11059.htm

CÍMSZÓ: Dézsma

SZÓCIKK: Dézsma. Az egyháznak fizetett adó volt a föld termése után. Zsidó földmívelők és földbirtokosok ép úgy, mint keresztények a dézsmát a püspököknek fizették. Valószínűleg később Kálmán király is azért rendelte el az 1101-1102-i országgyűlésen, hogy a zsidó földmívelők és birtokosok püspöki székhelyeken lakjanak, mert így könnyebben lehetett a D. pontos fizetését ellenőrizni (l. Kálmán király rendelete). A D.-fizetéssel kapcsolatban a zsidókról ismét csak III. Béla tesz említést a pécsi püspökség számára 1190. kiadott kiváltságlevelében. A király ebben elrendeli, hogy az ország minden szabad vagy szolgaembere, szaracénus vagy szláv, paraszt, zsidó, vagy keresztény tartozik a papságnak dézsmát fizetni, amint azt Mózes könyve és az evangéliumok egyformán előírják. 1233 után, mikor már a zsidókat számos joguktól megfosztották, a dézsmát akkor is fizetniük kellett. A papi tized kötelező fizetése évszázadokon keresztül tartotta magát és ez a törvény valósággal kiszolgáltatta a zsidókat a tizedszedők önkényének. 1513-ban, Ulászló uralkodása alatt Bakács esztergomi érsek-bíbornok tizedszedői annyira nyomorgatták a zsidókat, akik az ő érsekségében laktak legnagyobb számban, hogy Ulászló Mendel Jakab (l. o.) zsidó prefektus kérelmére utasította az esztergomi érsekséghez tartozó városok hatóságait, hogy a zsidókat Bakács közegei ellen védelmezzék meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1059. címszó a lexikon => 200. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11059.htm

CÍMSZÓ: Dézsma

SZÓCIKK: Dézsma. Az egyháznak fizetett adó volt a föld termése után. Zsidó földmívelők és földbirtokosok ép úgy, mint keresztények a dézsmát a püspököknek fizették. Valószínűleg később Kálmán király is azért rendelte el az 1101-1102-i országgyűlésen, hogy a zsidó földmívelők és birtokosok püspöki székhelyeken lakjanak, mert így könnyebben lehetett a D. pontos fizetését ellenőrizni l. Kálmán király rendelete . A D.-fizetéssel kapcsolatban a zsidókról ismét csak III. Béla tesz említést a pécsi püspökség számára 1190. kiadott kiváltságlevelében. A király ebben elrendeli, hogy az ország minden szabad vagy szolgaembere, szaracénus vagy szláv, paraszt, zsidó, vagy keresztény tartozik a papságnak dézsmát fizetni, amint azt Mózes könyve és az evangéliumok egyformán előírják. 1233 után, mikor már a zsidókat számos joguktól megfosztották, a dézsmát akkor is fizetniük kellett. A papi tized kötelező fizetése évszázadokon keresztül tartotta magát és ez a törvény valósággal kiszolgáltatta a zsidókat a tizedszedők önkényének. 1513-ban, Ulászló uralkodása alatt Bakács esztergomi érsek-bíbornok tizedszedői annyira nyomorgatták a zsidókat, akik az ő érsekségében laktak legnagyobb számban, hogy Ulászló Mendel Jakab l. o. zsidó prefektus kérelmére utasította az esztergomi érsekséghez tartozó városok hatóságait, hogy a zsidókat Bakács közegei ellen védelmezzék meg.

11059.ht

CÍMSZÓ Dézsm

SZÓCIKK Dézsma A egyházna fizetet ad vol föl termés után Zsid földmívelő é földbirtokoso é úgy min kereszténye dézsmá püspökökne fizették Valószínűle későb Kálmá királ i azér rendelt e a 1101-1102- országgyűlésen hog zsid földmívelő é birtokoso püspök székhelyeke lakjanak mer íg könnyebbe lehetet D ponto fizetésé ellenőrizn l Kálmá királ rendelet D.-fizetésse kapcsolatba zsidókró ismé csa III Bél tes említés pécs püspöksé számár 1190 kiadot kiváltságlevelében királ ebbe elrendeli hog a orszá minde szaba vag szolgaembere szaracénu vag szláv paraszt zsidó vag keresztén tartozi papságna dézsmá fizetni amin az Móze könyv é a evangéliumo egyformá előírják 123 után miko má zsidóka számo joguktó megfosztották dézsmá akko i fizetniü kellett pap tize kötelez fizetés évszázadoko keresztü tartott magá é e törvén valóságga kiszolgáltatt zsidóka tizedszedő önkényének 1513-ban Ulászl uralkodás alat Bakác esztergom érsek-bíborno tizedszedő annyir nyomorgattá zsidókat aki a érsekségébe lakta legnagyob számban hog Ulászl Mende Jaka l o zsid prefektu kérelmér utasított a esztergom érsekséghe tartoz városo hatóságait hog zsidóka Bakác közege elle védelmezzé meg

