11053.htm

CÍMSZÓ: Déva

SZÓCIKK: "Déva (Déva, R.;, rtv. Hunyad vm. 8664 lak. A zsidó hitközséget 1851. Hartstein Bernát, Roth Hennán, Werner Salamon, Preisich József, BüchIer Ábrahám, Breier Fülöp, Laufer Salamon alapították. Worner Salamon és Hirsch Adolf voltak az első elöljárók, az előbbi szervezte meg a rabbihivatalt. Első rabbijául dr. diósi Wesel Sámuelt választotta meg a hitközség, amely gyorsan fejlődött. Templomot már alapításának évében épített egy erre a célra átalakított lakóháztól. 1852-ben megalapította, a Chevra Kadisát, 1900. a Nőegyletet, 1920. az Árvagondozót. Egyéb intézményei közül felemlítendők a Talmud Tóra, amelyet 1925. Fischer Gyula főrabbi, Diamant Jakab, Riesel Ábrahám és Heller Mihály alapítottak, továbbá az Ifjúsági Kultúregylet, amely az ifjúság zsidószellemű nevelésével foglalkozik. 1921-ben imaházat építtetett, 1925. pedig átépíttette és megnagyobbította 1851. épült templomát Mahler Ignác műszaki főtanácsos tervei szerint. Az építési költségeket a hitközségi tagok önkéntes hozzájárulásaiból fedezték. A hitközség tagjainak nagy része kereskedő, többen nagyobb közgazdasági vállalkozással emelték a város jólétét. Hirsch Adolf a vármegye első könyvnyomdáját és az első megyei újságot alapította, Seiger Gottlieb húskiviteli vállalatot, amely 10 tisztviselőt és 52 munkást foglalkoztat, Gál Nándor a Dévai Takarékpénztári rt-ot, a dévai műmalmot, az Erdélyi egyesült kereskedelmi rt-ot és a Transylvaniai kőolajgyárat, Blum Zsigmond az Erdélyi Bútorgyár és az Agrária gyümölcs értékesítő rt-ot. A hitközség 212 családban 829 lelket számlál 204 adófizetővel. Ezek között 2 nagykereskedő, 96 kereskedő, 1 nagyiparos, 45 iparos, 3 gazdálkodó, 9 ügyvéd, 5 orvos, 2 mérnök, 16 köztisztviselő, 20 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 1 magánzó, 9 egyéb, 6 munkanélküli és 4 közadakozásból él. Évi költségvetése 562.000 lei. Blum Zsigmond 1928. a legjobb zsidó tanulók megjutalmazására 6000 leies alapítványt létesített és annak kezelését a hitközségre bízta. A hitközség élén állanak: Fischer S. Gyula főrabbi, dr. Lőrincz Izsó elnök, Nussbaum Miklós alelnök, Grünwald Ferenc pénzügyi alelnök, dr. Ringwald Arthur ügyész, Grün Albert titkár, Heller Mihály ellenőr, Diamentstein Jakab templomgondnok, Rafael Izsák gondnok, Klein Ignác jegyző. A Chevra Kadisa elnöke Werner Rudolf, a Nőegyleté Erős Aladárné, az Árvagondozóé Blum Zsigmondné."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1053. címszó a lexikon => 199. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11053.htm

