11110.htm

CÍMSZÓ: Dukes

SZEMÉLYNÉV: Dukes Lipót

SZÓCIKK: "D. Lipót, hebraista, szül. Pozsonyban 1810., megh. Bécsben 1891. Teológiai tanulmányait a pozsonyi és würzburgi talmudiskolákon végezte. A középkori zsidó irodalom kiváló kutatója volt. Végigjárta Közép-Európa jelentékenyebb könyvtárait és mindenütt addig ismeretlen zsidó kéziratokat fedezett fel, amelyeknek szakszerű feldolgozásával és éles elméjű kommentálásával nagymértékben hozzájárult a középkori zsidó irodalom kincseinek nyilvánosságra hozatalához és nyelvtani meg irodalmi szempontból való alapos kiaknázásához. Sok kisebb tanulmánya jelent meg a zsidó szaklapokban, elsősorban az Orient-ben és a Lőw Lipót szerkesztette Ben Chananja-ban. Önálló munkái, amelyek nemcsak zsidó, hanem keresztény hebraista körökben is nem közönséges méltánylásban részesültek, a következők: Ehrensäulen und Denksteine zu einem künftigen Pantheon hebräischer Dichter (1837); Raschi über den Pentateuch in deutscher Übersetzung (1838); Moses ben Esra (1839); Rabbinische Blumenlese (1844); Die Sprache der Mischna (1846); Die ältesten hebraischen Exegeten, Grammatiker und Lexicographen (1844); Salomo ben Gabirol (1860); Philosophisches aus dem zehnten Jahrhundert (1868)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1110. címszó a lexikon => 206. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11110.htm

CÍMSZÓ: Dukes

SZEMÉLYNÉV: Dukes Lipót

SZÓCIKK: D. Lipót, hebraista, szül. Pozsonyban 1810., megh. Bécsben 1891. Teológiai tanulmányait a pozsonyi és würzburgi talmudiskolákon végezte. A középkori zsidó irodalom kiváló kutatója volt. Végigjárta Közép-Európa jelentékenyebb könyvtárait és mindenütt addig ismeretlen zsidó kéziratokat fedezett fel, amelyeknek szakszerű feldolgozásával és éles elméjű kommentálásával nagymértékben hozzájárult a középkori zsidó irodalom kincseinek nyilvánosságra hozatalához és nyelvtani meg irodalmi szempontból való alapos kiaknázásához. Sok kisebb tanulmánya jelent meg a zsidó szaklapokban, elsősorban az Orient-ben és a Lőw Lipót szerkesztette Ben Chananja-ban. Önálló munkái, amelyek nemcsak zsidó, hanem keresztény hebraista körökben is nem közönséges méltánylásban részesültek, a következők: Ehrensäulen und Denksteine zu einem künftigen Pantheon hebräischer Dichter 1837 ; Raschi über den Pentateuch in deutscher Übersetzung 1838 ; Moses ben Esra 1839 ; Rabbinische Blumenlese 1844 ; Die Sprache der Mischna 1846 ; Die ältesten hebraischen Exegeten, Grammatiker und Lexicographen 1844 ; Salomo ben Gabirol 1860 ; Philosophisches aus dem zehnten Jahrhundert 1868

11110.ht

CÍMSZÓ Duke

SZEMÉLYNÉV Duke Lipó

SZÓCIKK D Lipót hebraista szül Pozsonyba 1810. megh Bécsbe 1891 Teológia tanulmányai pozsony é würzburg talmudiskoláko végezte középkor zsid irodalo kivál kutatój volt Végigjárt Közép-Európ jelentékenyeb könyvtárai é mindenüt addi ismeretle zsid kéziratoka fedezet fel amelyekne szakszer feldolgozásáva é éle elméj kommentálásáva nagymértékbe hozzájárul középkor zsid irodalo kincseine nyilvánosságr hozataláho é nyelvtan me irodalm szempontbó val alapo kiaknázásához So kiseb tanulmány jelen me zsid szaklapokban elsősorba a Orient-be é Lő Lipó szerkesztett Be Chananja-ban Önáll munkái amelye nemcsa zsidó hane keresztén hebraist körökbe i ne közönsége méltánylásba részesültek következők Ehrensäule un Denkstein z eine künftige Pantheo hebräische Dichte 183 Rasch übe de Pentateuc i deutsche Übersetzun 183 Mose be Esr 183 Rabbinisch Blumenles 184 Di Sprach de Mischn 184 Di älteste hebraische Exegeten Grammatike un Lexicographe 184 Salom be Gabiro 186 Philosophische au de zehnte Jahrhunder 186

