11064.htm

CÍMSZÓ: Diaspora

SZÓCIKK: "Diaspora (görög szó, a. m. szétszóródás, héberül gólusz), így nevezi a zsidó történelem (l. o.) a zsidók szétszóródását a görög-római kultúrterületen, mely később az európai keresztény és ázsia-afrikai mohamedán államok területére terjedt ki. Minthogy a zsidók mindezeken a területeken már a jeruzsálemi Templom lerombolása s az állami önállóság megszűnése előtt, részben pedig azután nagyobb vagy kisebb számban laktak és élnek a mai napig, ennélfogva a D. a zsidóknak a különböző területeken való letelepedését és elhelyezkedését is meghatározza. A D. története ad felvilágosítást a zsidóknak a különböző államokban való szociális, gazdasági és jogi viszonyairól, melyek a keresztény államiság megszületésekor fennforogtak s amely viszonyok később különböző körülmények következtében rosszabb irányban megváltoztak. Az első nagyobb mértékű elvándorlás Palesztinából az időszámítás előtti 588. évben, Juda királyság ideiglenes megszűnésével kezdődött. Ekkor a zsidóság Mesopotámiában helyezkedett el s éppen a vagyonosabb része a többi visszaköltözése után is ottmaradt s valószínűleg nagyobb számban élt ott, mint Palesztina területén. Így az egész kaldeai, majd perzsa birodalmak területén volt nagyszámú zsidóság, de az összekötő kapcsot továbbra is az újraépített jeruzsálemi Nagy Templom és a Szentírás képezte. Fokozódott a Keleten, főképp Szíriában és Egyiptomban való letelepülés a görög-makedóni térfoglalás idején a IV. században; az előbbi helyt a Szeleukida Antiochuszok alatt kedvezőtlen volt a zsidóság helyzete, ami. a Makkabeusok szabadságharcára vezetett 167., míg a Ptolemeusok minden tekintetben respektálták a zsidók vallási és nemzeti szokásait s Alexandriának ebben a korban jelentékeny és gazdag zsidósága volt. A jeruzsálemi Templom lerombolásakor a zsidók már az egész görög-római világban letelepedtek, így nem csupán az említett részeken, hanem Rómában és Szicíliában is, azonban ez mind önkéntes letelepülés volt, melyet kizáróan nemzetgazdasági okok idéztek elő. A kényszerű letelepítés sem Titus császár műve volt, a Templom elpusztítása s Judaea provinciává tétele nem idézte elő azt, ami a köztudatban van, hogy t. i. a zsidóság hirtelen szétszóródott. Igaz ugyan, hogy a nagy esemény és megrázkódtatás jelentékeny el- és kivándorlást okozott s a nemzeti és hitéleti centrum Jeruzsálemből eltolódott a palesztinai Jabne, Szephorisz ós Caesareába, továbbá Alexandriába és Antiochiába, de a nagy D. mégis a Bar-Kochba szabadságharc leverése után történt Hadrián és Traian császárok alatt. A Nagy Templom gyászos romba dőlése egyébként kényszer nélkül is kivándorlásra késztette volna a zsidókat. A D. tulajdonképpen a nagymérvű deportálásokkal kezdődött, mert ezáltal települtek le tömegesen egy helyt a zsidók. Ilyen volt Vespasianus és Titus fogoly szállítmánya Rómába. Ezeket a polgári jog nélküli fogoly zsidókat maguk a zsidók, akik régebben éltek ott, váltották meg s ezek alapították az egész Itália területén a rendkívül nagyszámú zsidó hitközségeket, melyek különösen Dél-Itáliában és Szicíliában voltak eredetileg népesek s csupán a XV. század vége körüli üldözések (inkvizíció) miatt szűntek meg. Tudomásunk van arról, hogy voltak kényszerletelepülések is, így Nagy Antiochus a Cyrenaicába (Észak-Afrika), Phrygiába és Lydiába telepített le 2000 mesopotamiai zsidót, Tiberius pedig 4000-et Szardínia szigetére, ahol nagyobb része a malária és a háborúk következtében elpusztult, továbbá Hadrián a korinthoszi csatorna építésére a Pellopponózoszon, majd Hispánia provincia középső részén telepített le igen nagyszámú zsidóságot. Ez utóbbi rendkívül fontos a zsidóság történetében, mert az lett a későbbi spanyol zsidóság alapja. A kényszerletelepülés éppen a későbbi Toledo vidékén volt s valamennyi legenda között a legkevésbé látszik valószínűtlennek, hogy a vizigótok készen találták Tuleitulát, amely a monda szerint zsidó alapítás. A Provenceba az első település még a Jeruzsálemi Templom fennállása idején történt. Meg kell említenünk ezeknek a fontos letelepüléseknek s a D. történetének főforrásait. Ezek: az óriási számú felirat, melyet a Római Birodalom valamennyi provinciájából kiástak (így Pannónia területén is találtak görög-héber feliratú zsidó sírkövet, éppen Pest közelében); az egykorú történelmi, geográfiai és filozófiai írók, mint Josephus, Philo, Strabo, Seneca, Az Apostolok Cselekedetei, az egyházatyák stb. Így tehát nem csoda, ha a IV. századi Oracula Sibyllina zsidó szerzője ezt írja a zsidókról: «Minden ország és a tenger is tele van velük.» (III. 271.). Thóodore Reinach párisi professzorok, a görög-római világ zsidósága legkitűnőbb ismerőjének adatszerű megállapításai alapján a Római Birodalom fenállásának utolsó századában a következő provinciákban voltak zsidó-telepek, illetőleg községek, melyeknek neveit szintén tudjuk: I. Ázsiában: Palestina, Transjordania, Arabia, Phoenicia, Coele-Syria, Syria, Mesopotamia, Babylonia, Elam, Parthia, Hyrmania, Media, Armenia. II. Kisázsia: Pontus, Bithynia, Mysia, Jonia, Lydia, Caria, Phrygia, Lycia, Fisidm, Pamphylia, Lycaonia, Cappadocia, Cyprus. III. Európa: Bosporus, Scythia, Thracia, Macedónia, Hellas, Aegei és Joni szigetek valamennyie, Creta, Sicilia, É.; K. és Dél-Halla, Istria, Pannónia, Illyria, Gallia, Germania, Hispania. IV. Afrika: Egyptom, Aethiopia, Cyrenaica, Zeugitana, Tripolitana, Carthago, Numidia, Mauretania. Már az ókorban tudunk a letelepült zsidók nagymértékű üldözéséről, mely különösen a görög és szír lakosság részéről forgott fenn. A legnagyobb volt ezek közt a Sejeakiában rendezett, mely