11079.htm

CÍMSZÓ: Diósy

SZEMÉLYNÉV: Diósy Márton

SZÓCIKK: "D. Márton, hírlapíró, szül. 1818., megh. Londonban 1892 márc. 21. A szabadságharc alatt Kossuth Lajos titkára volt, de mint hírlapíró már előbb szerepelt. Cikkei 1845-46. a Honderű, Pesti Divatlap c. folyóiratokban jelentek meg. A szabadságharc után emigrált és Londonban volt borkereskedő, de hazai vonatkozásait sohasem szüntette be. A Gazdasági Lapok 1861 -69-i évfolyamaiban cikkei jelentek meg, amelyekben D. az angol-magyar gazdasági vonatkozások intenzív ápolását propagálta. E sorozatok címe: A magyar borkereskedésről Londonban; A magyar borüzlet Angliában. Ezen kívül a Vasárnapi Újság és más lapokba is irt. Egy színdarabját Vén arszlán és fia címen a Nemzeti Színházban adták elő 1844. Ugyancsak D. fordításában adta elő a Nemzeti Színház először a Don Cesar de Bazan c. darabot, melyet 1927. újítottak fel. D. fordítása a Nemzeti Színház könyvtárában jelent meg először. Azonkívül szerkesztette az Első Magyar Zsidó Naptár-t 1848-ban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1079. címszó a lexikon => 203. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11079.htm

CÍMSZÓ: Diósy

SZEMÉLYNÉV: Diósy Márton

SZÓCIKK: D. Márton, hírlapíró, szül. 1818., megh. Londonban 1892 márc. 21. A szabadságharc alatt Kossuth Lajos titkára volt, de mint hírlapíró már előbb szerepelt. Cikkei 1845-46. a Honderű, Pesti Divatlap c. folyóiratokban jelentek meg. A szabadságharc után emigrált és Londonban volt borkereskedő, de hazai vonatkozásait sohasem szüntette be. A Gazdasági Lapok 1861 -69-i évfolyamaiban cikkei jelentek meg, amelyekben D. az angol-magyar gazdasági vonatkozások intenzív ápolását propagálta. E sorozatok címe: A magyar borkereskedésről Londonban; A magyar borüzlet Angliában. Ezen kívül a Vasárnapi Újság és más lapokba is irt. Egy színdarabját Vén arszlán és fia címen a Nemzeti Színházban adták elő 1844. Ugyancsak D. fordításában adta elő a Nemzeti Színház először a Don Cesar de Bazan c. darabot, melyet 1927. újítottak fel. D. fordítása a Nemzeti Színház könyvtárában jelent meg először. Azonkívül szerkesztette az Első Magyar Zsidó Naptár-t 1848-ban.

11079.ht

CÍMSZÓ Diós

SZEMÉLYNÉV Diós Márto

SZÓCIKK D Márton hírlapíró szül 1818. megh Londonba 189 márc 21 szabadsághar alat Kossut Lajo titkár volt d min hírlapír má előb szerepelt Cikke 1845-46 Honderű Pest Divatla c folyóiratokba jelente meg szabadsághar utá emigrál é Londonba vol borkereskedő d haza vonatkozásai sohase szüntett be Gazdaság Lapo 186 -69- évfolyamaiba cikke jelente meg amelyekbe D a angol-magya gazdaság vonatkozáso intenzí ápolásá propagálta sorozato címe magya borkereskedésrő Londonban magya borüzle Angliában Eze kívü Vasárnap Újsá é má lapokb i irt Eg színdarabjá Vé arszlá é fi címe Nemzet Színházba adtá el 1844 Ugyancsa D fordításába adt el Nemzet Színhá előszö Do Cesa d Baza c darabot melye 1927 újította fel D fordítás Nemzet Színhá könyvtárába jelen me először Azonkívü szerkesztett a Els Magya Zsid Naptár- 1848-ban

11079.h

CÍMSZ Dió

SZEMÉLYNÉ Dió Márt

SZÓCIK Márto hírlapír szü 1818 meg Londonb 18 már 2 szabadságha ala Kossu Laj titká vol mi hírlapí m elő szerepel Cikk 1845-4 Honder Pes Divatl folyóiratokb jelent me szabadságha ut emigrá Londonb vo borkeresked haz vonatkozása sohas szüntet b Gazdasá Lap 18 -69 évfolyamaib cikk jelent me amelyekb angol-magy gazdasá vonatkozás intenz ápolás propagált sorozat cím magy borkereskedésr Londonba magy borüzl Angliába Ez kív Vasárna Újs m lapok ir E színdarabj V arszl f cím Nemze Színházb adt e 184 Ugyancs fordításáb ad e Nemze Szính elősz D Ces Baz darabo mely 192 újított fe fordítá Nemze Szính könyvtáráb jele m előszö Azonkív szerkesztet El Magy Zsi Naptár 1848-ba

11079.

CÍMS Di

SZEMÉLYN Di Már

SZÓCI Márt hírlapí sz 181 me London 1 má szabadságh al Koss La titk vo m hírlap el szerepe Cik 1845- Honde Pe Divat folyóiratok jelen m szabadságh u emigr London v borkereske ha vonatkozás soha szünte Gazdas La 1 -6 évfolyamai cik jelen m amelyek angol-mag gazdas vonatkozá inten ápolá propagál soroza cí mag borkereskedés Londonb mag borüz Angliáb E kí Vasárn Új lapo i színdarab arsz cí Nemz Színház ad 18 Ugyanc fordításá a Nemz Szín elős Ce Ba darab mel 19 újítot f fordít Nemz Szín könyvtárá jel elősz Azonkí szerkeszte E Mag Zs Naptá 1848-b

11079

CÍM D

SZEMÉLY D Má

SZÓC Már hírlap s 18 m Londo m szabadság a Kos L tit v hírla e szerep Ci 1845 Hond P Diva folyóirato jele szabadság emig Londo borkeresk h vonatkozá soh szünt Gazda L - évfolyama ci jele amelye angol-ma gazda vonatkoz inte ápol propagá soroz c ma borkereskedé London ma borü Angliá k Vasár Ú lap színdara ars c Nem Színhá a 1 Ugyan fordítás Nem Szí elő C B dara me 1 újíto fordí Nem Szí könyvtár je elős Azonk szerkeszt Ma Z Napt 1848-

1107SZEMÉL M

SZÓ Má hírla 1 Lond szabadsá Ko ti hírl szere C 184 Hon Div folyóirat jel szabadsá emi Lond borkeres vonatkoz so szün Gazd évfolyam c jel amely angol-m gazd vonatko int ápo propag soro m borkeresked Londo m bor Angli Vasá la színdar ar Ne Szính Ugya fordítá Ne Sz el dar m újít ford Ne Sz könyvtá j elő Azon szerkesz M Nap 1848