11047.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Mór

SZÓCIKK: "18. D. Mór, festő, szül. valószínűleg Budán 1815 körül, 1866. még élt. Egyike a múlt század 40-es éveiben Bécsbe szakadt magyar festőknek és úgy látszik, ott is halt meg. Pesten és Rómában végezte tanulmányait. Olaszországból visszatérve egy ideig Pesten dolgozott, de azután Bécsbe költözött. Részt vett az 1834. első pesti Műkiállításon. 1843-ban Pannónia a szépművek pártfogója c. képét, 1846. Ruth és Boaz, valamint az irodalom és színpadon akkor divatos zsivány romantikából merített Olasz haramiacsalád c. képét, továbbá életképeket: Az erdész; Pipereasztal (1858); A megvizezett leves (1858) állított ki a pesti műegylet kiállításain."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1047. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11047.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Mór

SZÓCIKK: 18. D. Mór, festő, szül. valószínűleg Budán 1815 körül, 1866. még élt. Egyike a múlt század 40-es éveiben Bécsbe szakadt magyar festőknek és úgy látszik, ott is halt meg. Pesten és Rómában végezte tanulmányait. Olaszországból visszatérve egy ideig Pesten dolgozott, de azután Bécsbe költözött. Részt vett az 1834. első pesti Műkiállításon. 1843-ban Pannónia a szépművek pártfogója c. képét, 1846. Ruth és Boaz, valamint az irodalom és színpadon akkor divatos zsivány romantikából merített Olasz haramiacsalád c. képét, továbbá életképeket: Az erdész; Pipereasztal 1858 ; A megvizezett leves 1858 állított ki a pesti műegylet kiállításain.

11047.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Mó

SZÓCIKK 18 D Mór festő szül valószínűle Budá 181 körül 1866 mé élt Egyik múl száza 40-e éveibe Bécsb szakad magya festőkne é úg látszik ot i hal meg Peste é Rómába végezt tanulmányait Olaszországbó visszatérv eg idei Peste dolgozott d azutá Bécsb költözött Rész vet a 1834 els pest Műkiállításon 1843-ba Pannóni szépműve pártfogój c képét 1846 Rut é Boaz valamin a irodalo é színpado akko divato zsiván romantikábó merítet Olas haramiacsalá c képét tovább életképeket A erdész Pipereaszta 185 megvizezet leve 185 állítot k pest műegyle kiállításain

11047.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts M

SZÓCIK 1 Mó fest szü valószínűl Bud 18 körü 186 m él Egyi mú száz 40- éveib Bécs szaka magy festőkn ú látszi o ha me Pest Rómáb végez tanulmányai Olaszországb visszatér e ide Pest dolgozot azut Bécs költözöt Rés ve 183 el pes Műkiállításo 1843-b Pannón szépműv pártfogó képé 184 Ru Boa valami irodal színpad akk divat zsivá romantikáb meríte Ola haramiacsal képé továb életképeke erdés Pipereaszt 18 megvizeze lev 18 állíto pes műegyl kiállításai

11047.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut

SZÓCI M fes sz valószínű Bu 1 kör 18 é Egy m szá 40 évei Béc szak mag festők látsz h m Pes Rómá vége tanulmánya Olaszország visszaté id Pes dolgozo azu Béc költözö Ré v 18 e pe Műkiállítás 1843- Pannó szépmű pártfog kép 18 R Bo valam iroda színpa ak diva zsiv romantiká merít Ol haramiacsa kép tová életképek erdé Pipereasz 1 megvizez le 1 állít pe műegy kiállítása

11047

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu

SZÓC fe s valószín B kö 1 Eg sz 4 éve Bé sza ma festő láts Pe Róm vég tanulmány Olaszorszá visszat i Pe dolgoz az Bé költöz R 1 p Műkiállítá 1843 Pann szépm pártfo ké 1 B vala irod színp a div zsi romantik merí O haramiacs ké tov életképe erd Pipereas megvize l állí p műeg kiállítás

1104

CÍ De

SZEMÉL De

SZÓ f valószí k E s év B sz m fest lát P Ró vé tanulmán Olaszorsz vissza P dolgo a B költö Műkiállít 184 Pan szép pártf k val iro szín di zs romanti mer haramiac k to életkép er Piperea megviz áll műe kiállítá