11084.htm

CÍMSZÓ: Doctor

SZEMÉLYNÉV: Doctor Albert

SZÓCIKK: Doctor Albert, festő és fényképész, szül. Pilsenben 1818., (az irodalomban születési évéül 1825 (?), helyéül pedig Pest szerepel) rnegh. Budapesten 1888. Tanulmányait a bécsi Képzőművészeti Akadémián végezte, majd Pestre jött, hol Landau Lénárd rajziskolájában tanított és arcképfestéssel foglalkozott. 1846 és 1854 között csaknem minden évben kiállított a pesti Műegylet kiállításain főleg vízfestésű arcképeket, az 1852. kiállításon pedig egy életképe (Játszó gyermekek) volt látható. Arcképei közül igen ismert Guyon tábornok képmása, mely kőnyomatban is megjelent. Az Ernst Múzeum 1913. Magyar Biedermeier-Művészet kiállításán 3 vízfestésű arcképével szerepelt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1084. címszó a lexikon => 203. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11084.htm

CÍMSZÓ: Doctor

SZEMÉLYNÉV: Doctor Albert

SZÓCIKK: Doctor Albert, festő és fényképész, szül. Pilsenben 1818., az irodalomban születési évéül 1825 ? , helyéül pedig Pest szerepel rnegh. Budapesten 1888. Tanulmányait a bécsi Képzőművészeti Akadémián végezte, majd Pestre jött, hol Landau Lénárd rajziskolájában tanított és arcképfestéssel foglalkozott. 1846 és 1854 között csaknem minden évben kiállított a pesti Műegylet kiállításain főleg vízfestésű arcképeket, az 1852. kiállításon pedig egy életképe Játszó gyermekek volt látható. Arcképei közül igen ismert Guyon tábornok képmása, mely kőnyomatban is megjelent. Az Ernst Múzeum 1913. Magyar Biedermeier-Művészet kiállításán 3 vízfestésű arcképével szerepelt.

11084.ht

CÍMSZÓ Docto

SZEMÉLYNÉV Docto Alber

SZÓCIKK Docto Albert fest é fényképész szül Pilsenbe 1818. a irodalomba születés évéü 182 helyéü pedi Pes szerepe rnegh Budapeste 1888 Tanulmányai bécs Képzőművészet Akadémiá végezte maj Pestr jött ho Landa Lénár rajziskolájába tanítot é arcképfestésse foglalkozott 184 é 185 közöt csakne minde évbe kiállítot pest Műegyle kiállításai főle vízfestés arcképeket a 1852 kiállításo pedi eg életkép Játsz gyermeke vol látható Arcképe közü ige ismer Guyo táborno képmása mel kőnyomatba i megjelent A Erns Múzeu 1913 Magya Biedermeier-Művésze kiállításá vízfestés arcképéve szerepelt

11084.h

CÍMSZ Doct

SZEMÉLYNÉ Doct Albe

SZÓCIK Doct Alber fes fényképés szü Pilsenb 1818 irodalomb születé évé 18 helyé ped Pe szerep rneg Budapest 188 Tanulmánya béc Képzőművésze Akadémi végezt ma Pest jöt h Land Léná rajziskolájáb taníto arcképfestéss foglalkozot 18 18 közö csakn mind évb kiállíto pes Műegyl kiállítása fől vízfesté arcképeke 185 kiállítás ped e életké Játs gyermek vo láthat Arckép köz ig isme Guy táborn képmás me kőnyomatb megjelen Ern Múze 191 Magy Biedermeier-Művész kiállítás vízfesté arcképév szerepel

11084.

CÍMS Doc

SZEMÉLYN Doc Alb

SZÓCI Doc Albe fe fényképé sz Pilsen 181 irodalom szület év 1 hely pe P szere rne Budapes 18 Tanulmány bé Képzőművész Akadém végez m Pes jö Lan Lén rajziskolájá tanít arcképfestés foglalkozo 1 1 köz csak min év kiállít pe Műegy kiállítás fő vízfest arcképek 18 kiállítá pe életk Ját gyerme v látha Arcké kö i ism Gu tábor képmá m kőnyomat megjele Er Múz 19 Mag Biedermeier-Művés kiállítá vízfest arcképé szerepe

11084

CÍM Do

SZEMÉLY Do Al

SZÓC Do Alb f fénykép s Pilse 18 irodalo szüle é hel p szer rn Budape 1 Tanulmán b Képzőművés Akadé vége Pe j La Lé rajziskoláj taní arcképfesté foglalkoz kö csa mi é kiállí p Műeg kiállítá f vízfes arcképe 1 kiállít p élet Já gyerm láth Arck k is G tábo képm kőnyoma megjel E Mú 1 Ma Biedermeier-Művé kiállít vízfes arckép szerep

1108

CÍ D

SZEMÉL D A

SZÓ D Al fényké Pils 1 irodal szül he sze r Budap Tanulmá Képzőművé Akad vég P L L rajziskolá tan arcképfest foglalko k cs m kiáll Műe kiállít vízfe arckép kiállí éle J gyer lát Arc i táb kép kőnyom megje M M Biedermeier-Műv kiállí vízfe arcké szere