11094.htm

CÍMSZÓ: Donáth

SZEMÉLYNÉV: Donáth Benjámin

SZÓCIKK: Donáth, 1. Benjámin, filológus, szül. Érsekújváron 1857 nov. 10. Csak elemi iskolát végzett, hogy ezután autodidaktikus úton képezte magát, óriási nyelvkészsége már fiatal korában megmutatkozott. Egymásután sajátította el az összes európai, továbbá a héber, latin és görög nyelveket, úgy, hogy ma 15 nyelven beszél tökéletesen. Viszontagságos életpályája folyamán volt inas, iparos, kereskedő, katona, újságíró, - a Pester Lloyd és a Neues Pester Journal munkatársa mintegy harminc éve pedig a Menetjegyiroda főtisztviselője. Filológiai cikkei és tanulmányai magyar és külföldi lapokban jelentek meg. Legutóbb nagy feltűnést keltett tudományos körökben bibliai szövegkritikájával. Bebizonyította, hogy a Bibliának azt a mondatát, amely arról szól, hogy Isten számba veszi az apák bűneit, mikor ítél az utódok felett, hibásan fordították, mert az itt előforduló pókéd szó nem azt jelenti, hogy büntet (apák vétkeiért ártatlan utódokat), hanem azt, hogy megemlékezik (az apák bűneiről, hogy enyhébben ítélhesse meg az utódok bűneit). E tételét D. nagy héber és klasszikus tudományos készültséggel ismertette a római vatikáni bibliai revíziós bizottság előtt és most arra törekszik, hogy a legközelebb kiadásra kerülő új latin bibliafordításba már helyreigazított formájában kerüljön be az eddig tévesen értelmezett második parancsolat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1094. címszó a lexikon => 205. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11094.htm

CÍMSZÓ: Donáth

SZEMÉLYNÉV: Donáth Benjámin

SZÓCIKK: Donáth, 1. Benjámin, filológus, szül. Érsekújváron 1857 nov. 10. Csak elemi iskolát végzett, hogy ezután autodidaktikus úton képezte magát, óriási nyelvkészsége már fiatal korában megmutatkozott. Egymásután sajátította el az összes európai, továbbá a héber, latin és görög nyelveket, úgy, hogy ma 15 nyelven beszél tökéletesen. Viszontagságos életpályája folyamán volt inas, iparos, kereskedő, katona, újságíró, - a Pester Lloyd és a Neues Pester Journal munkatársa mintegy harminc éve pedig a Menetjegyiroda főtisztviselője. Filológiai cikkei és tanulmányai magyar és külföldi lapokban jelentek meg. Legutóbb nagy feltűnést keltett tudományos körökben bibliai szövegkritikájával. Bebizonyította, hogy a Bibliának azt a mondatát, amely arról szól, hogy Isten számba veszi az apák bűneit, mikor ítél az utódok felett, hibásan fordították, mert az itt előforduló pókéd szó nem azt jelenti, hogy büntet apák vétkeiért ártatlan utódokat , hanem azt, hogy megemlékezik az apák bűneiről, hogy enyhébben ítélhesse meg az utódok bűneit . E tételét D. nagy héber és klasszikus tudományos készültséggel ismertette a római vatikáni bibliai revíziós bizottság előtt és most arra törekszik, hogy a legközelebb kiadásra kerülő új latin bibliafordításba már helyreigazított formájában kerüljön be az eddig tévesen értelmezett második parancsolat.

11094.ht

CÍMSZÓ Donát

SZEMÉLYNÉV Donát Benjámi

SZÓCIKK Donáth 1 Benjámin filológus szül Érsekújváro 185 nov 10 Csa elem iskolá végzett hog ezutá autodidaktiku úto képezt magát óriás nyelvkészség má fiata korába megmutatkozott Egymásutá sajátított e a össze európai tovább héber lati é görö nyelveket úgy hog m 1 nyelve beszé tökéletesen Viszontagságo életpályáj folyamá vol inas iparos kereskedő katona újságíró Peste Lloy é Neue Peste Journa munkatárs minteg harmin év pedi Menetjegyirod főtisztviselője Filológia cikke é tanulmánya magya é külföld lapokba jelente meg Legutób nag feltűnés keltet tudományo körökbe biblia szövegkritikájával Bebizonyította hog Bibliána az mondatát amel arró szól hog Iste számb vesz a apá bűneit miko íté a utódo felett hibása fordították mer a it előfordul póké sz ne az jelenti hog bünte apá vétkeiér ártatla utódoka hane azt hog megemlékezi a apá bűneiről hog enyhébbe ítélhess me a utódo bűnei tételé D nag hébe é klassziku tudományo készültségge ismertett róma vatikán biblia revízió bizottsá előt é mos arr törekszik hog legközeleb kiadásr kerül ú lati bibliafordításb má helyreigazítot formájába kerüljö b a eddi tévese értelmezet másodi parancsolat

