11096.htm

CÍMSZÓ: Donáth

SZEMÉLYNÉV: Donáth Gyula

SZÓCIKK: "D. Gyula, szobrász, szül. Budapesten 1850. megh. 1909. u. o. A múlt század 80-as és 90-es éveinek egyik jelentékeny szobrásza, kinek nevét főleg mély értelmű szimbolikát kifejező alakokkal díszített síremlékei és két nyilvános emlékszobra : a nemes egyszerűségű bártfai Erzsébetkirályné emlék (1903) és a budapesti erőteljes, monumentális Werbőczy-szobor (1908) őrzik meg. Tanulmányait 1867. Münchenben Knabl tanár, majd Drezdában Robert Härtel alatt kezdte, fejlődésére elhatározó fontosságú a G. Semper műtermében töltött bécsi és utána az M. Wagmüller alatt töltött müncheni évek voltak. Tanulmányútjai Francia-, Spanyol- és Olaszországba is vezették. 1880 óta Budapesten telepedett le. Bécsi korszakának alkotásai: a király és királyné medaillonképe az 1873-i bécsi világkiállítás rotundáján és a műtörténeti múzeumon Athenodoros és Dioskorides szobra (1874). Első budapesti szobrai az Operaház díszítésére készültek a 80-as évek elején; Arezzo, Pergolese, Orlando di Lasso, Thalia állószobrai és az udvari páholy oszlopán a négy hangnemet személyesítő Quartett, melyekkel csaknem egyidejűek az Andrássy-úti Megyeri Krausz- és Sváb-paloták szobrászi díszei, köztük legkiválóbb a magyaros ízű csókolódzó párt ábrázoló kút-szobor, a Krausz-palotában, továbbá a Vigadó kistermének Füredi Mihály után mintázott népdal-szobra. A 80-as évek végétől indult meg síremlékeinek hosszú sorozata. Szinte különös, hogy a jó kedélyéről és humoráról híres művész a síremlékek e mély érzésű, invencióban kifogyhatatlan alakjaiban fejezte ki leghiánytalanabbul magát. Legnevezetesebbek: Huszár Adolf szobrász emléke a keresztre támaszkodó párkával, a Frohner, Linzer család, továbbá a régi egyiptomi stílusú Moskovitz- emlék a zsidó temetőben, Ligeti Antal festő, Vajda János költő síremléke a lantra hulló haldokló hattyúval, Pulszky Ferenc Minerva hermája, Péterffy Jenő író, Kamermayer polgármester emléke az ülő Klióval, Lipthay Béla báró emléke a fáklyát oltó hatalmas géniusszal, Csemegi Károly jogtudós, valamint Petényiné Megyeri Krausz Paula síremléke a sírlámpákból olajt kiöntő fenséges nőalakkal. A 90-es évek végén ő készítette a bánhidai millenniumi emléket és a budai királyi palota hatalmas Turulját, nemkülönben az Igazságügyi palotán a Vádló és Védő patetikus alakjait, részt vett továbbá több-kevesebb eredménnyel az 1900-as évek nagy emlékszobor-pályázatain, mint az Erzsébet-, Kossuth- és Vörösmarty-pályázatokon. A Szépm. Múz. modern szoborgyűjteményében két szobra képviseli: a Halál géniusza (bronz), Tanulmány fej a Lipthay-síremlékhez (márvány)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1096. címszó a lexikon => 205. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11096.htm

