11091.htm

CÍMSZÓ: Dombováry

SZEMÉLYNÉV: Dombóvári Géza Richárd

SZÓCIKK: D. Géza Richárd (ifj.), ügyvéd és jogtudományi író, D. Géza fia, szül. Budapesten 1878. Középiskoláit részben külföldön, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1901 óta ügyvéd. Jogtörténelmi tanulmányairól sok értekezésben számolt be. 1906-ban jelent meg Fenyítő eljárás és büntetés-rendszer Pest megyében a XIX. század első felében c. több száz oldalra terjedő munkája, mely önálló levéltári kutatások eredményéül oknyomozó módon kimutatja, hogy az 1848 előtti régi magyar fenyítő jog humanizmus és fejlettség tekintetében magasan fölötte áll az egykorú német és francia jognak. Ugyanezt a célt szolgálja az Adalékok Bihar vármegye XIX. század-eleji fenyítő eljárási gyakorlatához c., a háború alatt megjelent levéltári tanulmánya. A Magyar Jogászegylet megbízásából megírta Hérits Tóth János, a magyar bonjuge c. életrajzot, megörökítve e kiváló kúriai tanácselnök emlékét. 1902-ben jelent meg a Magyar Jogászegylet kiadványai közt A favor defensionis és a kir. kúria, 1906. A Nyári-féle 1842. évi büntető törvényszolgáltatási eljárás c. tanulmánya. Még a világháború előtt mozgal mat indított a büntetőjogi rehabilitáció intéz ményének törvénybe iktatása érdekében. Ekkor írta A büntetőjogi rehabilitáció c., önállóan is megjelent tanulmányát és sok hasonló tárgyú értekezését. 1914-ben a hadüzenet első napján bevonult katonának és Montenegró határán részt vett a gerilla-háborúban, majd a második szerb offenzívában is. 1919-től a Pesti Izraelita Hitközség székházában három és fél éven át fáradságos munkával, teljesen önzetlenül látta el a felelőtlen elemek által üldözött és kifosztott zsidók jogvédelmét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1091. címszó a lexikon => 204. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11091.htm

CÍMSZÓ: Dombováry

SZEMÉLYNÉV: Dombóvári Géza Richárd

SZÓCIKK: D. Géza Richárd ifj. , ügyvéd és jogtudományi író, D. Géza fia, szül. Budapesten 1878. Középiskoláit részben külföldön, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1901 óta ügyvéd. Jogtörténelmi tanulmányairól sok értekezésben számolt be. 1906-ban jelent meg Fenyítő eljárás és büntetés-rendszer Pest megyében a XIX. század első felében c. több száz oldalra terjedő munkája, mely önálló levéltári kutatások eredményéül oknyomozó módon kimutatja, hogy az 1848 előtti régi magyar fenyítő jog humanizmus és fejlettség tekintetében magasan fölötte áll az egykorú német és francia jognak. Ugyanezt a célt szolgálja az Adalékok Bihar vármegye XIX. század-eleji fenyítő eljárási gyakorlatához c., a háború alatt megjelent levéltári tanulmánya. A Magyar Jogászegylet megbízásából megírta Hérits Tóth János, a magyar bonjuge c. életrajzot, megörökítve e kiváló kúriai tanácselnök emlékét. 1902-ben jelent meg a Magyar Jogászegylet kiadványai közt A favor defensionis és a kir. kúria, 1906. A Nyári-féle 1842. évi büntető törvényszolgáltatási eljárás c. tanulmánya. Még a világháború előtt mozgal mat indított a büntetőjogi rehabilitáció intéz ményének törvénybe iktatása érdekében. Ekkor írta A büntetőjogi rehabilitáció c., önállóan is megjelent tanulmányát és sok hasonló tárgyú értekezését. 1914-ben a hadüzenet első napján bevonult katonának és Montenegró határán részt vett a gerilla-háborúban, majd a második szerb offenzívában is. 1919-től a Pesti Izraelita Hitközség székházában három és fél éven át fáradságos munkával, teljesen önzetlenül látta el a felelőtlen elemek által üldözött és kifosztott zsidók jogvédelmét.

11091.ht

CÍMSZÓ Dombovár

SZEMÉLYNÉV Dombóvár Géz Richár

SZÓCIKK D Géz Richár ifj ügyvé é jogtudomány író D Géz fia szül Budapeste 1878 Középiskolái részbe külföldön jog tanulmányai budapest egyeteme végezte 190 ót ügyvéd Jogtörténelm tanulmányairó so értekezésbe számol be 1906-ba jelen me Fenyít eljárá é büntetés-rendsze Pes megyébe XIX száza els felébe c töb szá oldalr terjed munkája mel önáll levéltár kutatáso eredményéü oknyomoz módo kimutatja hog a 184 előtt rég magya fenyít jo humanizmu é fejlettsé tekintetébe magasa fölött ál a egykor néme é franci jognak Ugyanez cél szolgálj a Adaléko Biha vármegy XIX század-elej fenyít eljárás gyakorlatáho c. hábor alat megjelen levéltár tanulmánya Magya Jogászegyle megbízásábó megírt Hérit Tót János magya bonjug c életrajzot megörökítv kivál kúria tanácselnö emlékét 1902-be jelen me Magya Jogászegyle kiadványa köz favo defensioni é kir kúria 1906 Nyári-fél 1842 év büntet törvényszolgáltatás eljárá c tanulmánya Mé világhábor előt mozga ma indítot büntetőjog rehabilitáci inté ményéne törvényb iktatás érdekében Ekko írt büntetőjog rehabilitáci c. önállóa i megjelen tanulmányá é so hasonl tárgy értekezését 1914-be hadüzene els napjá bevonul katonána é Montenegr határá rész vet gerilla-háborúban maj másodi szer offenzívába is 1919-tő Pest Izraelit Hitközsé székházába háro é fé éve á fáradságo munkával teljese önzetlenü látt e felelőtle eleme álta üldözöt é kifosztot zsidó jogvédelmét

