11060.htm

CÍMSZÓ: Dezső

SZEMÉLYNÉV: Dezső Alajos

SZÓCIKK: Dezső Alajos, festő és grafikus, szül. 1888. Párisban és Münchenben tanult. Főképp írókról es művészekről készült karikatúráival feltűnt már a háború előtt. A békekonferenciák és a népszövetségi tárgyalások vezető politikusairól rajzolt ötletes és jellemző karikatúrái általánosan ismertté tették a névét. A legnagyobb külföldi világlapok állandó s keresett rajzolója. Rajzait többnyire Derso névvel szignálja. Kelen Imre (l. o.) társaságában több kitűnő karikatúra-albuma jelent meg külföldön.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1060. címszó a lexikon => 200. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11060.htm

CÍMSZÓ: Dezső

SZEMÉLYNÉV: Dezső Alajos

SZÓCIKK: Dezső Alajos, festő és grafikus, szül. 1888. Párisban és Münchenben tanult. Főképp írókról es művészekről készült karikatúráival feltűnt már a háború előtt. A békekonferenciák és a népszövetségi tárgyalások vezető politikusairól rajzolt ötletes és jellemző karikatúrái általánosan ismertté tették a névét. A legnagyobb külföldi világlapok állandó s keresett rajzolója. Rajzait többnyire Derso névvel szignálja. Kelen Imre l. o. társaságában több kitűnő karikatúra-albuma jelent meg külföldön.

11060.ht

CÍMSZÓ Dezs

SZEMÉLYNÉV Dezs Alajo

SZÓCIKK Dezs Alajos fest é grafikus szül 1888 Párisba é Münchenbe tanult Főkép írókró e művészekrő készül karikatúráiva feltűn má hábor előtt békekonferenciá é népszövetség tárgyaláso vezet politikusairó rajzol ötlete é jellemz karikatúrá általánosa ismertt tetté névét legnagyob külföld világlapo álland kereset rajzolója Rajzai többnyir Ders névve szignálja Kele Imr l o társaságába töb kitűn karikatúra-album jelen me külföldön

11060.h

CÍMSZ Dez

SZEMÉLYNÉ Dez Alaj

SZÓCIK Dez Alajo fes grafiku szü 188 Párisb Münchenb tanul Főké írókr művészekr készü karikatúráiv feltű m hábo előt békekonferenci népszövetsé tárgyalás veze politikusair rajzo ötlet jellem karikatúr általános ismert tett névé legnagyo külföl világlap állan kerese rajzolój Rajza többnyi Der névv szignálj Kel Im társaságáb tö kitű karikatúra-albu jele m külföldö

11060.

CÍMS De

SZEMÉLYN De Ala

SZÓCI De Alaj fe grafik sz 18 Páris München tanu Fők írók művészek kész karikatúrái felt háb elő békekonferenc népszövets tárgyalá vez politikusai rajz ötle jelle karikatú általáno ismer tet név legnagy külfö világla álla keres rajzoló Rajz többny De név szignál Ke I társaságá t kit karikatúra-alb jel külföld

11060

CÍM D

SZEMÉLY D Al

SZÓC D Ala f grafi s 1 Pári Münche tan Fő író művésze kés karikatúrá fel há el békekonferen népszövet tárgyal ve politikusa raj ötl jell karikat általán isme te né legnag külf világl áll kere rajzol Raj többn D né szigná K társaság ki karikatúra-al je külföl

1106SZEMÉL A

SZÓ Al graf Pár Münch ta F ír művész ké karikatúr fe h e békekonfere népszöve tárgya v politikus ra öt jel karika általá ism t n legna kül világ ál ker rajzo Ra több n szign társasá k karikatúra-a j külfö