a bizonyára túlzott adatok szerint 50,000 zsidó életébe került. A leggonoszabb indulatú Traian császár volt a zsidókkal, akiket távoli vidékekre katonai szolgálatra osztott be. Másrészt a letelepedett zsidóság nemcsak meghonosodott új hazájában, hanem polgári jogokhoz jutva, csakhamar nélkülözhetetlenné vált az adminisztrációban. Egyptomban, Syriában és Galliában mindenütt zsidók az adószedők s az államhatalom részéről számos elismerésben részesültek. Másik jellemző körülmény, hogy a provinciák zsidósága mindenütt kivétel nélkül földmíveléssel és az ezzel kapcsolatos szőlészettel foglalkozott s erre vonatkozólag ma már összegyűjtött adatok állanak rendelkezésre, melyekből megállapítható, hogy a görög szigeteken csakúgy, mint Siciliában, Hispániában, Majorca szigeten és Galliában, sőt a Rajna mentén is a Római Birodalom fennállása alatt a zsidók még földmívelők voltak. Ezenkívül csupán államhivatalt töltöttek be, valamint a mezőgazdasággal kapcsolatos iparágakat, p. o. a bíbor-festészet megalapítói voltak Sziciliában, Szíriában pedig üvegesek stb. Mindezekről a gazdasági viszonyokról kitűnően tájékoztat Georg Caro korán elhalt zürichi egyetemi tanár Wirtschaftsgeschichte der Juden (1908) c. kitűnő és újat nyújtó munkája, amely több előítéletet megdöntött. A zsidó vallás a Római Birodalom fennállása alatt «religio licita» azaz elismert vallás volt, a valóságban azonban számos privilégiumot is élvezett. Így 1. A városokban a külön negyedet ők maguk alapították maguknak s nem kényszerű elzártság volt az, mint a középkor ghetto-jánál. 2. Zsinagógákat építhettek, ahol rabszolgákat jog szerint felszabadítottak. 3. önálló temetőket, katakombákat építhettek. (Ezek közül több fennmaradt. A sírkövek egyszerűek s minden van hétágú gyertya, a feliratok nagyobbrészt görög nyelvűek, így a Magyarországon talált is). 4. A zsinagógák, szent könyvek és temetők megsértését törvényesen megbüntették. 5. A szombatot respektálták s munka alól felmentették. Ehhez a jóléthez képest a hitközségi élet is kialakult s azok vezetőit archisynagógusznak nevezték, míg a rabbit archónnak. Az utóbbi kötelessége volt minden szombaton prédikálni. Mellette külön előimádkozó működött. A nőknek feltűnő nagy szerepe volt a zsinagóga vezetőségében; sokszor találkozunk vezetőnőkkel a görög és római hitközségeknél. Jeruzsálem fennállásáig oda fizettek önkéntes adót, majd saját intézményeik fenntartására. Legfőbb fórumnak szellemiekben és vallási ügyeikben a Tiberiasban székelő pátriárchát, Hillel leszármazottjait, tekintették. Ez utóbbit az V. század elejéig elismerték és respektálták a római hatóságok, de azután eltörölték a méltóságot. Adóul a zsidóktól az u. n. «fiscus judaicus»-t szedték, fejenként két drachmát, melyet előbb a jeruzsálemi Templomnak küldtek. A zsidók sorsában a döntő fordulatot a kereszténységnek, mint államvallásnak a felvétele idézte elő. A IV. században Constantinus császár zsidóellenes törvényei, majd a Codex Justinianus előkészítették a D.-ban élő zsidóság későbbi teljes jogfosztását, mely mindenekelőtt abban a jellemző tünetben nyilvánult, hogy az addig államhivatalt betöltő zsidókat állásaiktól megfosztották. A zsidó D. történelmi és kulturális jelentősége szinte felbecsülhetetlen, de tudományos méltánylásban csak a legújabb idők kultúrtörténeti kutatásai részesítették. A szétszóródott zsidók voltak az ókorban az isteneszme terjesztői, úgy is, mint a keresztény hit első propagálói, ők voltak azok, akik a Bibliát és ennek egész ethikáját megismertették a világ népeivel. A görög filozófiát megmentették az elenyészéstől és mint kultúrközvetítők felbecsülhetetlen szolgálatot tettek a világ összes népeinek. Amikor külső körülmények nem gátolták őket, hatalmas munkát végeztek az egyetemes kultúra szolgálatában. Szerepük nem csak a szorosan vett szellemi kultúra terén volt igen nagy jelentőségű. De mint Franz Oppenheimer kutatásai bizonyítják, a D. zsidósága volt az, amely a romba dőlt Róma gazdasági hálózatának nyomán megteremtette Európában a mai értelemben vett nemzetközi kereskedelmet és a kereskedelemmel kapcsolatos hitelüzletet. A szétszóródott zsidóság a külső körülmények hatása alatt, kényszerű vándorlásában sok népet megismert és több nyelvet beszólt. S bár helyzete többnyire súlyosan rosszabb volt az autochtón népekénél, kultúrája és hasznos tevékenysége biztosította egzisztenciáját. Ahogyan az élet kényszerűsége szétszórta a zsidóságot, úgy kapcsolta össze az írott tan és megóvta a megsemmisüléstől. A hazátlanság ingadozó talaján vallásában maradt fenn a zsidóság a D.-ban. - Továbbiakra vonatkozóan l. Kereszténység és zsidóság viszonya és Zsidók története címszókat. Irodalom: Th. Reinach, «Juifs» (Dictionnaires des Antiquité) ; u. a., Textes d'Auteurs Grecques et Romains (1896) ; G. Caro, Wirtschaftsgeschichte der Juden 1. (1908) ; Schürer, Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom (1879); u. a., Geschichte des jüdischen Volkes; Zorn, História Fisci Judaici (1734); Levysohn, De Judaeorum sub Caesaribus Conditionibus et de legibus eos spectantibus (Leyden (1828); Hild,,Les Juifs á Romé devant l'Opinion Romaine (Revue des Études Juives VIII, IX.); Fränkel, Die Diaspota zur Zeit des zweiten Tempels (1853); u. a., Die Juden unter den ersten römischen Kaisern (1854); Friedländer, Sittengeschichte Roms III. kötete ; Willrich, Juden und Griechen (1889); A. Berthelot, Die Stellung der Israeliten zu den Fremden (1896); Renan, Les Apótres."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1064. címszó a lexikon => 200. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11064.htm