CÍMSZÓ: Déva

SZÓCIKK: Déva Déva, R.;, rtv. Hunyad vm. 8664 lak. A zsidó hitközséget 1851. Hartstein Bernát, Roth Hennán, Werner Salamon, Preisich József, BüchIer Ábrahám, Breier Fülöp, Laufer Salamon alapították. Worner Salamon és Hirsch Adolf voltak az első elöljárók, az előbbi szervezte meg a rabbihivatalt. Első rabbijául dr. diósi Wesel Sámuelt választotta meg a hitközség, amely gyorsan fejlődött. Templomot már alapításának évében épített egy erre a célra átalakított lakóháztól. 1852-ben megalapította, a Chevra Kadisát, 1900. a Nőegyletet, 1920. az Árvagondozót. Egyéb intézményei közül felemlítendők a Talmud Tóra, amelyet 1925. Fischer Gyula főrabbi, Diamant Jakab, Riesel Ábrahám és Heller Mihály alapítottak, továbbá az Ifjúsági Kultúregylet, amely az ifjúság zsidószellemű nevelésével foglalkozik. 1921-ben imaházat építtetett, 1925. pedig átépíttette és megnagyobbította 1851. épült templomát Mahler Ignác műszaki főtanácsos tervei szerint. Az építési költségeket a hitközségi tagok önkéntes hozzájárulásaiból fedezték. A hitközség tagjainak nagy része kereskedő, többen nagyobb közgazdasági vállalkozással emelték a város jólétét. Hirsch Adolf a vármegye első könyvnyomdáját és az első megyei újságot alapította, Seiger Gottlieb húskiviteli vállalatot, amely 10 tisztviselőt és 52 munkást foglalkoztat, Gál Nándor a Dévai Takarékpénztári rt-ot, a dévai műmalmot, az Erdélyi egyesült kereskedelmi rt-ot és a Transylvaniai kőolajgyárat, Blum Zsigmond az Erdélyi Bútorgyár és az Agrária gyümölcs értékesítő rt-ot. A hitközség 212 családban 829 lelket számlál 204 adófizetővel. Ezek között 2 nagykereskedő, 96 kereskedő, 1 nagyiparos, 45 iparos, 3 gazdálkodó, 9 ügyvéd, 5 orvos, 2 mérnök, 16 köztisztviselő, 20 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 1 magánzó, 9 egyéb, 6 munkanélküli és 4 közadakozásból él. Évi költségvetése 562.000 lei. Blum Zsigmond 1928. a legjobb zsidó tanulók megjutalmazására 6000 leies alapítványt létesített és annak kezelését a hitközségre bízta. A hitközség élén állanak: Fischer S. Gyula főrabbi, dr. Lőrincz Izsó elnök, Nussbaum Miklós alelnök, Grünwald Ferenc pénzügyi alelnök, dr. Ringwald Arthur ügyész, Grün Albert titkár, Heller Mihály ellenőr, Diamentstein Jakab templomgondnok, Rafael Izsák gondnok, Klein Ignác jegyző. A Chevra Kadisa elnöke Werner Rudolf, a Nőegyleté Erős Aladárné, az Árvagondozóé Blum Zsigmondné.

11053.ht

CÍMSZÓ Dév

SZÓCIKK Dév Déva R.; rtv Hunya vm 866 lak zsid hitközsége 1851 Hartstei Bernát Rot Hennán Werne Salamon Preisic József BüchIe Ábrahám Breie Fülöp Laufe Salamo alapították Worne Salamo é Hirsc Adol volta a els elöljárók a előbb szervezt me rabbihivatalt Els rabbijáu dr diós Wese Sámuel választott me hitközség amel gyorsa fejlődött Templomo má alapításána évébe építet eg err célr átalakítot lakóháztól 1852-be megalapította Chevr Kadisát 1900 Nőegyletet 1920 a Árvagondozót Egyé intézménye közü felemlítendő Talmu Tóra amelye 1925 Fische Gyul főrabbi Diaman Jakab Riese Ábrahá é Helle Mihál alapítottak tovább a Ifjúság Kultúregylet amel a ifjúsá zsidószellem neveléséve foglalkozik 1921-be imaháza építtetett 1925 pedi átépíttett é megnagyobbított 1851 épül templomá Mahle Igná műszak főtanácso terve szerint A építés költségeke hitközség tago önkénte hozzájárulásaibó fedezték hitközsé tagjaina nag rész kereskedő többe nagyob közgazdaság vállalkozássa emelté váro jólétét Hirsc Adol vármegy els könyvnyomdájá é a els megye újságo alapította Seige Gottlie húskivitel vállalatot amel 1 tisztviselő é 5 munkás foglalkoztat Gá Nándo Déva Takarékpénztár rt-ot déva műmalmot a Erdély egyesül kereskedelm rt-o é Transylvania kőolajgyárat Blu Zsigmon a Erdély Bútorgyá é a Agrári gyümölc értékesít rt-ot hitközsé 21 családba 82 lelke számlá 20 adófizetővel Eze közöt nagykereskedő 9 kereskedő nagyiparos 4 iparos gazdálkodó ügyvéd orvos mérnök 1 köztisztviselő 2 magántisztviselő vállalkozó magánzó egyéb munkanélkül é közadakozásbó él Év költségvetés 562.00 lei Blu Zsigmon 1928 legjob zsid tanuló megjutalmazásár 600 leie alapítvány létesítet é anna kezelésé hitközségr bízta hitközsé élé állanak Fische S Gyul főrabbi dr Lőrinc Izs elnök Nussbau Mikló alelnök Grünwal Feren pénzügy alelnök dr Ringwal Arthu ügyész Grü Alber titkár Helle Mihál ellenőr Diamentstei Jaka templomgondnok Rafae Izsá gondnok Klei Igná jegyző Chevr Kadis elnök Werne Rudolf Nőegylet Erő Aladárné a Árvagondozó Blu Zsigmondné

