11086.htm

CÍMSZÓ: Dóczi

SZEMÉLYNÉV: Dóczi Lajos

SZÓCIKK: "D. Lajos báró*, publicista és költő, szül. Sopronban 1845. nov. 29., megh. Budapesten 1918. aug. 28. Atyja Dux Adolf borkereskedő volt, aki a szabadságharc alatt tönkrement. Több helyt járt gimnáziumba, majd a bécsi egyetemen jogot hallgatott, de a Presse szerkesztőségének is tagja lett. Ó tudósította a koronázásról a N. Fr. Pressét és levelei nagy feltűnést keltettek. Mint tudósító annak az irodalmi társaságnak központjába került, amelynek Ágai, Asbóth, Hevesi L., Kaas Ivor, Kónyi Manó, Lőw Tóbiás és Rákosi Jenő voltak éltetői s ő is állandóan Írogatott az akkor magas nívójú Borsszem Jankó c. politikai élclapba, egyúttal hírlapi cikkekben lelkes védője volt Deák Ferenc politikájának. Horváth Boldizsár a miniszterelnökségre rendelte őt be fogalmazónak, de már 1872. Andrássy Gyula gróf külügyminiszter magával vitte őt Bécsbe s D. rövid időn belül magyar nemes, udvari tanácsos és miniszteri osztálytanácsos, egyszersmind a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság tagja lett. Emellett publicisztikai tevékenységét sohasem szüneteltette. Munkatársa volt a N. Fr. Pressének, a Pesti Naplónak, Hírmondónak, a Reformnak, a Fremdenblattnak. Színdarabjai egymásután kerültek színre: Az utolsó próféta (Jeruzsálem pusztulását tárgyalja Budán 1869); Csók (Teleky-díjat nyert vígjáték, Nemzeti Színház 1874, Burgszínház 1877); Utolsó szerelem (vígjáték, Nemzeti Színház 1884, Burgszínház 1885); Széchy Mária (tört. dráma, Nemzeti Színház 1886); Vegyes párok (vígjáték, 1889 Nemzeti Színház); Vera grófnő (tragédia). Híressé azonban Faust-fordításával (1872.), tette magát 1887., amikor a Nemzeti Színház az ő fordításában először adta azt elő magyarul. Németre viszont először ő fordította le Madách Ember tragédiáját (1892. Hamburgban mutatták be). Ellinor királyleány c. vígjátéka 1896. megnyerte a Teleki-pályadíjat. Munkatársa volt az akkori valamennyi számottevő szépirodalmi és napilapnak, amely magyarul megjelent. Különösen a N. P. Journalra Onkel Tóbiás álnéven írott dolgai voltak népszerűek. Egyéb művei: Névtelen levelek Tisza Kálmánhoz{l872); Költemények (1890); Veszélyek és vázlatok (1890.); Carmela Spadaro (Novella 1890); Schiller összes költeményei (1902); Wallenstein-trilógia (a Nemzeti Színház számára, 1904); Goethe költeményei (1906). Arany és Vörösmarty számos költeményét fordította le németre, viszont több operaszöveget magyarra fordított és J. Strauss számára ő írta a Pázmány lovag szövegét. (V. ö. D.-ról a Kisfaludy-Társaság Évlapja 52. és 54. köteteit.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1086. címszó a lexikon => 203. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11086.htm

