11103.htm

CÍMSZÓ: Drétoma

SZÓCIKK: Drétoma (Drjetoma, Cs.-Szl.), kisk. Trencsén vm. 1533 lak. A D.-i (status quo) hitközség 1843 ápr. 5. alakult meg. Alapítói Pollák Kálmán és Weil Sámuel kereskedők voltak. A hitközség első rabbija Stern Mózes volt, aki 1867. bekövetkezett haláláig működött. Rajta kívül csak egy rabbija volt még a hitközségnek, Deutsch Dávid. Az ő halála után a hitközség nem töltötte be a rabbiszéket. Egyidőben a hitközségnek 85 adófizetője volt, akiknek száma az utolsó évtizedekben nagyon megcsappant, ami a hitközség elszegényedését vonta maga után. A 70-es években épült a hitközség temploma a tagok önkéntes adományaiból. Egyetlen intézménye: a Chevra Kadisa. A hitközség területén született Fuchs Sámuel Luxemburg főrabbija. A tagok közül Schlesinger Sándor vezet nagyobb mintagazdaságot. A hitközség 1200 ?K-s évi költségvetéssel dolgozik. Anyakönyvi területéhez 12 község tartozik. Lélekszáma 50, családok száma 8, adót 25-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 6 gazdálkodó, 5 kereskedő és 13 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Feitl Sámuel elnök, Weil Sámuel pénztárnok, Weil Dávid templomi elöljáró és Langfelder Miksa, a Chevra Kadisa elnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1103. címszó a lexikon => 206. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11103.htm

CÍMSZÓ: Drétoma

SZÓCIKK: Drétoma Drjetoma, Cs.-Szl. , kisk. Trencsén vm. 1533 lak. A D.-i status quo hitközség 1843 ápr. 5. alakult meg. Alapítói Pollák Kálmán és Weil Sámuel kereskedők voltak. A hitközség első rabbija Stern Mózes volt, aki 1867. bekövetkezett haláláig működött. Rajta kívül csak egy rabbija volt még a hitközségnek, Deutsch Dávid. Az ő halála után a hitközség nem töltötte be a rabbiszéket. Egyidőben a hitközségnek 85 adófizetője volt, akiknek száma az utolsó évtizedekben nagyon megcsappant, ami a hitközség elszegényedését vonta maga után. A 70-es években épült a hitközség temploma a tagok önkéntes adományaiból. Egyetlen intézménye: a Chevra Kadisa. A hitközség területén született Fuchs Sámuel Luxemburg főrabbija. A tagok közül Schlesinger Sándor vezet nagyobb mintagazdaságot. A hitközség 1200 ?K-s évi költségvetéssel dolgozik. Anyakönyvi területéhez 12 község tartozik. Lélekszáma 50, családok száma 8, adót 25-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 6 gazdálkodó, 5 kereskedő és 13 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Feitl Sámuel elnök, Weil Sámuel pénztárnok, Weil Dávid templomi elöljáró és Langfelder Miksa, a Chevra Kadisa elnöke.

11103.ht

CÍMSZÓ Drétom

SZÓCIKK Drétom Drjetoma Cs.-Szl kisk Trencsé vm 153 lak D.- statu qu hitközsé 184 ápr 5 alakul meg Alapító Pollá Kálmá é Wei Sámue kereskedő voltak hitközsé els rabbij Ster Móze volt ak 1867 bekövetkezet halálái működött Rajt kívü csa eg rabbij vol mé hitközségnek Deutsc Dávid A halál utá hitközsé ne töltött b rabbiszéket Egyidőbe hitközségne 8 adófizetőj volt akikne szám a utols évtizedekbe nagyo megcsappant am hitközsé elszegényedésé vont mag után 70-e évekbe épül hitközsé templom tago önkénte adományaiból Egyetle intézménye Chevr Kadisa hitközsé területé születet Fuch Sámue Luxembur főrabbija tago közü Schlesinge Sándo veze nagyob mintagazdaságot hitközsé 120 ?K- év költségvetésse dolgozik Anyakönyv területéhe 1 közsé tartozik Lélekszám 50 családo szám 8 adó 25-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó keresked é 1 egyéb hitközsé ma vezetősége Feit Sámue elnök Wei Sámue pénztárnok Wei Dávi templom elöljár é Langfelde Miksa Chevr Kadis elnöke

11103.h

CÍMSZ Dréto

SZÓCIK Dréto Drjetom Cs.-Sz kis Trencs v 15 la D. stat q hitközs 18 áp alaku me Alapít Poll Kálm We Sámu keresked volta hitközs el rabbi Ste Móz vol a 186 bekövetkeze halálá működöt Raj kív cs e rabbi vo m hitközségne Deuts Dávi halá ut hitközs n töltöt rabbiszéke Egyidőb hitközségn adófizető vol akikn szá utol évtizedekb nagy megcsappan a hitközs elszegényedés von ma utá 70- évekb épü hitközs templo tag önként adományaibó Egyetl intézmény Chev Kadis hitközs terület születe Fuc Sámu Luxembu főrabbij tag köz Schlesing Sánd vez nagyo mintagazdaságo hitközs 12 ?K é költségvetéss dolgozi Anyaköny területéh közs tartozi Lélekszá 5 család szá ad 25- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod kereske egyé hitközs m vezetőség Fei Sámu elnö We Sámu pénztárno We Dáv templo elöljá Langfeld Miks Chev Kadi elnök

11103.

CÍMS Drét

SZÓCI Drét Drjeto Cs.-S ki Trenc 1 l D sta hitköz 1 á alak m Alapí Pol Kál W Sám kereske volt hitköz e rabb St Mó vo 18 bekövetkez halál működö Ra kí c rabb v hitközségn Deut Dáv hal u hitköz töltö rabbiszék Egyidő hitközség adófizet vo akik sz uto évtizedek nag megcsappa hitköz elszegényedé vo m ut 70 évek ép hitköz templ ta önkén adományaib Egyet intézmén Che Kadi hitköz terüle szület Fu Sám Luxemb főrabbi ta kö Schlesin Sán ve nagy mintagazdaság hitköz 1 ? költségvetés dolgoz Anyakön területé köz tartoz Léleksz csalá sz a 25 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko keresk egy hitköz vezetősé Fe Sám eln W Sám pénztárn W Dá templ elölj Langfel Mik Che Kad elnö

11103

CÍM Dré

SZÓC Dré Drjet Cs.- k Tren st hitkö ala Alap Po Ká Sá keresk vol hitkö rab S M v 1 bekövetke halá működ R k rab hitközség Deu Dá ha hitkö tölt rabbiszé Egyid hitközsé adófize v aki s ut évtizede na megcsapp hitkö elszegényed v u 7 éve é hitkö temp t önké adományai Egye intézmé Ch Kad hitkö terül szüle F Sá Luxem főrabb t k Schlesi Sá v nag mintagazdasá hitkö költségveté dolgo Anyakö terület kö tarto Léleks csal s 2 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk keres eg hitkö vezetős F Sá el Sá pénztár D temp elöl Langfe Mi Ch Ka eln

1110

CÍ Dr

SZÓ Dr Drje Cs. Tre s hitk al Ala P K S keres vo hitk ra bekövetk hal műkö ra hitközsé De D h hitk töl rabbisz Egyi hitközs adófiz ak u évtized n megcsap hitk elszegénye év hitk tem önk adománya Egy intézm C Ka hitk terü szül S Luxe főrab Schles S na mintagazdas hitk költségvet dolg Anyak terüle k tart Lélek csa fize Foglal sze nagykeres gazdál kere e hitk vezető S e S pénztá tem elö Langf M C K el