11092.htm

CÍMSZÓ: Dömény

SZEMÉLYNÉV: Dömény Lajos

SZÓCIKK: Dömény Lajos, ügyvéd, szül. Ádándon (Somogy m.) 1880., hősi halált halt az orosz fronton 1914 szept. 7. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, itt nyitott ügyvédi irodát is. Mint negyedéves egyetemi hallgató ismerkedett meg a cionista eszmékkel s attól kezdve a cionista mozgalomnak leglelkesebb harcosa s rövidesen egyik vezéregyénisége lett, aki különösen fáradhatatlan agilitásával és szervezőképességével tűnt ki. Megteremtette a Zsidó Nemzeti Alap (Keren Kajemeth) magyarországi irodáját, melynek egy ideig vezetője volt. Megszervezte a Kadimah cserkészcsapatot, (l. Cserkészet), melyet nagyszerű hozzáértéssel az ország egyik legkiválóbb csapatává fejlesztett, s Bokor Árminnal együtt megalapította az első cionista orgánumot, a Zsidó Néplapot, melynek rövid ideig szerkesztője is volt. De részt vett az általános cionista munkában is és főrésze volt a budapesti és vidéki cionista egyesületek megszervezésében. Mint publicista is tevékenykedett és számos cikket írt a hazai és külföldi cionista lapokba. Halála után - mely nagy veszteséget jelentett a cionista mozgalomra nézve - megkapta a III. osztályú tiszti érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1092. címszó a lexikon => 204. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11092.htm

CÍMSZÓ: Dömény

SZEMÉLYNÉV: Dömény Lajos

SZÓCIKK: Dömény Lajos, ügyvéd, szül. Ádándon Somogy m. 1880., hősi halált halt az orosz fronton 1914 szept. 7. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, itt nyitott ügyvédi irodát is. Mint negyedéves egyetemi hallgató ismerkedett meg a cionista eszmékkel s attól kezdve a cionista mozgalomnak leglelkesebb harcosa s rövidesen egyik vezéregyénisége lett, aki különösen fáradhatatlan agilitásával és szervezőképességével tűnt ki. Megteremtette a Zsidó Nemzeti Alap Keren Kajemeth magyarországi irodáját, melynek egy ideig vezetője volt. Megszervezte a Kadimah cserkészcsapatot, l. Cserkészet , melyet nagyszerű hozzáértéssel az ország egyik legkiválóbb csapatává fejlesztett, s Bokor Árminnal együtt megalapította az első cionista orgánumot, a Zsidó Néplapot, melynek rövid ideig szerkesztője is volt. De részt vett az általános cionista munkában is és főrésze volt a budapesti és vidéki cionista egyesületek megszervezésében. Mint publicista is tevékenykedett és számos cikket írt a hazai és külföldi cionista lapokba. Halála után - mely nagy veszteséget jelentett a cionista mozgalomra nézve - megkapta a III. osztályú tiszti érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján

11092.ht

CÍMSZÓ Dömén

SZEMÉLYNÉV Dömén Lajo

SZÓCIKK Dömén Lajos ügyvéd szül Ádándo Somog m 1880. hős halál hal a oros fronto 191 szept 7 Egyetem tanulmányai Budapeste végezte it nyitot ügyvéd irodá is Min negyedéve egyetem hallgat ismerkedet me cionist eszmékke attó kezdv cionist mozgalomna leglelkeseb harcos rövidese egyi vezéregyéniség lett ak különöse fáradhatatla agilitásáva é szervezőképességéve tűn ki Megteremtett Zsid Nemzet Ala Kere Kajemet magyarország irodáját melyne eg idei vezetőj volt Megszervezt Kadima cserkészcsapatot l Cserkésze melye nagyszer hozzáértésse a orszá egyi legkiválób csapatáv fejlesztett Boko Árminna együt megalapított a els cionist orgánumot Zsid Néplapot melyne rövi idei szerkesztőj i volt D rész vet a általáno cionist munkába i é főrész vol budapest é vidék cionist egyesülete megszervezésében Min publicist i tevékenykedet é számo cikke ír haza é külföld cionist lapokba Halál utá mel nag vesztesége jelentet cionist mozgalomr nézv megkapt III osztály tiszt érdemkereszte vitézség ére szalagjá