CÍMSZÓ: Donáth

SZEMÉLYNÉV: Donáth Gyula

SZÓCIKK: D. Gyula, szobrász, szül. Budapesten 1850. megh. 1909. u. o. A múlt század 80-as és 90-es éveinek egyik jelentékeny szobrásza, kinek nevét főleg mély értelmű szimbolikát kifejező alakokkal díszített síremlékei és két nyilvános emlékszobra : a nemes egyszerűségű bártfai Erzsébetkirályné emlék 1903 és a budapesti erőteljes, monumentális Werbőczy-szobor 1908 őrzik meg. Tanulmányait 1867. Münchenben Knabl tanár, majd Drezdában Robert Härtel alatt kezdte, fejlődésére elhatározó fontosságú a G. Semper műtermében töltött bécsi és utána az M. Wagmüller alatt töltött müncheni évek voltak. Tanulmányútjai Francia-, Spanyol- és Olaszországba is vezették. 1880 óta Budapesten telepedett le. Bécsi korszakának alkotásai: a király és királyné medaillonképe az 1873-i bécsi világkiállítás rotundáján és a műtörténeti múzeumon Athenodoros és Dioskorides szobra 1874 . Első budapesti szobrai az Operaház díszítésére készültek a 80-as évek elején; Arezzo, Pergolese, Orlando di Lasso, Thalia állószobrai és az udvari páholy oszlopán a négy hangnemet személyesítő Quartett, melyekkel csaknem egyidejűek az Andrássy-úti Megyeri Krausz- és Sváb-paloták szobrászi díszei, köztük legkiválóbb a magyaros ízű csókolódzó párt ábrázoló kút-szobor, a Krausz-palotában, továbbá a Vigadó kistermének Füredi Mihály után mintázott népdal-szobra. A 80-as évek végétől indult meg síremlékeinek hosszú sorozata. Szinte különös, hogy a jó kedélyéről és humoráról híres művész a síremlékek e mély érzésű, invencióban kifogyhatatlan alakjaiban fejezte ki leghiánytalanabbul magát. Legnevezetesebbek: Huszár Adolf szobrász emléke a keresztre támaszkodó párkával, a Frohner, Linzer család, továbbá a régi egyiptomi stílusú Moskovitz- emlék a zsidó temetőben, Ligeti Antal festő, Vajda János költő síremléke a lantra hulló haldokló hattyúval, Pulszky Ferenc Minerva hermája, Péterffy Jenő író, Kamermayer polgármester emléke az ülő Klióval, Lipthay Béla báró emléke a fáklyát oltó hatalmas géniusszal, Csemegi Károly jogtudós, valamint Petényiné Megyeri Krausz Paula síremléke a sírlámpákból olajt kiöntő fenséges nőalakkal. A 90-es évek végén ő készítette a bánhidai millenniumi emléket és a budai királyi palota hatalmas Turulját, nemkülönben az Igazságügyi palotán a Vádló és Védő patetikus alakjait, részt vett továbbá több-kevesebb eredménnyel az 1900-as évek nagy emlékszobor-pályázatain, mint az Erzsébet-, Kossuth- és Vörösmarty-pályázatokon. A Szépm. Múz. modern szoborgyűjteményében két szobra képviseli: a Halál géniusza bronz , Tanulmány fej a Lipthay-síremlékhez márvány

11096.ht

CÍMSZÓ Donát

SZEMÉLYNÉV Donát Gyul

SZÓCIKK D Gyula szobrász szül Budapeste 1850 megh 1909 u o múl száza 80-a é 90-e éveine egyi jelentéken szobrásza kine nevé főle mél értelm szimboliká kifejez alakokka díszítet síremléke é ké nyilváno emlékszobr neme egyszerűség bártfa Erzsébetkirályn emlé 190 é budapest erőteljes monumentáli Werbőczy-szobo 190 őrzi meg Tanulmányai 1867 Münchenbe Knab tanár maj Drezdába Rober Härte alat kezdte fejlődésér elhatároz fontosság G Sempe műtermébe töltöt bécs é után a M Wagmülle alat töltöt münchen éve voltak Tanulmányútja Francia- Spanyol é Olaszországb i vezették 188 ót Budapeste telepedet le Bécs korszakána alkotásai királ é királyn medaillonkép a 1873- bécs világkiállítá rotundájá é műtörténet múzeumo Athenodoro é Dioskoride szobr 187 Els budapest szobra a Operahá díszítésér készülte 80-a éve elején Arezzo Pergolese Orland d Lasso Thali állószobra é a udvar páhol oszlopá nég hangneme személyesít Quartett melyekke csakne egyidejűe a Andrássy-út Megyer Krausz é Sváb-palotá szobrász díszei köztü legkiválób magyaro íz csókolódz pár ábrázol kút-szobor Krausz-palotában tovább Vigad kisterméne Füred Mihál utá mintázot népdal-szobra 80-a éve végétő indul me síremlékeine hossz sorozata Szint különös hog j kedélyérő é humoráró híre művés síremléke mél érzésű invencióba kifogyhatatla alakjaiba fejezt k leghiánytalanabbu magát Legnevezetesebbek Huszá Adol szobrás emlék keresztr támaszkod párkával Frohner Linze család tovább rég egyiptom stílus Moskovitz emlé zsid temetőben Liget Anta festő Vajd Jáno költ síremlék lantr hull haldokl hattyúval Pulszk Feren Minerv hermája Péterff Jen író Kamermaye polgármeste emlék a ül Klióval Liptha Bél bár emlék fáklyá olt hatalma géniusszal Csemeg Károl jogtudós valamin Petényin Megyer Kraus Paul síremlék sírlámpákbó olaj kiönt fensége nőalakkal 90-e éve végé készített bánhida millennium emléke é buda király palot hatalma Turulját nemkülönbe a Igazságügy palotá Vádl é Véd patetiku alakjait rész vet tovább több-keveseb eredménnye a 1900-a éve nag emlékszobor-pályázatain min a Erzsébet- Kossuth é Vörösmarty-pályázatokon Szépm Múz moder szoborgyűjteményébe ké szobr képviseli Halá géniusz bron Tanulmán fe Lipthay-síremlékhe márván

