11054.htm

CÍMSZÓ: Devecser

SZÓCIKK: Devecser, nagyk. Veszprém vmegyében 4233 lakossal. A zsidó hitközség alapítására vonatkozólag nincsenek adataink, mert 1840. körül egy nagy tűzvész alkalmával a hitközség összes épületei leégtek és az irattára is elhamvadt, megmaradt Chevra könyvekből és a régi sírkövekből az mégis megállapítható, hogy 150 évvel ezelőtt már működött a hitközség. 1770-ben alakult meg a Chevra Kadisa, amelynek alapítói Frisch Áron, Oppenheim Éliás, Sauer József és a Mautner-család voltak. Az első rabbi Lőwi József volt. Utána dr. Cohen József, Stern Mór és dr. Linksz Izsák lelkészkedtek. Az elemi iskola 1820 körül létesült és fennálása óta magyar nyelven, tanítanak benne. Időközben Faludi Gábor (l. o.) is tanított az iskolában. Jelenleg 22 tanítványa van és Frommer Henrik vezetése alatt áll. 1880-ban megalakult a Nőegylet, amely 58 tagot számlál. A régi templomot 1894. restaurálták és az újjáépített templomot dr. Fischer Gyula (l. o.) akkor még győri főrabbi avatta fel. A költségeket nagyrészt gróf Eszterházy Ferenc adományából fedezték, aminek jeléül az Eszterházy család címerét elhelyezték a templomban. A háborúban 60-an vettek részt, közülük 12 elesett a harctéren. A forradalmi idők zűrzavarában Komlós Jenő eltűnt. A hitközség birtokában levő alapítványok a háború után devalválódtak. A hitközség kongresszusi alapon áll és a XII. községkerülethez tartozik. 53 családban 248 lelket számlál. Foglalkozásuk : 28 kereskedő, 20 más szabadpályán, 6 ügyvéd, 6 iparos, 3 orvos, 3 magánzó, 2 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 2 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 1 tanító és 30 egyéb. 2 munkanélküli és 2 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 5000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Somlóvásárhely, Somlójenő, Dobi, Tüskevár, Noszlop, Pusztamiske, Borszörcsök, Oroszi, Apácatorna, Kerta, Kolontár, Alsó, felső és közép Iszkáz községek. Mai vezetősége: Mautner Hermann elnök, Schwartz Béla alelnök, Weisz Mór Chevra elnök, dr. Weisz I. Kálmán iskolaszéki elnök, Edelmann Adolf ellenőr, Tihanyi Gyula pénztárnok és Herz Benő templomgondnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1054. címszó a lexikon => 199. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11054.htm

CÍMSZÓ: Devecser

SZÓCIKK: Devecser, nagyk. Veszprém vmegyében 4233 lakossal. A zsidó hitközség alapítására vonatkozólag nincsenek adataink, mert 1840. körül egy nagy tűzvész alkalmával a hitközség összes épületei leégtek és az irattára is elhamvadt, megmaradt Chevra könyvekből és a régi sírkövekből az mégis megállapítható, hogy 150 évvel ezelőtt már működött a hitközség. 1770-ben alakult meg a Chevra Kadisa, amelynek alapítói Frisch Áron, Oppenheim Éliás, Sauer József és a Mautner-család voltak. Az első rabbi Lőwi József volt. Utána dr. Cohen József, Stern Mór és dr. Linksz Izsák lelkészkedtek. Az elemi iskola 1820 körül létesült és fennálása óta magyar nyelven, tanítanak benne. Időközben Faludi Gábor l. o. is tanított az iskolában. Jelenleg 22 tanítványa van és Frommer Henrik vezetése alatt áll. 1880-ban megalakult a Nőegylet, amely 58 tagot számlál. A régi templomot 1894. restaurálták és az újjáépített templomot dr. Fischer Gyula l. o. akkor még győri főrabbi avatta fel. A költségeket nagyrészt gróf Eszterházy Ferenc adományából fedezték, aminek jeléül az Eszterházy család címerét elhelyezték a templomban. A háborúban 60-an vettek részt, közülük 12 elesett a harctéren. A forradalmi idők zűrzavarában Komlós Jenő eltűnt. A hitközség birtokában levő alapítványok a háború után devalválódtak. A hitközség kongresszusi alapon áll és a XII. községkerülethez tartozik. 53 családban 248 lelket számlál. Foglalkozásuk : 28 kereskedő, 20 más szabadpályán, 6 ügyvéd, 6 iparos, 3 orvos, 3 magánzó, 2 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 2 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 1 tanító és 30 egyéb. 2 munkanélküli és 2 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 5000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Somlóvásárhely, Somlójenő, Dobi, Tüskevár, Noszlop, Pusztamiske, Borszörcsök, Oroszi, Apácatorna, Kerta, Kolontár, Alsó, felső és közép Iszkáz községek. Mai vezetősége: Mautner Hermann elnök, Schwartz Béla alelnök, Weisz Mór Chevra elnök, dr. Weisz I. Kálmán iskolaszéki elnök, Edelmann Adolf ellenőr, Tihanyi Gyula pénztárnok és Herz Benő templomgondnok.