CÍMSZÓ: Dóczi

SZEMÉLYNÉV: Dóczi Lajos

SZÓCIKK: D. Lajos báró*, publicista és költő, szül. Sopronban 1845. nov. 29., megh. Budapesten 1918. aug. 28. Atyja Dux Adolf borkereskedő volt, aki a szabadságharc alatt tönkrement. Több helyt járt gimnáziumba, majd a bécsi egyetemen jogot hallgatott, de a Presse szerkesztőségének is tagja lett. Ó tudósította a koronázásról a N. Fr. Pressét és levelei nagy feltűnést keltettek. Mint tudósító annak az irodalmi társaságnak központjába került, amelynek Ágai, Asbóth, Hevesi L., Kaas Ivor, Kónyi Manó, Lőw Tóbiás és Rákosi Jenő voltak éltetői s ő is állandóan Írogatott az akkor magas nívójú Borsszem Jankó c. politikai élclapba, egyúttal hírlapi cikkekben lelkes védője volt Deák Ferenc politikájának. Horváth Boldizsár a miniszterelnökségre rendelte őt be fogalmazónak, de már 1872. Andrássy Gyula gróf külügyminiszter magával vitte őt Bécsbe s D. rövid időn belül magyar nemes, udvari tanácsos és miniszteri osztálytanácsos, egyszersmind a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság tagja lett. Emellett publicisztikai tevékenységét sohasem szüneteltette. Munkatársa volt a N. Fr. Pressének, a Pesti Naplónak, Hírmondónak, a Reformnak, a Fremdenblattnak. Színdarabjai egymásután kerültek színre: Az utolsó próféta Jeruzsálem pusztulását tárgyalja Budán 1869 ; Csók Teleky-díjat nyert vígjáték, Nemzeti Színház 1874, Burgszínház 1877 ; Utolsó szerelem vígjáték, Nemzeti Színház 1884, Burgszínház 1885 ; Széchy Mária tört. dráma, Nemzeti Színház 1886 ; Vegyes párok vígjáték, 1889 Nemzeti Színház ; Vera grófnő tragédia . Híressé azonban Faust-fordításával 1872. , tette magát 1887., amikor a Nemzeti Színház az ő fordításában először adta azt elő magyarul. Németre viszont először ő fordította le Madách Ember tragédiáját 1892. Hamburgban mutatták be . Ellinor királyleány c. vígjátéka 1896. megnyerte a Teleki-pályadíjat. Munkatársa volt az akkori valamennyi számottevő szépirodalmi és napilapnak, amely magyarul megjelent. Különösen a N. P. Journalra Onkel Tóbiás álnéven írott dolgai voltak népszerűek. Egyéb művei: Névtelen levelek Tisza Kálmánhoz{l872 ; Költemények 1890 ; Veszélyek és vázlatok 1890. ; Carmela Spadaro Novella 1890 ; Schiller összes költeményei 1902 ; Wallenstein-trilógia a Nemzeti Színház számára, 1904 ; Goethe költeményei 1906 . Arany és Vörösmarty számos költeményét fordította le németre, viszont több operaszöveget magyarra fordított és J. Strauss számára ő írta a Pázmány lovag szövegét. V. ö. D.-ról a Kisfaludy-Társaság Évlapja 52. és 54. köteteit.

11086.ht

CÍMSZÓ Dócz

SZEMÉLYNÉV Dócz Lajo

SZÓCIKK D Lajo báró* publicist é költő szül Sopronba 1845 nov 29. megh Budapeste 1918 aug 28 Atyj Du Adol borkeresked volt ak szabadsághar alat tönkrement Töb hely jár gimnáziumba maj bécs egyeteme jogo hallgatott d Press szerkesztőségéne i tagj lett tudósított koronázásró N Fr Pressé é levele nag feltűnés keltettek Min tudósít anna a irodalm társaságna központjáb került amelyne Ágai Asbóth Heves L. Kaa Ivor Kóny Manó Lő Tóbiá é Rákos Jen volta éltető i állandóa Írogatot a akko maga nívój Borssze Jank c politika élclapba egyútta hírlap cikkekbe lelke védőj vol Deá Feren politikájának Horvát Boldizsá miniszterelnökségr rendelt ő b fogalmazónak d má 1872 Andráss Gyul gró külügyminiszte magáva vitt ő Bécsb D rövi idő belü magya nemes udvar tanácso é miniszter osztálytanácsos egyszersmin Kisfaludy é Petőfi-Társasá tagj lett Emellet publicisztika tevékenységé sohase szüneteltette Munkatárs vol N Fr Pressének Pest Naplónak Hírmondónak Reformnak Fremdenblattnak Színdarabja egymásutá kerülte színre A utols prófét Jeruzsále pusztulásá tárgyalj Budá 186 Csó Teleky-díja nyer vígjáték Nemzet Színhá 1874 Burgszínhá 187 Utols szerele vígjáték Nemzet Színhá 1884 Burgszínhá 188 Széch Mári tört dráma Nemzet Színhá 188 Vegye páro vígjáték 188 Nemzet Színhá Ver grófn tragédi Híress azonba Faust-fordításáva 1872 tett magá 1887. amiko Nemzet Színhá a fordításába előszö adt az el magyarul Németr viszon előszö fordított l Madác Embe tragédiájá 1892 Hamburgba mutattá b Ellino királyleán c vígjáték 1896 megnyert Teleki-pályadíjat Munkatárs vol a akkor valamenny számottev szépirodalm é napilapnak amel magyaru megjelent Különöse N P Journalr Onke Tóbiá álnéve írot dolga volta népszerűek Egyé művei Névtele levele Tisz Kálmánhoz{l87 Költeménye 189 Veszélye é vázlato 1890 Carmel Spadar Novell 189 Schille össze költeménye 190 Wallenstein-trilógi Nemzet Színhá számára 190 Goeth költeménye 190 Aran é Vörösmart számo költeményé fordított l németre viszon töb operaszövege magyarr fordítot é J Straus számár írt Pázmán lova szövegét V ö D.-ró Kisfaludy-Társasá Évlapj 52 é 54 köteteit

