az Izraelita Magyar Egylet és az Orsz. Kongresszus kezdeményezésében ő maga is kongresszusi képviselő volt és sokat tett a zsidók magyarosítása terén. Az 1877. megnyitott Rabbi képzőnek tizenkét évig volt tanára és itt a talmudi bevezetést adta elő. Számos értekezése jelent meg magyar, német és héber szaklapokban. Önállóan megjelent munkái: Héber Gramatika 1859 ; Az atyák erkölcsi mondatai. Zsinagógai és iskolai használatra 1866., melyet számos kiadás követett ; Hit- és erkölcstan Székesfehérvár 1884 ; Életforrás vagyis mózesi vallástan 4 f. Bp. 1877 - 79 ; Kis szótár az elemi iskolákban való vallásoktatás céljából 1887 ; Mózes öt könyve. Massoretikus szöveggel és magyar fordítással Öt kötetben 1887-89 ; Izrael könyörgései kitűnő fordítással, számos kiadást ért el .

11039.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Henri

SZÓCIKK 10 D Henrik pedagógus szül Bánba Trencsé vm 1822. megh Budapeste 188 dec 18 Töb jesivá tanul Talmudo é egyszersmin világ tárgyakba i kiképezt magát Előb Lovasberénybe é Kecskeméten maj 1859 Pest Izr Hitközsé Talmu Tór iskoláiba működött 1868-tó kezdv a Orsz Izraelit Tanítóképz é gyakorl iskol igazgatója 1869-72 köz szerkesztett Magya Izraelit Közlönyt a Orsz Izr Tanítóképz Értesítőjé pedi 186 1885-ig rész vet a Izraelit Magya Egyle é a Orsz Kongresszu kezdeményezésébe mag i kongresszus képvisel vol é soka tet zsidó magyarosítás terén A 1877 megnyitot Rabb képzőne tizenké évi vol tanár é it talmud bevezetés adt elő Számo értekezés jelen me magyar néme é hébe szaklapokban Önállóa megjelen munkái Hébe Gramatik 185 A atyá erkölcs mondatai Zsinagóga é iskola használatr 1866. melye számo kiadá követet Hit é erkölcsta Székesfehérvá 188 Életforrá vagyi mózes vallásta f Bp 187 7 Ki szótá a elem iskolákba val vallásoktatá céljábó 188 Móze ö könyve Massoretiku szövegge é magya fordítássa Ö kötetbe 1887-8 Izrae könyörgése kitűn fordítással számo kiadás ér e

11039.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Henr

SZÓCIK 1 Henri pedagógu szü Bánb Trencs v 1822 meg Budapest 18 de 1 Tö jesiv tanu Talmud egyszersmi vilá tárgyakb kiképez magá Elő Lovasberényb Kecskeméte ma 185 Pes Iz Hitközs Talm Tó iskoláib működöt 1868-t kezd Ors Izraeli Tanítókép gyakor isko igazgatój 1869-7 kö szerkesztet Magy Izraeli Közlöny Ors Iz Tanítókép Értesítőj ped 18 1885-i rés ve Izraeli Magy Egyl Ors Kongressz kezdeményezéséb ma kongresszu képvise vo sok te zsid magyarosítá teré 187 megnyito Rab képzőn tizenk év vo taná i talmu bevezeté ad el Szám értekezé jele m magya ném héb szaklapokba Önálló megjele munká Héb Gramati 18 aty erkölc mondata Zsinagóg iskol használat 1866 mely szám kiad követe Hi erkölcst Székesfehérv 18 Életforr vagy móze vallást B 18 K szót ele iskolákb va vallásoktat céljáb 18 Móz könyv Massoretik szövegg magy fordításs kötetb 1887- Izra könyörgés kitű fordítássa szám kiadá é

11039.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Hen

SZÓCI Henr pedagóg sz Bán Trenc 182 me Budapes 1 d T jesi tan Talmu egyszersm vil tárgyak kiképe mag El Lovasberény Kecskemét m 18 Pe I Hitköz Tal T iskolái működö 1868- kez Or Izrael Tanítóké gyako isk igazgató 1869- k szerkeszte Mag Izrael Közlön Or I Tanítóké Értesítő pe 1 1885- ré v Izrael Mag Egy Or Kongress kezdeményezésé m kongressz képvis v so t zsi magyarosít ter 18 megnyit Ra képző tizen é v tan talm bevezet a e Szá értekez jel magy né hé szaklapokb Önáll megjel munk Hé Gramat 1 at erköl mondat Zsinagó isko használa 186 mel szá kia követ H erkölcs Székesfehér 1 Életfor vag móz vallás 1 szó el iskolák v vallásokta céljá 1 Mó köny Massoreti szöveg mag fordítás kötet 1887 Izr könyörgé kit fordításs szá kiad

11039

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu He

SZÓC Hen pedagó s Bá Tren 18 m Budape jes ta Talm egyszers vi tárgya kikép ma E Lovasberén Kecskemé 1 P Hitkö Ta iskolá működ 1868 ke O Izrae Tanítók gyak is igazgat 1869 szerkeszt Ma Izrae Közlö O Tanítók Értesít p 1885 r Izrae Ma Eg O Kongres kezdeményezés kongress képvi s zs magyarosí te 1 megnyi R képz tize ta tal beveze Sz érteke je mag n h szaklapok Önál megje mun H Grama a erkö monda Zsinag isk használ 18 me sz ki köve erkölc Székesfehé Életfo va mó vallá sz e iskolá vallásokt célj M kön Massoret szöve ma fordítá köte 188 Iz könyörg ki fordítás sz kia

1103

CÍ De

SZEMÉL De H

SZÓ He pedag B Tre 1 Budap je t Tal egyszer v tárgy kiké m Lovasberé Kecskem Hitk T iskol műkö 186 k Izra Tanító gya i igazga 186 szerkesz M Izra Közl Tanító Értesí 188 Izra M E Kongre kezdeményezé kongres képv z magyaros t megny kép tiz t ta bevez S értek j ma szaklapo Öná megj mu Gram erk mond Zsina is haszná 1 m s k köv erköl Székesfeh Életf v m vall s iskol vallások cél kö Massore szöv m fordít köt 18 I könyör k fordítá s ki