11054.ht

CÍMSZÓ Devecse

SZÓCIKK Devecser nagyk Veszpré vmegyébe 423 lakossal zsid hitközsé alapításár vonatkozóla nincsene adataink mer 1840 körü eg nag tűzvés alkalmáva hitközsé össze épülete leégte é a irattár i elhamvadt megmarad Chevr könyvekbő é rég sírkövekbő a mégi megállapítható hog 15 évve ezelőt má működöt hitközség 1770-be alakul me Chevr Kadisa amelyne alapító Frisc Áron Oppenhei Éliás Saue Józse é Mautner-csalá voltak A els rabb Lőw Józse volt Után dr Cohe József Ster Mó é dr Links Izsá lelkészkedtek A elem iskol 182 körü létesül é fennálás ót magya nyelven tanítana benne Időközbe Falud Gábo l o i tanítot a iskolában Jelenle 2 tanítvány va é Fromme Henri vezetés alat áll 1880-ba megalakul Nőegylet amel 5 tago számlál rég templomo 1894 restauráltá é a újjáépítet templomo dr Fische Gyul l o akko mé győr főrabb avatt fel költségeke nagyrész gró Eszterház Feren adományábó fedezték amine jeléü a Eszterház csalá címeré elhelyezté templomban háborúba 60-a vette részt közülü 1 eleset harctéren forradalm idő zűrzavarába Komló Jen eltűnt hitközsé birtokába lev alapítványo hábor utá devalválódtak hitközsé kongresszus alapo ál é XII községkerülethe tartozik 5 családba 24 lelke számlál Foglalkozásu 2 kereskedő 2 má szabadpályán ügyvéd iparos orvos magánzó nagykereskedő gazdálkodó magántisztviselő vállalkozó tanít é 3 egyéb munkanélkül é közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 500 pengő Anyakönyv területéhe tartoznak Somlóvásárhely Somlójenő Dobi Tüskevár Noszlop Pusztamiske Borszörcsök Oroszi Apácatorna Kerta Kolontár Alsó fels é közé Iszká községek Ma vezetősége Mautne Herman elnök Schwart Bél alelnök Weis Mó Chevr elnök dr Weis I Kálmá iskolaszék elnök Edelman Adol ellenőr Tihany Gyul pénztárno é Her Ben templomgondnok

11054.h

CÍMSZ Devecs

SZÓCIK Devecse nagy Veszpr vmegyéb 42 lakossa zsi hitközs alapításá vonatkozól nincsen adatain me 184 kör e na tűzvé alkalmáv hitközs össz épület leégt irattá elhamvad megmara Chev könyvekb ré sírkövekb még megállapíthat ho 1 évv ezelő m működö hitközsé 1770-b alaku m Chev Kadis amelyn alapít Fris Áro Oppenhe Éliá Sau Józs Mautner-csal volta el rab Lő Józs vol Utá d Coh Józse Ste M d Link Izs lelkészkedte ele isko 18 kör létesü fennálá ó magy nyelve tanítan benn Időközb Falu Gáb taníto iskolába Jelenl tanítván v Fromm Henr vezeté ala ál 1880-b megalaku Nőegyle ame tag számlá ré templom 189 restaurált újjáépíte templom d Fisch Gyu akk m győ főrab avat fe költségek nagyrés gr Eszterhá Fere adományáb fedezté amin jelé Eszterhá csal címer elhelyezt templomba háborúb 60- vett rész közül elese harctére forradal id zűrzavaráb Koml Je eltűn hitközs birtokáb le alapítvány hábo ut devalválódta hitközs kongresszu alap á XI községkerületh tartozi családb 2 lelk számlá Foglalkozás keresked m szabadpályá ügyvé iparo orvo magánz nagykeresked gazdálkod magántisztvisel vállalkoz taní egyé munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 50 peng Anyaköny területéh tartozna Somlóvásárhel Somlójen Dob Tüskevá Noszlo Pusztamisk Borszörcsö Orosz Apácatorn Kert Kolontá Als fel köz Iszk községe M vezetőség Mautn Herma elnö Schwar Bé alelnö Wei M Chev elnö d Wei Kálm iskolaszé elnö Edelma Ado ellenő Tihan Gyu pénztárn He Be templomgondno

11054.