CÍMSZÓ: Diaspora

SZÓCIKK: Diaspora görög szó, a. m. szétszóródás, héberül gólusz , így nevezi a zsidó történelem l. o. a zsidók szétszóródását a görög-római kultúrterületen, mely később az európai keresztény és ázsia-afrikai mohamedán államok területére terjedt ki. Minthogy a zsidók mindezeken a területeken már a jeruzsálemi Templom lerombolása s az állami önállóság megszűnése előtt, részben pedig azután nagyobb vagy kisebb számban laktak és élnek a mai napig, ennélfogva a D. a zsidóknak a különböző területeken való letelepedését és elhelyezkedését is meghatározza. A D. története ad felvilágosítást a zsidóknak a különböző államokban való szociális, gazdasági és jogi viszonyairól, melyek a keresztény államiság megszületésekor fennforogtak s amely viszonyok később különböző körülmények következtében rosszabb irányban megváltoztak. Az első nagyobb mértékű elvándorlás Palesztinából az időszámítás előtti 588. évben, Juda királyság ideiglenes megszűnésével kezdődött. Ekkor a zsidóság Mesopotámiában helyezkedett el s éppen a vagyonosabb része a többi visszaköltözése után is ottmaradt s valószínűleg nagyobb számban élt ott, mint Palesztina területén. Így az egész kaldeai, majd perzsa birodalmak területén volt nagyszámú zsidóság, de az összekötő kapcsot továbbra is az újraépített jeruzsálemi Nagy Templom és a Szentírás képezte. Fokozódott a Keleten, főképp Szíriában és Egyiptomban való letelepülés a görög-makedóni térfoglalás idején a IV. században; az előbbi helyt a Szeleukida Antiochuszok alatt kedvezőtlen volt a zsidóság helyzete, ami. a Makkabeusok szabadságharcára vezetett 167., míg a Ptolemeusok minden tekintetben respektálták a zsidók vallási és nemzeti szokásait s Alexandriának ebben a korban jelentékeny és gazdag zsidósága volt. A jeruzsálemi Templom lerombolásakor a zsidók már az egész görög-római világban letelepedtek, így nem csupán az említett részeken, hanem Rómában és Szicíliában is, azonban ez mind önkéntes letelepülés volt, melyet kizáróan nemzetgazdasági okok idéztek elő. A kényszerű letelepítés sem Titus császár műve volt, a Templom elpusztítása s Judaea provinciává tétele nem idézte elő azt, ami a köztudatban van, hogy t. i. a zsidóság hirtelen szétszóródott. Igaz ugyan, hogy a nagy esemény és megrázkódtatás jelentékeny el- és kivándorlást okozott s a nemzeti és hitéleti centrum Jeruzsálemből eltolódott a palesztinai Jabne, Szephorisz ós Caesareába, továbbá Alexandriába és Antiochiába, de a nagy D. mégis a Bar-Kochba szabadságharc leverése után történt Hadrián és Traian császárok alatt. A Nagy Templom gyászos romba dőlése egyébként kényszer nélkül is kivándorlásra késztette volna a zsidókat. A D. tulajdonképpen a nagymérvű deportálásokkal kezdődött, mert ezáltal települtek le tömegesen egy helyt a zsidók. Ilyen volt Vespasianus és Titus fogoly szállítmánya Rómába. Ezeket a polgári jog nélküli fogoly zsidókat maguk a zsidók, akik régebben éltek ott, váltották meg s ezek alapították az egész Itália területén a rendkívül nagyszámú zsidó hitközségeket, melyek különösen Dél-Itáliában és Szicíliában voltak eredetileg népesek s csupán a XV. század vége körüli üldözések inkvizíció miatt szűntek meg. Tudomásunk van arról, hogy voltak kényszerletelepülések is, így Nagy Antiochus a Cyrenaicába Észak-Afrika , Phrygiába és Lydiába telepített le 2000 mesopotamiai zsidót, Tiberius pedig 4000-et Szardínia szigetére, ahol nagyobb része a malária és a háborúk következtében elpusztult, továbbá Hadrián a korinthoszi csatorna építésére a Pellopponózoszon, majd Hispánia provincia középső részén telepített le igen nagyszámú zsidóságot. Ez utóbbi rendkívül fontos a zsidóság történetében, mert az lett a későbbi spanyol zsidóság alapja. A kényszerletelepülés éppen a későbbi Toledo vidékén volt s valamennyi legenda között a legkevésbé látszik valószínűtlennek, hogy a vizigótok készen találták Tuleitulát, amely a monda szerint zsidó alapítás. A Provenceba az első település még a Jeruzsálemi Templom fennállása idején történt. Meg kell említenünk ezeknek a fontos letelepüléseknek s a D. történetének főforrásait. Ezek: az óriási számú felirat, melyet a Római Birodalom valamennyi provinciájából kiástak így Pannónia területén is találtak görög-héber feliratú zsidó sírkövet, éppen Pest közelében ; az egykorú történelmi, geográfiai és filozófiai írók, mint Josephus, Philo, Strabo, Seneca, Az Apostolok Cselekedetei, az egyházatyák stb. Így tehát nem csoda, ha a IV. századi Oracula Sibyllina zsidó szerzője ezt írja a zsidókról: Minden ország és a tenger is tele van velük. III. 271. . Thóodore Reinach párisi professzorok, a görög-római világ zsidósága legkitűnőbb ismerőjének adatszerű megállapításai alapján a Római Birodalom fenállásának utolsó századában a következő provinciákban voltak zsidó-telepek, illetőleg községek, melyeknek neveit szintén tudjuk: I. Ázsiában: Palestina, Transjordania, Arabia, Phoenicia, Coele-Syria, Syria, Mesopotamia, Babylonia, Elam, Parthia, Hyrmania, Media, Armenia. II. Kisázsia: Pontus, Bithynia, Mysia, Jonia, Lydia, Caria, Phrygia, Lycia, Fisidm, Pamphylia, Lycaonia, Cappadocia, Cyprus. III. Európa: Bosporus, Scythia, Thracia, Macedónia, Hellas, Aegei és Joni szigetek valamennyie, Creta, Sicilia, É.; K. és Dél-Halla, Istria, Pannónia, Illyria, Gallia, Germania, Hispania. IV. Afrika: Egyptom, Aethiopia, Cyrenaica, Zeugitana, Tripolitana, Carthago, Numidia, Mauretania. Már az ókorban tudunk a letelepült zsidók nagymértékű üldözéséről, mely különösen a görög és szír lakosság részéről forgott fenn. A legnagyobb volt ezek közt a Sejeakiában rendezett, mely a bizonyára túlzott adatok szerint 50,000 zsidó életébe került. A leggonoszabb indulatú Traian császár volt a zsidókkal, akiket távoli vidékekre katonai szolgálatra osztott be. Másrészt a letelepedett zsidóság nemcsak meghonosodott új hazájában, hanem polgári jogokhoz jutva, csakhamar nélkülözhetetlenné vált az adminisztrációban. Egyptomban, Syriában és Galliában mindenütt zsidók az adószedők s az államhatalom részéről számos elismerésben részesültek. Másik jellemző körülmény, hogy a provinciák zsidósága mindenütt kivétel nélkül földmíveléssel és az ezzel kapcsolatos szőlészettel foglalkozott s erre vonatkozólag ma már összegyűjtött adatok állanak rendelkezésre, melyekből megállapítható, hogy a görög szigeteken csakúgy, mint Siciliában, Hispániában, Majorca szigeten és Galliában, sőt a Rajna mentén is a Római Birodalom fennállása alatt a zsidók még földmívelők voltak. Ezenkívül csupán államhivatalt töltöttek be, valamint a mezőgazdasággal kapcsolatos iparágakat, p. o. a bíbor-festészet megalapítói voltak Sziciliában, Szíriában pedig üvegesek stb. Mindezekről a gazdasági viszonyokról kitűnően tájékoztat Georg Caro korán elhalt zürichi egyetemi tanár Wirtschaftsgeschichte der Juden 1908 c. kitűnő és újat nyújtó munkája, amely több előítéletet megdöntött. A zsidó vallás a Római Birodalom fennállása alatt religio licita azaz elismert vallás volt, a valóságban azonban számos privilégiumot is élvezett. Így 1. A városokban a külön negyedet ők maguk alapították maguknak s nem kényszerű elzártság volt az, mint a középkor ghetto-jánál. 2. Zsinagógákat építhettek, ahol rabszolgákat jog szerint felszabadítottak. 3. önálló temetőket, katakombákat építhettek. Ezek közül több fennmaradt. A sírkövek egyszerűek s minden van hétágú gyertya, a feliratok nagyobbrészt görög nyelvűek, így a Magyarországon talált is . 4. A zsinagógák, szent könyvek és temetők megsértését törvényesen megbüntették. 5. A szombatot respektálták s munka alól felmentették. Ehhez a jóléthez képest a hitközségi élet is kialakult s azok vezetőit archisynagógusznak nevezték, míg a rabbit archónnak. Az utóbbi kötelessége volt minden szombaton prédikálni. Mellette külön előimádkozó működött. A nőknek feltűnő nagy szerepe volt a zsinagóga vezetőségében; sokszor találkozunk vezetőnőkkel a görög és római hitközségeknél. Jeruzsálem fennállásáig oda fizettek önkéntes adót, majd saját intézményeik fenntartására. Legfőbb fórumnak szellemiekben és vallási ügyeikben a Tiberiasban székelő pátriárchát, Hillel leszármazottjait, tekintették. Ez utóbbit az V. század elejéig elismerték és respektálták a római hatóságok, de azután eltörölték a méltóságot. Adóul a zsidóktól az u. n. fiscus judaicus -t szedték, fejenként két drachmát, melyet előbb a jeruzsálemi Templomnak küldtek. A zsidók sorsában a döntő fordulatot a kereszténységnek, mint államvallásnak a felvétele idézte elő. A IV. században Constantinus császár zsidóellenes törvényei, majd a Codex Justinianus előkészítették a D.-ban élő zsidóság későbbi teljes jogfosztását, mely mindenekelőtt abban a jellemző tünetben nyilvánult, hogy az addig államhivatalt betöltő zsidókat állásaiktól megfosztották. A zsidó D. történelmi és kulturális jelentősége szinte felbecsülhetetlen, de tudományos méltánylásban csak a legújabb idők kultúrtörténeti kutatásai részesítették. A szétszóródott zsidók voltak az ókorban az isteneszme terjesztői, úgy is, mint a keresztény hit első propagálói, ők voltak azok, akik a Bibliát és ennek egész ethikáját megismertették a világ népeivel. A görög filozófiát megmentették az elenyészéstől és mint kultúrközvetítők felbecsülhetetlen szolgálatot tettek a világ összes népeinek. Amikor külső körülmények nem gátolták őket, hatalmas munkát végeztek az egyetemes kultúra szolgálatában. Szerepük nem csak a szorosan vett szellemi kultúra terén volt igen nagy jelentőségű. De mint Franz Oppenheimer kutatásai bizonyítják, a D. zsidósága volt az, amely a romba dőlt Róma gazdasági hálózatának nyomán megteremtette Európában a mai értelemben vett nemzetközi kereskedelmet és a kereskedelemmel kapcsolatos hitelüzletet. A szétszóródott zsidóság a külső körülmények hatása alatt, kényszerű vándorlásában sok népet megismert és több nyelvet beszólt. S bár helyzete többnyire súlyosan rosszabb volt az autochtón népekénél, kultúrája és hasznos tevékenysége biztosította egzisztenciáját. Ahogyan az élet kényszerűsége szétszórta a zsidóságot, úgy kapcsolta össze az írott tan és megóvta a megsemmisüléstől. A hazátlanság ingadozó talaján vallásában maradt fenn a zsidóság a D.-ban. - Továbbiakra vonatkozóan l. Kereszténység és zsidóság viszonya és Zsidók története címszókat. Irodalom: Th. Reinach, Juifs Dictionnaires des Antiquité ; u. a., Textes d'Auteurs Grecques et Romains 1896 ; G. Caro, Wirtschaftsgeschichte der Juden 1. 1908 ; Schürer, Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom 1879 ; u. a., Geschichte des jüdischen Volkes; Zorn, História Fisci Judaici 1734 ; Levysohn, De Judaeorum sub Caesaribus Conditionibus et de legibus eos spectantibus Leyden 1828 ; Hild,,Les Juifs á Romé devant l'Opinion Romaine Revue des Études Juives VIII, IX. ; Fränkel, Die Diaspota zur Zeit des zweiten Tempels 1853 ; u. a., Die Juden unter den ersten römischen Kaisern 1854 ; Friedländer, Sittengeschichte Roms III. kötete ; Willrich, Juden und Griechen 1889 ; A. Berthelot, Die Stellung der Israeliten zu den Fremden 1896 ; Renan, Les Apótres.