11092.h

CÍMSZ Dömé

SZEMÉLYNÉ Dömé Laj

SZÓCIK Dömé Lajo ügyvé szü Ádánd Somo 1880 hő halá ha oro front 19 szep Egyete tanulmánya Budapest végezt i nyito ügyvé irod i Mi negyedév egyete hallga ismerkede m cionis eszmékk att kezd cionis mozgalomn leglelkese harco rövides egy vezéregyénisé let a különös fáradhatatl agilitásáv szervezőképességév tű k Megteremtet Zsi Nemze Al Ker Kajeme magyarorszá irodájá melyn e ide vezető vol Megszervez Kadim cserkészcsapato Cserkész mely nagysze hozzáértéss orsz egy legkiváló csapatá fejlesztet Bok Árminn együ megalapítot el cionis orgánumo Zsi Néplapo melyn röv ide szerkesztő vol rés ve általán cionis munkáb főrés vo budapes vidé cionis egyesület megszervezésébe Mi publicis tevékenykede szám cikk í haz külföl cionis lapokb Halá ut me na veszteség jelente cionis mozgalom néz megkap II osztál tisz érdemkereszt vitézsé ér szalagj

11092.

CÍMS Döm

SZEMÉLYN Döm La

SZÓCI Döm Laj ügyv sz Ádán Som 188 h hal h or fron 1 sze Egyet tanulmány Budapes végez nyit ügyv iro M negyedé egyet hallg ismerked cioni eszmék at kez cioni mozgalom leglelkes harc rövide eg vezéregyénis le különö fáradhatat agilitásá szervezőképességé t Megteremte Zs Nemz A Ke Kajem magyarorsz irodáj mely id vezet vo Megszerve Kadi cserkészcsapat Cserkés mel nagysz hozzáértés ors eg legkivál csapat fejleszte Bo Ármin egy megalapíto e cioni orgánum Zs Néplap mely rö id szerkeszt vo ré v általá cioni munká főré v budape vid cioni egyesüle megszervezéséb M publici tevékenyked szá cik ha külfö cioni lapok Hal u m n vesztesé jelent cioni mozgalo né megka I osztá tis érdemkeresz vitézs é szalag

11092

CÍM Dö

SZEMÉLY Dö L

SZÓC Dö La ügy s Ádá So 18 ha o fro sz Egye tanulmán Budape vége nyi ügy ir negyed egye hall ismerke cion eszmé a ke cion mozgalo leglelke har rövid e vezéregyéni l külön fáradhata agilitás szervezőképesség Megteremt Z Nem K Kaje magyarors irodá mel i veze v Megszerv Kad cserkészcsapa Cserké me nagys hozzáérté or e legkivá csapa fejleszt B Ármi eg megalapít cion orgánu Z Népla mel r i szerkesz v r által cion munk főr budap vi cion egyesül megszervezésé public tevékenyke sz ci h külf cion lapo Ha vesztes jelen cion mozgal n megk oszt ti érdemkeres vitéz szala

1109

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ D L üg Ád S 1 h fr s Egy tanulmá Budap vég ny üg i negye egy hal ismerk cio eszm k cio mozgal leglelk ha rövi vezéregyén külö fáradhat agilitá szervezőképessé Megterem Ne Kaj magyaror irod me vez Megszer Ka cserkészcsap Cserk m nagy hozzáért o legkiv csap fejlesz Árm e megalapí cio orgán Népl me szerkes álta cio mun fő buda v cio egyesü megszervezés publi tevékenyk s c kül cio lap H veszte jele cio mozga meg osz t érdemkere vité szal