11096.h

CÍMSZ Doná

SZEMÉLYNÉ Doná Gyu

SZÓCIK Gyul szobrás szü Budapest 185 meg 190 mú száz 80- 90- évein egy jelentéke szobrász kin nev fől mé értel szimbolik kifeje alakokk díszíte síremlék k nyilván emlékszob nem egyszerűsé bártf Erzsébetkirály eml 19 budapes erőtelje monumentál Werbőczy-szob 19 őrz me Tanulmánya 186 Münchenb Kna taná ma Drezdáb Robe Härt ala kezdt fejlődésé elhatáro fontossá Semp műterméb töltö béc utá Wagmüll ala töltö münche év volta Tanulmányútj Francia Spanyo Olaszország vezetté 18 ó Budapest telepede l Béc korszakán alkotása kirá király medaillonké 1873 béc világkiállít rotundáj műtörténe múzeum Athenodor Dioskorid szob 18 El budapes szobr Operah díszítésé készült 80- év elejé Arezz Pergoles Orlan Lass Thal állószobr udva páho oszlop né hangnem személyesí Quartet melyekk csakn egyidejű Andrássy-ú Megye Kraus Sváb-palot szobrás dísze közt legkiváló magyar í csókolód pá ábrázo kút-szobo Krausz-palotába továb Viga kistermén Füre Mihá ut mintázo népdal-szobr 80- év végét indu m síremlékein hoss sorozat Szin különö ho kedélyér humorár hír művé síremlék mé érzés invenciób kifogyhatatl alakjaib fejez leghiánytalanabb magá Legnevezetesebbe Husz Ado szobrá emlé kereszt támaszko párkáva Frohne Linz csalá továb ré egyipto stílu Moskovit eml zsi temetőbe Lige Ant fest Vaj Ján köl síremlé lant hul haldok hattyúva Pulsz Fere Miner hermáj Péterf Je ír Kamermay polgármest emlé ü Klióva Lipth Bé bá emlé fákly ol hatalm géniussza Cseme Káro jogtudó valami Petényi Megye Krau Pau síremlé sírlámpákb ola kiön fenség nőalakka 90- év vég készítet bánhid millenniu emlék bud királ palo hatalm Turuljá nemkülönb Igazságüg palot Vád Vé patetik alakjai rés ve továb több-kevese eredménny 1900- év na emlékszobor-pályázatai mi Erzsébet Kossut Vörösmarty-pályázatoko Szép Mú mode szoborgyűjteményéb k szob képvisel Hal génius bro Tanulmá f Lipthay-síremlékh márvá

11096.