CÍMS Devec

SZÓCI Devecs nag Veszp vmegyé 4 lakoss zs hitköz alapítás vonatkozó nincse adatai m 18 kö n tűzv alkalmá hitköz öss épüle leég iratt elhamva megmar Che könyvek r sírkövek mé megállapítha h év ezel működ hitközs 1770- alak Che Kadi amely alapí Fri Ár Oppenh Éli Sa Józ Mautner-csa volt e ra L Józ vo Ut Co Józs St Lin Iz lelkészkedt el isk 1 kö létes fennál mag nyelv taníta ben Időköz Fal Gá tanít iskoláb Jelen tanítvá From Hen vezet al á 1880- megalak Nőegyl am ta száml r templo 18 restaurál újjáépít templo Fisc Gy ak gy főra ava f költsége nagyré g Eszterh Fer adományá fedezt ami jel Eszterh csa címe elhelyez templomb háború 60 vet rés közü eles harctér forrada i zűrzavará Kom J eltű hitköz birtoká l alapítván háb u devalválódt hitköz kongressz ala X községkerület tartoz család lel száml Foglalkozá kereske szabadpály ügyv ipar orv magán nagykereske gazdálko magántisztvise vállalko tan egy munkanélk közadakozás hitköz költségvet 5 pen Anyakön területé tartozn Somlóvásárhe Somlóje Do Tüskev Noszl Pusztamis Borszörcs Oros Apácator Ker Kolont Al fe kö Isz község vezetősé Maut Herm eln Schwa B aleln We Che eln We Kál iskolasz eln Edelm Ad ellen Tiha Gy pénztár H B templomgondn

11054

CÍM Deve

SZÓC Devec na Vesz vmegy lakos z hitkö alapítá vonatkoz nincs adata 1 k tűz alkalm hitkö ös épül leé irat elhamv megma Ch könyve sírköve m megállapíth é eze műkö hitköz 1770 ala Ch Kad amel alap Fr Á Oppen Él S Jó Mautner-cs vol r Jó v U C Józ S Li I lelkészked e is k léte fenná ma nyel tanít be Időkö Fa G taní iskolá Jele tanítv Fro He veze a 1880 megala Nőegy a t szám templ 1 restaurá újjáépí templ Fis G a g főr av költség nagyr Eszter Fe adomány fedez am je Eszter cs cím elhelye templom hábor 6 ve ré köz ele harcté forrad zűrzavar Ko elt hitkö birtok alapítvá há devalválód hitkö kongress al községkerüle tarto csalá le szám Foglalkoz keresk szabadpál ügy ipa or magá nagykeresk gazdálk magántisztvis vállalk ta eg munkanél közadakozá hitkö költségve pe Anyakö terület tartoz Somlóvásárh Somlój D Tüske Nosz Pusztami Borszörc Oro Apácato Ke Kolon A f k Is közsé vezetős Mau Her el Schw alel W Ch el W Ká iskolas el Edel A elle Tih G pénztá templomgond

1105

CÍ Dev

SZÓ Deve n Ves vmeg lako hitk alapít vonatko ninc adat tű alkal hitk ö épü le ira elham megm C könyv sírköv megállapít ez műk hitkö 177 al C Ka ame ala F Oppe É J Mautner-c vo J Jó L lelkészke i lét fenn m nye taní b Idők F tan iskol Jel tanít Fr H vez 188 megal Nőeg szá temp restaur újjáép temp Fi fő a költsé nagy Eszte F adomán fede a j Eszte c cí elhely templo hábo v r kö el harct forra zűrzava K el hitk birto alapítv h devalváló hitk kongres a községkerül tart csal l szá Foglalko keres szabadpá üg ip o mag nagykeres gazdál magántisztvi vállal t e munkané közadakoz hitk költségv p Anyak terüle tarto Somlóvásár Somló Tüsk Nos Pusztam Borször Or Apácat K Kolo I közs vezető Ma He e Sch ale C e K iskola e Ede ell Ti pénzt templomgon