11061.htm

CÍMSZÓ: Diamant

SZEMÉLYNÉV: Diamant Gyula

SZÓCIKK: Diamant, 1. Gyula, rabbi, szül. Nagyváradon 1868 ápr. 5. 1882-92. a budapesti rabbiképző növendéke, közben egy évig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója. 1891-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, rabbivá 1893. 1893 óta vukovári főrabbi és több magas szerb kitüntetés tulajdonosa. A horvát és szerb zsidók történetével foglalkozik, önálló művei: Az ima a zsidóknál (Budapest, 1891.); Egy főúri zsidó család a XVII. században; A zsidók története Horvátországban. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Magyar Izraelben, a Magyar Zsinagógában, a Jövőben, a Hitközségi Szemlében, az Egyenlőségben, a Szombati Újságban, a Szombatban, az Imit Évkönyveiben, a legtöbb német és horvát tudományos zsidó folyóiratban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1061. címszó a lexikon => 200. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11061.htm

CÍMSZÓ: Diamant

SZEMÉLYNÉV: Diamant Gyula

SZÓCIKK: Diamant, 1. Gyula, rabbi, szül. Nagyváradon 1868 ápr. 5. 1882-92. a budapesti rabbiképző növendéke, közben egy évig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója. 1891-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, rabbivá 1893. 1893 óta vukovári főrabbi és több magas szerb kitüntetés tulajdonosa. A horvát és szerb zsidók történetével foglalkozik, önálló művei: Az ima a zsidóknál Budapest, 1891. ; Egy főúri zsidó család a XVII. században; A zsidók története Horvátországban. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Magyar Izraelben, a Magyar Zsinagógában, a Jövőben, a Hitközségi Szemlében, az Egyenlőségben, a Szombati Újságban, a Szombatban, az Imit Évkönyveiben, a legtöbb német és horvát tudományos zsidó folyóiratban jelentek meg.

11061.ht

CÍMSZÓ Diaman

SZEMÉLYNÉV Diaman Gyul

SZÓCIKK Diamant 1 Gyula rabbi szül Nagyvárado 186 ápr 5 1882-92 budapest rabbiképz növendéke közbe eg évi berlin Lehranstal fü di Wissenschaf de Judentum hallgatója 1891-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten rabbiv 1893 189 ót vukovár főrabb é töb maga szer kitünteté tulajdonosa horvá é szer zsidó történetéve foglalkozik önáll művei A im zsidókná Budapest 1891 Eg főúr zsid csalá XVII században zsidó történet Horvátországban Cikke Magya Zsid Szemlében Magya Izraelben Magya Zsinagógában Jövőben Hitközség Szemlében a Egyenlőségben Szombat Újságban Szombatban a Imi Évkönyveiben legtöb néme é horvá tudományo zsid folyóiratba jelente meg

11061.h

CÍMSZ Diama

SZEMÉLYNÉ Diama Gyu

SZÓCIK Diaman Gyul rabb szü Nagyvárad 18 áp 1882-9 budapes rabbikép növendék közb e év berli Lehransta f d Wissenscha d Judentu hallgatój 1891-b avatt bölcsészdoktor Budapeste rabbi 189 18 ó vuková főrab tö mag sze kitüntet tulajdonos horv sze zsid történetév foglalkozi önál műve i zsidókn Budapes 189 E főú zsi csal XVI századba zsid történe Horvátországba Cikk Magy Zsi Szemlébe Magy Izraelbe Magy Zsinagógába Jövőbe Hitközsé Szemlébe Egyenlőségbe Szomba Újságba Szombatba Im Évkönyveibe legtö ném horv tudomány zsi folyóiratb jelent me

11061.

CÍMS Diam

SZEMÉLYN Diam Gy

SZÓCI Diama Gyu rab sz Nagyvára 1 á 1882- budape rabbiké növendé köz é berl Lehranst Wissensch Judent hallgató 1891- avat bölcsészdokto Budapest rabb 18 1 vukov főra t ma sz kitünte tulajdono hor sz zsi történeté foglalkoz öná műv zsidók Budape 18 fő zs csa XV századb zsi történ Horvátországb Cik Mag Zs Szemléb Mag Izraelb Mag Zsinagógáb Jövőb Hitközs Szemléb Egyenlőségb Szomb Újságb Szombatb I Évkönyveib legt né hor tudomán zs folyóirat jelen m

11061

CÍM Dia

SZEMÉLY Dia G

SZÓC Diam Gy ra s Nagyvár 1882 budap rabbik növend kö ber Lehrans Wissensc Juden hallgat 1891 ava bölcsészdokt Budapes rab 1 vuko főr m s kitünt tulajdon ho s zs történet foglalko ön mű zsidó Budap 1 f z cs X század zs törté Horvátország Ci Ma Z Szemlé Ma Izrael Ma Zsinagógá Jövő Hitköz Szemlé Egyenlőség Szom Újság Szombat Évkönyvei leg n ho tudomá z folyóira jele

1106

CÍ Di

SZEMÉL Di

SZÓ Dia G r Nagyvá 188 buda rabbi növen k be Lehran Wissens Jude hallga 189 av bölcsészdok Budape ra vuk fő kitün tulajdo h z történe foglalk ö m zsid Buda c száza z tört Horvátorszá C M Szeml M Izrae M Zsinagóg Jöv Hitkö Szeml Egyenlősé Szo Újsá Szomba Évkönyve le h tudom folyóir jel