11110.h

CÍMSZ Duk

SZEMÉLYNÉ Duk Lip

SZÓCIK Lipó hebraist szü Pozsonyb 1810 meg Bécsb 189 Teológi tanulmánya pozson würzbur talmudiskolák végezt középko zsi irodal kivá kutató vol Végigjár Közép-Euró jelentékenye könyvtára mindenü add ismeretl zsi kéziratok fedeze fe amelyekn szaksze feldolgozásáv él elmé kommentálásáv nagymértékb hozzájáru középko zsi irodal kincsein nyilvánosság hozataláh nyelvta m irodal szempontb va alap kiaknázásáho S kise tanulmán jele m zsi szaklapokba elsősorb Orient-b L Lip szerkesztet B Chananja-ba Önál munká amely nemcs zsid han kereszté hebrais körökb n közönség méltánylásb részesülte következő Ehrensäul u Denkstei ein künftig Panthe hebräisch Dicht 18 Rasc üb d Pentateu deutsch Übersetzu 18 Mos b Es 18 Rabbinisc Blumenle 18 D Sprac d Misch 18 D ältest hebraisch Exegete Grammatik u Lexicograph 18 Salo b Gabir 18 Philosophisch a d zehnt Jahrhunde 18

11110.

CÍMS Du

SZEMÉLYN Du Li

SZÓCI Lip hebrais sz Pozsony 181 me Bécs 18 Teológ tanulmány pozso würzbu talmudiskolá végez középk zs iroda kiv kutat vo Végigjá Közép-Eur jelentékeny könyvtár minden ad ismeret zs kézirato fedez f amelyek szaksz feldolgozásá é elm kommentálásá nagymérték hozzájár középk zs iroda kincsei nyilvánossá hozatalá nyelvt iroda szempont v ala kiaknázásáh kis tanulmá jel zs szaklapokb elsősor Orient- Li szerkeszte Chananja-b Öná munk amel nemc zsi ha kereszt hebrai körök közönsé méltánylás részesült következ Ehrensäu Denkste ei künfti Panth hebräisc Dich 1 Ras ü Pentate deutsc Übersetz 1 Mo E 1 Rabbinis Blumenl 1 Spra Misc 1 ältes hebraisc Exeget Grammati Lexicograp 1 Sal Gabi 1 Philosophisc zehn Jahrhund 1

11110

CÍM D

SZEMÉLY D L

SZÓC Li hebrai s Pozson 18 m Béc 1 Teoló tanulmán pozs würzb talmudiskol vége közép z irod ki kuta v Végigj Közép-Eu jelentéken könyvtá minde a ismere z kézirat fede amelye szaks feldolgozás el kommentálás nagymérté hozzájá közép z irod kincse nyilvánoss hozatal nyelv irod szempon al kiaknázásá ki tanulm je z szaklapok elsőso Orient L szerkeszt Chananja- Ön mun ame nem zs h keresz hebra körö közöns méltánylá részesül követke Ehrensä Denkst e künft Pant hebräis Dic Ra Pentat deuts Überset M Rabbini Blumen Spr Mis älte hebrais Exege Grammat Lexicogra Sa Gab Philosophis zeh Jahrhun

1111SZEMÉL

SZÓ L hebra Pozso 1 Bé Teol tanulmá poz würz talmudisko vég közé iro k kut Végig Közép-E jelentéke könyvt mind ismer kézira fed amely szak feldolgozá e kommentálá nagymért hozzáj közé iro kincs nyilvános hozata nyel iro szempo a kiaknázás k tanul j szaklapo elsős Orien szerkesz Chananja Ö mu am ne z keres hebr kör közön méltányl részesü követk Ehrens Denks künf Pan hebräi Di R Penta deut Überse Rabbin Blume Sp Mi ält hebrai Exeg Gramma Lexicogr S Ga Philosophi ze Jahrhu