11088.htm

CÍMSZÓ: Domán

SZEMÉLYNÉV: Domán Jenő

SZÓCIKK: Domán Jenő, vegyészmérnök, szül. Budapesten 1886 nov. 27. A budapesti tudományegyetem kémiai fakultását végezte s ugyanitt lett vegyészdoktor. Egy ideig Berlinben volt a «Kautsukzentralstelle für die Kolonien» asszisztense. Majd Budapesten többekkel együtt nagyobb rádió-, fotó- és vegyipari vállalatot alapított. Kémiai vonatkozású cikkei és tanulmányai magyar és német folyóiratokban jelentek meg. Nagyobb munkája: Kísérleti fizika (segédkönyv orvostanhallgatók részére).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1088. címszó a lexikon => 204. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11088.htm

CÍMSZÓ: Domán

SZEMÉLYNÉV: Domán Jenő

SZÓCIKK: Domán Jenő, vegyészmérnök, szül. Budapesten 1886 nov. 27. A budapesti tudományegyetem kémiai fakultását végezte s ugyanitt lett vegyészdoktor. Egy ideig Berlinben volt a Kautsukzentralstelle für die Kolonien asszisztense. Majd Budapesten többekkel együtt nagyobb rádió-, fotó- és vegyipari vállalatot alapított. Kémiai vonatkozású cikkei és tanulmányai magyar és német folyóiratokban jelentek meg. Nagyobb munkája: Kísérleti fizika segédkönyv orvostanhallgatók részére .

11088.ht

CÍMSZÓ Domá

SZEMÉLYNÉV Domá Jen

SZÓCIKK Domá Jenő vegyészmérnök szül Budapeste 188 nov 27 budapest tudományegyete kémia fakultásá végezt ugyanit let vegyészdoktor Eg idei Berlinbe vol Kautsukzentralstell fü di Kolonie asszisztense Maj Budapeste többekke együt nagyob rádió- fotó é vegyipar vállalato alapított Kémia vonatkozás cikke é tanulmánya magya é néme folyóiratokba jelente meg Nagyob munkája Kísérlet fizik segédköny orvostanhallgató részér

11088.h

CÍMSZ Dom

SZEMÉLYNÉ Dom Je

SZÓCIK Dom Jen vegyészmérnö szü Budapest 18 no 2 budapes tudományegyet kémi fakultás végez ugyani le vegyészdokto E ide Berlinb vo Kautsukzentralstel f d Koloni asszisztens Ma Budapest többekk együ nagyo rádió fot vegyipa vállalat alapítot Kémi vonatkozá cikk tanulmány magy ném folyóiratokb jelent me Nagyo munkáj Kísérle fizi segédkön orvostanhallgat részé

11088.

CÍMS Do

SZEMÉLYN Do J

SZÓCI Do Je vegyészmérn sz Budapes 1 n budape tudományegye kém fakultá vége ugyan l vegyészdokt id Berlin v Kautsukzentralste Kolon assziszten M Budapes többek egy nagy rádi fo vegyip vállala alapíto Kém vonatkoz cik tanulmán mag né folyóiratok jelen m Nagy munká Kísérl fiz segédkö orvostanhallga rész

11088

CÍM D

SZEMÉLY D

SZÓC D J vegyészmér s Budape budap tudományegy ké fakult vég ugya vegyészdok i Berli Kautsukzentralst Kolo assziszte Budape többe eg nag rád f vegyi vállal alapít Ké vonatko ci tanulmá ma n folyóirato jele Nag munk Kísér fi segédk orvostanhallg rés

1108SZEMÉL

SZÓ vegyészmé Budap buda tudományeg k fakul vé ugy vegyészdo Berl Kautsukzentrals Kol assziszt Budap több e na rá vegy válla alapí K vonatk c tanulm m folyóirat jel Na mun Kísé f segéd orvostanhall ré