11053.h

CÍMSZ Dé

SZÓCIK Dé Dév R. rt Huny v 86 la zsi hitközség 185 Hartste Berná Ro Henná Wern Salamo Preisi Józse BüchI Ábrahá Brei Fülö Lauf Salam alapítottá Worn Salam Hirs Ado volt el elöljáró előb szervez m rabbihivatal El rabbijá d dió Wes Sámue választot m hitközsé ame gyors fejlődöt Templom m alapításán évéb építe e er cél átalakíto lakóháztó 1852-b megalapított Chev Kadisá 190 Nőegylete 192 Árvagondozó Egy intézmény köz felemlítend Talm Tór amely 192 Fisch Gyu főrabb Diama Jaka Ries Ábrah Hell Mihá alapította továb Ifjúsá Kultúregyle ame ifjús zsidószelle nevelésév foglalkozi 1921-b imaház építtetet 192 ped átépíttet megnagyobbítot 185 épü templom Mahl Ign műsza főtanács terv szerin építé költségek hitközsé tag önként hozzájárulásaib fedezté hitközs tagjain na rés keresked több nagyo közgazdasá vállalkozáss emelt vár jólété Hirs Ado vármeg el könyvnyomdáj el megy újság alapított Seig Gottli húskivite vállalato ame tisztvisel munká foglalkozta G Nánd Dév Takarékpénztá rt-o dév műmalmo Erdél egyesü kereskedel rt- Transylvani kőolajgyára Bl Zsigmo Erdél Bútorgy Agrár gyümöl értékesí rt-o hitközs 2 családb 8 lelk száml 2 adófizetőve Ez közö nagykeresked keresked nagyiparo iparo gazdálkod ügyvé orvo mérnö köztisztvisel magántisztvisel vállalkoz magánz egyé munkanélkü közadakozásb é É költségveté 562.0 le Bl Zsigmo 192 legjo zsi tanul megjutalmazásá 60 lei alapítván létesíte ann kezelés hitközség bízt hitközs él állana Fisch Gyu főrabb d Lőrin Iz elnö Nussba Mikl alelnö Grünwa Fere pénzüg alelnö d Ringwa Arth ügyés Gr Albe titká Hell Mihá ellenő Diamentste Jak templomgondno Rafa Izs gondno Kle Ign jegyz Chev Kadi elnö Wern Rudol Nőegyle Er Aladárn Árvagondoz Bl Zsigmondn

11053.