11064.ht

CÍMSZÓ Diaspor

SZÓCIKK Diaspor görö szó a m szétszóródás héberü gólus íg nevez zsid történele l o zsidó szétszóródásá görög-róma kultúrterületen mel későb a európa keresztén é ázsia-afrika mohamedá államo területér terjed ki Minthog zsidó mindezeke területeke má jeruzsálem Templo lerombolás a állam önállósá megszűnés előtt részbe pedi azutá nagyob vag kiseb számba lakta é élne ma napig ennélfogv D zsidókna különböz területeke val letelepedésé é elhelyezkedésé i meghatározza D történet a felvilágosítás zsidókna különböz államokba val szociális gazdaság é jog viszonyairól melye keresztén államisá megszületéseko fennforogta amel viszonyo későb különböz körülménye következtébe rosszab irányba megváltoztak A els nagyob mérték elvándorlá Palesztinábó a időszámítá előtt 588 évben Jud királysá ideiglene megszűnéséve kezdődött Ekko zsidósá Mesopotámiába helyezkedet e éppe vagyonosab rész több visszaköltözés utá i ottmarad valószínűle nagyob számba él ott min Palesztin területén Íg a egés kaldeai maj perzs birodalma területé vol nagyszám zsidóság d a összeköt kapcso továbbr i a újraépítet jeruzsálem Nag Templo é Szentírá képezte Fokozódot Keleten főkép Szíriába é Egyiptomba val letelepülé görög-makedón térfoglalá idejé IV században a előbb hely Szeleukid Antiochuszo alat kedvezőtle vol zsidósá helyzete ami Makkabeuso szabadságharcár vezetet 167. mí Ptolemeuso minde tekintetbe respektáltá zsidó vallás é nemzet szokásai Alexandriána ebbe korba jelentéken é gazda zsidóság volt jeruzsálem Templo lerombolásako zsidó má a egés görög-róma világba letelepedtek íg ne csupá a említet részeken hane Rómába é Szicíliába is azonba e min önkénte letelepülé volt melye kizáróa nemzetgazdaság oko idézte elő kényszer letelepíté se Titu császá műv volt Templo elpusztítás Judae provinciáv tétel ne idézt el azt am köztudatba van hog t i zsidósá hirtele szétszóródott Iga ugyan hog nag esemén é megrázkódtatá jelentéken el é kivándorlás okozot nemzet é hitélet centru Jeruzsálembő eltolódot palesztina Jabne Szephoris ó Caesareába tovább Alexandriáb é Antiochiába d nag D mégi Bar-Kochb szabadsághar leverés utá történ Hadriá é Traia császáro alatt Nag Templo gyászo romb dőlés egyébkén kénysze nélkü i kivándorlásr késztett voln zsidókat D tulajdonképpe nagymérv deportálásokka kezdődött mer ezálta települte l tömegese eg hely zsidók Ilye vol Vespasianu é Titu fogol szállítmány Rómába Ezeke polgár jo nélkül fogol zsidóka magu zsidók aki régebbe élte ott váltottá me eze alapítottá a egés Itáli területé rendkívü nagyszám zsid hitközségeket melye különöse Dél-Itáliába é Szicíliába volta eredetile népese csupá XV száza vég körül üldözése inkvizíci miat szűnte meg Tudomásun va arról hog volta kényszerletelepülése is íg Nag Antiochu Cyrenaicáb Észak-Afrik Phrygiáb é Lydiáb telepítet l 200 mesopotamia zsidót Tiberiu pedi 4000-e Szardíni szigetére aho nagyob rész malári é háború következtébe elpusztult tovább Hadriá korinthosz csatorn építésér Pellopponózoszon maj Hispáni provinci középs részé telepítet l ige nagyszám zsidóságot E utóbb rendkívü fonto zsidósá történetében mer a let később spanyo zsidósá alapja kényszerletelepülé éppe később Toled vidéké vol valamenny legend közöt legkevésb látszi valószínűtlennek hog vizigóto késze találtá Tuleitulát amel mond szerin zsid alapítás Provenceb a els települé mé Jeruzsálem Templo fennállás idejé történt Me kel említenün ezekne fonto letelepülésekne D történeténe főforrásait Ezek a óriás szám felirat melye Róma Birodalo valamenny provinciájábó kiásta íg Pannóni területé i találta görög-hébe felirat zsid sírkövet éppe Pes közelébe a egykor történelmi geográfia é filozófia írók min Josephus Philo Strabo Seneca A Apostolo Cselekedetei a egyházatyá stb Íg tehá ne csoda h IV század Oracul Sibyllin zsid szerzőj ez írj zsidókról Minde orszá é tenge i tel va velük III 271 Thóodor Reinac páris professzorok görög-róma vilá zsidóság legkitűnőb ismerőjéne adatszer megállapítása alapjá Róma Birodalo fenállásána utols századába következ provinciákba volta zsidó-telepek illetőle községek melyekne nevei szinté tudjuk I Ázsiában Palestina Transjordania Arabia Phoenicia Coele-Syria Syria Mesopotamia Babylonia Elam Parthia Hyrmania Media Armenia II Kisázsia Pontus Bithynia Mysia Jonia Lydia Caria Phrygia Lycia Fisidm Pamphylia Lycaonia Cappadocia Cyprus III Európa Bosporus Scythia Thracia Macedónia Hellas Aege é Jon szigete valamennyie Creta Sicilia É. K é Dél-Halla Istria Pannónia Illyria Gallia Germania Hispania IV Afrika Egyptom Aethiopia Cyrenaica Zeugitana Tripolitana Carthago Numidia Mauretania Má a ókorba tudun letelepül zsidó nagymérték üldözéséről mel különöse görö é szí lakossá részérő forgot fenn legnagyob vol eze köz Sejeakiába rendezett mel bizonyár túlzot adato szerin 50,00 zsid életéb került leggonoszab indulat Traia császá vol zsidókkal akike távol vidékekr katona szolgálatr osztot be Másrész letelepedet zsidósá nemcsa meghonosodot ú hazájában hane polgár jogokho jutva csakhama nélkülözhetetlenn vál a adminisztrációban Egyptomban Syriába é Galliába mindenüt zsidó a adószedő a államhatalo részérő számo elismerésbe részesültek Mási jellemz körülmény hog provinciá zsidóság mindenüt kivéte nélkü földmívelésse é a ezze kapcsolato szőlészette foglalkozot err vonatkozóla m má összegyűjtöt adato állana rendelkezésre melyekbő megállapítható hog görö szigeteke csakúgy min Siciliában Hispániában Majorc szigete é Galliában ső Rajn menté i Róma Birodalo fennállás alat zsidó mé földmívelő voltak Ezenkívü csupá államhivatal töltötte be valamin mezőgazdaságga kapcsolato iparágakat p o bíbor-festésze megalapító volta Sziciliában Szíriába pedi üvegese stb Mindezekrő gazdaság viszonyokró kitűnőe tájékozta Geor Car korá elhal zürich egyetem taná Wirtschaftsgeschicht de Jude 190 c kitűn é úja nyújt munkája amel töb előítélete megdöntött zsid vallá Róma Birodalo fennállás alat religi licit aza elismer vallá volt valóságba azonba számo privilégiumo i élvezett Íg 1 városokba külö negyede ő magu alapítottá magukna ne kényszer elzártsá vol az min középko ghetto-jánál 2 Zsinagógáka építhettek aho rabszolgáka jo szerin felszabadítottak 3 önáll temetőket katakombáka építhettek Eze közü töb fennmaradt sírköve egyszerűe minde va hétág gyertya felirato nagyobbrész görö nyelvűek íg Magyarországo talál i 4 zsinagógák szen könyve é temető megsértésé törvényese megbüntették 5 szombato respektáltá munk aló felmentették Ehhe jóléthe képes hitközség éle i kialakul azo vezetői archisynagóguszna nevezték mí rabbi archónnak A utóbb kötelesség vol minde szombato prédikálni Mellett külö előimádkoz működött nőkne feltűn nag szerep vol zsinagóg vezetőségében sokszo találkozun vezetőnőkke görö é róma hitközségeknél Jeruzsále fennállásái od fizette önkénte adót maj sajá intézményei fenntartására Legfőb fórumna szellemiekbe é vallás ügyeikbe Tiberiasba székel pátriárchát Hille leszármazottjait tekintették E utóbbi a V száza elejéi elismerté é respektáltá róma hatóságok d azutá eltörölté méltóságot Adóu zsidóktó a u n fiscu judaicu - szedték fejenkén ké drachmát melye előb jeruzsálem Templomna küldtek zsidó sorsába dönt fordulato kereszténységnek min államvallásna felvétel idézt elő IV századba Constantinu császá zsidóellene törvényei maj Code Justinianu előkészítetté D.-ba él zsidósá később telje jogfosztását mel mindenekelőt abba jellemz tünetbe nyilvánult hog a addi államhivatal betölt zsidóka állásaiktó megfosztották zsid D történelm é kulturáli jelentőség szint felbecsülhetetlen d tudományo méltánylásba csa legújab idő kultúrtörténet kutatása részesítették szétszóródot zsidó volta a ókorba a isteneszm terjesztői úg is min keresztén hi els propagálói ő volta azok aki Bibliá é enne egés ethikájá megismertetté vilá népeivel görö filozófiá megmentetté a elenyészéstő é min kultúrközvetítő felbecsülhetetle szolgálato tette vilá össze népeinek Amiko küls körülménye ne gátoltá őket hatalma munká végezte a egyeteme kultúr szolgálatában Szerepü ne csa szorosa vet szellem kultúr teré vol ige nag jelentőségű D min Fran Oppenheime kutatása bizonyítják D zsidóság vol az amel romb dől Róm gazdaság hálózatána nyomá megteremtett Európába ma értelembe vet nemzetköz kereskedelme é kereskedelemme kapcsolato hitelüzletet szétszóródot zsidósá küls körülménye hatás alatt kényszer vándorlásába so népe megismer é töb nyelve beszólt bá helyzet többnyir súlyosa rosszab vol a autochtó népekénél kultúráj é haszno tevékenység biztosított egzisztenciáját Ahogya a éle kényszerűség szétszórt zsidóságot úg kapcsolt össz a írot ta é megóvt megsemmisüléstől hazátlansá ingadoz talajá vallásába marad fen zsidósá D.-ban Továbbiakr vonatkozóa l Kereszténysé é zsidósá viszony é Zsidó történet címszókat Irodalom Th Reinach Juif Dictionnaire de Antiquit u a. Texte d'Auteur Grecque e Romain 189 G Caro Wirtschaftsgeschicht de Jude 1 190 Schürer Di Gemeindeverfassun de Jude i Ro 187 u a. Geschicht de jüdische Volkes Zorn Históri Fisc Judaic 173 Levysohn D Judaeoru su Caesaribu Conditionibu e d legibu eo spectantibu Leyde 182 Hild,,Le Juif Rom devan l'Opinio Romain Revu de Étude Juive VIII IX Fränkel Di Diaspot zu Zei de zweite Tempel 185 u a. Di Jude unte de erste römische Kaiser 185 Friedländer Sittengeschicht Rom III kötet Willrich Jude un Grieche 188 A Berthelot Di Stellun de Israelite z de Fremde 189 Renan Le Apótres

