11090.htm

CÍMSZÓ: Dombováry

SZEMÉLYNÉV: Dombóvári Géza

SZÓCIKK: Dombováry (Schulhof), 1. Géza, ügyvéd és jogtudományi író, szül. Dombovárott, 1848., megh. Budapesten 1918. Apja Schulhof Adolf dr., hírneves dombóvári, majd pécsi orvos. Középiskolai tanulmányait Pécsett, az egyetemet Bécsben, Prágában, majd Budapesten végezte. Behatóan foglalkozott a nemességi és hitbizományi joggal, amelynek elismert specialistája lett. Ferenc József király a magyar jogélet terén szerzett érdemeinek elismeréséül 1885. a gyár nemességet adományozta D.-nak. A hatvanas években szóval és tollal élénk részt vett a zsidók emancipációs mozgalmában. Munkásmozgalom Magyarországon c. tanulmánya úttörő volt. A hetvenes és nyolcvanas években közjogi cikkei hozzájárultak sok zavaros közjogi kérdés tisztázásához. 1884-ben adta ki Az érvényben levő magyar büntetőtörvények gyűjteménye c. kétkötetes, annak idején hézagpótló, a büntetőjogra és bűnvádi eljárásra vonatkozó rendeleteket is felölelő munkáját, majd 1888. A magyar büntetőtörvénykönyv magyarázata c. három vaskos kötetre terjedő művét, amely a királyi Kúria gyakorlatát és a külföldi bíróságok felfogását is ismertette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1090. címszó a lexikon => 204. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11090.htm

CÍMSZÓ: Dombováry

SZEMÉLYNÉV: Dombóvári Géza

SZÓCIKK: Dombováry Schulhof , 1. Géza, ügyvéd és jogtudományi író, szül. Dombovárott, 1848., megh. Budapesten 1918. Apja Schulhof Adolf dr., hírneves dombóvári, majd pécsi orvos. Középiskolai tanulmányait Pécsett, az egyetemet Bécsben, Prágában, majd Budapesten végezte. Behatóan foglalkozott a nemességi és hitbizományi joggal, amelynek elismert specialistája lett. Ferenc József király a magyar jogélet terén szerzett érdemeinek elismeréséül 1885. a gyár nemességet adományozta D.-nak. A hatvanas években szóval és tollal élénk részt vett a zsidók emancipációs mozgalmában. Munkásmozgalom Magyarországon c. tanulmánya úttörő volt. A hetvenes és nyolcvanas években közjogi cikkei hozzájárultak sok zavaros közjogi kérdés tisztázásához. 1884-ben adta ki Az érvényben levő magyar büntetőtörvények gyűjteménye c. kétkötetes, annak idején hézagpótló, a büntetőjogra és bűnvádi eljárásra vonatkozó rendeleteket is felölelő munkáját, majd 1888. A magyar büntetőtörvénykönyv magyarázata c. három vaskos kötetre terjedő művét, amely a királyi Kúria gyakorlatát és a külföldi bíróságok felfogását is ismertette.

11090.ht

CÍMSZÓ Dombovár

SZEMÉLYNÉV Dombóvár Géz

SZÓCIKK Dombovár Schulho 1 Géza ügyvé é jogtudomány író szül Dombovárott 1848. megh Budapeste 1918 Apj Schulho Adol dr. hírneve dombóvári maj pécs orvos Középiskola tanulmányai Pécsett a egyeteme Bécsben Prágában maj Budapeste végezte Behatóa foglalkozot nemesség é hitbizomány joggal amelyne elismer specialistáj lett Feren Józse királ magya jogéle teré szerzet érdemeine elismeréséü 1885 gyá nemessége adományozt D.-nak hatvana évekbe szóva é tolla élén rész vet zsidó emancipáció mozgalmában Munkásmozgalo Magyarországo c tanulmány úttör volt hetvene é nyolcvana évekbe közjog cikke hozzájárulta so zavaro közjog kérdé tisztázásához 1884-be adt k A érvénybe lev magya büntetőtörvénye gyűjtemény c kétkötetes anna idejé hézagpótló büntetőjogr é bűnvád eljárásr vonatkoz rendeleteke i felölel munkáját maj 1888 magya büntetőtörvényköny magyarázat c háro vasko kötetr terjed művét amel király Kúri gyakorlatá é külföld bíróságo felfogásá i ismertette

