11095.htm

CÍMSZÓ: Donáth

SZEMÉLYNÉV: Donáth Gyula

SZÓCIKK: "D. Gyula, orvostanár, szül. Baján 1849 dec. 3. A bécsi és innsbrucki egyetemeken tanult, s az utóbbi helyen nyerte diplomáját. Azután Bécsben és Grácban volt asszisztens, majd Grácban a fizikai-kémia magántanára lett 1877., amikor az orosz-török háború idején a katonai kórház vezetője lett. Azután néhány évre Baján telepedett le, majd 1883. két évi tanulmányúton volt a berlini és a Párisi klinikákon, az utóbbi helyt Charcotnál. Hazajövet ideg- és elmeorvosi praxist folytatott s 1902. kinevezték a Szt. István-kórház osztály főorvosává, 1903. magántanárrá, 1908. rk. egyetemi tanárrá. Közben megnyerte New York állam nemzetközi díját az epilepszia terén végzett kutatásaiért. Irodalmi működése rendkívül jelentékeny és kiterjedt. A Klinikai Füzetek-et 1890 óta ő szerkesztette, 1908. pedig a német-francia és angol nyelven megjelenő Epilepsia c. folyóirat főszerkesztője, emellett öt különböző külföldi orvostudományi folyóiratának állandó munkatársa. Munkássága a tulajdonképpeni pszichiátrián kívül kiterjed a belgyógyászatra, szemészetre, bakteriológiára, kémiára stb. D. egyik megteremtője a magyarországi alkoholellenes mozgalomnak, melynek vezetője is; az Abstinens Orvosok Egyesületének pedig megalakulása óta elnöke. E tárgyú munkája: Az alkoholtilalom kivihetősége Magyarországon (1925). Egyéb nagyobb művei a folyóiratokba írt háromszáznál több tanulmányon kívül: Reflex und Psyche (1910); Technik, diagn. u. therap. Wert der Lumbalpunktion (1913) stb. D. egyik vezetője a magyar zsidók Pro Palesztina egyesületének. Tevékeny szerepet visz zsidó kulturális mozgalmakban. E lexikon elnöki tanácsának tagja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1095. címszó a lexikon => 205. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11095.htm

CÍMSZÓ: Donáth

SZEMÉLYNÉV: Donáth Gyula

SZÓCIKK: D. Gyula, orvostanár, szül. Baján 1849 dec. 3. A bécsi és innsbrucki egyetemeken tanult, s az utóbbi helyen nyerte diplomáját. Azután Bécsben és Grácban volt asszisztens, majd Grácban a fizikai-kémia magántanára lett 1877., amikor az orosz-török háború idején a katonai kórház vezetője lett. Azután néhány évre Baján telepedett le, majd 1883. két évi tanulmányúton volt a berlini és a Párisi klinikákon, az utóbbi helyt Charcotnál. Hazajövet ideg- és elmeorvosi praxist folytatott s 1902. kinevezték a Szt. István-kórház osztály főorvosává, 1903. magántanárrá, 1908. rk. egyetemi tanárrá. Közben megnyerte New York állam nemzetközi díját az epilepszia terén végzett kutatásaiért. Irodalmi működése rendkívül jelentékeny és kiterjedt. A Klinikai Füzetek-et 1890 óta ő szerkesztette, 1908. pedig a német-francia és angol nyelven megjelenő Epilepsia c. folyóirat főszerkesztője, emellett öt különböző külföldi orvostudományi folyóiratának állandó munkatársa. Munkássága a tulajdonképpeni pszichiátrián kívül kiterjed a belgyógyászatra, szemészetre, bakteriológiára, kémiára stb. D. egyik megteremtője a magyarországi alkoholellenes mozgalomnak, melynek vezetője is; az Abstinens Orvosok Egyesületének pedig megalakulása óta elnöke. E tárgyú munkája: Az alkoholtilalom kivihetősége Magyarországon 1925 . Egyéb nagyobb művei a folyóiratokba írt háromszáznál több tanulmányon kívül: Reflex und Psyche 1910 ; Technik, diagn. u. therap. Wert der Lumbalpunktion 1913 stb. D. egyik vezetője a magyar zsidók Pro Palesztina egyesületének. Tevékeny szerepet visz zsidó kulturális mozgalmakban. E lexikon elnöki tanácsának tagja.

11095.ht

CÍMSZÓ Donát

SZEMÉLYNÉV Donát Gyul

SZÓCIKK D Gyula orvostanár szül Bajá 184 dec 3 bécs é innsbruck egyetemeke tanult a utóbb helye nyert diplomáját Azutá Bécsbe é Grácba vol asszisztens maj Grácba fizikai-kémi magántanár let 1877. amiko a orosz-törö hábor idejé katona kórhá vezetőj lett Azutá néhán évr Bajá telepedet le maj 1883 ké év tanulmányúto vol berlin é Páris klinikákon a utóbb hely Charcotnál Hazajöve ideg é elmeorvos praxis folytatot 1902 kinevezté Szt István-kórhá osztál főorvosává 1903 magántanárrá 1908 rk egyetem tanárrá Közbe megnyert Ne Yor álla nemzetköz díjá a epilepszi teré végzet kutatásaiért Irodalm működés rendkívü jelentéken é kiterjedt Klinika Füzetek-e 189 ót szerkesztette 1908 pedi német-franci é ango nyelve megjelen Epilepsi c folyóira főszerkesztője emellet ö különböz külföld orvostudomány folyóiratána álland munkatársa Munkásság tulajdonképpen pszichiátriá kívü kiterje belgyógyászatra szemészetre bakteriológiára kémiár stb D egyi megteremtőj magyarország alkoholellene mozgalomnak melyne vezetőj is a Abstinen Orvoso Egyesületéne pedi megalakulás ót elnöke tárgy munkája A alkoholtilalo kivihetőség Magyarországo 192 Egyé nagyob műve folyóiratokb ír háromszázná töb tanulmányo kívül Refle un Psych 191 Technik diagn u therap Wer de Lumbalpunktio 191 stb D egyi vezetőj magya zsidó Pr Palesztin egyesületének Tevéken szerepe vis zsid kulturáli mozgalmakban lexiko elnök tanácsána tagja