11064.h

CÍMSZ Diaspo

SZÓCIK Diaspo gör sz szétszóródá héber gólu í neve zsi történel zsid szétszóródás görög-róm kultúrterülete me késő európ kereszté ázsia-afrik mohamed állam területé terje k Mintho zsid mindezek területek m jeruzsále Templ lerombolá álla önállós megszűné előt részb ped azut nagyo va kise számb lakt éln m napi ennélfog zsidókn különbö területek va letelepedés elhelyezkedés meghatározz történe felvilágosítá zsidókn különbö államokb va szociáli gazdasá jo viszonyairó mely kereszté államis megszületések fennforogt ame viszony késő különbö körülmény következtéb rossza irányb megváltozta el nagyo mérté elvándorl Palesztináb időszámít előt 58 évbe Ju királys ideiglen megszűnésév kezdődöt Ekk zsidós Mesopotámiáb helyezkede épp vagyonosa rés töb visszaköltözé ut ottmara valószínűl nagyo számb é ot mi Paleszti területé Í egé kaldea ma perz birodalm terület vo nagyszá zsidósá összekö kapcs tovább újraépíte jeruzsále Na Templ Szentír képezt Fokozódo Kelete főké Szíriáb Egyiptomb va letelepül görög-makedó térfoglal idej I századba előb hel Szeleuki Antiochusz ala kedvezőtl vo zsidós helyzet am Makkabeus szabadságharcá vezete 167 m Ptolemeus mind tekintetb respektált zsid vallá nemze szokása Alexandrián ebb korb jelentéke gazd zsidósá vol jeruzsále Templ lerombolásak zsid m egé görög-róm világb letelepedte í n csup említe részeke han Rómáb Szicíliáb i azonb mi önként letelepül vol mely kizáró nemzetgazdasá ok idézt el kénysze letelepít s Tit csász mű vol Templ elpusztítá Juda provinciá téte n idéz e az a köztudatb va ho zsidós hirtel szétszóródot Ig ugya ho na esemé megrázkódtat jelentéke e kivándorlá okozo nemze hitéle centr Jeruzsálemb eltolódo palesztin Jabn Szephori Caesareáb továb Alexandriá Antiochiáb na még Bar-Koch szabadságha leveré ut törté Hadri Trai császár alat Na Templ gyász rom dőlé egyébké kénysz nélk kivándorlás késztet vol zsidóka tulajdonképp nagymér deportálásokk kezdődöt me ezált települt tömeges e hel zsidó Ily vo Vespasian Tit fogo szállítmán Rómáb Ezek polgá j nélkü fogo zsidók mag zsidó ak régebb élt ot váltott m ez alapított egé Itál terület rendkív nagyszá zsi hitközségeke mely különös Dél-Itáliáb Szicíliáb volt eredetil népes csup X száz vé körü üldözés inkvizíc mia szűnt me Tudomásu v arró ho volt kényszerletelepülés i í Na Antioch Cyrenaicá Észak-Afri Phrygiá Lydiá telepíte 20 mesopotami zsidó Tiberi ped 4000- Szardín szigetér ah nagyo rés malár hábor következtéb elpusztul továb Hadri korinthos csator építésé Pellopponózoszo ma Hispán provinc közép rész telepíte ig nagyszá zsidóságo utób rendkív font zsidós történetébe me le későb spany zsidós alapj kényszerletelepül épp későb Tole vidék vo valamenn legen közö legkevés látsz valószínűtlenne ho vizigót kész talált Tuleitulá ame mon szeri zsi alapítá Provence el települ m Jeruzsále Templ fennállá idej történ M ke említenü ezekn font letelepülésekn történetén főforrásai Eze óriá szá felira mely Róm Birodal valamenn provinciájáb kiást í Pannón terület talált görög-héb felira zsi sírköve épp Pe közeléb egyko történelm geográfi filozófi író mi Josephu Phil Strab Senec Apostol Cselekedete egyházaty st Í teh n csod I száza Oracu Sibylli zsi szerző e ír zsidókró Mind orsz teng te v velü II 27 Thóodo Reina pári professzoro görög-róm vil zsidósá legkitűnő ismerőjén adatsze megállapítás alapj Róm Birodal fenállásán utol századáb követke provinciákb volt zsidó-telepe illetől községe melyekn neve szint tudju Ázsiába Palestin Transjordani Arabi Phoenici Coele-Syri Syri Mesopotami Babyloni Ela Parthi Hyrmani Medi Armeni I Kisázsi Pontu Bithyni Mysi Joni Lydi Cari Phrygi Lyci Fisid Pamphyli Lycaoni Cappadoci Cypru II Európ Bosporu Scythi Thraci Macedóni Hella Aeg Jo sziget valamennyi Cret Sicili É Dél-Hall Istri Pannóni Illyri Galli Germani Hispani I Afrik Egypto Aethiopi Cyrenaic Zeugitan Tripolitan Carthag Numidi Mauretani M ókorb tudu letelepü zsid nagymérté üldözésérő me különös gör sz lakoss részér forgo fen legnagyo vo ez kö Sejeakiáb rendezet me bizonyá túlzo adat szeri 50,0 zsi életé kerül leggonosza indula Trai csász vo zsidókka akik távo vidékek katon szolgálat oszto b Másrés letelepede zsidós nemcs meghonosodo hazájába han polgá jogokh jutv csakham nélkülözhetetlen vá adminisztrációba Egyptomba Syriáb Galliáb mindenü zsid adószed államhatal részér szám elismerésb részesülte Más jellem körülmén ho provinci zsidósá mindenü kivét nélk földmíveléss ezz kapcsolat szőlészett foglalkozo er vonatkozól m összegyűjtö adat állan rendelkezésr melyekb megállapíthat ho gör szigetek csakúg mi Siciliába Hispániába Major sziget Galliába s Raj ment Róm Birodal fennállá ala zsid m földmível volta Ezenkív csup államhivata töltött b valami mezőgazdaságg kapcsolat iparágaka bíbor-festész megalapít volt Sziciliába Szíriáb ped üveges st Mindezekr gazdasá viszonyokr kitűnő tájékozt Geo Ca kor elha züric egyete tan Wirtschaftsgeschich d Jud 19 kitű új nyúj munkáj ame tö előítélet megdöntöt zsi vall Róm Birodal fennállá ala relig lici az elisme vall vol valóságb azonb szám privilégium élvezet Í városokb kül negyed mag alapított magukn n kénysze elzárts vo a mi középk ghetto-jáná Zsinagógák építhette ah rabszolgák j szeri felszabadította önál temetőke katakombák építhette Ez köz tö fennmarad sírköv egyszerű mind v hétá gyerty felirat nagyobbrés gör nyelvűe í Magyarország talá zsinagógá sze könyv temet megsértés törvényes megbüntetté szombat respektált mun al felmentetté Ehh jóléth képe hitközsé él kialaku az vezető archisynagóguszn nevezté m rabb archónna utób kötelessé vo mind szombat prédikáln Mellet kül előimádko működöt nőkn feltű na szere vo zsinagó vezetőségébe soksz találkozu vezetőnőkk gör róm hitközségekné Jeruzsál fennállásá o fizett önként adó ma saj intézménye fenntartásár Legfő fórumn szellemiekb vallá ügyeikb Tiberiasb széke pátriárchá Hill leszármazottjai tekintetté utóbb száz elejé elismert respektált róm hatóságo azut eltörölt méltóságo Adó zsidókt fisc judaic szedté fejenké k drachmá mely elő jeruzsále Templomn küldte zsid sorsáb dön fordulat kereszténységne mi államvallásn felvéte idéz el I századb Constantin csász zsidóellen törvénye ma Cod Justinian előkészített D.-b é zsidós későb telj jogfosztásá me mindenekelő abb jellem tünetb nyilvánul ho add államhivata betöl zsidók állásaikt megfosztottá zsi történel kulturál jelentősé szin felbecsülhetetle tudomány méltánylásb cs legúja id kultúrtörténe kutatás részesítetté szétszóródo zsid volt ókorb istenesz terjesztő ú i mi kereszté h el propagáló volt azo ak Bibli enn egé ethikáj megismertett vil népeive gör filozófi megmentett elenyészést mi kultúrközvetít felbecsülhetetl szolgálat tett vil össz népeine Amik kül körülmény n gátolt őke hatalm munk végezt egyetem kultú szolgálatába Szerep n cs szoros ve szelle kultú ter vo ig na jelentőség mi Fra Oppenheim kutatás bizonyítjá zsidósá vo a ame rom dő Ró gazdasá hálózatán nyom megteremtet Európáb m értelemb ve nemzetkö kereskedelm kereskedelemm kapcsolat hitelüzlete szétszóródo zsidós kül körülmény hatá alat kénysze vándorlásáb s nép megisme tö nyelv beszól b helyze többnyi súlyos rossza vo autocht népekéné kultúrá haszn tevékenysé biztosítot egzisztenciájá Ahogy él kényszerűsé szétszór zsidóságo ú kapcsol öss íro t megóv megsemmisüléstő hazátlans ingado talaj vallásáb mara fe zsidós D.-ba Továbbiak vonatkozó Kereszténys zsidós viszon Zsid történe címszóka Irodalo T Reinac Jui Dictionnair d Antiqui a Text d'Auteu Grecqu Romai 18 Car Wirtschaftsgeschich d Jud 19 Schüre D Gemeindeverfassu d Jud R 18 a Geschich d jüdisch Volke Zor Histór Fis Judai 17 Levysoh Judaeor s Caesarib Conditionib legib e spectantib Leyd 18 Hild,,L Jui Ro deva l'Opini Romai Rev d Étud Juiv VII I Fränke D Diaspo z Ze d zweit Tempe 18 a D Jud unt d erst römisch Kaise 18 Friedlände Sittengeschich Ro II köte Willric Jud u Griech 18 Berthelo D Stellu d Israelit d Fremd 18 Rena L Apótre

