11057.htm

CÍMSZÓ: Dévény

SZEMÉLYNÉV: Dévény Jenő

SZÓCIKK: "Dévény Jenő, költő, szül. Újpesten 1879. Családi neve: Deutsch Jenő. Ügyvédi gyakorlatot folytat. A proletárdiktatúra után letartóztatták. Szabadon bocsátása után Bécsbe ment, s itt írt versei a bécsi magyar lapokban s a Népszavában jelentek meg. Költészetét mély lírai érzés és egyszerűség jellemzi. Önálló kötetei: Bécsi erdő; Bécsi miniatűrök; Bécsi csendes muzsika. Azon kívül megírta a bécsi emigráció történetét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1057. címszó a lexikon => 199. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11057.htm

CÍMSZÓ: Dévény

SZEMÉLYNÉV: Dévény Jenő

SZÓCIKK: Dévény Jenő, költő, szül. Újpesten 1879. Családi neve: Deutsch Jenő. Ügyvédi gyakorlatot folytat. A proletárdiktatúra után letartóztatták. Szabadon bocsátása után Bécsbe ment, s itt írt versei a bécsi magyar lapokban s a Népszavában jelentek meg. Költészetét mély lírai érzés és egyszerűség jellemzi. Önálló kötetei: Bécsi erdő; Bécsi miniatűrök; Bécsi csendes muzsika. Azon kívül megírta a bécsi emigráció történetét.

11057.ht

CÍMSZÓ Dévén

SZEMÉLYNÉV Dévén Jen

SZÓCIKK Dévén Jenő költő szül Újpeste 1879 Család neve Deutsc Jenő Ügyvéd gyakorlato folytat proletárdiktatúr utá letartóztatták Szabado bocsátás utá Bécsb ment it ír verse bécs magya lapokba Népszavába jelente meg Költészeté mél líra érzé é egyszerűsé jellemzi Önáll kötetei Bécs erdő Bécs miniatűrök Bécs csende muzsika Azo kívü megírt bécs emigráci történetét

11057.h

CÍMSZ Dévé

SZEMÉLYNÉ Dévé Je

SZÓCIK Dévé Jen költ szü Újpest 187 Csalá nev Deuts Jen Ügyvé gyakorlat folyta proletárdiktatú ut letartóztattá Szabad bocsátá ut Bécs men i í vers béc magy lapokb Népszaváb jelent me Költészet mé lír érz egyszerűs jellemz Önál kötete Béc erd Béc miniatűrö Béc csend muzsik Az kív megír béc emigrác történeté

11057.

CÍMS Dév

SZEMÉLYN Dév J

SZÓCI Dév Je köl sz Újpes 18 Csal ne Deut Je Ügyv gyakorla folyt proletárdiktat u letartóztatt Szaba bocsát u Béc me ver bé mag lapok Népszavá jelen m Költésze m lí ér egyszerű jellem Öná kötet Bé er Bé miniatűr Bé csen muzsi A kí megí bé emigrá történet

11057

CÍM Dé

SZEMÉLY Dé

SZÓC Dé J kö s Újpe 1 Csa n Deu J Ügy gyakorl foly proletárdikta letartóztat Szab bocsá Bé m ve b ma lapo Népszav jele Költész l é egyszer jelle Ön köte B e B miniatű B cse muzs k meg b emigr történe

1105

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ D k Újp Cs De Üg gyakor fol proletárdikt letartózta Sza bocs B v m lap Népsza jel Költés egysze jell Ö köt miniat cs muz me emig történ