11102.htm

CÍMSZÓ: Drégely

SZEMÉLYNÉV: Drégely Gábor

SZÓCIKK: Drégely Gábor, színműíró, szül. Budapesten 1883. Elvégezte a műegyetemet, és mint mérnök Budapest székesfőváros szolgálatába állott. 1903-ban jelent meg Lelkek c. regénye. 1908-ban nagy sikere volt A szerencse fia c. szatirikus vígjátékával, amely az első világjáró magyar darab lett. Későbbi színművei közül a legnagyobb siker Kisasszony férje c. vígjátéknak jutott, amely szintén bejárta a külföldi színpadokat. Egyéb darabjai közül Az isteni szikra és a Liptai Károllyal együtt írt A vörös ember aratott sikert. Ereje nem annyira színdarabjainak fölépítésében vagy dialógusának elmésségében van, mint inkább olykor ellenállhatatlanul ható mulatságos helyzetek teremtésében. Írt több operettlibrettót is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1102. címszó a lexikon => 206. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11102.htm

CÍMSZÓ: Drégely

SZEMÉLYNÉV: Drégely Gábor

SZÓCIKK: Drégely Gábor, színműíró, szül. Budapesten 1883. Elvégezte a műegyetemet, és mint mérnök Budapest székesfőváros szolgálatába állott. 1903-ban jelent meg Lelkek c. regénye. 1908-ban nagy sikere volt A szerencse fia c. szatirikus vígjátékával, amely az első világjáró magyar darab lett. Későbbi színművei közül a legnagyobb siker Kisasszony férje c. vígjátéknak jutott, amely szintén bejárta a külföldi színpadokat. Egyéb darabjai közül Az isteni szikra és a Liptai Károllyal együtt írt A vörös ember aratott sikert. Ereje nem annyira színdarabjainak fölépítésében vagy dialógusának elmésségében van, mint inkább olykor ellenállhatatlanul ható mulatságos helyzetek teremtésében. Írt több operettlibrettót is.

11102.ht

CÍMSZÓ Drégel

SZEMÉLYNÉV Drégel Gábo

SZÓCIKK Drégel Gábor színműíró szül Budapeste 1883 Elvégezt műegyetemet é min mérnö Budapes székesfőváro szolgálatáb állott 1903-ba jelen me Lelke c regénye 1908-ba nag siker vol szerencs fi c szatiriku vígjátékával amel a els világjár magya dara lett Később színműve közü legnagyob sike Kisasszon férj c vígjátékna jutott amel szinté bejárt külföld színpadokat Egyé darabja közü A isten szikr é Lipta Károllya együt ír vörö embe aratot sikert Erej ne annyir színdarabjaina fölépítésébe vag dialógusána elmésségébe van min inkáb olyko ellenállhatatlanu hat mulatságo helyzete teremtésében Ír töb operettlibrettó is

11102.h

CÍMSZ Drége

SZEMÉLYNÉ Drége Gáb

SZÓCIK Drége Gábo színműír szü Budapest 188 Elvégez műegyeteme mi mérn Budape székesfővár szolgálatá állot 1903-b jele m Lelk regény 1908-b na sike vo szerenc f szatirik vígjátékáva ame el világjá magy dar let Későb színműv köz legnagyo sik Kisasszo fér vígjátékn jutot ame szint bejár külföl színpadoka Egy darabj köz iste szik Lipt Károlly együ í vör emb arato siker Ere n annyi színdarabjain fölépítéséb va dialógusán elmésségéb va mi inká olyk ellenállhatatlan ha mulatság helyzet teremtésébe Í tö operettlibrett i

11102.

CÍMS Drég

SZEMÉLYN Drég Gá

SZÓCI Drég Gáb színműí sz Budapes 18 Elvége műegyetem m mér Budap székesfővá szolgálat állo 1903- jel Lel regén 1908- n sik v szeren szatiri vígjátékáv am e világj mag da le Késő színmű kö legnagy si Kisassz fé vígjáték juto am szin bejá külfö színpadok Eg darab kö ist szi Lip Károll egy vö em arat sike Er anny színdarabjai fölépítésé v dialógusá elmésségé v m ink oly ellenállhatatla h mulatsá helyze teremtéséb t operettlibret

11102

CÍM Dré

SZEMÉLY Dré G

SZÓC Dré Gá színmű s Budape 1 Elvég műegyete mé Buda székesfőv szolgála áll 1903 je Le regé 1908 si szere szatir vígjátéká a világ ma d l Kés színm k legnag s Kisass f vígjáté jut a szi bej külf színpado E dara k is sz Li Károl eg v e ara sik E ann színdarabja fölépítés dialógus elmésség in ol ellenállhatatl mulats helyz teremtésé operettlibre

1110

CÍ Dr

SZEMÉL Dr

SZÓ Dr G színm Budap Elvé műegyet m Bud székesfő szolgál ál 190 j L reg 190 s szer szati vígjáték vilá m Ké szín legna Kisas vígját ju sz be kül színpad dar i s L Káro e ar si an színdarabj fölépíté dialógu elméssé i o ellenállhatat mulat hely teremtés operettlibr