11095.h

CÍMSZ Doná

SZEMÉLYNÉ Doná Gyu

SZÓCIK Gyul orvostaná szü Baj 18 de béc innsbruc egyetemek tanul utób hely nyer diplomájá Azut Bécsb Grácb vo assziszten ma Grácb fizikai-kém magántaná le 1877 amik orosz-tör hábo idej katon kórh vezető let Azut néhá év Baj telepede l ma 188 k é tanulmányút vo berli Pári klinikáko utób hel Charcotná Hazajöv ide elmeorvo praxi folytato 190 kinevezt Sz István-kórh osztá főorvosáv 190 magántanárr 190 r egyete tanárr Közb megnyer N Yo áll nemzetkö díj epilepsz ter végze kutatásaiér Irodal működé rendkív jelentéke kiterjed Klinik Füzetek- 18 ó szerkesztett 190 ped német-franc ang nyelv megjele Epileps folyóir főszerkesztőj emelle különbö külföl orvostudomán folyóiratán állan munkatárs Munkássá tulajdonképpe pszichiátri kív kiterj belgyógyászatr szemészetr bakteriológiár kémiá st egy megteremtő magyarorszá alkoholellen mozgalomna melyn vezető i Abstine Orvos Egyesületén ped megalakulá ó elnök tárg munkáj alkoholtilal kivihetősé Magyarország 19 Egy nagyo műv folyóiratok í háromszázn tö tanulmány kívü Refl u Psyc 19 Techni diag thera We d Lumbalpunkti 19 st egy vezető magy zsid P Paleszti egyesületéne Tevéke szerep vi zsi kulturál mozgalmakba lexik elnö tanácsán tagj

11095.

CÍMS Don

SZEMÉLYN Don Gy

SZÓCI Gyu orvostan sz Ba 1 d bé innsbru egyeteme tanu utó hel nye diplomáj Azu Bécs Grác v assziszte m Grác fizikai-ké magántan l 187 ami orosz-tö háb ide kato kór vezet le Azu néh é Ba teleped m 18 tanulmányú v berl Pár klinikák utó he Charcotn Hazajö id elmeorv prax folytat 19 kinevez S István-kór oszt főorvosá 19 magántanár 19 egyet tanár Köz megnye Y ál nemzetk dí epileps te végz kutatásaié Iroda működ rendkí jelenték kiterje Klini Füzetek 1 szerkesztet 19 pe német-fran an nyel megjel Epilep folyói főszerkesztő emell különb külfö orvostudomá folyóiratá álla munkatár Munkáss tulajdonképp pszichiátr kí kiter belgyógyászat szemészet bakteriológiá kémi s eg megteremt magyarorsz alkoholelle mozgalomn mely vezet Abstin Orvo Egyesületé pe megalakul elnö tár munká alkoholtila kivihetős Magyarorszá 1 Eg nagy mű folyóirato háromszáz t tanulmán kív Ref Psy 1 Techn dia ther W Lumbalpunkt 1 s eg vezet mag zsi Paleszt egyesületén Tevék szere v zs kulturá mozgalmakb lexi eln tanácsá tag

11095

CÍM Do

SZEMÉLY Do G

SZÓC Gy orvosta s B b innsbr egyetem tan ut he ny diplomá Az Béc Grá assziszt Grá fizikai-k magánta 18 am orosz-t há id kat kó veze l Az né B telepe 1 tanulmány ber Pá kliniká ut h Charcot Hazaj i elmeor pra folyta 1 kineve István-kó osz főorvos 1 magántaná 1 egye taná Kö megny á nemzet d epilep t vég kutatásai Irod műkö rendk jelenté kiterj Klin Füzete szerkeszte 1 p német-fra a nye megje Epile folyó főszerkeszt emel külön külf orvostudom folyóirat áll munkatá Munkás tulajdonkép pszichiát k kite belgyógyásza szemésze bakteriológi kém e megterem magyarors alkoholell mozgalom mel veze Absti Orv Egyesület p megalaku eln tá munk alkoholtil kivihető Magyarorsz E nag m folyóirat háromszá tanulmá kí Re Ps Tech di the Lumbalpunk e veze ma zs Palesz egyesületé Tevé szer z kultur mozgalmak lex el tanács ta

1109

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ G orvost innsb egyete ta u h n diplom A Bé Gr asszisz Gr fizikai- magánt 1 a orosz- h i ka k vez A n telep tanulmán be P klinik u Charco Haza elmeo pr folyt kinev István-k os főorvo magántan egy tan K megn nemze epile vé kutatása Iro műk rend jelent kiter Kli Füzet szerkeszt német-fr ny megj Epil foly főszerkesz eme külö kül orvostudo folyóira ál munkat Munká tulajdonké pszichiá kit belgyógyász szemész bakteriológ ké megtere magyaror alkoholel mozgalo me vez Abst Or Egyesüle megalak el t mun alkoholti kivihet Magyarors na folyóira háromsz tanulm k R P Tec d th Lumbalpun vez m z Pales egyesület Tev sze kultu mozgalma le e tanác t