11112.htm

CÍMSZÓ: Duytsch

SZEMÉLYNÉV: Duytsch Christian Salamon

SZÓCIKK: "Duytsch Christian Salomon*, hollandi protestáns lelkész, szül. Temesváron 1734., megh. Mydrechtben 1797. A prágai Talmud-Tórán tanult és 1760. morénu-diplomát kapott, mire visszatért szülővárosába. Vallási kételyei miatt vándorbotot vett kezébe és Lipcsén, Berlinen, Amsterdamon át Londonba jutott. 1767-ben Amsterdamban áttért a protestáns vallásra és harmadszor megnősült. Ezután az utrechti egyetem teológiai fakultását is elvégezte, mire 1777. Mijdrechtben lelkésszé választották meg. Számos egyházi szónoklata megjelent s némelyik nagy olvasóközönségre talált. Ilyen: Jehova Verheerlijkt door de Erkenning van den waren Messias Jesus Christus. Főműve: Israels verlossinge en eeuwige Behoudenis (3 köt., Amsterdam, 1769-93); továbbá: Nederlands Deborah't Middle in Gods Hand tot Redding van't Zinkend Vaderland (1767 és 1873). V. ö. «Jew Enciel.»"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1112. címszó a lexikon => 208. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11112.htm

CÍMSZÓ: Duytsch

SZEMÉLYNÉV: Duytsch Christian Salamon

SZÓCIKK: Duytsch Christian Salomon*, hollandi protestáns lelkész, szül. Temesváron 1734., megh. Mydrechtben 1797. A prágai Talmud-Tórán tanult és 1760. morénu-diplomát kapott, mire visszatért szülővárosába. Vallási kételyei miatt vándorbotot vett kezébe és Lipcsén, Berlinen, Amsterdamon át Londonba jutott. 1767-ben Amsterdamban áttért a protestáns vallásra és harmadszor megnősült. Ezután az utrechti egyetem teológiai fakultását is elvégezte, mire 1777. Mijdrechtben lelkésszé választották meg. Számos egyházi szónoklata megjelent s némelyik nagy olvasóközönségre talált. Ilyen: Jehova Verheerlijkt door de Erkenning van den waren Messias Jesus Christus. Főműve: Israels verlossinge en eeuwige Behoudenis 3 köt., Amsterdam, 1769-93 ; továbbá: Nederlands Deborah't Middle in Gods Hand tot Redding van't Zinkend Vaderland 1767 és 1873 . V. ö. Jew Enciel.

11112.ht

CÍMSZÓ Duytsc

SZEMÉLYNÉV Duytsc Christia Salamo

SZÓCIKK Duytsc Christia Salomon* holland protestán lelkész szül Temesváro 1734. megh Mydrechtbe 1797 prága Talmud-Tórá tanul é 1760 morénu-diplomá kapott mir visszatér szülővárosába Vallás kételye miat vándorboto vet kezéb é Lipcsén Berlinen Amsterdamo á Londonb jutott 1767-be Amsterdamba áttér protestán vallásr é harmadszo megnősült Ezutá a utrecht egyete teológia fakultásá i elvégezte mir 1777 Mijdrechtbe lelkéssz választottá meg Számo egyház szónoklat megjelen némelyi nag olvasóközönségr talált Ilyen Jehov Verheerlijk doo d Erkennin va de ware Messia Jesu Christus Főműve Israel verlossing e eeuwig Behoudeni köt. Amsterdam 1769-9 továbbá Nederland Deborah' Middl i God Han to Reddin van' Zinken Vaderlan 176 é 187 V ö Je Enciel

11112.h

CÍMSZ Duyts

SZEMÉLYNÉ Duyts Christi Salam

SZÓCIK Duyts Christi Salomon hollan protestá lelkés szü Temesvár 1734 meg Mydrechtb 179 prág Talmud-Tór tanu 176 morénu-diplom kapot mi visszaté szülővárosáb Vallá kétely mia vándorbot ve kezé Lipcsé Berline Amsterdam London jutot 1767-b Amsterdamb átté protestá vallás harmadsz megnősül Ezut utrech egyet teológi fakultás elvégezt mi 177 Mijdrechtb lelkéss választott me Szám egyhá szónokla megjele némely na olvasóközönség talál Ilye Jeho Verheerlij do Erkenni v d war Messi Jes Christu Főműv Israe verlossin eeuwi Behouden köt Amsterda 1769- tovább Nederlan Deborah Midd Go Ha t Reddi van Zinke Vaderla 17 18 J Encie

11112.

CÍMS Duyt

SZEMÉLYN Duyt Christ Sala

SZÓCI Duyt Christ Salomo holla protest lelké sz Temesvá 173 me Mydrecht 17 prá Talmud-Tó tan 17 morénu-diplo kapo m visszat szülővárosá Vall kétel mi vándorbo v kez Lipcs Berlin Amsterda Londo juto 1767- Amsterdam átt protest vallá harmads megnősü Ezu utrec egye teológ fakultá elvégez m 17 Mijdrecht lelkés választot m Szá egyh szónokl megjel némel n olvasóközönsé talá Ily Jeh Verheerli d Erkenn wa Mess Je Christ Főmű Isra verlossi eeuw Behoude kö Amsterd 1769 továb Nederla Debora Mid G H Redd va Zink Vaderl 1 1 Enci

11112

CÍM Duy

SZEMÉLY Duy Chris Sal

SZÓC Duy Chris Salom holl protes lelk s Temesv 17 m Mydrech 1 pr Talmud-T ta 1 morénu-dipl kap vissza szülőváros Val kéte m vándorb ke Lipc Berli Amsterd Lond jut 1767 Amsterda át protes vall harmad megnős Ez utre egy teoló fakult elvége 1 Mijdrech lelké választo Sz egy szónok megje néme olvasóközöns tal Il Je Verheerl Erken w Mes J Chris Főm Isr verloss eeu Behoud k Amster 176 tová Nederl Debor Mi Red v Zin Vader Enc

1111

CÍ Du

SZEMÉL Du Chri Sa

SZÓ Du Chri Salo hol prote lel Temes 1 Mydrec p Talmud- t morénu-dip ka vissz szülőváro Va két vándor k Lip Berl Amster Lon ju 176 Amsterd á prote val harma megnő E utr eg teol fakul elvég Mijdrec lelk választ S eg szóno megj ném olvasóközön ta I J Verheer Erke Me Chri Fő Is verlos ee Behou Amste 17 tov Neder Debo M Re Zi Vade En