11086.h

CÍMSZ Dóc

SZEMÉLYNÉ Dóc Laj

SZÓCIK Laj báró publicis költ szü Sopronb 184 no 29 meg Budapest 191 au 2 Aty D Ado borkereske vol a szabadságha ala tönkremen Tö hel já gimnáziumb ma béc egyetem jog hallgatot Pres szerkesztőségén tag let tudósítot koronázásr F Press level na feltűné keltette Mi tudósí ann irodal társaságn központjá kerül amelyn Ága Asbót Heve L Ka Ivo Kón Man L Tóbi Ráko Je volt éltet állandó Írogato akk mag nívó Borssz Jan politik élclapb egyútt hírla cikkekb lelk védő vo De Fere politikájána Horvá Boldizs miniszterelnökség rendel fogalmazóna m 187 András Gyu gr külügyminiszt magáv vit Bécs röv id bel magy neme udva tanács miniszte osztálytanácso egyszersmi Kisfalud Petőfi-Társas tag let Emelle publicisztik tevékenység sohas szüneteltett Munkatár vo F Presséne Pes Naplóna Hírmondóna Reformna Fremdenblattna Színdarabj egymásut került színr utol prófé Jeruzsál pusztulás tárgyal Bud 18 Cs Teleky-díj nye vígjáté Nemze Szính 187 Burgszính 18 Utol szerel vígjáté Nemze Szính 188 Burgszính 18 Széc Már tör drám Nemze Szính 18 Vegy pár vígjáté 18 Nemze Szính Ve gróf tragéd Híres azonb Faust-fordításáv 187 tet mag 1887 amik Nemze Szính fordításáb elősz ad a e magyaru Német viszo elősz fordítot Madá Emb tragédiáj 189 Hamburgb mutatt Ellin királyleá vígjáté 189 megnyer Teleki-pályadíja Munkatár vo akko valamenn számotte szépirodal napilapna ame magyar megjelen Különös Journal Onk Tóbi álnév íro dolg volt népszerűe Egy műve Névtel level Tis Kálmánhoz{l8 Költemény 18 Veszély vázlat 189 Carme Spada Novel 18 Schill össz költemény 19 Wallenstein-trilóg Nemze Szính számár 19 Goet költemény 19 Ara Vörösmar szám költemény fordítot németr viszo tö operaszöveg magyar fordíto Strau számá ír Pázmá lov szövegé D.-r Kisfaludy-Társas Évlap 5 5 kötetei

11086.