11059.h

CÍMSZ Dézs

SZÓCIK Dézsm egyházn fizete a vo fö termé utá Zsi földmível földbirtokos úg mi keresztény dézsm püspökökn fizetté Valószínűl késő Kálm kirá azé rendel 1101-1102 országgyűlése ho zsi földmível birtokos püspö székhelyek lakjana me í könnyebb lehete pont fizetés ellenőriz Kálm kirá rendele D.-fizetéss kapcsolatb zsidókr ism cs II Bé te említé péc püspöks számá 119 kiado kiváltságlevelébe kirá ebb elrendel ho orsz mind szab va szolgaember szaracén va szlá parasz zsid va kereszté tartoz papságn dézsm fizetn ami a Móz köny evangélium egyform előírjá 12 utá mik m zsidók szám jogukt megfosztottá dézsm akk fizetni kellet pa tiz kötele fizeté évszázadok kereszt tartot mag törvé valóságg kiszolgáltat zsidók tizedszed önkényéne 1513-ba Ulász uralkodá ala Baká esztergo érsek-bíborn tizedszed annyi nyomorgatt zsidóka ak érsekségéb lakt legnagyo számba ho Ulász Mend Jak zsi prefekt kérelmé utasítot esztergo érsekségh tarto város hatóságai ho zsidók Baká közeg ell védelmezz me

11059.

CÍMS Déz

SZÓCI Dézs egyház fizet v f term ut Zs földmíve földbirtoko ú m keresztén dézs püspökök fizett Valószínű kés Kál kir az rende 1101-110 országgyűlés h zs földmíve birtoko püsp székhelye lakjan m könnyeb lehet pon fizeté ellenőri Kál kir rendel D.-fizetés kapcsolat zsidók is c I B t említ pé püspök szám 11 kiad kiváltságleveléb kir eb elrende h ors min sza v szolgaembe szaracé v szl paras zsi v kereszt tarto papság dézs fizet am Mó kön evangéliu egyfor előírj 1 ut mi zsidó szá joguk megfosztott dézs ak fizetn kelle p ti kötel fizet évszázado keresz tarto ma törv valóság kiszolgálta zsidó tizedsze önkényén 1513-b Ulás uralkod al Bak eszterg érsek-bíbor tizedsze anny nyomorgat zsidók a érsekségé lak legnagy számb h Ulás Men Ja zs prefek kérelm utasíto eszterg érsekség tart váro hatósága h zsidó Bak köze el védelmez m

11059

CÍM Dé

SZÓC Déz egyhá fize ter u Z földmív földbirtok kereszté déz püspökö fizet Valószín ké Ká ki a rend 1101-11 országgyűlé z földmív birtok püs székhely lakja könnye lehe po fizet ellenőr Ká ki rende D.-fizeté kapcsola zsidó i emlí p püspö szá 1 kia kiváltságlevelé ki e elrend or mi sz szolgaemb szarac sz para zs keresz tart papsá déz fize a M kö evangéli egyfo előír u m zsid sz jogu megfosztot déz a fizet kell t köte fize évszázad keres tart m tör valósá kiszolgált zsid tizedsz önkényé 1513- Ulá uralko a Ba eszter érsek-bíbo tizedsz ann nyomorga zsidó érsekség la legnag szám Ulá Me J z prefe kérel utasít eszter érseksé tar vár hatóság zsid Ba köz e védelme

1105

CÍ D

SZÓ Dé egyh fiz te földmí földbirto kereszt dé püspök fize Valószí k K k ren 1101-1 országgyűl földmí birto pü székhel lakj könny leh p fize ellenő K k rend D.-fizet kapcsol zsid eml püsp sz ki kiváltságlevel k elren o m s szolgaem szara s par z keres tar paps dé fiz k evangél egyf előí zsi s jog megfoszto dé fize kel köt fiz évszáza kere tar tö valós kiszolgál zsi tizeds önkény 1513 Ul uralk B eszte érsek-bíb tizeds an nyomorg zsid érseksé l legna szá Ul M pref kére utasí eszte érseks ta vá hatósá zsi B kö védelm