11043.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Jenő

SZÓCIKK: "14. D. Jenő, szocialista politikus, magántisztviselő, szül. Miszlán 1879. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének főtitkára. Nagy érdemei vannak a kereskedelmi alkalmazottak s magántisztviselők megszervezésében. Tevékeny tagja a Szakszervezeti Tanácsnak; a Szociáldemokrata Párt vezetőségének és az Általános Fogyasztási Szövetkezet igazgatóságának. Szerkeszti a «Magánalkalmazott»-at. A szociálpolitikai kérdések alapos ismerője. Mint a fővárosi bizottság tagja részt vesz a közéletben is. Városházi felszólalásait az alapos szakismeret jellemzi."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1043. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11043.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Jenő

SZÓCIKK: 14. D. Jenő, szocialista politikus, magántisztviselő, szül. Miszlán 1879. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének főtitkára. Nagy érdemei vannak a kereskedelmi alkalmazottak s magántisztviselők megszervezésében. Tevékeny tagja a Szakszervezeti Tanácsnak; a Szociáldemokrata Párt vezetőségének és az Általános Fogyasztási Szövetkezet igazgatóságának. Szerkeszti a Magánalkalmazott -at. A szociálpolitikai kérdések alapos ismerője. Mint a fővárosi bizottság tagja részt vesz a közéletben is. Városházi felszólalásait az alapos szakismeret jellemzi.

11043.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Jen

SZÓCIKK 14 D Jenő szocialist politikus magántisztviselő szül Miszlá 1879 Kereskedelm Alkalmazotta Országo Szövetségéne főtitkára Nag érdeme vanna kereskedelm alkalmazotta magántisztviselő megszervezésében Tevéken tagj Szakszervezet Tanácsnak Szociáldemokrat Pár vezetőségéne é a Általáno Fogyasztás Szövetkeze igazgatóságának Szerkeszt Magánalkalmazot -at szociálpolitika kérdése alapo ismerője Min főváros bizottsá tagj rész ves közéletbe is Városház felszólalásai a alapo szakismere jellemzi

11043.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Je

SZÓCIK 1 Jen szocialis politiku magántisztvisel szü Miszl 187 Kereskedel Alkalmazott Ország Szövetségén főtitkár Na érdem vann kereskedel alkalmazott magántisztvisel megszervezésébe Tevéke tag Szakszerveze Tanácsna Szociáldemokra Pá vezetőségén Általán Fogyasztá Szövetkez igazgatóságána Szerkesz Magánalkalmazo -a szociálpolitik kérdés alap ismerőj Mi főváro bizotts tag rés ve közéletb i Városhá felszólalása alap szakismer jellemz

11043.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut J

SZÓCI Je szociali politik magántisztvise sz Misz 18 Kereskede Alkalmazot Orszá Szövetségé főtitká N érde van kereskede alkalmazot magántisztvise megszervezéséb Tevék ta Szakszervez Tanácsn Szociáldemokr P vezetőségé Általá Fogyaszt Szövetke igazgatóságán Szerkes Magánalkalmaz - szociálpoliti kérdé ala ismerő M fővár bizott ta ré v közélet Városh felszólalás ala szakisme jellem

11043

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu

SZÓC J szocial politi magántisztvis s Mis 1 Keresked Alkalmazo Orsz Szövetség főtitk érd va keresked alkalmazo magántisztvis megszervezésé Tevé t Szakszerve Tanács Szociáldemok vezetőség Által Fogyasz Szövetk igazgatóságá Szerke Magánalkalma szociálpolit kérd al ismer fővá bizot t r közéle Város felszólalá al szakism jelle

1104

CÍ De

SZEMÉL De

SZÓ szocia polit magántisztvi Mi Kereske Alkalmaz Ors Szövetsé főtit ér v kereske alkalmaz magántisztvi megszervezés Tev Szakszerv Tanác Szociáldemo vezetősé Álta Fogyas Szövet igazgatóság Szerk Magánalkalm szociálpoli kér a isme főv bizo közél Váro felszólal a szakis jell