11082.htm

CÍMSZÓ: Ditrói

SZEMÉLYNÉV: Ditrói Mór

SZÓCIKK: D. Mór*, színházigazgató, szül. Kolozsváron 1851. Igen jelentékeny érdemei vannak a magyarországi színművészet fejlesztése körül. 1887-1896. a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója volt. 1896-ban az újonnan megalakult Vígszínház igazgatója lett. Rövid idő alatt kiváló színészgárdát nevelt az ország minden részéből szerződtetett művészekből és megteremtette a Vígszínháznak hagyományossá vált külön játékstílusát. 1917-ben eltávozott a Vígszínháztól. A budapesti Renaissance Színháznak fennállása első évében művészeti igazgatója volt. Több esztendeig mint elnök az Orsz. Színészegyesület ügyeit vezette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1082. címszó a lexikon => 203. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11082.htm

CÍMSZÓ: Ditrói

SZEMÉLYNÉV: Ditrói Mór

SZÓCIKK: D. Mór*, színházigazgató, szül. Kolozsváron 1851. Igen jelentékeny érdemei vannak a magyarországi színművészet fejlesztése körül. 1887-1896. a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója volt. 1896-ban az újonnan megalakult Vígszínház igazgatója lett. Rövid idő alatt kiváló színészgárdát nevelt az ország minden részéből szerződtetett művészekből és megteremtette a Vígszínháznak hagyományossá vált külön játékstílusát. 1917-ben eltávozott a Vígszínháztól. A budapesti Renaissance Színháznak fennállása első évében művészeti igazgatója volt. Több esztendeig mint elnök az Orsz. Színészegyesület ügyeit vezette.

11082.ht

CÍMSZÓ Ditró

SZEMÉLYNÉV Ditró Mó

SZÓCIKK D Mór* színházigazgató szül Kolozsváro 1851 Ige jelentéken érdeme vanna magyarország színművésze fejlesztés körül 1887-1896 kolozsvár Nemzet Színhá igazgatój volt 1896-ba a újonna megalakul Vígszínhá igazgatój lett Rövi id alat kivál színészgárdá nevel a orszá minde részébő szerződtetet művészekbő é megteremtett Vígszínházna hagyományoss vál külö játékstílusát 1917-be eltávozot Vígszínháztól budapest Renaissanc Színházna fennállás els évébe művészet igazgatój volt Töb esztendei min elnö a Orsz Színészegyesüle ügyei vezette

11082.h

CÍMSZ Ditr

SZEMÉLYNÉ Ditr M

SZÓCIK Mór színházigazgat szü Kolozsvár 185 Ig jelentéke érdem vann magyarorszá színművész fejleszté körü 1887-189 kolozsvá Nemze Szính igazgató vol 1896-b újonn megalaku Vígszính igazgató let Röv i ala kivá színészgárd neve orsz mind részéb szerződtete művészekb megteremtet Vígszínházn hagyományos vá kül játékstílusá 1917-b eltávozo Vígszínháztó budapes Renaissan Színházn fennállá el évéb művésze igazgató vol Tö esztende mi eln Ors Színészegyesül ügye vezett

11082.

CÍMS Dit

SZEMÉLYN Dit

SZÓCI Mó színházigazga sz Kolozsvá 18 I jelenték érde van magyarorsz színművés fejleszt kör 1887-18 kolozsv Nemz Szín igazgat vo 1896- újon megalak Vígszín igazgat le Rö al kiv színészgár nev ors min részé szerződtet művészek megteremte Vígszínház hagyományo v kü játékstílus 1917- eltávoz Vígszínházt budape Renaissa Színház fennáll e évé művész igazgat vo T esztend m el Or Színészegyesü ügy vezet

11082

CÍM Di

SZEMÉLY Di

SZÓC M színházigazg s Kolozsv 1 jelenté érd va magyarors színművé fejlesz kö 1887-1 kolozs Nem Szí igazga v 1896 újo megala Vígszí igazga l R a ki színészgá ne or mi rész szerződte művésze megteremt Vígszínhá hagyomány k játékstílu 1917 eltávo Vígszínház budap Renaiss Színhá fennál év művés igazga v eszten e O Színészegyes üg veze

1108

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ színházigaz Kolozs jelent ér v magyaror színműv fejles k 1887- koloz Ne Sz igazg 189 új megal Vígsz igazg k színészg n o m rés szerződt művész megterem Vígszính hagyomán játékstíl 191 eltáv Vígszínhá buda Renais Szính fenná é művé igazg eszte Színészegye ü vez