11094.h

CÍMSZ Doná

SZEMÉLYNÉ Doná Benjám

SZÓCIK Donát Benjámi filológu szü Érsekújvár 18 no 1 Cs ele iskol végzet ho ezut autodidaktik út képez magá óriá nyelvkészsé m fiat koráb megmutatkozot Egymásut sajátítot össz európa továb hébe lat gör nyelveke úg ho nyelv besz tökéletese Viszontagság életpályá folyam vo ina iparo keresked katon újságír Pest Llo Neu Pest Journ munkatár minte harmi é ped Menetjegyiro főtisztviselőj Filológi cikk tanulmány magy külföl lapokb jelent me Legutó na feltűné kelte tudomány körökb bibli szövegkritikájáva Bebizonyított ho Biblián a mondatá ame arr szó ho Ist szám ves ap bűnei mik ít utód felet hibás fordítottá me i előfordu pók s n a jelent ho bünt ap vétkeié ártatl utódok han az ho megemlékez ap bűneirő ho enyhébb ítélhes m utód bűne tétel na héb klasszik tudomány készültségg ismertet róm vatiká bibli revízi bizotts elő mo ar törekszi ho legközele kiadás kerü lat bibliafordítás m helyreigazíto formájáb kerülj edd téves értelmeze másod parancsola

11094.

CÍMS Don

SZEMÉLYN Don Benjá

SZÓCI Doná Benjám filológ sz Érsekújvá 1 n C el isko végze h ezu autodidakti ú képe mag óri nyelvkészs fia korá megmutatkozo Egymásu sajátíto öss európ tová héb la gö nyelvek ú h nyel bes tökéletes Viszontagsá életpály folya v in ipar kereske kato újságí Pes Ll Ne Pes Jour munkatá mint harm pe Menetjegyir főtisztviselő Filológ cik tanulmán mag külfö lapok jelen m Legut n feltűn kelt tudomán körök bibl szövegkritikájáv Bebizonyítot h Bibliá mondat am ar sz h Is szá ve a bűne mi í utó fele hibá fordított m előford pó jelen h bün a vétkei ártat utódo ha a h megemléke a bűneir h enyhéb ítélhe utó bűn téte n hé klasszi tudomán készültség ismerte ró vatik bibl revíz bizott el m a töreksz h legközel kiadá ker la bibliafordítá helyreigazít formájá kerül ed téve értelmez máso parancsol

11094

CÍM Do

SZEMÉLY Do Benj

SZÓC Don Benjá filoló s Érsekújv e isk végz ez autodidakt kép ma ór nyelvkész fi kor megmutatkoz Egymás sajátít ös euró tov hé l g nyelve nye be tökélete Viszontags életpál foly i ipa keresk kat újság Pe L N Pe Jou munkat min har p Menetjegyi főtisztvisel Filoló ci tanulmá ma külf lapo jele Legu feltű kel tudomá körö bib szövegkritikájá Bebizonyíto Bibli monda a a s I sz v bűn m ut fel hib fordítot előfor p jele bü vétke árta utód h megemlék bűnei enyhé ítélh ut bű tét h klassz tudomá készültsé ismert r vati bib reví bizot e töreks legköze kiad ke l bibliafordít helyreigazí formáj kerü e tév értelme más parancso

1109

CÍ D

SZEMÉL D Ben

SZÓ Do Benj filol Érsekúj is vég e autodidak ké m ó nyelvkés f ko megmutatko Egymá sajátí ö eur to h nyelv ny b tökélet Viszontag életpá fol ip keres ka újsá P P Jo munka mi ha Menetjegy főtisztvise Filol c tanulm m kül lap jel Leg felt ke tudom kör bi szövegkritikáj Bebizonyít Bibl mond s bű u fe hi fordíto előfo jel b vétk árt utó megemlé bűne enyh ítél u b té klass tudom készülts ismer vat bi rev bizo törek legköz kia k bibliafordí helyreigaz formá ker té értelm má parancs