11108.htm

CÍMSZÓ: Drucker

SZEMÉLYNÉV: Drucker Géza

SZÓCIKK: Drucker Géza, nagyiparos, szül. Budapesten 1871 jún. 3. Középiskolai és jogi tanulmányai elvégzése után belepett atyja, D. Mór konfekciógyárába. A háború után a cég posztó- és bélésárú nagyüzemmé alakult át s részvénytársaság lett, melynek D. az elnöke. Ezenkívül elnöke még a Győri Textilműveknek, társelnöke az Országos Hitelvédő Egyletnek, tb. elnöke a Hitelezői Védegyletnek, alelnöke az Omke-nek, tagja a Kereskedelmi Akadémia vezérlőbizottságának s igazgatósági tagja számos vállalatnak. 1924-ben a kereskedelem terén szerzett nagy érdemei elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezték ki. 1928-ban a Kereskedelmi és Iparkamara a Felsőház póttagjává választotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1108. címszó a lexikon => 206. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11108.htm

CÍMSZÓ: Drucker

SZEMÉLYNÉV: Drucker Géza

SZÓCIKK: Drucker Géza, nagyiparos, szül. Budapesten 1871 jún. 3. Középiskolai és jogi tanulmányai elvégzése után belepett atyja, D. Mór konfekciógyárába. A háború után a cég posztó- és bélésárú nagyüzemmé alakult át s részvénytársaság lett, melynek D. az elnöke. Ezenkívül elnöke még a Győri Textilműveknek, társelnöke az Országos Hitelvédő Egyletnek, tb. elnöke a Hitelezői Védegyletnek, alelnöke az Omke-nek, tagja a Kereskedelmi Akadémia vezérlőbizottságának s igazgatósági tagja számos vállalatnak. 1924-ben a kereskedelem terén szerzett nagy érdemei elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezték ki. 1928-ban a Kereskedelmi és Iparkamara a Felsőház póttagjává választotta.

11108.ht

CÍMSZÓ Drucke

SZEMÉLYNÉV Drucke Géz

SZÓCIKK Drucke Géza nagyiparos szül Budapeste 187 jún 3 Középiskola é jog tanulmánya elvégzés utá belepet atyja D Mó konfekciógyárába hábor utá cé posztó é bélésár nagyüzemm alakul á részvénytársasá lett melyne D a elnöke Ezenkívü elnök mé Győr Textilműveknek társelnök a Országo Hitelvéd Egyletnek tb elnök Hitelező Védegyletnek alelnök a Omke-nek tagj Kereskedelm Akadémi vezérlőbizottságána igazgatóság tagj számo vállalatnak 1924-be kereskedele teré szerzet nag érdeme elismeréséü kormányfőtanácsoss nevezté ki 1928-ba Kereskedelm é Iparkamar Felsőhá póttagjáv választotta

11108.h

CÍMSZ Druck

SZEMÉLYNÉ Druck Gé

SZÓCIK Druck Géz nagyiparo szü Budapest 18 jú Középiskol jo tanulmány elvégzé ut belepe atyj M konfekciógyáráb hábo ut c poszt bélésá nagyüzem alaku részvénytársas let melyn elnök Ezenkív elnö m Győ Textilművekne társelnö Ország Hitelvé Egyletne t elnö Hitelez Védegyletne alelnö Omke-ne tag Kereskedel Akadém vezérlőbizottságán igazgatósá tag szám vállalatna 1924-b kereskedel ter szerze na érdem elismerésé kormányfőtanácsos nevezt k 1928-b Kereskedel Iparkama Felsőh póttagjá választott

11108.

CÍMS Druc

SZEMÉLYN Druc G

SZÓCI Druc Gé nagyipar sz Budapes 1 j Középisko j tanulmán elvégz u belep aty konfekciógyárá háb u posz bélés nagyüze alak részvénytársa le mely elnö Ezenkí eln Gy Textilművekn társeln Orszá Hitelv Egyletn eln Hitele Védegyletn aleln Omke-n ta Kereskede Akadé vezérlőbizottságá igazgatós ta szá vállalatn 1924- kereskede te szerz n érde elismerés kormányfőtanácso nevez 1928- Kereskede Iparkam Felső póttagj választot

11108

CÍM Dru

SZEMÉLY Dru

SZÓC Dru G nagyipa s Budape Középisk tanulmá elvég bele at konfekciógyár há pos bélé nagyüz ala részvénytárs l mel eln Ezenk el G Textilművek társel Orsz Hitel Egylet el Hitel Védegylet alel Omke- t Keresked Akad vezérlőbizottság igazgató t sz vállalat 1924 keresked t szer érd elismeré kormányfőtanács neve 1928 Keresked Iparka Fels póttag választo

1110

CÍ Dr

SZEMÉL Dr

SZÓ Dr nagyip Budap Középis tanulm elvé bel a konfekciógyá h po bél nagyü al részvénytár me el Ezen e Textilműve társe Ors Hite Egyle e Hite Védegyle ale Omke Kereske Aka vezérlőbizottsá igazgat s vállala 192 kereske sze ér elismer kormányfőtanác nev 192 Kereske Ipark Fel pótta választ