11064.

CÍMS Diasp

SZÓCI Diasp gö s szétszóród hébe gól nev zs történe zsi szétszóródá görög-ró kultúrterület m kés euró kereszt ázsia-afri mohame álla terület terj Minth zsi mindeze területe jeruzsál Temp lerombol áll önálló megszűn elő rész pe azu nagy v kis szám lak él nap ennélfo zsidók különb területe v letelepedé elhelyezkedé meghatároz történ felvilágosít zsidók különb államok v szociál gazdas j viszonyair mel kereszt állami megszületése fennforog am viszon kés különb körülmén következté rossz irány megváltozt e nagy mért elvándor Palesztiná időszámí elő 5 évb J király ideigle megszűnésé kezdődö Ek zsidó Mesopotámiá helyezked ép vagyonos ré tö visszaköltöz u ottmar valószínű nagy szám o m Paleszt terület eg kalde m per birodal terüle v nagysz zsidós összek kapc továb újraépít jeruzsál N Temp Szentí képez Fokozód Kelet fők Szíriá Egyiptom v letelepü görög-maked térfogla ide századb elő he Szeleuk Antiochus al kedvezőt v zsidó helyze a Makkabeu szabadságharc vezet 16 Ptolemeu min tekintet respektál zsi vall nemz szokás Alexandriá eb kor jelenték gaz zsidós vo jeruzsál Temp lerombolása zsi eg görög-ró világ letelepedt csu említ részek ha Rómá Szicíliá azon m önkén letelepü vo mel kizár nemzetgazdas o idéz e kénysz letelepí Ti csás m vo Temp elpusztít Jud provinci tét idé a köztudat v h zsidó hirte szétszóródo I ugy h n esem megrázkódta jelenték kivándorl okoz nemz hitél cent Jeruzsálem eltolód paleszti Jab Szephor Caesareá tová Alexandri Antiochiá n mé Bar-Koc szabadságh lever u tört Hadr Tra császá ala N Temp gyás ro dől egyébk kénys nél kivándorlá készte vo zsidók tulajdonkép nagymé deportálások kezdődö m ezál települ tömege he zsid Il v Vespasia Ti fog szállítmá Rómá Eze polg nélk fog zsidó ma zsid a régeb él o váltot e alapítot eg Itá terüle rendkí nagysz zs hitközségek mel különö Dél-Itáliá Szicíliá vol eredeti népe csu szá v kör üldözé inkvizí mi szűn m Tudomás arr h vol kényszerletelepülé N Antioc Cyrenaic Észak-Afr Phrygi Lydi telepít 2 mesopotam zsid Tiber pe 4000 Szardí szigeté a nagy ré malá hábo következté elpusztu tová Hadr korintho csato építés Pellopponózosz m Hispá provin közé rés telepít i nagysz zsidóság utó rendkí fon zsidó történetéb m l késő span zsidó alap kényszerletelepü ép késő Tol vidé v valamen lege köz legkevé láts valószínűtlenn h vizigó kés talál Tuleitul am mo szer zs alapít Provenc e telepü Jeruzsál Temp fennáll ide törté k említen ezek fon letelepülések történeté főforrása Ez óri sz felir mel Ró Biroda valamen provinciájá kiás Pannó terüle talál görög-hé felir zs sírköv ép P közelé egyk történel geográf filozóf ír m Joseph Phi Stra Sene Aposto Cselekedet egyházat s te cso száz Orac Sibyll zs szerz í zsidókr Min ors ten t vel I 2 Thóod Rein pár professzor görög-ró vi zsidós legkitűn ismerőjé adatsz megállapítá alap Ró Biroda fenállásá uto századá követk provinciák vol zsidó-telep illető község melyek nev szin tudj Ázsiáb Palesti Transjordan Arab Phoenic Coele-Syr Syr Mesopotam Babylon El Parth Hyrman Med Armen Kisázs Pont Bithyn Mys Jon Lyd Car Phryg Lyc Fisi Pamphyl Lycaon Cappadoc Cypr I Euró Bospor Scyth Thrac Macedón Hell Ae J szige valamenny Cre Sicil Dél-Hal Istr Pannón Illyr Gall German Hispan Afri Egypt Aethiop Cyrenai Zeugita Tripolita Cartha Numid Mauretan ókor tud letelep zsi nagymért üldözésér m különö gö s lakos részé forg fe legnagy v e k Sejeakiá rendeze m bizony túlz ada szer 50, zs élet kerü leggonosz indul Tra csás v zsidókk aki táv vidéke kato szolgála oszt Másré leteleped zsidó nemc meghonosod hazájáb ha polg jogok jut csakha nélkülözhetetle v adminisztrációb Egyptomb Syriá Galliá minden zsi adósze államhata részé szá elismerés részesült Má jelle körülmé h provinc zsidós minden kivé nél földmívelés ez kapcsola szőlészet foglalkoz e vonatkozó összegyűjt ada álla rendelkezés melyek megállapítha h gö szigete csakú m Siciliáb Hispániáb Majo szige Galliáb Ra men Ró Biroda fennáll al zsi földmíve volt Ezenkí csu államhivat töltöt valam mezőgazdaság kapcsola iparágak bíbor-festés megalapí vol Sziciliáb Szíriá pe üvege s Mindezek gazdas viszonyok kitűn tájékoz Ge C ko elh züri egyet ta Wirtschaftsgeschic Ju 1 kit ú nyú munká am t előítéle megdöntö zs val Ró Biroda fennáll al reli lic a elism val vo valóság azon szá privilégiu élveze városok kü negye ma alapítot maguk kénysz elzárt v m közép ghetto-ján Zsinagógá építhett a rabszolgá szer felszabadított öná temetők katakombá építhett E kö t fennmara sírkö egyszer min hét gyert felira nagyobbré gö nyelvű Magyarorszá tal zsinagóg sz köny teme megsérté törvénye megbüntett szomba respektál mu a felmentett Eh jólét kép hitközs é kialak a vezet archisynagógusz nevezt rab archónn utó köteless v min szomba prédikál Melle kü előimádk működö nők felt n szer v zsinag vezetőségéb soks találkoz vezetőnők gö ró hitközségekn Jeruzsá fennállás fizet önkén ad m sa intézmény fenntartásá Legf fórum szellemiek vall ügyeik Tiberias szék pátriárch Hil leszármazottja tekintett utób szá elej elismer respektál ró hatóság azu eltöröl méltóság Ad zsidók fis judai szedt fejenk drachm mel el jeruzsál Templom küldt zsi sorsá dö fordula kereszténységn m államvallás felvét idé e század Constanti csás zsidóelle törvény m Co Justinia előkészítet D.- zsidó késő tel jogfosztás m mindenekel ab jelle tünet nyilvánu h ad államhivat betö zsidó állásaik megfosztott zs történe kulturá jelentős szi felbecsülhetetl tudomán méltánylás c legúj i kultúrtörtén kutatá részesített szétszóród zsi vol ókor istenes terjeszt m kereszt e propagál vol az a Bibl en eg ethiká megismertet vi népeiv gö filozóf megmentet elenyészés m kultúrközvetí felbecsülhetet szolgála tet vi öss népein Ami kü körülmén gátol ők hatal mun végez egyete kult szolgálatáb Szere c szoro v szell kult te v i n jelentősé m Fr Oppenhei kutatá bizonyítj zsidós v am ro d R gazdas hálózatá nyo megteremte Európá értelem v nemzetk kereskedel kereskedelem kapcsola hitelüzlet szétszóród zsidó kü körülmén hat ala kénysz vándorlásá né megism t nyel beszó helyz többny súlyo rossz v autoch népekén kultúr hasz tevékenys biztosíto egzisztenciáj Ahog é kényszerűs szétszó zsidóság kapcso ös ír megó megsemmisülést hazátlan ingad tala vallásá mar f zsidó D.-b Továbbia vonatkoz Keresztény zsidó viszo Zsi történ címszók Irodal Reina Ju Dictionnai Antiqu Tex d'Aute Grecq Roma 1 Ca Wirtschaftsgeschic Ju 1 Schür Gemeindeverfass Ju 1 Geschic jüdisc Volk Zo Histó Fi Juda 1 Levyso Judaeo Caesari Conditioni legi spectanti Ley 1 Hild,, Ju R dev l'Opin Roma Re Étu Jui VI Fränk Diasp Z zwei Temp 1 Ju un ers römisc Kais 1 Friedländ Sittengeschic R I köt Willri Ju Griec 1 Berthel Stell Israeli Frem 1 Ren Apótr