CÍMS D

SZÓCI D Dé R r Hun 8 l zs hitközsé 18 Hartst Bern R Henn Wer Salam Preis Józs Büch Ábrah Bre Fül Lau Sala alapított Wor Sala Hir Ad vol e elöljár elő szerve rabbihivata E rabbij di We Sámu választo hitközs am gyor fejlődö Templo alapításá évé épít e cé átalakít lakóházt 1852- megalapítot Che Kadis 19 Nőegylet 19 Árvagondoz Eg intézmén kö felemlíten Tal Tó amel 19 Fisc Gy főrab Diam Jak Rie Ábra Hel Mih alapított tová Ifjús Kultúregyl am ifjú zsidószell nevelésé foglalkoz 1921- imahá építtete 19 pe átépítte megnagyobbíto 18 ép templo Mah Ig műsz főtanác ter szeri épít költsége hitközs ta önkén hozzájárulásai fedezt hitköz tagjai n ré kereske töb nagy közgazdas vállalkozás emel vá jólét Hir Ad várme e könyvnyomdá e meg újsá alapítot Sei Gottl húskivit vállalat am tisztvise munk foglalkozt Nán Dé Takarékpénzt rt- dé műmalm Erdé egyes kereskede rt Transylvan kőolajgyár B Zsigm Erdé Bútorg Agrá gyümö értékes rt- hitköz család lel szám adófizetőv E köz nagykereske kereske nagyipar ipar gazdálko ügyv orv mérn köztisztvise magántisztvise vállalko magán egy munkanélk közadakozás költségvet 562. l B Zsigm 19 legj zs tanu megjutalmazás 6 le alapítvá létesít an kezelé hitközsé bíz hitköz é állan Fisc Gy főrab Lőri I eln Nussb Mik aleln Grünw Fer pénzü aleln Ringw Art ügyé G Alb titk Hel Mih ellen Diamentst Ja templomgondn Raf Iz gondn Kl Ig jegy Che Kad eln Wer Rudo Nőegyl E Aladár Árvagondo B Zsigmond

11053

CÍM

SZÓC D Hu z hitközs 1 Harts Ber Hen We Sala Prei Józ Büc Ábra Br Fü La Sal alapítot Wo Sal Hi A vo elöljá el szerv rabbihivat rabbi d W Sám választ hitköz a gyo fejlőd Templ alapítás év épí c átalakí lakóház 1852 megalapíto Ch Kadi 1 Nőegyle 1 Árvagondo E intézmé k felemlíte Ta T ame 1 Fis G főra Dia Ja Ri Ábr He Mi alapítot tov Ifjú Kultúregy a ifj zsidószel nevelés foglalko 1921 imah építtet 1 p átépítt megnagyobbít 1 é templ Ma I műs főtaná te szer épí költség hitköz t önké hozzájárulása fedez hitkö tagja r keresk tö nag közgazda vállalkozá eme v jólé Hi A várm könyvnyomd me újs alapíto Se Gott húskivi vállala a tisztvis mun foglalkoz Ná D Takarékpénz rt d műmal Erd egye keresked r Transylva kőolajgyá Zsig Erd Bútor Agr gyüm értéke rt hitkö csalá le szá adófizető kö nagykeresk keresk nagyipa ipa gazdálk ügy or mér köztisztvis magántisztvis vállalk magá eg munkanél közadakozá költségve 562 Zsig 1 leg z tan megjutalmazá l alapítv létesí a kezel hitközs bí hitkö álla Fis G főra Lőr el Nuss Mi alel Grün Fe pénz alel Ring Ar ügy Al tit He Mi elle Diaments J templomgond Ra I gond K I jeg Ch Ka el We Rud Nőegy Aladá Árvagond Zsigmon

1105SZÓ H hitköz Hart Be He W Sal Pre Jó Bü Ábr B F L Sa alapíto W Sa H v elölj e szer rabbihiva rabb Sá válasz hitkö gy fejlő Temp alapítá é ép átalak lakóhá 185 megalapít C Kad Nőegyl Árvagond intézm felemlít T am Fi főr Di J R Áb H M alapíto to Ifj Kultúreg if zsidósze nevelé foglalk 192 ima építte átépít megnagyobbí temp M mű főtan t sze ép költsé hitkö önk hozzájárulás fede hitk tagj keres t na közgazd vállalkoz em jól H vár könyvnyom m új alapít S Got húskiv vállal tisztvi mu foglalko N Takarékpén r műma Er egy kereske Transylv kőolajgy Zsi Er Búto Ag gyü érték r hitk csal l sz adófizet k nagykeres keres nagyip ip gazdál üg o mé köztisztvi magántisztvi vállal mag e munkané közadakoz költségv 56 Zsi le ta megjutalmaz alapít létes keze hitköz b hitk áll Fi főr Lő e Nus M ale Grü F pén ale Rin A üg A ti H M ell Diament templomgon R gon je C K e W Ru Nőeg Alad Árvagon Zsigmo