11090.h

CÍMSZ Dombová

SZEMÉLYNÉ Dombóvá Gé

SZÓCIK Dombová Schulh Géz ügyv jogtudomán ír szü Dombovárot 1848 meg Budapest 191 Ap Schulh Ado dr hírnev dombóvár ma péc orvo Középiskol tanulmánya Pécset egyetem Bécsbe Prágába ma Budapest végezt Beható foglalkozo nemessé hitbizomán jogga amelyn elisme specialistá let Fere Józs kirá magy jogél ter szerze érdemein elismerésé 188 gy nemesség adományoz D.-na hatvan évekb szóv toll élé rés ve zsid emancipáci mozgalmába Munkásmozgal Magyarország tanulmán úttö vol hetven nyolcvan évekb közjo cikk hozzájárult s zavar közjo kérd tisztázásáho 1884-b ad érvényb le magy büntetőtörvény gyűjtemén kétkötete ann idej hézagpótl büntetőjog bűnvá eljárás vonatko rendeletek felöle munkájá ma 188 magy büntetőtörvénykön magyaráza hár vask kötet terje művé ame királ Kúr gyakorlat külföl bíróság felfogás ismertett

11090.

CÍMS Dombov

SZEMÉLYN Dombóv G

SZÓCI Dombov Schul Gé ügy jogtudomá í sz Dombováro 184 me Budapes 19 A Schul Ad d hírne dombóvá m pé orv Középisko tanulmány Pécse egyete Bécsb Prágáb m Budapes végez Behat foglalkoz nemess hitbizomá jogg amely elism specialist le Fer Józ kir mag jogé te szerz érdemei elismerés 18 g nemessé adományo D.-n hatva évek szó tol él ré v zsi emancipác mozgalmáb Munkásmozga Magyarorszá tanulmá útt vo hetve nyolcva évek közj cik hozzájárul zava közj kér tisztázásáh 1884- a érvény l mag büntetőtörvén gyűjtemé kétkötet an ide hézagpót büntetőjo bűnv eljárá vonatk rendelete felöl munkáj m 18 mag büntetőtörvénykö magyaráz há vas köte terj műv am kirá Kú gyakorla külfö bírósá felfogá ismertet

11090

CÍM Dombo

SZEMÉLY Dombó

SZÓC Dombo Schu G üg jogtudom s Dombovár 18 m Budape 1 Schu A hírn dombóv p or Középisk tanulmán Pécs egyet Bécs Prágá Budape vége Beha foglalko nemes hitbizom jog amel elis specialis l Fe Jó ki ma jog t szer érdeme elismeré 1 nemess adomány D.- hatv éve sz to é r zs emancipá mozgalmá Munkásmozg Magyarorsz tanulm út v hetv nyolcv éve köz ci hozzájáru zav köz ké tisztázásá 1884 érvén ma büntetőtörvé gyűjtem kétköte a id hézagpó büntetőj bűn eljár vonat rendelet felö munká 1 ma büntetőtörvényk magyará h va köt ter mű a kir K gyakorl külf bírós felfog ismerte

1109

CÍ Domb

SZEMÉL Domb

SZÓ Domb Sch ü jogtudo Dombová 1 Budap Sch hír dombó o Középis tanulmá Péc egye Béc Prág Budap vég Beh foglalk neme hitbizo jo ame eli speciali F J k m jo sze érdem elismer nemes adomán D. hat év s t z emancip mozgalm Munkásmoz Magyarors tanul ú het nyolc év kö c hozzájár za kö k tisztázás 188 érvé m büntetőtörv gyűjte kétköt i hézagp büntető bű eljá vona rendele fel munk m büntetőtörvény magyar v kö te m ki gyakor kül bíró felfo ismert