11064

CÍM Dias

SZÓC Dias g szétszóró héb gó ne z történ zs szétszóród görög-r kultúrterüle ké eur keresz ázsia-afr moham áll terüle ter Mint zs mindez terület jeruzsá Tem lerombo ál önáll megszű el rés p az nag ki szá la é na ennélf zsidó külön terület leteleped elhelyezked meghatáro törté felvilágosí zsidó külön államo szociá gazda viszonyai me keresz állam megszületés fennforo a viszo ké külön körülmé következt ross irán megváltoz nag mér elvándo Palesztin időszám el év királ ideigl megszűnés kezdőd E zsid Mesopotámi helyezke é vagyono r t visszaköltö ottma valószín nag szá Palesz terüle e kald pe biroda terül nagys zsidó össze kap tová újraépí jeruzsá Tem Szent képe Fokozó Kele fő Szíri Egyipto letelep görög-make térfogl id század el h Szeleu Antiochu a kedvező zsid helyz Makkabe szabadsághar veze 1 Ptoleme mi tekinte respektá zs val nem szoká Alexandri e ko jelenté ga zsidó v jeruzsá Tem lerombolás zs e görög-r vilá leteleped cs emlí része h Róm Szicíli azo önké letelep v me kizá nemzetgazda idé kénys letelep T csá v Tem elpusztí Ju provinc té id köztuda zsid hirt szétszóród ug ese megrázkódt jelenté kivándor oko nem hité cen Jeruzsále eltoló paleszt Ja Szepho Caesare tov Alexandr Antiochi m Bar-Ko szabadság leve tör Had Tr csász al Tem gyá r dő egyéb kény né kivándorl készt v zsidó tulajdonké nagym deportáláso kezdőd ezá telepü tömeg h zsi I Vespasi T fo szállítm Róm Ez pol nél fo zsid m zsi rége é válto alapíto e It terül rendk nagys z hitközsége me külön Dél-Itáli Szicíli vo eredet nép cs sz kö üldöz inkviz m szű Tudomá ar vo kényszerletelepül Antio Cyrenai Észak-Af Phryg Lyd telepí mesopota zsi Tibe p 400 Szard sziget nag r mal háb következt elpuszt tov Had korinth csat építé Pellopponózos Hisp provi köz ré telepí nagys zsidósá ut rendk fo zsid történeté kés spa zsid ala kényszerletelep é kés To vid valame leg kö legkev lát valószínűtlen vizig ké talá Tuleitu a m sze z alapí Proven telep Jeruzsá Tem fennál id tört említe eze fo letelepülése történet főforrás E ór s feli me R Birod valame provinciáj kiá Pann terül talá görög-h feli z sírkö é közel egy történe geográ filozó í Josep Ph Str Sen Apost Cselekede egyháza t cs szá Ora Sibyl z szer zsidók Mi or te ve Thóo Rei pá professzo görög-r v zsidó legkitű ismerőj adats megállapít ala R Birod fenállás ut század követ provinciá vo zsidó-tele illet közsé melye ne szi tud Ázsiá Palest Transjorda Ara Phoeni Coele-Sy Sy Mesopota Babylo E Part Hyrma Me Arme Kisáz Pon Bithy My Jo Ly Ca Phry Ly Fis Pamphy Lycao Cappado Cyp Eur Bospo Scyt Thra Macedó Hel A szig valamenn Cr Sici Dél-Ha Ist Pannó Illy Gal Germa Hispa Afr Egyp Aethio Cyrena Zeugit Tripolit Carth Numi Maureta óko tu letele zs nagymér üldözésé külön g lako rész for f legnag Sejeaki rendez bizon túl ad sze 50 z éle ker leggonos indu Tr csá zsidók ak tá vidék kat szolgál osz Másr letelepe zsid nem meghonoso hazájá h pol jogo ju csakh nélkülözhetetl adminisztráció Egyptom Syri Galli minde zs adósz államhat rész sz elismeré részesül M jell körülm provin zsidó minde kiv né földmívelé e kapcsol szőlésze foglalko vonatkoz összegyűj ad áll rendelkezé melye megállapíth g sziget csak Siciliá Hispániá Maj szig Galliá R me R Birod fennál a zs földmív vol Ezenk cs államhiva töltö vala mezőgazdasá kapcsol iparága bíbor-festé megalap vo Sziciliá Szíri p üveg Mindeze gazda viszonyo kitű tájéko G k el zür egye t Wirtschaftsgeschi J ki ny munk a előítél megdönt z va R Birod fennál a rel li elis va v valósá azo sz privilégi élvez városo k negy m alapíto magu kénys elzár közé ghetto-já Zsinagóg építhet rabszolg sze felszabadítot ön temető katakomb építhet k fennmar sírk egysze mi hé gyer felir nagyobbr g nyelv Magyarorsz ta zsinagó s kön tem megsért törvény megbüntet szomb respektá m felmentet E jólé ké hitköz kiala veze archisynagógus nevez ra archón ut köteles mi szomb prédiká Mell k előimád működ nő fel sze zsina vezetőségé sok találko vezetőnő g r hitközségek Jeruzs fennállá fize önké a s intézmén fenntartás Leg fóru szellemie val ügyei Tiberia szé pátriárc Hi leszármazottj tekintet utó sz ele elisme respektá r hatósá az eltörö méltósá A zsidó fi juda szed fejen drach me e jeruzsá Templo küld zs sors d fordul kereszténység államvallá felvé id száza Constant csá zsidóell törvén C Justini előkészíte D. zsid kés te jogfosztá mindeneke a jell tüne nyilván a államhiva bet zsid állásai megfosztot z történ kultur jelentő sz felbecsülhetet tudomá méltánylá legú kultúrtörté kutat részesítet szétszóró zs vo óko istene terjesz keresz propagá vo a Bib e e ethik megismerte v népei g filozó megmente elenyészé kultúrközvet felbecsülhete szolgál te v ös népei Am k körülmé gáto ő hata mu vége egyet kul szolgálatá Szer szor szel kul t jelentős F Oppenhe kutat bizonyít zsidó a r gazda hálózat ny megteremt Európ értele nemzet kereskede kereskedele kapcsol hitelüzle szétszóró zsid k körülmé ha al kénys vándorlás n megis nye besz hely többn súly ross autoc népeké kultú has tevékeny biztosít egzisztenciá Aho kényszerű szétsz zsidósá kapcs ö í meg megsemmisülés hazátla inga tal vallás ma zsid D.- További vonatko Keresztén zsid visz Zs törté címszó Iroda Rein J Dictionna Antiq Te d'Aut Grec Rom C Wirtschaftsgeschi J Schü Gemeindeverfas J Geschi jüdis Vol Z Hist F Jud Levys Judae Caesar Condition leg spectant Le Hild, J de l'Opi Rom R Ét Ju V Frän Dias zwe Tem J u er römis Kai Friedlän Sittengeschi kö Willr J Grie Berthe Stel Israel Fre Re Apót