CÍMS Don

SZEMÉLYN Don Gy

SZÓCI Gyu szobrá sz Budapes 18 me 19 m szá 80 90 évei eg jelenték szobrás ki ne fő m érte szimboli kifej alakok díszít síremlé nyilvá emlékszo ne egyszerűs bárt Erzsébetkirál em 1 budape erőtelj monumentá Werbőczy-szo 1 őr m Tanulmány 18 München Kn tan m Drezdá Rob Här al kezd fejlődés elhatár fontoss Sem műtermé tölt bé ut Wagmül al tölt münch é volt Tanulmányút Franci Spany Olaszorszá vezett 1 Budapes teleped Bé korszaká alkotás kir királ medaillonk 187 bé világkiállí rotundá műtörtén múzeu Athenodo Dioskori szo 1 E budape szob Opera díszítés készül 80 é elej Arez Pergole Orla Las Tha állószob udv páh oszlo n hangne személyes Quarte melyek csak egyidej Andrássy- Megy Krau Sváb-palo szobrá dísz köz legkivál magya csókoló p ábráz kút-szob Krausz-palotáb tová Vig kistermé Für Mih u mintáz népdal-szob 80 é végé ind síremlékei hos soroza Szi külön h kedélyé humorá hí műv síremlé m érzé invenció kifogyhatat alakjai feje leghiánytalanab mag Legnevezetesebb Hus Ad szobr eml keresz támaszk párkáv Frohn Lin csal tová r egyipt stíl Moskovi em zs temetőb Lig An fes Va Já kö síreml lan hu haldo hattyúv Puls Fer Mine hermá Péter J í Kamerma polgármes eml Klióv Lipt B b eml fákl o hatal géniussz Csem Kár jogtud valam Petény Megy Kra Pa síreml sírlámpák ol kiö fensé nőalakk 90 é vé készíte bánhi millenni emlé bu kirá pal hatal Turulj nemkülön Igazságü palo Vá V pateti alakja ré v tová több-keves eredménn 1900 é n emlékszobor-pályázata m Erzsébe Kossu Vörösmarty-pályázatok Szé M mod szoborgyűjteményé szo képvise Ha géniu br Tanulm Lipthay-síremlék márv

11096

CÍM Do

SZEMÉLY Do G

SZÓC Gy szobr s Budape 1 m 1 sz 8 9 éve e jelenté szobrá k n f ért szimbol kife alako díszí síreml nyilv emléksz n egyszerű bár Erzsébetkirá e budap erőtel monument Werbőczy-sz ő Tanulmán 1 Münche K ta Drezd Ro Hä a kez fejlődé elhatá fontos Se műterm töl b u Wagmü a töl münc vol Tanulmányú Franc Span Olaszorsz vezet Budape telepe B korszak alkotá ki kirá medaillon 18 b világkiáll rotund műtörté múze Athenod Dioskor sz budap szo Oper díszíté készü 8 ele Are Pergol Orl La Th állószo ud pá oszl hangn személye Quart melye csa egyide Andrássy Meg Kra Sváb-pal szobr dís kö legkivá magy csókol ábrá kút-szo Krausz-palotá tov Vi kisterm Fü Mi mintá népdal-szo 8 vég in síremléke ho soroz Sz külö kedély humor h mű síreml érz invenci kifogyhata alakja fej leghiánytalana ma Legnevezeteseb Hu A szob em keres támasz párká Froh Li csa tov egyip stí Moskov e z temető Li A fe V J k sírem la h hald hattyú Pul Fe Min herm Péte Kamerm polgárme em Klió Lip em fák hata géniuss Cse Ká jogtu vala Petén Meg Kr P sírem sírlámpá o ki fens nőalak 9 v készít bánh millenn eml b kir pa hata Turul nemkülö Igazság pal V patet alakj r tov több-keve eredmén 190 emlékszobor-pályázat Erzséb Koss Vörösmarty-pályázato Sz mo szoborgyűjtemény sz képvis H géni b Tanul Lipthay-síremlé már

1109

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ G szob Budap s év jelent szobr ér szimbo kif alak dísz sírem nyil emléks egyszer bá Erzsébetkir buda erőte monumen Werbőczy-s Tanulmá Münch t Drez R H ke fejlőd elhat fonto S műter tö Wagm tö mün vo Tanulmány Fran Spa Olaszors veze Budap telep korsza alkot k kir medaillo 1 világkiál rotun műtört múz Atheno Diosko s buda sz Ope díszít kész el Ar Pergo Or L T állósz u p osz hang személy Quar mely cs egyid Andráss Me Kr Sváb-pa szob dí k legkiv mag csóko ábr kút-sz Krausz-palot to V kister F M mint népdal-sz vé i síremlék h soro S kül kedél humo m sírem ér invenc kifogyhat alakj fe leghiánytalan m Legnevezetese H szo e kere támas párk Fro L cs to egyi st Mosko temet L f síre l hal hatty Pu F Mi her Pét Kamer polgárm e Kli Li e fá hat génius Cs K jogt val Peté Me K síre sírlámp k fen nőala készí bán millen em ki p hat Turu nemkül Igazsá pa pate alak to több-kev eredmé 19 emlékszobor-pályáza Erzsé Kos Vörösmarty-pályázat S m szoborgyűjtemén s képvi gén Tanu Lipthay-síreml má