11091.h

CÍMSZ Dombová

SZEMÉLYNÉ Dombóvá Gé Richá

SZÓCIK Gé Richá if ügyv jogtudomán ír Gé fi szü Budapest 187 Középiskolá részb külföldö jo tanulmánya budapes egyetem végezt 19 ó ügyvé Jogtörténel tanulmányair s értekezésb számo b 1906-b jele m Fenyí eljár büntetés-rendsz Pe megyéb XI száz el feléb tö sz oldal terje munkáj me önál levéltá kutatás eredményé oknyomo mód kimutatj ho 18 előt ré magy fenyí j humanizm fejletts tekintetéb magas fölöt á egyko ném franc jogna Ugyane cé szolgál Adalék Bih vármeg XI század-ele fenyí eljárá gyakorlatáh c hábo ala megjele levéltá tanulmány Magy Jogászegyl megbízásáb megír Héri Tó Jáno magy bonju életrajzo megörökít kivá kúri tanácseln emléké 1902-b jele m Magy Jogászegyl kiadvány kö fav defension ki kúri 190 Nyári-fé 184 é bünte törvényszolgáltatá eljár tanulmány M világhábo elő mozg m indíto büntetőjo rehabilitác int ményén törvény iktatá érdekébe Ekk ír büntetőjo rehabilitác c önálló megjele tanulmány s hason tárg értekezésé 1914-b hadüzen el napj bevonu katonán Monteneg határ rés ve gerilla-háborúba ma másod sze offenzíváb i 1919-t Pes Izraeli Hitközs székházáb hár f év fáradság munkáva teljes önzetlen lát felelőtl elem ált üldözö kifoszto zsid jogvédelmé

11091.

CÍMS Dombov

SZEMÉLYN Dombóv G Rich

SZÓCI G Rich i ügy jogtudomá í G f sz Budapes 18 Középiskol rész külföld j tanulmány budape egyete végez 1 ügyv Jogtörténe tanulmányai értekezés szám 1906- jel Feny eljá büntetés-rends P megyé X szá e felé t s olda terj munká m öná levélt kutatá eredmény oknyom mó kimutat h 1 elő r mag feny humaniz fejlett tekinteté maga fölö egyk né fran jogn Ugyan c szolgá Adalé Bi várme X század-el feny eljár gyakorlatá háb al megjel levélt tanulmán Mag Jogászegy megbízásá megí Hér T Ján mag bonj életrajz megörökí kiv kúr tanácsel emlék 1902- jel Mag Jogászegy kiadván k fa defensio k kúr 19 Nyári-f 18 bünt törvényszolgáltat eljá tanulmán világháb el moz indít büntetőj rehabilitá in ményé törvén iktat érdekéb Ek í büntetőj rehabilitá önáll megjel tanulmán haso tár értekezés 1914- hadüze e nap bevon katoná Montene hatá ré v gerilla-háborúb m máso sz offenzívá 1919- Pe Izrael Hitköz székházá há é fáradsá munkáv telje önzetle lá felelőt ele ál üldöz kifoszt zsi jogvédelm

11091

CÍM Dombo

SZEMÉLY Dombó Ric

SZÓC Ric üg jogtudom s Budape 1 Középisko rés külföl tanulmán budap egyet vége ügy Jogtörtén tanulmánya értekezé szá 1906 je Fen elj büntetés-rend megy sz fel old ter munk ön levél kutat eredmén oknyo m kimuta el ma fen humani fejlet tekintet mag föl egy n fra jog Ugya szolg Adal B várm század-e fen eljá gyakorlat há a megje levél tanulmá Ma Jogászeg megbízás meg Hé Já ma bon életraj megörök ki kú tanácse emlé 1902 je Ma Jogászeg kiadvá f defensi kú 1 Nyári- 1 bün törvényszolgálta elj tanulmá világhá e mo indí büntető rehabilit i mény törvé ikta érdeké E büntető rehabilit önál megje tanulmá has tá értekezé 1914 hadüz na bevo katon Monten hat r gerilla-háború más s offenzív 1919 P Izrae Hitkö székház h fárads munká telj önzetl l felelő el á üldö kifosz zs jogvédel

1109

CÍ Domb

SZEMÉL Domb Ri

SZÓ Ri ü jogtudo Budap Középisk ré külfö tanulmá buda egye vég üg Jogtörté tanulmány értekez sz 190 j Fe el büntetés-ren meg s fe ol te mun ö levé kuta eredmé okny kimut e m fe human fejle tekinte ma fö eg fr jo Ugy szol Ada vár század- fe elj gyakorla h megj levé tanulm M Jogásze megbízá me H J m bo életra megörö k k tanács eml 190 j M Jogásze kiadv defens k Nyári bü törvényszolgált el tanulm világh m ind büntet rehabili mén törv ikt érdek büntet rehabili öná megj tanulm ha t értekez 191 hadü n bev kato Monte ha gerilla-hábor má offenzí 191 Izra Hitk székhá fárad munk tel önzet felel e üld kifos z jogvéde