1106

CÍ Dia

SZÓ Dia szétszór hé g n törté z szétszóró görög- kultúrterül k eu keres ázsia-af moha ál terül te Min z minde terüle jeruzs Te leromb á önál megsz e ré a na k sz l n ennél zsid külö terüle letelepe elhelyezke meghatár tört felvilágos zsid külö állam szoci gazd viszonya m keres álla megszületé fennfor visz k külö körülm következ ros irá megválto na mé elvánd Paleszti időszá e é kirá ideig megszűné kezdő zsi Mesopotám helyezk vagyon visszakölt ottm valószí na sz Pales terül kal p birod terü nagy zsid össz ka tov újraép jeruzs Te Szen kép Fokoz Kel f Szír Egyipt letele görög-mak térfog i száza e Szele Antioch kedvez zsi hely Makkab szabadságha vez Ptolem m tekint respekt z va ne szok Alexandr k jelent g zsid jeruzs Te lerombolá z görög- vil letelepe c eml rész Ró Szicíl az önk letele m kiz nemzetgazd id kény letele cs Te elpuszt J provin t i köztud zsi hir szétszóró u es megrázkód jelent kivándo ok ne hit ce Jeruzsál eltol palesz J Szeph Caesar to Alexand Antioch Bar-K szabadsá lev tö Ha T csás a Te gy d egyé kén n kivándor kész zsid tulajdonk nagy deportálás kezdő ez telep töme zs Vespas f szállít Ró E po né f zsi zs rég vált alapít I terü rend nagy hitközség m külö Dél-Itál Szicíl v erede né c s k üldö inkvi sz Tudom a v kényszerletelepü Anti Cyrena Észak-A Phry Ly telep mesopot zs Tib 40 Szar szige na ma há következ elpusz to Ha korint csa épít Pellopponózo His prov kö r telep nagy zsidós u rend f zsi történet ké sp zsi al kényszerletele ké T vi valam le k legke lá valószínűtle vizi k tal Tuleit sz alap Prove tele Jeruzs Te fenná i tör említ ez f letelepülés történe főforrá ó fel m Biro valam provinciá ki Pan terü tal görög- fel sírk köze eg történ geogr filoz Jose P St Se Apos Cseleked egyház c sz Or Siby sze zsidó M o t v Thó Re p professz görög- zsid legkit ismerő adat megállapí al Biro fenállá u száza köve provinci v zsidó-tel ille közs mely n sz tu Ázsi Pales Transjord Ar Phoen Coele-S S Mesopot Babyl Par Hyrm M Arm Kisá Po Bith M J L C Phr L Fi Pamph Lyca Cappad Cy Eu Bosp Scy Thr Maced He szi valamen C Sic Dél-H Is Pann Ill Ga Germ Hisp Af Egy Aethi Cyren Zeugi Tripoli Cart Num Mauret ók t letel z nagymé üldözés külö lak rés fo legna Sejeak rende bizo tú a sz 5 él ke leggono ind T cs zsidó a t vidé ka szolgá os Más letelep zsi ne meghonos hazáj po jog j csak nélkülözhetet adminisztráci Egypto Syr Gall mind z adós államha rés s elismer részesü jel körül provi zsid mind ki n földmível kapcso szőlész foglalk vonatko összegyű a ál rendelkez mely megállapít szige csa Sicili Hispáni Ma szi Galli m Biro fenná z földmí vo Ezen c államhiv tölt val mezőgazdas kapcso iparág bíbor-fest megala v Szicili Szír üve Mindez gazd viszony kit tájék e zü egy Wirtschaftsgesch k n mun előíté megdön v Biro fenná re l eli v valós az s privilég élve város neg alapít mag kény elzá köz ghetto-j Zsinagó építhe rabszol sz felszabadíto ö temet katakom építhe fennma sír egysz m h gye feli nagyobb nyel Magyarors t zsinag kö te megsér törvén megbünte szom respekt felmente jól k hitkö kial vez archisynagógu neve r archó u kötele m szom prédik Mel előimá műkö n fe sz zsin vezetőség so találk vezetőn hitközsége Jeruz fennáll fiz önk intézmé fenntartá Le fór szellemi va ügye Tiberi sz pátriár H leszármazott tekinte ut s el elism respekt hatós a eltör méltós zsid f jud sze feje drac m jeruzs Templ kül z sor fordu kereszténysé államvall felv i száz Constan cs zsidóel törvé Justin előkészít D zsi ké t jogfoszt mindenek jel tün nyilvá államhiv be zsi állása megfoszto törté kultu jelent s felbecsülhete tudom méltányl leg kultúrtört kuta részesíte szétszór z v ók isten terjes keres propag v Bi ethi megismert népe filoz megment elenyész kultúrközve felbecsülhet szolgá t ö népe A körülm gát hat m vég egye ku szolgálat Sze szo sze ku jelentő Oppenh kuta bizonyí zsid gazd hálóza n megterem Euró értel nemze keresked kereskedel kapcso hitelüzl szétszór zsi körülm h a kény vándorlá megi ny bes hel több súl ros auto népek kult ha tevéken biztosí egzisztenci Ah kényszer széts zsidós kapc me megsemmisülé hazátl ing ta vallá m zsi D. Tovább vonatk Kereszté zsi vis Z tört címsz Irod Rei Dictionn Anti T d'Au Gre Ro Wirtschaftsgesch Sch Gemeindeverfa Gesch jüdi Vo His Ju Levy Juda Caesa Conditio le spectan L Hild d l'Op Ro É J Frä Dia zw Te e römi Ka Friedlä Sittengesch k Will Gri Berth Ste Israe Fr R Apó