CÍMS Dó

SZEMÉLYN Dó La

SZÓCI La bár publici köl sz Sopron 18 n 2 me Budapes 19 a At Ad borkeresk vo szabadságh al tönkreme T he j gimnázium m bé egyete jo hallgato Pre szerkesztőségé ta le tudósíto koronázás Pres leve n feltűn keltett M tudós an iroda társaság központj kerü amely Ág Asbó Hev K Iv Kó Ma Tób Rák J vol élte álland Írogat ak ma nív Borss Ja politi élclap egyút hírl cikkek lel véd v D Fer politikáján Horv Boldiz miniszterelnöksé rende fogalmazón 18 Andrá Gy g külügyminisz magá vi Béc rö i be mag nem udv tanác miniszt osztálytanács egyszersm Kisfalu Petőfi-Társa ta le Emell publiciszti tevékenysé soha szüneteltet Munkatá v Pressén Pe Naplón Hírmondón Reformn Fremdenblattn Színdarab egymásu kerül szín uto próf Jeruzsá pusztulá tárgya Bu 1 C Teleky-dí ny vígját Nemz Szín 18 Burgszín 1 Uto szere vígját Nemz Szín 18 Burgszín 1 Szé Má tö drá Nemz Szín 1 Veg pá vígját 1 Nemz Szín V gró tragé Híre azon Faust-fordításá 18 te ma 188 ami Nemz Szín fordításá elős a magyar Néme visz elős fordíto Mad Em tragédiá 18 Hamburg mutat Elli királyle vígját 18 megnye Teleki-pályadíj Munkatá v akk valamen számott szépiroda napilapn am magya megjele Különö Journa On Tób álné ír dol vol népszerű Eg műv Névte leve Ti Kálmánhoz{l Költemén 1 Veszél vázla 18 Carm Spad Nove 1 Schil öss költemén 1 Wallenstein-triló Nemz Szín számá 1 Goe költemén 1 Ar Vörösma szá költemén fordíto német visz t operaszöve magya fordít Stra szám í Pázm lo szöveg D.- Kisfaludy-Társa Évla kötete

11086

CÍM D

SZEMÉLY D L

SZÓC L bá public kö s Sopro 1 m Budape 1 A A borkeres v szabadság a tönkrem h gimnáziu b egyet j hallgat Pr szerkesztőség t l tudósít koronázá Pre lev feltű keltet tudó a irod társasá központ ker amel Á Asb He I K M Tó Rá vo élt állan Íroga a m ní Bors J polit élcla egyú hír cikke le vé Fe politikájá Hor Boldi miniszterelnöks rend fogalmazó 1 Andr G külügyminis mag v Bé r b ma ne ud taná minisz osztálytanác egyszers Kisfal Petőfi-Társ t l Emel publiciszt tevékenys soh szünetelte Munkat Pressé P Napló Hírmondó Reform Fremdenblatt Színdara egymás kerü szí ut pró Jeruzs pusztul tárgy B Teleky-d n vígjá Nem Szí 1 Burgszí Ut szer vígjá Nem Szí 1 Burgszí Sz M t dr Nem Szí Ve p vígjá Nem Szí gr trag Hír azo Faust-fordítás 1 t m 18 am Nem Szí fordítás elő magya Ném vis elő fordít Ma E tragédi 1 Hambur muta Ell királyl vígjá 1 megny Teleki-pályadí Munkat ak valame számot szépirod napilap a magy megjel Külön Journ O Tó áln í do vo népszer E mű Névt lev T Kálmánhoz{ Költemé Veszé vázl 1 Car Spa Nov Schi ös költemé Wallenstein-tril Nem Szí szám Go költemé A Vörösm sz költemé fordít néme vis operaszöv magy fordí Str szá Páz l szöve D. Kisfaludy-Társ Évl kötet

1108SZEMÉL

SZÓ b publi k Sopr Budap borkere szabadsá tönkre gimnázi egye hallga P szerkesztősé tudósí koronáz Pr le felt kelte tud iro társas közpon ke ame As H T R v él álla Írog n Bor poli élcl egy hí cikk l v F politikáj Ho Bold miniszterelnök ren fogalmaz And külügymini ma B m n u tan minis osztálytaná egyszer Kisfa Petőfi-Tár Eme publicisz tevékeny so szünetelt Munka Press Napl Hírmond Refor Fremdenblat Színdar egymá ker sz u pr Jeruz pusztu tárg Teleky- vígj Ne Sz Burgsz U sze vígj Ne Sz Burgsz S d Ne Sz V vígj Ne Sz g tra Hí az Faust-fordítá 1 a Ne Sz fordítá el magy Né vi el fordí M tragéd Hambu mut El király vígj megn Teleki-pályad Munka a valam számo szépiro napila mag megje Külö Jour T ál d v népsze m Név le Kálmánhoz Költem Vesz váz Ca Sp No Sch ö költem Wallenstein-tri Ne Sz szá G költem Vörös s költem fordí ném vi operaszö mag ford St sz Pá szöv D Kisfaludy-Tár Év köte